Aleksandar_Stoyanoglo

26.03.2015, tarafından yazılı , İNTERVYU, KİŞİLÄR BÖLÜMÜ, 7962 KERÄ BAKILMIŞ

Bän herkerä liderdım hem hiç bir zaman cuvapçılıktan korkmadım

Gagauziya Başkanına baamsız kandidat Aleksandr STOYANOGLO – ömür için, zanaat hem ana tarafı için

Bän sıradakı bir gagauz aylesindä büüdüm

Canabiniz Komratta duudunuz. Ozamankı Gagauziyadakı küçüklüünüzdän neyi aklınızda tutêrsınız?
Bişey önemli benim küçüklüümdä olmadı. Bän, nicä da hepsi uşaklar, sadää hem şkolaya gittim, sportlan ilgilendim, türlü krujoklara gittim.
Bän duudum hem büüdüm sıradakı bir gagauz aylesindä. Anam-bobam sabahtan avşamadan iştäydi. Onnar beni pek sevärdi. Anamnan-bobam üürettilär beni iilikçi olmaa hem biri-birinä saygı gütmää. Onnar benimnän pek hodullanardılar. Bu iş ta bana, başarılı olmaa deyni, ihlam verärdi. Bän şkolada islää üürenärdim. Üülendän sora da, başka çocuklarlan bilä, sokakta futbol oynardım. Futbola sevgiyi bana bobam verdi. Onuştan sport şkolasına da futbola gittim. Futbol beni çok işlerä üüretti: kolektivizmaya, cuvapçılaa, şeremetlää. Bizim pek islää trenerımız vardı – Konstantin Vladimiroviç GEORGİEV. Canabisi sayardı, ani kim şkolada islää üürenämeer, o yok nicä başarılı bir sportsmen olsun. Onuştan biz ona hep dnevniklerimiz gösterärdik.
Bizim futbol komandamız pek islää üürenirdi, da biz, may hepsimiz, İnstitutlara girdik. Bän Komradın 6-cı şkolasını bitirdim. Atestatımda oţenkalar: iki “islää”, kalanı da hepsi “otliçno”.
Üürenmektän hem sporttatan kaarä, cümne işinä da bakardım – klasın komsomol sekretariydim. Bir kerä da cuvapçılıktan korkmadım. Herkerä liderdım – şkolada da, armatada da, Universitetta da, iştä da, evdä da. Cümne ükü da benim ömürümü açtı. Şkoladan sora, komsomol raykomunun rekomendaţiyasına görä, savaştım girmää üürenmää Moldova Universitetın istoriya fakultetına. Ekzamennarı islää verdim, ama bu etmedi, girämedim. Döndüm Komrada da, SPTU-53 üçileşçesında ev tertiplerinä remont ustası zanaatına üürendim.

Yustiţiya – “dooruluk” demäk

Ömür zanaatınız için nezaman kesin karar aldınız?
Bu kararı armatada aldım. Sovet vakıdında, hepsi çocuklar gibi, armataya gittim. Slujbamı SSSR MVDnın iç kuvetlerindä yaptım – sıradan saldattan “starşina” gradına kadar etiştim. Armatada çastin Şan tefterinä adımı yazdılar.
Armata – bu ömür şkolası. Burada birdän kocalanêrsı da, elinä silähı alıp, cuvapçılık ükünü omuzlarına alêrsın. Armatada seftä üürendim naşêy o önderci olmaa, alıp üstünä senin yanında olan insannar için hem Vatanın paalı obyektlarını korumak için cuvapçılıı.Orada bän annadım, ani herbir davanın çözülmesindä temeldir kendini toplamak hem disţiplina, insannara iiliklän hem insancasına davranmak. Unutmayacam nicä beni armatadan evä geçirärdilär o saldatlar, kiminnän bilä slujbamı yaptım – onnar kaçtılar avtobusun aardına taa avtobuz uzaklanmayınca. Bu oldu benim slujbamın en büük oţenkası.
Armata bän başladım annamaa ne yapêrlar yustiţiya kuruluşları hem zakonu korumak organnarı. Dooru insan olduum için, bän ömürümü da yustiţiyaya baaşladım. Yustiţiya lafını latincadan çevirdiinän, “dooruluk” manaasına geler.

Universitetlar hem stroyoträdlar için

Hepsi kim student oldu, sayêrlar o vakıdı hepsindän islää. Bununnan kayılmısınız?
Pek kayılım. Universitet zamanı ömürün en islää vakıdıydı. Kim staţionarada üürendi beni annêêr. Biz, kim geldiydik “kenarlardan”, lääzımdı eni yaşamaya sınaşalım, bizä yoktu kim yardım etsin, umut sadä kendimizdäydi. Zorluk çoktu.
Bän juridika fakultetında bütün kuvetlän hem havezlän üürendim. Bir da lekţiyayı kaçırmardım. Pek çok okuyardım. Hepsi ekzamenneri sadä “otliçno” verdim. Fakultetın bitki Lenin stipendiatıydım.
Stroyoträdlara da çok gittim. Taa birinci kurstan beeri stroyoträdın komandiri oldum. Armatada kazandıım beceriklik burada çok yardım etti. Lääzımdı işi kurmaa, çeşitli stroykalar hem predpriyatiyalar öndercilerinnän hem erindeki kuvetlärlän annaşmaa, oträdın yaşamasını, korunmasını hem işini kurmaa. Hepsini başardım. Sora, bir oträdın komandirindän bütün oträdların ştabın komandirı oldum, komisar oldum. Ozamannar benim cuvapçılıımın altında 20 oträdadan hem 500 kişiyädan insan işlärdi. Hepsini lääzımdı yoluna koymaa. Studentlik oträdların kurulmasında hem onnarın işini ilerletmesindä ŢK VLKSM Şan gramotası kablettim.

Gagauziyanın prokuraturası – devletin en islää prokuraturalarından bişrisi

Canabiniz Gagauziya prokuraturasının kurulmasının başında durdunuz. Neyi aklınıza getirersiniz?
1992-ci yılda, juridika fakultetını başardıktan sora, düştüm işlemää devletin en islää prokuraturasına – Kişinevun prokuraturasına. Başladım işlemää en akıllı, en bilgili insannarlan, ani adetleri sayardılar. Ozamankı kolegalarım çoyu taa sora büük erlerdä işledilär: Moldovanın, Rusiyanın, Ukrayinanın Baş prokuraturalarında önderci oldular.
Ömürümün en önemli kertii 1995-ci yolda oldu. Gagauziyanın kurulmasından sora bana teklif ettilär avtonomiyanın prokuroru olıym. O zamankı Gagauziya Başkanın G.D.TABUNŞÇİKin çalışmalarınnan bän, 28 yaşındaykan, Gagauziyanın prokuroru oldum. Biz ozaman Başkannan hiç tanışmardık ta. Bukadar yıllardan sora Canabisinä saa olsun demää isteerim, ani verdi bana bu şansı.
Ozaman Gagauziyanın prokuraturasında bir kişi vardı – sadä bän. Bütün iş hem kadro ükü benim omuzlarıma düştü. En kısa zamanda, Komrat universitetını başarannarın temelindä, prokuraturanın kolektivını kurduk da 2000-ci yılda devletin en islää prokuraturalarından birisi olarak tanındık.

Öndercilik beceriklii için

Prokuraturada işlärkana siz devlet üüsekliindä insan oldunuz…
Açan 2001-ci yılda kuvedä komunistlär psrtiyası geldi, kuvet organnarın enilenmesi başlandı. Moldovada eni Baş prokuror koyuldu. Gençlerä yol vermää çekettilär. Ölä, 33 yaşında, bän devletin istoriyasında, Baş prokurorun en genç yardımcısı oldum.
Ozamannar devletin ömüründä hem prokuratura sistemasında pek zor bir vakıttı. Çok islää işçilär gidärdilär, zerä iş motivaţiyası düştüydü. Bän becerdim diil sadä korumaa o insannarı, ani kalmıştılar, ama geeri çektim onnarı da, kim artık çıktıydı iştän. Benim emirimin altında bulunan Baş prokuraturanın strukturalarında sekiz general işlärdi. Onnarın arasında eski Baş prokurorlar hem onnarın eski yardımcıları da vardı. Bu prokuror elitası yardımcı oldu bana respublika maştabında onderci becerikliindä kocalamaa, işi kurmakta hem da insannarlan işlemektä başarılı olmaa. Saa olsunnar.
Bän işledim Moldova Baş prokurorun yardımcısı may altı yıl da, inanêrım, ani braktım burada pek islää bir iz. Bän 15 yıl prokuratura sistemasında işledim da devletä yapan işlerimdän utanmêêrım ne uşaklarımın önündä, ne da anamın hem bobamın önündä.

Advokat zakonnarı başka türlü annêêr

Prokuraturadan çıktıynan nelär yapmaa başladınız?
Bän 39 yaşındaydım. Artık annadım, ani taa başka yaşamak ta varmış. Ama bän prokurordum, angısında ne para, ne biznes, ne bir maşina da yoktu…
Kabledip liţenziyä advokat oldum. Moldovada Türkiye büükelçiliin yardımcılıını inanıp, başladım burada türk işadamnarına juridika izmetlerini vermää. Zakona serbest çalışmak gözlerimi açtı vatandaşların hem biznes intereslerin korunmasına hem da taa başka işlerä.
Bän annadım, ani vatandaşların hakları hem interesleri kuvedin hem dooruluu koruyan organnarın ön prioritetı diil. Bu iştä çok bürokratizma hem göz boyamak var. Vatandaşların haklarını korumak mehanizmasında çok işleri diiştirmää lääzım. Advokatlık canıma yattı. Burada standart kaluplar yoktu, seçmä hakkı vardı, da bän seftä kendimi serbest insan olarak duydum.

Hiç bir kerä düşünmärdim politikaya girmää

Neçin politikaya girdiniz?
Açıklanêrım: hiç bir kerä düşünmärdim politikaya girmää, herkerä onu şükürsüz bir iş sayardım. Ama 2009-cu yılın aprel seçimnerindän sora Marian LUPU çekildi komunistlär partiyasından da kendi komandasını toplamaa başladı. Ozaman onun bu girgin adımı beni dürttü. Adam gitti sistemaya karşı da teklif etti memleketä politikada, ekonomikada hem cümne yaşamada eni işleri. O komandada çok meraklı insannar toplandı da bän inanadım, ani biz çok işleri becerecez diiştirmää.
2009-cu yılda Parlamentının deputatı oldum, taa sora da Parlament Predsedatelin yardımcısı ayırıldım. Bu uurda SNG parlamentlar arası asambleyada Moldovanın delegaţiyasınına baş oldum. Rusiyadan hem SNGnın başka devletlerindän kolegalarlan çok hem bereketli işbirliindä bulundum. Burada çalışmam için kablettim orden “Orden Sodrujestva”.
2010-cu yılda genä Parlamenta deputat ayırıldım da devletin korunması hem cümne durumu Komisiyasının başı oldum. İsteerim urgulamaa, ani Moldova Respublikasının istoriyasında bölä üüsek erlerdä Parlamentta seftä bir gagauz duuma insan bulundu. Bu verdi kolayını Gagauziyanın imidjını üüseltmää, taa üüsek uurda devlet strukturalarınnan hem insannarınnan ilişkileri kurmaa.
Kim sa sayêr, ani gagauz deputatları kendilerini bişeylän gösterämedilär. Bu Parlamentın çalışmasını bilmeyän insannarın yannış annamaşı. İsteerim aklınıza getirmää, ani benim hem deputat Petr VLAHın çalışmalarınnan kabledildi “Erindeki cümne finansları” için Zakonun eni redakţiyası. Da şindi Gagauziyada kalêrlar NDSın, akţizların, juridika hem kişi biznes çalışmaların kär gelirin 100% nalogları. Örnek için respublikanın başka bir erindä bu yok. Kendi paalılıınnan bu Zakonun diiştirilmekleri, Gagauziya statusun temelleştirmä Zakonun ardına, ikinci önemli erdä bulunêrlar, zerä o Gagauziyanın finans baamsızlını kaavileştirer.

Aleksandar_Stoyanoglo-hepsi

Gagauziyada diişilmeklär lääzım olsun

Gagauziya Başkanı seçilmää kararın sebepi ne oldu?
Gagauziyanın ilerlemesindä büük potenţial var. Gagauz cümne insanın arasında lääzım dialog kurmaa hem Kişinevlan Komradın arasında da faydalı ilişkileri erinä getirmää. Esaba alarak merkez kuvet strukturalarında çalışma becerikliimi, politika hem devlet elitasınnan kurulu baalantılarımı, benim Gagauziyanın çok problemalarını çözmää deyni kuvedim var.
Bilerim, ani Gagauziya Başkanı seçimnerindä ensärsäk, Aleksandar STOYANOGLOnun komandası Gagauziya avtonomiyası için çok faydalı işlär yapacek.

BÄN İSTEERİM, ANİ GAGAUZİYADA OLSUN AÇIK ESAPLI, İŞİ BİLÄN, ÜÜSEK UURDA PROFESİONAL BİR KUVET, ANİ İNSANNARIN HEM ANA TARAFIMIZIN İNTERESLERİ İÇİN ZAAMET EDECEK.
ÖLÄ KUVET, ANGISI İÇİN NE GAGAUZLARA, NE DA GAGAUZİYAYA AYIP OLMAYACEK!

İntervyuyu yazdı Vadim DRELİNSKİY.

Material kandidatın seçim fondundan ödendi

BİR CUVAP YAZIN