TİKAnin_Balkannarda-iyecek_mallar_güvennii (1)

04.07.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 331 KERÄ BAKILMIŞ

TİKAnın Balkannarda Gıda Güvenliği ve yaşam kalitesinin rolü

Kirez ayın (iyün) 20-dä Zoom uygulamasınnan yapıldı “TİKAnın Balkanlarda Gıda Güvenliği ve yaşam kalitesinin rolü” (TİKAnın Balkannarda iyelecek malların güvennii hem yaşamak kalitesinin rolü”) uurunda bir toplantı, neredä konuylan ilgili ayrıntılı hem ilginç bilgilär verdi Türkiyenin Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunun (TİKA) Balkannar hem Dou Evrupa Daire (BADA) Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK, angısı o avşam konak oldu “Gıda Laboratuar ve Denetçileri (İyelecek malların laboratoriyası hem auditorlar) Derneenä” (GLADER).

GLADER Başkanı Dr. Can DEMİRin moderatorluunda “Sosyal Söyleşi” (Soțial intervyusu) programasında, video konferențiya yolunan aslıya çıkarılan toplantıya katıldılar: Türkiye Fırat Universitetın veterinar fakultetın dekanı Prof. Dr. Mehmet ÇALICIOĞLU, Birleşmiş Milletlär iyelecek malları hem çiftçilik kuruluşu FAO Orta Aziya alt bölgä ofisi temsilci yardımcısı Dr. Ayşegül SELIŞIK, Hacettepe Universitetın medițina fakultetın uşak hastalıkları hem etişmişlerin saalıı ana bilim dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan DERMAN, Kırıkkale Universitetın iyelecek malların gigienası hem tehnologiyası bilim dalı üüredicilik azası hem iyelecek malları hem çiftçilik Bakannıı pandemimiya bilim kurulum azası Prof. Dr. Naim Deniz AYAZ, Gazi Universitetın üüredicilik fakultetın üüredicilik azası Prof. Dr. Fahri TEMİZYÜREK, Moldova Komrat Universitetın eski rektoru Prof. Dr. Stephan VARBAN, Saalık Bakanlıı güüs hastalıkları spețialistı hem Balkan göçmenneri ekonomika aaraştırmaları vakfı Başkanı (BİSAV) Doç. Dr.Yüksel ÖZKALE, iyelecek malları hem çiftçilik Bakannıı İstanbul rayon iyelecek malları kontrolü hem araştırmaları laboratoriya direktoru Dr. Yunus BAYRAK, Makedoniya türk cümne toplum kuruluşları önceki Genel Başkanı hem ADEKSAM Başkanı Tahsin İBRAHİM hem  MÜSİAD Bulgaristan temsilcisi Kemal ÖZMEZ başta olmak üzerä, Rumelinin (Balkannarın)  hem da Türkiyenin çeşitli bölgelerindän bilim adamnarı hem cümne kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, TİKA Balkannar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK, katılımcılara soru-cuvap biçimindä TİKAnın Rumelideki (Balkannardakı) Balkannarda iyelecek malların güvennii hem yaşamak kalitesinindeki rolünü annattı.

RUMELİ ADINI TÜRKLÄR KOYDU

Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunun BADA Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK konuşmasına açtı ondan, ani TİKAnın ofisleri için bilgi verdi.Büün 59 memlekettä 62 ofisinnän TİKA o memleketlerin kalkınmalarına katkı saalêêr. Erlerä görä ilk ofisini Kişinevda açan TİKAnın büün Rumelinin hem dou Evrupanın 11 memleketindä 11 ofisi var hem onnar bu günä kadar 6 bin  proektı aslıya çıkardılar.

TİKA Balkannar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK, Rumeli adını türk milletinin koyduunu hem Üsküplü şair Yahya KEMALin “Bir zamanlar Sarı Saltuk ile Geldik Orta Asya’dan; Bir Bir Diyar-ı Rum’a dağıldık Sakarya’dan” (Bir zamannar Sarı Saltuklan geldik Orta Aziyadan; Bir bir memleketi Ruma daaldık Sakaryadan) açıklamasınnan Orta Aziyadan gelän türklerin Yesevi türkçesinnän hem moralinnän islam annayışın bölgedä yayılmasına katkı saalayan Sarı Saltukların hazırladıı enseyiş meydanınnan, bölgeyi barış ortalıı halına getirdiini söleyeräk Rumelinin istoriyası hakkında da kısa bilgi verdi.

TİKA proektlarının teknik, ortak kultura varlıı hem acızgannık yardımnar ölçüsündä uygulandıını belirtän Mahmut ÇEVİK, katılımcıların bir türlü bitmesini istemedikleri hem yaklaşık 3,5 saat sürtän konuşmasında, teknik proektlar kaplamasında üüredicilik, saalık, oborudovaniye, çiftçilik hem alt yapı proektlarının uygulandıını, ortak kultura varlıı proektlarında sa bölgedä bulunan yaklaşık 16 bin yapılardan ayakta kalannarın restovrațiyasında hem enidän düzülmesindä zaametleri için hem acızgannık yardım proektları kaplamasında, sel hem teprem gibi tragediyalarda Rumelinin yaralarını sarmaya çalıştıklarını açıkladı.

TİKA RUMELİDÄ İYELECEK MALLARIN GÜVENNİİNİN BAAMSIZLIINDAN YANA

TİKAnın çalışmaları bulunduu Rumeli hem Dou Evrupa memleketlerindeki Covid 19 Pandemiyasının tek tek etkilerindän hem memleketlerin buna karşı aldıı koruyucu sıralardan basedän TİKA BADA Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK, iyelecek mallarının givenniindä iyelecek mallarının bulunabilirlii, kolaylıı hem kullanımı önemni olduunu urgulayarak, bu 3 parametranın baamsız olmasının lääzımnıını önä çekti hem, iyelecek mallarının givenniindä, onnarın  baamsızlıında arttırıcı sıraları almaa çalıştıklarını söledi.

2020 yılı Global iyelecek malları krizisı raportundan da basedän Mahmut ÇEVİK, 135 milion insanın iyelecek mallarının güvensizlii uurunda keskin zorluu yaşadıını, bu țifra içindä17 milionun 5 yaş altı uşak olduunu hem Rumeliyi da içinä alan Evrupada yarım miliona yakın bir sayı insanın iyelecek mallarının güvensizlii uurunda keskin zorlukta olabileciini açıkladı.

RUMELİDÄ TİKA ÇİFTÇİLİK DİPLOMATİYASINI ÖMÜRÄ GEÇİRER

TİKA BADA Başkanı Dr. Mahmut ÇEVIK, Türkiyenin geçmiştän günümüzä gelän bilgiliinnän hem beceriklkiinnän TİKAnın Rumelinin Covid 19 Pandemiyasının ortaya çıkarabilecii iyelecek malları krizisından en aaz etkilenmesi için başlatılan bu diplomațiyada, iyelecek mallarına kolaylıında kolaylaştırıcı sıraların alınmasını, kaynakların ekonomikaya kazandırılmasını hem gelir getirici yapmaklarını arttırarak, yoksulluun hem göçün zorlaştırmasına hem eş zamannı olarak çiftçiliktä çalışmaları arttırarak, Rumeli gençlerinin proizvodstvoya dönmesini önceleyän programları ömürä geçirdiini belertti.

Balkannarda iyelecek malların güvennii programasını başlattıklarını annatan Mahmut ÇEVIK, Bosniya Gerțegta 500 aylä için doorudan çiftçilik proizvodstvosu yardımı vereräk 13 ton çeşitli  zarzavat tohumu yardımınnan işsiz Bosniya gençlerini proizvodstvoya dönmesini ettiklerini, eş zamannı olarakta 6 Rumeli memleketindä İyelecek malların güvennii yardım programalarını başlattıklarını hem 100 bin Bosniya gencinin işsiz kaldıı Covid 19 pandemiyası zamanında, Bosniya Gerțeg başta olmak üzerä, Rumelidä gençleri çiftçilik proizvodstvolarınnan buluşturaceklarını sçleyeräk, TİKAnın plannadıı hem uyguladıı proektları annattı.

BİLİM ADAMNARI HEM RUMELİ DOSTLARI TİKAnın YATIRIMLARINDAN KANAAT

Toplantıda konuşan FAO Orta Aziya alt bölgä ofisi temsilci yardımcısı Dr. Ayşegül SELIŞIK, TİKAnın Rumelidä bu sektorda uyguladıı proektları başarılı bulduunu hem Birleşmiş Milletlär iyelecek malları hem çiftçilik kuruluşunun TİKAylan ortak çalışma alannarının olduunu, iyelecek malları hem çiftçilik alanında Rumelidä uygulanan bu sıkı yıvın proektlarda işbirlii yapılabileceni açıkladı.

Gazi Universitetın üüredicilik fakultetın üüredicilik azası Prof. Dr. Fahri TEMİZYÜREK, TİKAnın Rumelidä çiftçiliin yanında, Türk dil hem kulturası üzerinä dä yıvın olarak çalıştıını, Universitet Türk dil hem kulturasını yaşatan bir kuruluş olduunu belertti.

Hacettepe Universitetın medițina fakultetın uşak hastalıkları hem etişmişlerin saalıı ana bilim dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan DERMAN, Rumelidä TİKAnın saalık alanında yaptıklarını kendisi tarafından gördüünü, özelliklän Rumelinin en modern Yıvın bakım Nolnițasını Üskupa kurduundan,  saalık alanındakı invistițiyalardan kaarä, çiftçilik hem iyelecek malları alanında da bu yıvın çalıştıklarını bu toplantıda üürendiklerindän dolayı mutlu olduklarını söledi.

Fırat Universitetın veterinar fakultetın dekanı Prof. Dr. Mehmet ÇALICIOĞLU, Kırıkkale Universitetın iyelecek malların gigienası hem tehnologiyası bilim dalı üüredicilik azası hem iyelecek malları hem çiftçilik Bakannıı pandemimiya bilim kurulum azası Prof. Dr. Naim Deniz AYAZ hem iyelecek malları hem çiftçilik Bakannıı İstanbul rayon iyelecek malları kontrolü hem araştırmaları laboratoriya direktoru Dr. Yunus BAYRAK sa, ise, HACCP iyelecek malları güvenlii, Kırmızı-biyaz et gigienası, Süt-yımurta gigienası  hem ISO 17020 inspekțiya kuruluşlarının akreditațiyası konularında TİKAnın Rumelideki çalışmalarına, üüredici olarak, kendilerinin katıldıklarını hem programalarda spețialist hazırlamasında başarılı sonuçlar eldä edildiini hem TİKA proektlarına taa da yardım veräbileceklerini açıkladılar.

Makedoniya türk cümne toplum kuruluşları önceki Genel Başkanı hem ADEKSAM Başkanı Tahsin İBRAHİM, Dou Makedonyada hiç bir şkolayı bir tarafa brakmayıp onnarın hemen hemen remontunu hem donatılmasınını yardım edän TİKA, uyguladıı Pirinç büütmesi proektınnan iş verän hem memletin ekonomikasına katkı saaladıını, Yörük türkleri TİKAnın Arı hem arı malları proektları, Örtü altı zarzavat etiştirmesi hem Meyva Başçacılıı proektlarınnan gelir zanginniklerini  üüselttiklerini söledi.

Moldova Komrat Universitetın eski rektoru Prof. Dr. Stephan VARBAN,  Saalık Bakanlıı güüs hastalıkları spețialistı hem Balkan göçmenneri ekonomika aaraştırmaları vakfı Başkanı (BİSAV) Doç. Dr.Yüksel ÖZKALE hem MÜSİAD Bulgaristan temsilcisi Kemal ÖZMEZ TİKAnın Rumelidä her alanda yaptıı yatırımarın yanında çiftçilik  hem iyelecek malları alanında uyguladıkları proektların Covid 19 pandemiyası zamanında pek önemni hem annamnı olduunu anattılar.

TİKA PROEKTLARI

TİKAnın Rumelidä uyguladıı başlıca çiftçilik  hem iyelecek malları sa bölä:

Balkannar iyelecek mallar hem yaşam güvennii Programası, Bosniya Gerțeg küülü arı hem arı malları etiştirmesi hem pazarlanması Proektınnan Kentsel kusurlu-pensionnerlar yaşam kalitesinin aarttırılması Proektı, Serbiyan küülü bölgelerinin kalkınmasının yardımnaması Programası, Makedoniya süt hem süt mallarının geliştirilmesi Proektınnan Pirinç etiştirilmesi hem kalitesinin aarttırılması Proektı, Karadağ Zeytin yaayı yapılması fabrikanın kurulması Proektı, Kosova Ahududu yapılması Proektınnan Hayvan islääsi hem etiştirilmesinin geliştirilmesi Proektı.
TİKAnin_Balkannarda-iyecek_mallar_güvennii (2)
TİKAnin_Balkannarda-iyecek_mallar_güvennii (3)
TİKAnin_Balkannarda-iyecek_mallar_güvennii (4)

BİR CUVAP YAZIN