doyurmak_2-k

08.05.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 557 KERÄ BAKILMIŞ

Uşakların aazından bukayı alıp, kendilerinä bücet kurdular

Hederlez ayın 7-dä Gagauziya Halk Topluşu kendisinin Maasuz toplantısında ansızdan kabletti “Gagauziyanın 2021-ci yılı için Büceti” Zakonunu, angısı, şişirili olduu için, büünkü günädän kabledilmäzdi. Hem kablettilär onu te o deputatlar, ani şindiyädän Halk Topluşuna maasuz gelmäzdilär, ani haliz dooru bücet kabledilmesin deyni.

Büünkü günädän bücet kabledilmärdi o üzerä, ani İspolkom istemäzdi onun harç taraflarını biraz yonmaa da kendilerinin aşlrını (apetitlarını) kesmää.

Hederlez ayın 7-dä Halk Topluşuna gösterilän, ama deputatların ellerinä verilmeyän bucet sansın biraz kesikti. Ama sanêrsınız Gagauziya Başkanı İrina VLAH hem onun önderciliindä bulunan İspolkomun çinovnikleri parayı kendilerindän mi kestilär?

Pek yanılêrsınız! Onnar, Gagauziya uşaklarının aazından bukayı alıp, gagauzlardan şafkı kesip, küülerimizi yıkıklarda brakıp, kendilerinin paralarına hiç dokunmadılar da.

Ne yaptı Gagauziya Başkanı hem onun önderciliindä bulunan İspolkom? Bunu GHT toplantısında açıkladı GHT Başı yardımcısı Aleksandr TARNAVSKİY. Canabisinin sözlerinä görä onnar yok ettilär o Kararları, angıları taa ileri kabledildiydi Halk Topluşunda, ama onnara karşı taa iltän gidärdi Gagauziya Başkanı İrina VLAH:

1. ““Aydınnadılmış küülär” Programası” (avtorlar: Ekaterina JEKOVA, Mihail JELEZOGLU, Elena KARAMİT, Aleksandr TARNAVSKİY) – Gagauziya Başkanı İrina VLAHın hem onun önderciliindä bulunan İspolkomun teklifinä görä, Hederlez ayın 1-dän merkez bücetından finans etmäk kesiler. Var nicä demää programa yok ediler.

2. “Gagauziya şkolalarında üürencilerin doyurulması Zakonu” (avtorlar: Ekaterina JEKOVA, Elena KARAMİT, Aleksandr TARNAVSKİY) – Gagauziya Başkanı İrina VLAHın hem onun önderciliindä bulunan İspolkomun teklifinä görä, Ceviz ayın 1-dän 5-12 klaslardan üürencileri doyurmaktan vazgeçiler.

3. “Temel investițiyalar için Zakon” (avtorlar: Ekaterina JEKOVA, Aleksandr TARNAVSKİY) – Gagauziya Başkanı İrina VLAHın hem onun önderciliindä bulunan İspolkomun teklifinä görä, 2021-ci yılda bu Zakon için bir ley da verilmeer. Halizdän bu zakon da yok ediler” – urguladı Aleksandr TARNAVSKİY.

“Gagauziyanın 2021-ci yıla Bücetı” Zakonu kabledilärkän, Gagauziya Halk Topluşun deputatı Georgiu LEYÇU savaştırdı utandırdı o deputları, angıları “sıkı ekênomiyalı” yonmalı Bücet için ellerini kaldırardılar: “Sıkı ekonomiya kimin paasına görä? Üşakların paasına görä, küülerimizin, kasabalarımızın, ihtärlarımızın paasına görä. Kolegalar, sizin yaptıınız aslının dışında bulunan bir iş. Neçin kendimizi aldadêrız? Siz bu uşacıkları gücendirdiniz, ama hiç bir çinovnik bu yonmadan, sıkı ekonomiyadan zarar görmedi”. Ama bu utandırmak o deputatlara hiç dokunmadı da. Nicä var bir laf: “Sän onnarın suratına tikirersin: onnar deer – “Yaamur yaayêêr!””

Bir iş pek meraklı: bakın “Gagauziyanın 2021-ci yıla Bücetı” Zakonu için titsi gülümsemeklärlän, , gagauz halkına hem uşaklarına büük bir üfkäylän urdup, ellerini kaldırdılar hep o GHT deputatlar kim üç yıl geeri “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” Zakonun hem “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anmak Günü”ndä Kararın kabledilmesinä karşı kalktıydılar.

Bilmeeriz, neylän aldı, osa ne verdi bu deputatlara Gagauziya Başkanı, ani onnar bölä büük bir miskinnik hem duşmannık yapsınna Gagauziyanın insannarına karşı?

BİR CUVAP YAZIN