ataturk_byustu_komrat_0

21.09.2016, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 2357 KERÄ BAKILMIŞ

Türkiyenin Zafer Bayramında (Enseyiş Yortusunda) Komratta ATATÜRK byustu açıldı

1922-ci yılda Harman ayın (avgust) 30-da türk halkın askeri, Mustafa Kemal ATATÜRKün önderciliindä, en büük bir cenk düüşünü ensemiş da bu gündän ötää duşmanı kendi topraklarından kuumuş. 1924-tä bu enseyiş günü ilk kerä kutlanmış. Da te artık 90 yıl, 1926-dan beeri, Türkiye Respublikasının Zafer Bayramı, en büük yortularından birisi olarak, ofiţial kutlanılêr.

2016-cı yılılın Harman ayın (avgust) 30-da da, Türkiyenin Zafer Bayramında (Enseyiş Yortusunda) Komratın “ATATÜRK” türk bibiliotekasının aulunda Türkiye Respublikasının kurucusunun, Büük Mustafa Kemal ATATÜRKün byustu açıldı.
ataturk_byustu_komrat_2

Büük Mustafa Kemal ATATÜRKün byustun ofiţial açılışında pay aldılar Türkiyenin Kişinev Büükelçisi, Gagauziya Halk Topluşu başı,  Gagauziya dış ilişkilär Upravleniyanın başı, Kişinev TİKA kordinatorluk Ofisin kordinatoru, Komrat primarı, Komrat rayonun başı, Kongaz Suleyman DEMİREL liţeyin zaametçileri, Gagauziyada bulunan Türkiyedän üüredicilär hem iş adamnarı, Gagauziyanın politika, bilim, kultura hem cümne insannarı, jurnalistlär.

İlkin byustun ofiţial açılışın sözünü tuttu Komrat “ATATÜRK” türk bibiliotekasının direktoru Vasilisa TANASOGLU. Sora, Canabisi teklif etti bir minutluk susmaklan anmaa şehitleri, ani canını verdilär bu büük Gün için – Zafer Günü için. Sora da Moldovanın, Türkiyenin hem Gagauziyanın gimnaları çalındı.
ataturk_byustu_komrat_3

Sora da, biri-biri ardı söz verldi Türkiyenin Kişinev Büükelçisi Mehmet Selim KARTALa, Gagauziya Halk Topluşu başı Dimitriy KONSTANTİNOVa,  Gagauziya dış ilişkilär Upravleniyanın başı Vitaliy VLAHa, Kişinev TİKA kordinatorluk Ofisin kordinatoru Canan ALPASLANa, Komrat primarına Sergey ANASTASOVa, Komrat rayonun başına Vladimir GARÇEVa, Akademik Todur ZANETä.
ataturk_byustu_komrat_4

Kendi sözündä Türkiyenin Kişinev Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL annatı ATATÜRKün büüklüü için, onun Türkiyenin bütünnüünü koruması için çalışmalarını, onun braktıı zengin fikirlerini hem nasaatlarını. Mehmet Selim KARTAL açıkladı, ani Mustafa Kemal ATATÜRK çok işlär yaptı gagauz halkın korunması hem ilerlemesi için da.

Gagauziya Halk Topluşu başı Dimitriy KONSTANTİNOV urguladı, ani ATATÜRK kendi devletindä reformaları yaparkana, yurt dışında olan türk halklarını da düşündü. Dimitriy KONSTANTİNOV dedi, ani şindi, açan Türkiye karşlaştı 15 Orak ayı günün terorunnan Gagauziya halkı da Türkiyenin yanında o terora karşı. Dimitriy KONSTANTİNOV urguladı, ani Gagauziya da teroru kuran Fetullah GÜLENä hem FETÖculara karşıdır.

TİKA kordinatorluk Ofisin kordinatoru Canan ALPASLAN candan söledi, ani seviner ona, ki TİKA hem Türkiye Büükelçişii birliktä bu byustu kurdu hem büünkü gündä yortulu sıraylan açêr.
ataturk_byustu_komrat_1

Gagauziya dış ilişkilär Upravleniyanın başı Vitaliy VLAH, Komrat primarı Sergey ANASTASOV, Komrat rayonun başı Vladimir GARÇEV kendi konuşmalarında şükür ettilär Türkiye Respublikasına, Türkiye Kişinev Büükelçisinä hem TİKA koordinatorluuna o yardımnar için, ani Gagauziyaya hem gagauz halkına yapêrlar.

Ayrıca Vitaliy VLAH hem Sergey ANASTASOV teklif ettilär Mustafa Kemal ATATÜRKün byustunu Gagauziyanın “Şan Aleyasında” da açmaa. Bu iş büük havezlän Tükiye tarafınnan kabul edildi.

Akademik hem poet Todur ZANET, deyip “poetlar düşüncelerini peetlän annadêrlar” okudu Mustafa Kemal ATATÜRK yazdıı Ódasını.

O benim da Ulu ATAM

(Óda)

Mustafa Kemal ATATÜRKä

Ey, Atam, Bobam, gel da bak benim milletimä –
o da Sän, senin gibi kula, maavi gözlü,
Sän, senin gibi girgin, derin köklü,
emin basmaz, hodul hem pak üzlü,
senin gibi o! Hey, hey Oguz oolu,
Sana büünkü peetim, türküm,
benim Ulu Atam, Ulu Bobam, Atatürküm…

Zor vakıtta bol elini sän uzattın,
insanından alıp bizä verdin,
kardaş payı yaptın hem acıdın,
dizdän ayaa sözünnän kaldırdın,
karannıktan aydınnıklaa çaardın,
İstanbuldan bizi da düşündün,
benim Ulu Atam, Ulu Bobam, Atatürküm…

İstanbuldan kitab, üüretmennär geldi –
te ozaman bakışlan fikirlär diişti,
ruhta, canda kuvet kaavileşti.
O yardımınnan biz soluk aldık,
millet olduk, millet kaldık,
Sän, Canabin, bunu ölä gördün,
benim Ulu Atam, Ulu Bobam, Atatürküm…

Uşakları bakıp, seçip, sän ayırdın,
memleketä liţeylerä aldın,
milletimä şafklı yolu açtın,
bilgiylän bilgiçlii cömert verdin,
insan ettin. Etiştirämedin,
üüsüz brakıp, gittin, sündün,
benim Ulu Atam, Ulu Bobam, Atatürküm…

Otuzsekizdi yıl, o Kasımın 10-nu urdu,
saat (beş minut ona) durdu,
Ulu Önder gözlerini yumdu,
raatsız ürek raatlıı buldu,
dünnä sustu, soluk dondu, hem uultu.
Yakar yaşlar yakêr, acı bir gün,
benim Ulu Atam, Ulu Bobam, Atatürküm…

O gün, Atam, heptän, sän sonsuzlaa vardın,
Bizi yasta hem kahırda braktın,
Göktä sünmäz o yıldızın. Adın –
hergün “eni güneş gibi hep duacek”,
Senin o işlerin örüyecek,
hem “Ne mutlu türküm deyenä” hep ötecek,
benim Ulu Atam, Ulu Bobam, Atatürküm, yaşayacek…

Büün Türkiyenin Al Bayraanın yanında
benim da bayraam sallanarsa,
Ana dilim şıralı hem sesli hep akarsa,
Gagauzda Gagauzluk taa yaşarsa,
Bunda senin en büük kıymetin,
Türklerin atası, halkımın atası, büüyüm,
benim Ulu Atam, Ulu Bobam, Atatürküm…
(Óda yazılmış Kasım ayın 10-nu, 2014 y.)

Nedän sora da Türkiyenin Kişinev Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, Gagauziya Halk Topluşu başı Dimitriy KONSTANTİNOV hem Kişinev TİKA kordinatorluk Ofisin kordinatoru Canan ALPASLAN, byustu örtän Türkiye Bayraanı baalayan şiritleri kesip hem bayraa kaldırıp, Mustafa Kemal ATATÜRKün byustunu dünneyä açtılar.

Vasilisa TANASOGLU, “ATATÜRK” türk bibiliotekasının direktoru

BİR CUVAP YAZIN