Tum mesajlar Ana Sözü

rim_papası_1
Diil çoktan AP habercilik agenstvosuna verdii intervyuda Rim Papası Franțisk söledi, ani “Allaa hepsi uşaklarını sever ölä, nicä onnar var” da teklif etti katolik episkopları selemlesinnär biri-birlerini yalayan karıları, biri-birlerini kıçlarına kakakan adamnarı, çift seksli erifleri, bildirer kommersant.ru. Franțisk sayêr, ani “Manaf olmaa – bu prestupleniya diil. Bu – günah. Hadiyin ilktän günahı prestupleniyadan ayıralım. Biri-birimizä acızgannık göstermemää – bu da günah”. Rim Papası Franțisk, 2013 yılında Vatikanda devrimä benzeyän olaylan Papa olduundan sora, başladı damna-damna manaflıı katoliklerin arasına sokmaa hem  biri-birlerini yalayan karıların, biri-birlerini kıçlarına kakakan adamnarın, çift seksliTAA DERINDÄN
koranı_yakmak_1
Büük ayın (yanvar) 21-dä Şvețiya devlet kuvetlerin izininnän yapılan mitingta, Stokgolmdakı Türkiye Büükelçiliin önündä bu devletin aşırı saacıları yaktılar musulmannarın ayozlu Koran kiyadını. Nicä bildirer dünnää habercilik kuruluşları, Büük ayın (yanvar) 21-dä daniyalı aşırı saacıların “Sert uur” kurulusun başı Romus PALUDAN, provokațiya yaparak, Stokgolmdakı Türkiye Büükelçiliin önündä yaktı musulmannarın ayozlu Koran kiyadını. Bu barbarlaa karşı bütün musulman dünnääsı hem haliz țivilizațiyalı dünnää karşı kalktı. Ofițial Tükiye bu barbarlık akțiyasında Şvețiya devlet kuvetlerini kabaatlı buldu. Türkiye prezidentın sözcüsü İbrahim KALIN kendi Twitter mikroblogunda yazdı, ani “Şvețiya devlet kuvetlerini islamofobiya hem iirincilikTAA DERINDÄN
bok_bocekleri_1

2023.01.21,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bok böceklerin kurtlarını iyeceklär

Evropanın İyecek malların kuşkusuzluu Agenstvosu (EFSA) karar aldı insannara bok böceklerin kurtlarını imää deyni izin vermää, bildirer bani.md saytı. Açıklanan bilgilerä görä, bok böceklerin kurtları oldular dördüncü, angılarını evropalılara imää deyni izin veriler. Taa ileri izin verildi malakların, țır-țırların hem un böceeni kurtlarını imää.TAA DERINDÄN
byust_tanas_sirit
Büük ayın (yanvar) 13-dä Gagauziyanın Kiriyet küüyün “Dionis TANASOGLU” adına gimnaziyanın aulunda açıldı bronzadan byust gagauzların anılmış yazıcısına Dionis TANASOGLUya. Kiriyet küüyün “Dionis TANASOGLU” adına gimnaziyanın aulunda yazıcının byustunu kurmaa deyni Gagauziya Halk Topluşun Kiriyet küüyündän deputatına Mihail JELEZOGLUya bir tekliflän danıştı bu gimnaziyanın gagauz dili hem literaturası üüredicisiykası Anna Kirilovna GÜMÜŞLÜ. Nedän sora, GHT deputatı Mihail JELEZOGLU Gagauziya öndercilerinä bu işlän danıştı da Gagauziya İspolkomu proekt için gagauz halkın paralarından para ayırdı. Lääzım urgulamaa, ani yazıcı Dionis TANASOGLUnun ana-boba evi durardı taman o erdä, neredä büün gimnaziya bulunêr daTAA DERINDÄN
manjul_1_1
Moldova Prezidentı Maya SANDUnun emirinä Gagauziyanın kultura adamına Vitaliy MANJULa verildi şannı ad Moldova Respublikasında “Maestru în Artă” (“İncäzanaatta Maestro”) adı verildi. Moldovada milli Kultura Gününnän ilgili olarak, Moldova Prezidentı Maya SANDU verdi Moldova Respublikasında “Maestru în Artă” (“İncäzanaatta Maestro”) adını gagauz türkücüsünä, kompozitora, resimciyä hem resimcilik uurunda üürediciyä Vitaliy MANJULa. Kutluca olsun!TAA DERINDÄN
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Eniycä Eni yıldan sora gagauzlar bakêrlar Eskiycä Eni yıl yortularını: Büük ayın 13-dä – “Hêy-hêy” gününü, Büük ayın 14-dä – “Çıbık günü”nü (Survayı). Bu iki en sevilän kış yortuların arasında da bakılêr “Rakıylan gezmäk” adeti, açan gecä yarısından “rakıcılar” gezmää başlêêrlar da rakıylan giderlär en yakın hem en paalı insannarına: nunalarına, ana-boba dostlarına, soy-senseleyä. Sora da, Büük ayın 14-dä sabaalän, açan aydınnanêr artık, en küçük uşaklar “Surva” gezerlär: kızçazlar – “Survaklinţa” ellerindä, çoccaklar – fışakan yada çıbık ellerindä. Onuştan da bu günä “Çıbık günü” deniler. Hepsimizi kutlêêrız bu gözäl yortularlanTAA DERINDÄN
gagauzlar_sanduda_2_1

2023.01.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moldova Prezidentına Koladaylan

Koladaa karşı Gagauziyanın Çadır kasabasının “Saabinin duuması” Klisesindän gençlär kutladılar Moldova Prezidentını Maya SANDUyu Koladaylan hem Eni Yıl başı yortularınnan. Koladacıları kablederäk, Moldova Prezidentını Maya SANDU şükür etti onnara onun için, ani koruyêrlar moldovadakı etnika grupaların hem sayıdan aaz milletlerin kulturalarını hem kış adetlerın sıralarını. Gençlär dä, kendi taraflarından, dört dildä Kolada söledilär – romınca: gagauzça: ukrayinca hem rusça, bildirer presedinte.md saytı.TAA DERINDÄN
abd_halk_toplusu_10.01.2023_1

2023.01.12,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

GHT deputatları ABD Büükelçisinnän buluştular

Büük ayın (yanvar) 10-da Gagauziya Halk Topluşun deputatları Moldovada Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büükelçisi Kent D. LOGSDONlan buluştular. Buluşmada, gagauz deputatları urguladılar, ani bitki vakıtlarda Moldova Respublikasının büünkü öndercileri Gagauziya (Gagauz Yeri) avtomom bölgesinin hak statusunda nışannanan haklara karşı çeşitli adımnar yapêrlar hem onnarı kısıtlamaa savaşêrlar. Bundan kaarä gagauz parlamentarları annattılar ABD Büükelçisinä o problemaları, ani peydalanêrlar Komrat hem Kişinev arasında politika, ekonomika hem cümne ilerlemesi uurunda. O problemaların arasında Kişinevun Gagauziyanın Moldova parlamentında 5 deputat haklıını, teklif edilän Gagauziyanın prokurorun hem yustițiya upravleniyasının kandidaturalarını görmemezdän gelmesi. GHT deputatları aalaştılarTAA DERINDÄN
cevik_kalkay
Büük ayın (yanvar) 5-dä TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK görüştü Ankaradakı Krım türkleri kultura hem yardımnaşma Fondun Başkanı Tuncer KALKAYlan. Görüşmä oldu Krım türkleri kultura hem yardımnaşma Fondun Başkanı Tuncer KALKAYın Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunun (TİKA) Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİKä bir vizitı zamanında. Dr. Mahmut ÇEVİKin hem Tuncer KALKAYın görüşmesindä lafedildi Rusiyanın Ukraynada ortaya koyduu saldırılarlan Rusiyanın ayak altına aldıı Krımdakı büünkü durum. Buluşmdan sora Tuncer KALKAY açıkladı ani görüşmedä “iki tarafın da çalışmaları için açıklamalar yapıldı hem gelecektä yapılabilecek işbirlii çerçevesindä dä görüş alış-verişindä konuları ortadaTAA DERINDÄN
kolada_kiyat (3)
Koladaya karşı, Büük ayın (yanvar) 6-da Gagauziyanın Regional resim Galereyasında oldu prezentațiya taazä çıkan “Adetlerin şen ötmesi” kiyadına, angısı hazırlandı maasuz Kolada hem Yıl Başı yortularımız için. “Adetlerin şen ötmesi” kiyadında toplu gagauz folklorundan hem gagauz yazıcıların “Kolada”, “Surva” hem “Hê-hêy” için yaratmaklar, angıları gözäl dönaklı Gagauziyanın Komrat, Çadır hem Valkaneş uşak resimci şkolaları üürencilerinin resimnerinnän. Prezentațiyada pay aldılar hem söz tuttular Gagauziya Başkankası İrina VLAH, Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA, Akademik hem yazıcı Todur ZANET hem Çadır kasabasından uşak resimci şkolasının direktoru Nataliya VORNİKOVA. Bundan kaarä, direktorlarınnan barabar,TAA DERINDÄN