gd_0

22.01.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 508 KERÄ BAKILMIŞ

Yazıcı Galina SİRKELİylän buluşmak

Kırım ayın (dekabri) 6-da KomradınAy Boba Mihail Çakirin adına kolecında, klastan dışardakı meropriyatiya oldu buluşmak poetlan, yazıcıylan, pedagoglan Galina SİRKELİylän, angısında prezentaţiya oldu onun “O, afgan askeri!” poema kiyadına. Bu poema tiparlandı 2017-ci yılda “Pontos” vasım evindä. Avtor adadı bu poemayı Afgan cengindä Gagauziyadan Mihail TANASOGLUya hem bu cengä kurban olan hepsi askerleri anmak için.
gd_3

“Ne yazılı sana – onu da var geçiräsin, ecelindän sapamayacan” (annatmasının birindä avtor yazêr bu derin maanalı lafları) – te bu laflarlan buluşmak yortusu başladı.

Nelär yaptı bu käämil insan? Yaşamakta nesoy soruşlarlan karşı geldi? Nelär avtoru debreştirdi yaradıcılık uuruna? Büün biz savaşacez bu soruşlara onunnan barabar cuvap bulmaa. Te bölä açıklandı meroptiyatiyanın neetleri.

Meropriyatiyada avtorun peetleri hem poemanın bir payını okudular: Vika TOPAL, İna ÇERNİOGLU, Oli BALABAN, Tani DİMOVA, Mariya KOMUR, Tani ARNAUT, Margarita KARATERZİ, Lolita MEÇKAR ,Viktor BUTUK, Lüdmila HADJI, Marina KARASENİ.

2014-cü yılda tipardan çıktı Galina SİRKELİnin ilk peet toplumu ‘‘Lüzgerli havada sazların türküsü’’. 2016-cı yılın Canavar ayında (oktäbari) Moskvada “Gagauz kulturasının günü” festivali geçti, neredä bu kiyattan onun  bir yaratmasına (Rojdestvenskiyi çevirtmesinä görä) insţenirovka koyuldu. Bu bir büük tanımak hem saygı avtorun yaradıcılıına. (Videomaterial gösterildi). Taa bir yaratmasının “Ne vardır adımda sana benim?” (Puşkinı çevirtmesinä görä) kolecin studentkası Ani BÜK yazdı ava. Kendisi dä onu çaldı.

2016-cı yılda tipardan çıktı Canabisinin taa bir peet hem annatma toplumu “Ecelin sınırları”. Bu kiyada girdi avtorun kimi şiirleri hem annatmaları, angılarını baalêêr bir silinmäz, senmäz hem dä sünmäz duygu – Sevda: sevda Vatanına, duuma evinä, anaya-bobaya, tabiata, yaşamaya. Eni çıkan literatura yaratmaları buldular yol okuycuların cannarına. Kısa annatmaları çok duygulandırdı hem dalgalandırdı studentları.

Buluşmada kendi düşünmeklerini, bakışını yaratmaların içindekiliinä açıkladılar Tani KOLTUKLU hem Alina VATAMAN.

Cenk – o kötü bir laf. Cenk getirer ölüm, kahır, göz yaşı. Galina Dimitriyevna SİRKELİ gagauz poetların biri, angısı kalamadı bir tarafta bu temadan. Açan da laf gider o askerlär için, angıları kurban oldular afgan cengindä. O kurbannarın biri – Mihail TANASOGLU, onun akranı. Başlankı klaslarda bir şkolada, bir klasta da üürendilär.

Galina SİRKELİ yazdı “O, afgan askeri!” poemayı afgan cengindä canını verän asker Mihail TANASOGLU için, Başküüyün bir girgin oolu için, aylesinä, dostlarına – bir paalı kişi için.

Poemanın öz fikiri: gençlär lääzım bilsinnär halkının istoriyasını, bilsinnär geroylarını, ki düzmää gelecää, neçinki bilmeyän kendi istoriyasını – o yok nicä düzsün gelän zamanını.

Lüdmila KIVIRJIK pek duygulu okudu poemaın bir payını hem dä Nasti ÇOLAK, Olesä PULUKÇU hem Vlada VASİLKOVA poemadan kimi sıracıklara uydurdular melodiya da gitara instrumentin yardımınnan çaldılar.

Kendi sözündä Galina Dimitriyevna SİRKELİ nışannadı, ani büük yardım vardı herbirindän, kimä danıştı, kim yanında, ama büük yardım oldu akademiktän hem poettan Todur ZANETtän. “İlk şiirlerim tiparlandı “Ana sözü” gazetasında. İlk kiyadımın da redaktoru Canabisi oldu. O master-klaslar, angılarını o götürdü kolecdä, onun nassatları şiir dünnesinä yol açtılar.

Bu meropriyatiyamızı adadık Gagauziyanın 23-üncü yıldönümünä. En paalı bu yaşamakta – korumaa ana tarafını, ana dilini. Avtor “GAGAUZİYA” şiirini okudu hem onun içindekiliinä görä prezentaţiya gösterildi.

“Ne yazılı sana – onu da var geçiräsin, ecelindän sapamayacan, benim ecelim – ana dili, Gagauziya” – bu laflarlan bitirdi sözünü Galina.

Bu meropriyatiyayı hazırlayan kolecın gagauz dilindä hem literaturasında üüredicisi Anna Danilovna SUKMAN ölä çıkış yaptı kendi danışmasınnan, sözünnän: “Allaa baaşlamış Galina Dimitriyevnaya bir büük vergi – yazmaa şiir, annatma, insanı sevindirmää kendi yaratmalarınnan. Bizä büük kısmet, bulunmaa bölä talantlı insanın yanında. Dileeriz Galina Dimitriyevnaya yaradıcılık yolunda ii başarılar”.

Meropriyatiyanın sonunda hepsi üürenicilär  ‘‘İndana lääzım” şiiri okudular.

Ne tez, meraklı, sıcak hem kuytulu atmosferada geçti bir saatta avtorlan buluşmak! Hepsi uşaklar, musaafirlär mutlu kaldılar hem bu gözäl yortuda büük hoşluk kablettilär.

Aleksandra Dimitiriyevna MARİNOVA,

Ay Boba Mihail Çakir adına kolecin üüredicisi

PATRETLERDÄ: Mariya KOMUR annadêr yazıcı Galina SİRKELİ için.
(soldan) İnna ÇERNİOGLU, Galina SİRKELİ hem Viktoriya TOPAL.

 

Benim bakışım Galina Dimitriyevna SİRKELİnin “Acızgannık” annatmasına

Bän okudum çok meraklı “Acızgannık” annatmasını, angısını yazdı saygılı Galina Dimitriyevna SİRKELİ. Bu annatmanın teması – Gagauzların acızgannıı. Bu bir gözäl insannık kalitesi, angısı lääzım olsun, sanêrım, herbir insanda. Bu yaratmada annadılêr bir genç aylä için, angısı yaşarmış küüdä: Marinka hem onun kocası Mitrani. Avtor derindän gösterer bir gagauz çokuşaklı, çalışkan ayleyi, neredä kullanılêr gözäl, açık hem şıralı gagauz dili. Kendi annatmasında Galina Dimitriyevna, kullanarak metaforaları: “yara sızlardı”, “karardı dünnä”, “hava aalêêr”, “ömürü kesilärmiş”, epitetleri: “fena göz”, “dolu ay”, “biyaz sinek”, uydurmakları: “kömür gibi saçları”, “sansın mum eriyärdi”, gösterdi gagauz halkını, nicä acızgan, islää, çalışkan bir halk, angısı herzaman hazır yardım etmää biri-birinä. Bu yaratmada gagauzluk, gagauz halkın ruhu. Bu annatmada buldum iki arif söleyiş: “Aalemin aazına kaşık uydurmayacan”, hem “ Ne damnadı kaşıına, ona da sevin”, angıların büük maanaları var.

Bakmayarak ona, ani bu ayledä vardı büük sevda, uşak gülüşü, saygı hem hatır, islää davranmak biri-birinä, uşaklara, vardı problemalar da: fukaarelik hem en büük problema – Marinkanın geçmäz hastalıı. Bu iki problemada biz göreriz evelki gagauzların zor yaşamasını. Bu aylä vardı nicä olsun taa çok yıl kısmetli, ama onnarın evinä geldi büük bela – Marinka geçindi. Onun bitki lafları kaldıdılar benim aklımda, çünkü onnar göstrerlär büük can acımasını, sımarlamak hem düşünmäk, neredä Marinka isteer onun uşakları olsunnar mutlu hem duysunnar ana sıcaanı.

Bu annatma pek duygulandırdı beni, çünkü yaşamakta olêr çok bölä oluşlar, neredä uşaklar kalêr üüsüz, kısmet ayledä süner, nicä kor… Böla annatmaları okuyarkan, gözlerin dolêr yaşlan, çünkü canın acıyêr bölä insannara, angıları var nicä olsunnar mutlu, sevgili, uşaklar da büüsünnär ana-boba sıcaklıınnan.

İsteerim sölemää: “Saa olasınız, Galina Dimitriyevna, bölä meraklı yaratmanız için, çünkü o terbieder bizi olmaa taa acızgan hem annamaa insanın zorunu, kahırını hem yardım etmää onnara, makar biraz ilinnetmää onnarın durumunu, zorluklardan korkmamaa, olmaa kaavi ruhlu!”

Sanêrım, ani bu tema aktual olacek herzaman, çünkü yaşamakta karşı geleriz hem sevinmeliklän hem zorluklan, neredä insan lääzım olsun yardımcı biri-birinä.

Alina VATAMAN,
Ay Boba Mihail Çakirin adına kolecin 3415 gr., üürenicisi

 

Benim bakışım Galina Dimitriyevna SİRKELİnin “Ecelin sınırları” annatmasına

Okuduynan Galina Dimitriyevnanın annatmasını “Ecelin sinirları”, heptän dalgalandım, mayıl oldum onun talandına becerikli kullanmaa zengin gagauz dilini. En pek beendim, nesoy o yazdırêr sevda duygusunu, uydurarak onu tabiatın gözelliinnän. Ama bilersiniz mi siz ne neetlän avtor yazdırêr bizä bu gözäl duyguyu? Bunun sebepi: göstermää yaşamanın paasını.

Onun paasını biler o insannar, angıları geçirdilär Büük cengi. Kendi annatmasında avtor annadêr mamusunun küçüklüünü, angısının payına düşmüş geçirmää titsi cenk vakıtlarını. Bu annatmada Valentina – baş personaj, angısi geçirmiş zor eceli.

Bu annatmayı okudum bir solukta. Bana pek meraklıydı Valentinanın eceli. Olacek mı o mutlu? İsteerim sölemää, ani avtor yazdı haliz olayları, angıları baalı kendi anasının yaşamasınnan, ecelinnän. Bilerim, ani bu iş diil kolay. Gerçektän dalgalandım, okuyarak sıraları, açan Valentinanın anası evä döner, neçinki bän sansın kendim orada bulunardım hem bitkiyadan beni bu brakmazdı ilgisiz. İsteerim sölemää, ani pek mayıl oldum literatura kolaylıklarına, dilin gözelliinä, lafbirleşmelerin gercikliinä: “yaşamanın kaavi soluunu duymaa”, “ayakların altında topraa duymêêrsın”, “can dermenin çalışması”.

Okuyarak bu annatmayı, bän karşılaştım türlü maanalı söleyişlärlän, angıları kaldılar benin aklımda: “Akar suya iki sıra girilmäz”, “Ne geçti,o geeri dönmäz”, “Zaman hepsini erleştirer”, “sıraya, erinä koyêr, herbir işin paasını belli eder”, “En paalı iş – can dermenin çalışması, açan sän annêêrsın, ani bu dinnedä boşuna yaşamadın, nesä sendän kaldı”.

Mayıl olêrım Galina Dimitriyevnanın talandınna sıradan lafları altına çevirmää. Bütün güvenniklän var nicä deyim, ani siz gerçektän talant, angısı büünkü gündä, nicä bir diamant!

Tani KOLTUKLU,
Ay Boba Mihail Çakirin adına kolecın 3415 gr., üürencisi

BİR CUVAP YAZIN