BİLİM ÖMÜRÜ BOLUMU

muzeyler (1)
Baba Marta ayın 22-dä Baş küüyündä kutladılar Gagauziyanın Komrat Regional iştoriya hem tarafı aarştırma muzeyin kurulmasının 55-ci yılını, yapıp burada bir «Музеи в пространстве гагаузской культуры: вызовы времени и новые решения» (“Gagauz kulturasının enginniindä müzeylär: zamanın zorlukları hem eni çözümnär” – çeviri “Ana Sözü”) Bilim-praktika konferențiyası, angısını hazırladı Gagauziya kultura Upravleniyası. “Gagauz kulturasının enginniindä müzeylär: zamanın zorlukları hem eni çözümnär” Bilim-praktika konferențiyasında bilim insannarından kaarä, pay aldılar Komrat Regional iştoriya hem tarafı aarştırma muzeyin çalışannarı, Moldova Respublikasından muzeycilär, Gagauziyanın hepsi muzeylerindän insannar, şkola muzeylerin zaametçileri, kolecın, lițeylerin hem gimnaziyaların direktorlarıTAA DERINDÄN
bilim_merkezi (1)
Krım ayın (dekabri) 28-dä Komrat regional resim Galereyasında Gagauziyan M. V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma Merkezi 2023 yılın yaptıklarınınnan hem gelecektä neetä koyulmuş plannarınnan paylaştı. Bilim-aaraştırma Merkezi 2023 yılın yaptıklarını hem gelecektä neetä koyulmuş plannarı için, Komrat regional resim Galereyasında toplanan bilim, kultura, politika hem diplomat insannarı önündä nasaat etti bu merkezin başı İrina KONSTANTİNOVA. Canabisinin sözlerinin ekrandan resimnärlän donakladı, söz arası da insannara gagauzların istoriyasınnan ilgili başlangıç videosunnan tanıştırdı. Belliki, Bilim Merkezi çalışma yılı kapanması sade laflan birmedi. İrina KONSTANTİNOVA çalışmaları için verdi ödül türk bilim insannarına hem şükür ettiTAA DERINDÄN
erzincan_nazim_hikmet (1)
Türkiye Respublikasının 100 yılı kutlamaları çerçevesindä, Türkiyenin Erzincan Binali Yıldırım Universitetın ev saabiliindä hem Türkiyenin Son Başbakanı Binali YILDIRIMın katılımasınnan oldu bir simpozium – “Çağdaş Türk Dünyası Ortak Edebiyatının İnşası ve Nazım Hikmet Çalıştayı”, ani ilgiliydı bu Universitetın Prof. Dr. Ali KAFKASYALInın hazırladıı “Büyük Türk Şairi Nazım Hikmet ve Türk Dünyası” adlı kiyadınnan. Simpoziumun protokol sözlerinnän zalda bulunannara  danıştılar Erzincan Binali Yıldırım Universitetın rektoru Prof. Dr. Akın LEVENT, Erzincan Binali Yıldırım Universitetın literatura fakultetın Türk dili literaturası kafedrasının azası Prof. Dr. Ali KAFKASYALI, Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza AYDOĞDU, TürkTAA DERINDÄN
KDU_laflık_konf_1_2_3
Kırım ayın (dekabri) 1-dä Komrat Devlet Universitetında geçti bir bilim-praktika konferențiyası, ani adanmıştı dünneydä olmayan bir kiyada: “Gagauzça-rusça-moldovanca sözlük” kiyadına. Konferențiyanın haliz adıydı ““Gagauzça-rusça-moldovanca sözlük”ün 50. yılına adanmış “GAGAUZİYA: dil, istoriya, kultura” I-ci halklararası bilim-praktika konferențiyası. Ama 50 yıl geeri bölä bir kiyat çıkmadı. 50 yıl geeri “Гагаузча-русча-молдованӂа лафлык» kiyadı çıktı. Bu konferențiya da “Гагаузча-русча-молдованӂа лафлык» kiyadına lääzımdı adansın. Neçin yazêrım bunnarı – HALİZ BİLİM nestenin ucunnan yapılmêêr hem BİLİMDÄ ufak-tefek yannışlıklar diil lääzım olsunna. Çünkü onnar yapılırsa, YAPANNAR bilimi bir tarafa saptırêrlar da, yıllardan sora, o ufak-tefek yannışlıklardan büükTAA DERINDÄN
laflık (1)_1
50 yıl geeri Moskvadakı “Sovetskaya ențiklopediya” izdatelstvosunda çıktı “Гагаузча-русча-молдованӂа лафлык» kiyadı. “Гагаузча-русча-молдованӂа лафлык» hazırlandı MSSRın Bilgi akademiyasının Dil hem literatura institutu kanadı altında hem onu düzdülär gagauz bilim insannarı G. A. GAYDARCI, E. K. KOLȚA, L. A. POKROVSKAYA  hem B. P. TUKAN. Laflıın redaktoru oldu Prof. N. A. BASKAKOV. “Гагаузча-русча-молдованӂа лафлык» kiyadın 50-ci yılınnan ilgili olarak, Komrat Devlet Universitetında büün, Kırım ayın (dekabri) 1-dä, geçer ““Gagauzça-rusça-moldovanca sözlük”ün 50. yılına adanmış “GAGAUZİYA: dil, istoriya, kultura” I-ci halklararası bilim-praktika konferențiyası. Konferențiyanın programası burada: KDU_laflık_konfTAA DERINDÄN
aaçlık_gagauziya_md_1
Dün, Canavar ayın (oktäbri) 19-da GAGAUZ halkı baktı  Gagauziyada 1946-1947 yıllarında “Aaçlık kurbannarını Anmak Günü”nü hem saydı o bir kabaatsız aaçlıktan ölän cannarı. Küülerimizdä sıradan insannar, kendilerinin hem Allahın önündä borcunu verip, baş iilttilär… GAGAUZ halkı unutmadı kimi kaybetti ozaman. Ama Gagauziyanın başında olan Başlar, Başkankalar hem başkancıklar, daada tutulmalar gibi, yarım laf ta bu büük AAÇLIK tragediyası için sölämedilär: ne bir acızgannık, ne bir baş iiltmäk, ne bir prost etmäk sözü. Bi-şey-cik!!! Ne Gagauziya Başkankasının saytlarında, ne Gagauziya Halk Toluşu saytında, ne Gagauziya bilim mierkezin saytında, nene Gagauziyanın üüredicilikTAA DERINDÄN
Tekwill_Junior_1
Kirez ayın (iyün) 17-dä belli oldu “Tekwill Junior Ambassadors 2023” Milli konkursun sonuçları, angısında pay aldı bütün Moldovadan 1600 komandadan zeedä. Bu komandalar “Herbir şkolada Tekwill” proektını üzä çıkararak, yolladılar jüriyä çeşitli uurlarda kendi proektlarını. “Tekwill Junior Ambassadors 2023” Milli konkursun jürisi o proektlardan herbir uurda 12-sini yarı finala seçti. Gagauziyadan 16 komandanın temsilcileri jürinin önünä 4 uurda proektlarını koydular: Biznes (9-12 klaslar), Grafika dizaynı (gimnaziyalar hem lițeylär), Web-dizaynı hem sayt yapılması (gimnaziyalar hem lițeylär) hem Yapma akıl. Bu komandalrın 4-dü ödüllü erlär aldılar, bildirer Gagauziya üüredicilik Upravleniyası: Web-dizaynı (7-9TAA DERINDÄN
ozgur_duran (1)_1
Türkiyenin İzmir kasabasının EGE Universitetın Soțial bilimnär İnstitutnun Türk muzıkası dalında gagauz halk muzıkasınnan ilgili “Gagauz halk muzıkası hem Türkiye alanı halk muzıkası: Benzeyän hem ortak türkülär” (“Gagavuz Halk Müziği ve Türkiye Sahası Halk Müziği: Benzer hem Ortak Türkülär”) adlı bir doktora disirtațiyası gibi masterat işi korundu. Bu masterat işini hazırlamaa deyni, onun avtoru Günger Özgür DURAN (öndercisi – Doç Dr. Özgür ÇELİK), Gagauziyaya gelip, gagauz halk muzıkasınnan ilgili materialları topladı. Başlayıp halk türkülerindän hem gagauz halk instrumentlerindän taa gagauz milli imekleri için bilgilerä kadar. Canabisi Gagauziyayı küü-küü gezip hemTAA DERINDÄN
ciiz_sandıı (0)
Ceviz ayıın (sentäbri) 13-dä Gagauziya kultura Upravleniyansı hem Gagauziya M.Maruneviç Bilim-aaraştırma Merkezi hazırladı hem Başküüyündä geçirdi I-ci “Gelinin çiiz sandıı – gagauzların varlık simvolu” Festivalini, ani baaşlandı gagauz milli adetlerinä, gagauz milletin kultura hem istoriya averäsının korumasına hem populizațiyasına. Festivalä getirildi hem sergilendi Gagauziyanın 16 küüyündän hem kasabasından 50-dän zeedä evelki çiiz sandıı. Onnarın arasında en eskisi – Kazayak küüyün muzeyindän 1881-ci yılda yapılan sandık. Bu kultura sırası başladı ondan, ani festivalä katılannara gösterildi Bilim Merkezi tarafından şiiz sandıkları için kısa metrajlı bir film. Çiizlerin hem çiiz sandıkların sergilerindän kaarä,TAA DERINDÄN
mahmut_cevik_simpozium (1)
2022-ci yılın Ceviz ayın (sentäbri) 1-4 günneri arası İstanbulun Beykent Universitetında “Balkannarda VIII. Halklararası Balkan istorya aaraştırmaları Simpoziumu” geçti, angısına Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunun (TİKA) Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK katıldı hem “Balkannarda 100-ä yakın material varlıını ayaa kaldırdık” konusunda konuşma yaptı. TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK tribunadan nasaat ederäk, TİKAnın Balkannarda yapılan çalışmalarını hem zaametlerini bölä annattı: “Umut ederim, anin büünkü buluşmamız ortak istoriyamıza şafk tutacek hem geçmesini hem istoriyalı artefaktlarımızı gelecek boylara aktarılması konusunda katkı saalayacek. İstoriyanun en eski milletlerindän olan türk milletin dolay dünnäya kendiTAA DERINDÄN