Kasgarli Afis 2018_Genel

02.07.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, PROZA BÖLÜMÜ, 2544 KERÄ BAKILMIŞ

V-ci Halklararası Kaşgarlı MAHMUT proza yarışması

Türk dilin ilk büük ansiklopediyalı sözlüünü hazırlayan hem dünnääda karşılaştırmalı dil biliminin kurucusu kabledilen Kaşgarlı MAHMUTun duumasının 1000. yılında, UNESCO kutlama programaları çerçevesindä başladılan hem büünä kadar ilerleyän Halklararası Kaşgarlı MAHMUT proza yarışmasının beşincisinin yapılması belertildi.

Avrasya Yazarlar Birlii tarafından tertiplenän hem Halklararası Türk Kultura Kuruluşu TÜRKSOYun işbirliindä hem da Türkiye Kultura hem Turizma Bakanlıının yardımınnan düzennenän V. Halklararası Kaşgarlı MAHMUT proza yarışmasının Azerbaycan, Altay (RF), Başkurdistan (RF), Çuvaşistan (RF), Gaguziya (Moldova), Hakasiya (RF), Kazakistan, Karaçay-Balkar (RF), Kırgızistan, Kırım Tatar, Kosova, Kumuk (RF), KKTC (Poyraz Kipra Türk Respublikası), Irak-Türkmeneli, İran-Üülen Azerbaycan hem Türkmen Sahra, Makedonya, Uzbekistan, Uygur, Türkmenistan hem Türkiyedä yapılması için çalışmalar başladıldı.

Konu: “Serbest”
Annatmaların son verilecek günü: 31 Harman ay (avgust) 2018 y.
Şort listeyä girennerin açıklanması: 30 Ceviz ay (sentäbri) 2018 y.
Erindeki Ödül Törenneri düzennenmesi: Canavar ay (oktäbri) – Kasım  2018 y.
Halklararası incelenmä: Kasım 2018 y.
Halklararası Ödül Töreni: Kırım ay (dekabri) 2018 y.

Gagauziyada yarışmaya katılannar yaratmalarını Gagauzça yazêrlar hem Gagauziya jürüsinä yollêrlar hem erindeki yarışmaya katılêrlar.

Gagauzça yazılı yaratmaların yollanılacek yada getirilecek adres:
“ATATÜRK” bibliotekası,
Lenina sokaa, 197,
Komrat – Gagauziya / Moldova

ERİNDEKİ ÖDÜLLÄR
Birinciyä: 2000 TL (yaklaşık 360 Euro);
İkinciyä: 1500 TL (yaklaşık 270 Euro);
Üçüncüyä: 1000 TL (yaklaşık 180 Euro).

Yarışma kertikleri:
1. Yarışmaya katılacek yaratmalar belertilän adreslerä eldän yada poşta yolunnan verilecek.

2. Yarışmaya katılacek yaratmalar taa öncä hiçbir yarışmada ödül almamış hem hiç bir erdä yayınnanmamış olaceklar.

3. Annatma konusu serbesttir.

4. Her yazıcı, yarışmaya en çok iki ayırı annatmaylan katılabilir. Yollanılacek annatmaların her birinin en az 1.000 (bir bin) en çok 10.000 (on bin) laflan yazılı olacek.

5. Yarışmaya yollanılacek annatmaların üzerindä sade parol yazılı olacek; paroldan kaarä  yarışmacının adını belertän bir nışan bulunursa annatma yarışma dışı bırakılacek.

6. Yarışmacı, adını hem laabını, açık adresini, biyografiyasını, 1 patredini ayrı bir küçük konvertä koyacek. Konvertin üstündä sade parol lafını yzacek. Sora yaratmalarını, o küçük konvertlan birliktä, bir büük konvertä koyacek.

7. Annatmalar kompyutorda 12 punto 6 interval olarak yazılacak, hem yollanacek. Ayrıca, konkursa girän annatmalar taa sora kiyatlaşacaa için, büük konvertin içinä Word formatında hazırlanmış dosye hem yaratmalar CDya yazılı olarak koyulacek (yaratmalar e-mail yolunnan kabledilmeyeceklär).

10. Yarışmaya katılan annatmaların yazıları kesinniklän geeri verilmeyecek hem yazıların saabisi bu konuda hiçbir hak ortaya koyamayacek.

11. Yarışmada ödül kazanan yaratmaların her türlü hakları Avrasya Yazarlar Birliinä geçeceklär.

HALKLARARASI ÖDÜLLÄR
Birinciyä: 20.000 TL (yaklaşık 3600 Euro);
İkinciyä: 15.000 TL (yaklaşık 2700 Euro);
Üçüncüyä: 10.000 TL (yaklaşık 1800 Euro);
Mansiyon: 5.000 TL (yaklaşık 900 Euro).

Avrasya Yazarlar Birlii,
“Ana Sözü” gazetası hem “GAGAUZLUK” Cümne Birlii

BİR CUVAP YAZIN