todur_zanet_secma_yaratmalar

15.12.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, DRAMATURGİYA, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, POEZİYA, PROZA, YAZICILAR BÖLÜMÜ, 1560 KERÄ BAKILMIŞ

“Todur ZANET. Seçmä yaratmalar. 60 yaşına”

Kasım ayında, Türkiyenin TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinațiya Agenstvosu) Başkannıı yardımınnan, tipardan çıktı Todur ZANETin kiyadı – “Todur ZANET. Seçmä yaratmalar. 60 yaşına”.

672 sayfalık kiyatta var 21 bölüm, ani içinä alêrlar yazıcının peetlerini, prozasını, dramaturgiyasını, çevirmelerini, publițistikasını, bilim çalışmalarını hem başka yaratmaklarını. Bundan kaarä kiyatta verili avtorun kısa biografiyası hem onun ömürü patretlerdä.

Ayırı bir er kiyatta alêr Todur ZANET için başka anılmış insannarın sözleri hem fikirleri.

Kiyadın tirajı 1000 taanä hem o artık parasız daadılêr Gagauziyanın şkolalarına, uşak başçalarına, bibliotekalarına, bilim, kultura hem cümne kuruluşlarına.

BİR CUVAP YAZIN