avdarma_muzey_10_yil (1)

23.11.2021, tarafından yazılı , CÜMNE, GAGAUZLARIN İSTORİYASI, İSTORİYA, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 2236 KERÄ BAKILMIŞ

Avdarma küüyün istoriyası muzeyi 10 yaşında!

2011-ci yılın Kasım ayın 21-dä, taman Avdarma küüyün Kurbanında, açıldı “Avdarma küüyün istoriyası muzeyi”, angısının ilk tombarlak yıldönümünü kutlamaa deyni, bu yl Kasımın 20-dä muzeyä bir alay insan geldi: muzeycilär, kultura adamnarı, yazıcılar, din, cümne hem politika insannarı.

Hepsi bu insannarı eşiklerdä hem muzeyin odalarında karşladılar muzeyin direktoru Elena KARAMİT, muzeyin kurucusu İgnat KAZMALI hem muzeyin aametçileri İvanka TANASOVİÇlän Olga TRANDAFİLOVA.

Muzeyi derindän tanıştırmaa deyni, muzeycilär hazırlamıştılar pek gözäl, derin bilgili hem dört-dörtlük yapılı bir videoprezentațiya, angısına görä onnar, kimär kerä duygulanarak hem göz yaşlarını bastırmadan yutkunarak, pek geniş açıklamalarlan annattılar muzeyin kurulması hem ayaa kalkması için, yaşaması hem çalışması için, büünkü durumu hem gelecää adımnarı için.

Avdarma küüyün istoriyası muzeyi 10-cu yıldönümünä toplanan musaafirlär dä, hep ölä içtän gelän duygularlan, candan-ürektän kutladılar Avdarma Muzeyini, muzeyin kurucusunu hem muzeyi yapan mețenatları, muzeycileri bu büük başarılarlan hem muzeyä kendi baaşışlarını baaşladılar. Musaafirlerin arasında sa vardılar diil salt Gagauziyanın muzeycileri Aydar, Baş küüyündän, Beşalmadan, Çeşmä küüyündän, Komrattan, Ütülü küüyündän, Valkaneştän, ama Kişinevdan da – Moldova Filarmoniyasının direktorun Svetlana BİVOLun başkannıında Moldova kultura ministerliin delegațiyası, Avdarma küüyün primarı Marina KAPSAMUN, Kiriyet küüyün primarı Valentina KAYKI, Gagauziya Halk Topluşun eni hem eski deputatları Aleksandr TARNAVSKİY, Mihail JELEZOGLU, Ekaterina JEKOVA, Akademik hem poet Todur ZANET hem taa çok çok insannar.

Muzeyi tanıştırma programasında ayırıca bir video hazırlanmıştı Todur ZANETin Avdarma muzeyin 10-u yıldönümünä yazılan “Avdarma muzeyi” peetinä. Hep bu yıldönümünä adanmış peetlerini okudu büünkü gündä Kongazçık gimnaziyasının gagauz dilindä hem literaturasında üürediciykası avdarmalıyka Aleksandra KRİSTOVA.

Avdarma küüyün istoriyası muzeyi 10-cu yıldönümü kutlamasının ofițial programasının sonunda hepsi musaafirlerä baaşlandı maasuz bu günä hazırlanan buklet hem muzeyin emblemasınnan çölmeklär. Nedän sora hepsi yollandılar “Acı köşesi” anmak Memorialına hem kliseyä.

Not. Avdarma küüyün istoriyası muzeyini yaptılar küüyün mețenatları, KAZMALI aylesinin üç kardaşı – İlya, İgnat hem Dimitriy. Mețenat İlya KAZMALI üstünä aldı Muzeyin kurulmasında bütün para işlerini. İstorik İgnat KAZMALI hazırladı hem aslıya çıkardı Muezyin konțepțiyasını. Dimitriy KAZMALI da Muzeyin proektını hem yapısının kaldırmasını başardı.

Avdarma küüyün istoriyası muzeyindä toplu 1831 dokument hem muzey, küüyün 458 yıllık istoriyasını kaplayarak, içinä alêr “Acı köşesi” anmak Memorialını, Tif hem aaçlık kurbannarını Anmak Çasovnäsını, Ay-Mihayıl klisesi auldakı pamätnikleri hem Nogay “Tatar çöşmesi”ni.
avdarma_muzey_10_yil (7)
avdarma_muzey_10_yil (8)
avdarma_muzey_10_yil (9)

BİR CUVAP YAZIN