canan_alpaslan

23.02.2017, tarafından yazılı , CÜMNE, İNTERVYU, MOLDOVADA TİKA PROEKTLARI BÖLÜMÜ, 5653 KERÄ BAKILMIŞ

25 yılın içindä TİKA Moldovada 45-tän zeedä orta hem büük proektlar tamamnadı

İrmi beş yıl, geeri dünneyin geopolitika kartası diişildiynän, eni devletlär kuruldu. O devletlerin taa çoyunda türk halkları yaşêêr. Hem o halklar hepsicii, ayaa kalkmaa deyni, bakışlarını Türkiyeyä çevirdilär. Türkiye da onnarı yalnız brakmadı. Hepsi bu halklara yardım etmää deyni, kurdu Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunu – TİKAyı. Kendi cömert işini yapmaa deyni TİKA açtı hem açêr bu devletlerdä kendi koordinaţiya ofislerini. Moldovada bölä ofis açıldı 1994-cü yılda. Büün burada TİKAnın yaptıkları için gazetamızın redaktoru Todur ZANET konuşêrız Moldovada TİKA ofisin koordinatorunnan Canan ALPASLANnan.

Paalı koordinator Canan ALPASLAN, ilkin kutlêêrız Canabinizi hem bütün TİKA aylesini bu gözäl yıldönümünnän. Saalık hem başarılar sizä! 25 yıl – o koca bir ömür! Bu yıllarda TİKA hem Moldovada, hem Gagauziyada çok proektlar başa çıkardı.
TİKAnın kurulmasından sade 1,5 yıl geçtiinän, 1994-cü yılda, TİKA Moldovada koordinatorluk ofisini açtı. Taa baştan çalışmalarımız su hem gigiena, saalık, üüredicilik, çiftçilik, cümne sektorunda hem da, var nicä demää, herbir başka sektorlarda da proektlarımızı aslıya çıkardık. 25 yılın içindä Moldovada 45-tän zeedä orta hem büük proektlar tamamnadık. Ayrıca, herbir uurda devlet speţialistlerinä, 200-dän zeedä üüredici programalar yaptık.

Bunnarın içindä, sizincä, en önemnileri angısı?
Bizä deyni herbir proekt pek önemni, küçük ta olsa, büük ta olsa. Onnar hepsi faydalı. Hepsi proektlarımız Moldovanın ucundan-ucuna kadar yapılêr. Moldova hem Türkiye arasında işbirlii serbest alış-veriş Annaşmasının hem Strategiyalı Ortaklık Annaşmasının imzalanmasınnan, bu yardımnarın hızlanılması da oldu.

Önemni proekt – Gagauz Yerindä yaptıımız büük proektlardan birisi oldu Çadır-Lunga kasabasında içmä su boruların enidän döşenmesi hem arıtma tesisin kurulması.

Saalık uurunda sa TİKAnın en önemni altyapı proektı Kişinevdakı Ana hem Uşak Saalık institutun reabilitaţiya Blokun enilenmesi hem tertiplenmesi oldu. Düşünün, bu İnstitutun kurulduu 1981-ci yıldan beeri, o hiç bir kerä enilenmemiş hem enidän tertiplenmemiş! Orada sa yılda 15.000-16.000 uşaa ilaçlêêrlar! Orada işlerimizi önümüzdeki aylarda tamamnamaa düşüneriz.

Hep saalık uurunda Gagauz Yerindä da Komrat Regional Bolniţasında nevralogiya hem travmatologiya bölümneri için eni bir bina yapmaa deyni proektımız var. Sanêrız, ani bu yıl onu da başladacez.

Paalı koordinatorum, diil çoktan büük bir proekt Çadırda başardınız. Lafım seldän zarar görän insannara yardım.
Türkiye taa üürendiynän bıldırkı Kirez ayında (iyün) Çadır-Lunga kasabasında meydana gelän sel belası için, kardaşlarımızın yaraları sarılsın deyni, en üüsek uurlarda yardım için karar aldı.

Başbakanımızın sayın Binali YILDIRIMın doorudan izininä görä, seldä evlerini kaybedän 15 aylä için, beş ay içerisindä ev hazırladık. Da 2016-cı yılın Kırım ayın (dekabri) ortasında anaktarlarını verdik. Ayırıca, bu selä sebep olan Stratan deresinin paklamasını hem düzmesini yapêrız. 2017-ci yılın yarısınadan bu işleri da başarmaa düşüneriz.

Üüredicilik uurunda nelär yapılêr?
Bu uurda da çok işär yapılêr. Gagauz Yerin Kıpçak küüyündä enidän düzdük hem tertipledik eni bir uşak başçası. 2016-cı yılın Harman ayın (avgust) 27-dä da onu ofiţial açtık. Şindi burada 100 uşaa izmet veriler. Ama isteerim hodulluklan urgulamaa, ani bu uşak başçası oldu ilk, ani Moldovanın baamsız günündän beeri Moldovada enidän yapıldı.

Uşak başçasınnan ilgili taa bir proektımız var. Komratta 120 uşak için “Suleyman DEMİREL” uşak başçası Gagauziya İspolkomu tarafından düzülecek, biz da, TİKA olarak, o uşak başçasını tertipliyecez.Kongazda bulunan “Suleyman DEMİREL” moldo-türk liţeyini dä bıldır enilettik hem tertipledik. Bu yıl da onun altyapısı uurunda proektı başarmaa düşünüriz.

Bileriz, ani Komratta taa bir uşak başçasının proektı vardı. Onunnan ne oldu?
O proekt var. Onun proektını 2016-cı yılda hazırladık. 2017-ci yılda da düzmesinin başlamasını plannêêrız. O uşak başçası 24 saat açık olacek. Orayı alınaceklar o uşaklar, kimin anası-bobası kazançlarda bulunêrlar. Bu uşakların orada bakılması hem terbi edilmesi, verecek kolayını bu uşaklar cümnedän kopmasınnar.

Birkaç yıl geeri Komratta Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın adına üüredicilik kompleksı uurunda çalışmalar başladıydı. O çalışmalar ne uurda bulenêrlar?
Komratta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞANın adını taşıyacak eni bir üüredicilik kompleksın eri ayırıldı. Orası detalli incelendi. Şindi proektlar üstündä çalışmalar gider.

Herkerä, açan Gagauziya için laf gider, hep Komradı hem Çadırı sorêrız. Valkaneştä bişeylär yapêrsınız mı?
TİKA olarak biz Valkaneştä da, Valkaneş dolayında küülerä da çok yardım yaptık. Ütülü küüyündä uşak başçası proektını yaptık. Valkaneşin “Valkaneş stanţiyası” maalesindä uşaklara deyni “15 Temmuz Şehitlerini Anmak Parkı” adını taşıyan oynamak meydanı kurduk, Valkaneşin “Mustafa Kemal ATATÜRK” dolay bolniţasının göz klinikasını eniledik hem göz operaţiyaları bölümünä eni oborudovaniya verdik. Şindi da Valkaneş kasabasının su sistemasının enilenmesinin proektını hazırlêêrız. Planda var onu bu yıl başlatmaa hem 2018-ci yılda tamanamaa.

Plannarınız çok. Allaa versin hepsini hodulluklan başarasınız!
Saa olun.

Saa olun siz da.

BİR CUVAP YAZIN