Tum mesajlar Ana Sözü

aydar_
Evropa Birliin “Güvennii kaavileştirmä sıraları” Programasının çerçevesindä Gagauziyanın Aydar küüyün 128 yıllık el dermeni enilendi hem kolaylık verildi bu dermen, türist obyektı olarak, bu dermen artık insannara izmet etsin. Enilenän el dermeni yapıldı 1894-cü yılda Aydar küüyün yanında bulunan çayırda da 128 yıl  artık ayakta kaldı. Bitki yıllarda o pek veran olduydu, ama Allahın hem insannarın yardımınnan korundu hem temelindä kaldı. Aydar küüyün hem Gagauziya kuvetlerin zaametinnän el dermenin kurturulması hem enilenmesi alındı Evropa Birliin “Güvennii kaavileştirmä sıraları” Programasına hem bu iş için oradan 800 bin leydän zeedä para ayırıldı.TAA DERINDÄN
Ana_Sozu_13_14.2022
Orak ayın (iyül) 29-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci Orak ayın (iyül) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Dionis TANASOGLUnun duumasından 100 yıl”, “Gelinnerimiz kara kaşlı – gözäl, kıvrak hem yakışıklı”, “Prezident Recep Tayyip  ERDOĞAN Gagavuz Yeri Başkankasını kabul etti”, “Gagauziyanın Başkankası TİKAda kabledildi”, “Moldova Prezidentı Maya SANDU neçinsä Gagauziyaya gelmedi”, “Gagauzka İrina PERÇEMLİ Universitetının brincilär arasında”, “Gagauziya sesini kaldırêr: kuvettä bulunannar işidincä mitinglar olacek”, “15 Temmuz – Demokratiya hem milli birlik Günü”,“Çadırda Türkiyenin 15 Temmuz şehitlerinä saygı”, “Aylä, sevgi hem saygı” yortusu bakıldı: 50 ley 5 minut için kam tuzluca! TAA DERINDÄN
erdogan_sayti_haberi_1
Türkiye Respublikasının ofițial saytı bildirer, ani Orak ayın (iyül) 27-dä Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN Gagauziya Başkankasını İrina VLAHı kabul etti, ama detalli bir açıklama yok: https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/138865/cumhurbaskani-erdogan-gagavuz-ozerk-yeri-baskani-vlah-i-kabul-etti. Gagauziya Başkankası İrina VLAHa görä, bu buluşmada politika hem cümne-ekonomika soruşları incelenmiş. Başkanka şükür etmiş Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANa o infrastruktura proektları için, ani Türkiye Pravitelstvosu Gagauziyada yapêr hem teklif etmiş Paalı Prezident Recep Tayyip ERDOĞAN buyursun da gelsin Gagauziyaya Komrat kasabasında Türkiye tarafından yapılan Sport kompleksın ofițial açılışına.TAA DERINDÄN
tika_vlah (1)

2022.07.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziyanın Başkankasını TİKAda kablettilär

Türk İşbirlii hem Koordinațiya Agenstvosu (TİKA) Başkanı Serkan KAYALAR bildirdi, ani TİKAda kabul etti Gagauziyanın Başkankasını İrina VLAHı. Başkan Serkan KAYALAR açıkladı, ani görüşmedä ikili ilişkileri hem iş birliini geliştirmeye aarlık verilecek atılabilinecek adımnar elä alındı. Eridir urgulamaa, ani kurulmasından beeri, 30 yılın içindä, TİKA Gagauziyada 200-dän zeedä ekonomika, saalık, kultura hem cümne proektları ömürä geçirdi. Şindi dä iki büük proekt yapılêr – Komratta “Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı” hem Valkaneşä su vermä hem su atma  proekrı.TAA DERINDÄN
raev_vlah (1)
Eni seçilän TÜRKSOY Genel sekretarini Sultan RAEVı kutlamak için, Gagauziya Başkankası İrina VLAH TÜRKSOYa bir hayırlı olsun vizitında bulundu. Kendisini hem onunnan bilä burayı gelän  Moldovanın Türkiyedä Büükelçisini Dimitriy KROYTORu TÜRKSOY Genel sekretari Sultan RAEV çalışma odasında kabledip, onnarlan buluştu, bildirer turksoy.org saytı. Buluşmada, Gagauziya Başkankası İrina VLAH eni seçilän Sultan RAEVı kutlayarak, urguladı, ani Gagauziya hem TÜRKSOY arasında büük ilişkilär var hem Gagauz kulturasınınnan incäzanaatının ilerlemesindä hem tanıtılmasında pek islää çalışmalar yapıldı. Başkanka, ayırıca,  TÜRKSOYun gagauzçayı yaşatmak için hem gagauz dilinnän kulturasını gelecek evlatboylarına katkılarına şükür etti. Kendi tarafından TÜRKSOYTAA DERINDÄN
percemli_irina
Türkiyenin Yurtdışı Türklär hem Akraba Topluluklar Başkannıın (YTB) Bursları Programasınnan dört yıl geeri Ankara Universitetına üürenmää girän gagauzka İrina PERÇEMLİ, 4,00 notadan 3,91 alarak, kendi fakultetını birinci olarak başardı. İrina PERÇEMLİ, Gagauziyanın Kongaz küüyünün Suleyman DEMİREL lițeyini başarıp, 2018-ci yılda, Türkiyenin Yurtdışı Türklär hem Akraba Topluluklar Başkannıın (YTB) Bursları Programasına görä, Ankara Universitetın politika bilgileri fakultetın halklararası ilişkilär bölümünä girdi da te, bu fakultetın studentlarının arasında birinci olarak hem diplomunda 4,00 notadan 3,91 alarak, 2022-ci yılda bu fakulteti birincisi oldu. Şindi İrana PERÇEMLİ düşüner Türkiyidä üürenmesini ilerletmää da halklararası ilişkilärTAA DERINDÄN
ayirilma_ (1)

2022.07.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Başkanka küsülüydü, kalanı – gücenikti

Orak ayın (iyül) 22-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, kendisinin Moldovada çalışma zamanı sona erdii için, bütün gagauz soydaşlarına deyni bir ayırılma reçepțiya buluşması hem ikramı yaptı. Gagauzların tarafından reçepțiyada pay alan insannarın önündä konuşarak, paalı Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER şükür etti hepsiciinä, kendisini bu avşamda saydıkları için hem kısadan annattı Türkiyeyä hem türk halkına gagauz soydaşların önemni olmaları için, onnara yardımnarı, ani Türkiye TİKA yolunnan gagauzların ayakta kalması için yapêr. Gagauzların adından söz tutan Gagauziya Başkankası İrina VLAH, ilktän bir yufkaca gagauzçada hazırlanmış yapraktan mesajını sıkılı okuyarak, şükür etti BüükelçiTAA DERINDÄN
sanduylan_bulusmak (1)
Kendisinin Moldovada Türkiye Kişinev Büükelçisi olarak çalışma zamanı sona vardıı sebepinnän, Orak ayın (iyül) 21-dä Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER Moldova Prezidentı Maya SANDUylan görüştü. Nicä bildirer prezidentın pres-slujbası, Moldovanın devlet başı şükür etti Türkiye Kişinev Büükelçisinä o yardımnat için, ani pandemiya zamanında Türkye Molvdovaya verdi, hem taa da ayırıca şükür etti Ankaranın Moldova Respublikasının suverenitetından hem toprak bütünnüündän arka olması için. Kendi tarafından Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER Moldova Prezidentı Maya SANDUya kısadan bilgilär verdi, bildirer Türkiye Kişinev Büükelçilii.TAA DERINDÄN
galerkani_todieva (0)

2022.07.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Gagauz gelinneri İA MANİA festivalindä

Orak ayın (iyül) 18-dä Moldovanın Dubasar rayonunun Galerkani küüyündä oldu sekizinci “İA MANİA – 2022” festivali, neredä, ev saabilerin dokuz küüyündän kaarä, pay aldılar Gagauziyanın Çadır kasabasının Uşak yaratmak Merkezin “L” adlı Modalar Teatrusunun modelleri dä. Çadır Uşak yaratmak Merkezin “L” adlı Modalar Teatrusunun öndercisi Lidiya İvanovna TODİEVAnın önderciliindä, teatrunun modelleri büük havezlän tanıttılar gagauzları bu festivalda. Başlayıp Lidiya İvanovna TODİEVAnın çalışmalarınnan dünneyi getirilän o milli gagauz rubalarının podiumda gostemesindän, çadırlıykalılar festivalä katılannara deyni gagauz milli oyunnarını da oynadılar. Fotolar: Andrey SOLONARTAA DERINDÄN
cadir_17.07 (1)

2022.07.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kuvettä bulunannar işidincä mitinglar olaceklar

Orak ayın (iyül) 17-dä Gagauziyanın Çadır, Komrat hem Valkaneş kasabalarıda Moldovada gazın paasının hem onun ardına hepsi paaların büümesinä karşı protest mitingları geçti, nereyi bindän zeedä insan çıktı. Mitingçılar urguladılar, ani son bir yılın içindä Moldovada ekonomika hem cümne durumu ölä düştü, ani artık yaşamanın kemiinä bıçak dayandı. Baarıp “Moldova Pravitelstvosunu erä!” hem “Maya SANDUyu erä!”, mitingçılar acıylan söledilär, ani bu insannarın beterinä bu kertää geldik hem, ani Moldovada paalar hem tariflar taa üüsek oldular, nekadar komuşu Ukraynada, neredä cenk gider. Biri-biri ardı nasaat edän insannar istedilär Moldova pravitelstvosundan RusiyaylanTAA DERINDÄN