forum

22.04.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 866 KERÄ BAKILMIŞ

Yası gagauzçaylan yarı rusçada regional Forumu hem şkolalarlan uşak başçalarda gözäl gagauzça

Çiçek ayın 19-da, iki yıldan sora, Kongaz küüyündä geçti gagauz dilinnän ilgili II-ci regional Forum – “Gagauz dili: bir erdä kolaylıkların çok renklilii”. Forumu hazırladılar Gagauziyanın Mariya MARUNEVİÇ adına  Bilim-aaraştırma Merkezi hem Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası. Bu kerä Forumu baaşladılar şkolalarda gagauz dilindä ilk üürenmesinin başlamasının 60 yıldönümünä (üç yıldan sora bu üürenmäk kesildi) hem“Ana dili” yortusuna, ani Gagauziyada Çiçek ayın 27-dä bakılêr.
forum (7)

O günü Kongaza toplandılar bütün Gagauziyanın gagauz dilindä üüredicilerin hem terbiedicilerin çoyu, gimnaziyaların, lițeylerin hem uşak başçaların direktorları, Gagauziyanın başları, Moldovanın hem Halk Topluşun deputatları, yaşlılar Sovetin azalrarı, Gagauziya Bilim merkezinin zaametçileri, Komrat Devlet Universitetın hem M.Çakir kolecın pedagogları.
forum (5)

Forumun başında Kongaz küüyün uşak başçalarından uşakalar bir konțertlan selemnedilär forumcuları.

Foruma gelän insannara yası gagauzçada hem yarı rusçada danıştı Gagauziya Başkanı İrina VLAH. Sora söz tuttular Moldova Parlamentın deputatı Födor GAGAUZ, GHT deputatı Mihail JELEZOGLU (Gagauziya Halk Topluşu başı Vladimir KISAnın adına), GHTnın bilim, üüredicilik, kultura, dil hem dinnär komisiyanın başı Dimitriy MANASTIRLI, Türkiyenin adından KDU türkologiya bölümün üüredicisi Kürşat ŞAHİN, Kongaz küüyün başı Mihail ESİR.
forum (6)

Bu danışmalarda sora Forumda gösterdi Bilim-aaraştırma merkezin hazırladıı dokumental film, ani annadardı gagauz küülerin şkolalarında 1958-1961 yıllarda gagauz dilin üüredilmesini.

Sora yası gagauzçada bir dokladı okudu Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyasının başı Sofya TORLAK, neredä annattı ne “gözäl” hem “geniş” uurda Gagauziyada gider ana dilin üürenmesi.

Sora, Gagauziya Bilim-aaraştırma Merkezin geçici direktoru İrina KONSTANTİNOVA “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişlenmesi için” Zakonun aslıya çıkarılmasınnan Gagauz dilin ilerlemesindä hem korunmasında Milli strategiyasının prezentaţiyasını yaptı. Prezentațiyada Canabisi tanıştırdı Bilim-aaraştırma Merkezin hazırladıı kiyatlarlan hem metodika işlerinnän, angıların arasında vardı 1-4-cü klaslar için “Gagauzça-rusça hem rusça-gagauzça sözlük” hem şkolalar için gagauz yazıcıların patretleri takımı.
forum (4)

Forumun birinci payını başardılar Gagauziyanın anılmış artistleri Mihail ham Valentina YASIBAŞ türküylän “Yaşa, Halkım!” (laflar – Todur ZANET, muzıka – İlya FİLEV).
usak_bascaları (3)

Forumun ikinci payı geçti Kongazın Nikolay ÇEBANOV hem Varvara TOPAL adına gimnaziyalarda, Todur ZANET teoretik lițeyindä hem beş uşak başçasında açık uroklarda hem master-klaslarda, nereyä buyurdular Foruma katılannar.
usak_bascaları (7)

Kongazın hepsi terbiedilmäk hem üüredicilik kuruluşlarında insannar hem uşaklar pek gözäl hazırlanmıştılar. Büük sevinmeliklän hem şenniklän karşladılar musaafirleri, gözäl GAGAUZÇAMIZDA lafettilär, peet annattılar, sțenka gösterdilär hem verilän soruşlara cuvap verdilär.
usak_bascaları (8)

Forumun üçüncü payında, genä yarı gagauzça, yarı rusça, oldu bir tombarlak masa – “Zamandaş üüredilmesi: tendenţiyalar hem perspektivalar” temasına.
usak_bascaları (10)

“Gagauz dili: bir erdä kolaylıkların çok renklilii” regional Forumu kapandı spektakliylän “Hoş avşamnar”, angısını hazrılamıştı Kongaz Kultura Evin yaratmak öndercisi Matrona Konstantinovna HRİSTOVA, Todur ZANET teoretik lițeyin üürencilerinin hem üüredicisinin Matrona Nikolaevna BARGANın yardımınnan. Spektaklidä gösterildi gagauz adetleri, sıraları hem “ROP-ROP” milli oyunundan parçalar.

Not. En şaşılacek işti bu Forumda işitmää Gagauz dilini bişeyä saymayan Gagauziya başlarının aazından çıkan “nekadar lääzım ana dilini (diil gagauzçayı!) üürenmää” sözleri.

BİR CUVAP YAZIN