CÜMNE BOLUMU

miting_basarab-2

2023.05.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Hederlez ayın 21-dä Komratta miting geçecek

Gagauziyanın cümne adamı Mihail VLAH bildirdi, ani pazara, Hederlez ayın 21-dä, “Moldovada cümne-politika durumunu incelemää deyni” Komratta saat 13:00 başlayacek bütün miiletin “barış mitingı”, neredä pay alacek yakın 2000 kişi. Miting gündelii hem orada incelenecek soruşlar: – Moldovanın Baamsız devletlär Birliindän çıkmasını durgutmak. – Moldovanın tarafsızlıını korumak. – Dünneyi baş kuvetlerin olan Evropa Birlii, ABD, Kitay, Rus Federațiyası hem başka devletlerlän partnörluk ilişkileri kaavileştirmäk. – Durgutmaa baskıyı opozițiyaya, mas-mediyaya hem hepsinä, kim Prezident Maya SANDUylan kayıl diil hem ona kritika yapêr. – Gagauziyanın Merkez Seçim Komisiyasına baskıyı durgutmaa hem gagauzTAA DERINDÄN
GHT_danisma_1
Gagauziya avtonomiyasında hem bütün memlekettä cümne-politika durumunu bozmaa deyni, Moldovanın merkez kuvetleri tarafından Hederlez ayın 16-da Gagauziya halkına hem onun istediini göstermesinä karşı eşi görülmemiş, keezli bir ataka yapıldıı için, Gagauziya Halk Topluşu, İspolkom hem primarlar topluluu bütün dünneyä danışarak, bir AÇIKLAMA yaptı. AÇIKLAMAnın originalı burada: https://halktoplushu.md/archives/12991  З А Я В Л Е Н И Е Народного Собрания, Исполнительного Комитета и примарского корпуса АТО Гагаузия   16 мая 2023 года центральными властями Республики Молдова, с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в автономии и в целом в стране была совершена беспрецедентная, целенаправленнаяTAA DERINDÄN
GHT_eni_baskan_3_1
Hederlez ayın 16-da, polițiyanın büük korumasınnan, Moldovanın korupțiyaylan düüş Merkezin zaametçileri ilktän bastılar Gagauziyanın Merkez Seçim Komisiyasını, sora da Komrat Apeläțiya Palatasını, neredän gecä yarısına yakın, spețnaz kuvetlerin yadımınan insan topluluunu yarıp, koca kutularda çıkardılar Gagauziya seçimcilerin listelerini. Moldovanın korupțiyaylan düüş Merkezin zaametçileri bu işleri yaparkanaü Gagauziyanın Merkez Seçim Komisiyasının önündä protest için insannar toplanmaa başladılar. Burada Kişinev kuvetlerinä karşı insannar hiç bir lozung baarmadılar. Ama iş Komrat Apeläțiya Palatasına döndüü gibi, protestçılar orayı yollandılar hem yolda da, Palatanın yanında da artık romunca lozunglar “Maya Sanduyu erä!” hem “Diktaturayı erä!”TAA DERINDÄN
secim_TR_1

2023.05.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Türkiye Prezidentı seçimnerindä ikinci turu olacek

Hederlez ayın 14-dä Türkiyedä olan Prezident hem Parlament (TBMM) baş seçimnerindä, Türkiye Prezidentı seçimnerin ikinci turu olacek. Birinci turda erlär bölä payedildi: Recep Tayyip Erdoğan – 49,51 %; Kemal Kılıçdaroğlu – 44,88 %; Bölecä, Hederlez ayın 14-dä Türkiyedä Prezident seçimnerin II-ci turu olacek.TAA DERINDÄN
gutul_ecgeniya_1

2023.05.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Başkan seçimnerin: Gagauziya genä çemberi darttı

Ön açıklamalara görä, Gagauziya Başkanı seçimnerin II-ci turunda ensedi Moldova “Şor” partiyasından kandidatı Evgeniya GUȚUL, angısı seçimci seslerinin 52,39% (27 383 oy) aldı. Gagauziya Başkanı seçimnerin II-ci turunda 47,61% (24 886 oy) alan Moldova soțialistlär partiyasının kandidatı Grigoriy UZUN açıkladı hem tanıdı, ani seçimneri tarattı.TAA DERINDÄN
gutul_uzun_1
Büün, Hederlez ayın 14-dä, Gagauziyada geçer Gagauziya Başkanı seçimnerin II-ci turu, neredä insannar lääzım ayırsınnar ikisindän birisini: ya Evgeniya GUȚULu (Moldova “Şor” partiyasından kandidatı) ya da Grigoriy UZUNu (Moldova soțialistlär partiyasının kandidatı). Sabaalen saat 7:00-dä Gagauziyanın küülerindä hem kasabalarında açıldı 65 seçim bölümü, angıları saat 21:00-dä kapanaceklar. Gagauziya Merkez Seçim Komisiyası bu iş için tiparladı 93 572 bületen. Angılarından 86 325 (????) rus dilindä, sade  3 617 (????) gagauz dilindä hem 3 230 (????) romın dilindä. Haber için: Gagauziyada gagauzlar – 82,1%, bulgarla – 5,1%, molduvannar – 4,8%, ruslar – 3,8%, ukrainnärTAA DERINDÄN
MSK_protest_12.05 (1)

2023.05.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Gagauziya Başkanı seçimnerinin II-ci turu şüpä altında

Pazara, Hederlez ayın 14-dä, Gagauziyada lääzım olsun Gagauziya Başkanı seçimnerin II-ci turu, ama Kişinev kuvetleri tarafından doorudan baskı beterinä, o tur şüpä altında bulunêr. Nicä bilersiniz, Gagauziya Başkanı seçimnerinin II-ci turuna çıktılar Evgeniya GUȚUL (Moldova “Şor” partiyasından kandidatı) hem Grigoriy UZUN (Moldova soțialistlär partiyasının kandidatı). Alınan haberlerä görä, dün, Hederlez ayın 12-dä üülendän sora, taman II-ci turun bülütennerini kabletmäk sırasında, Gagauziya Merkez Seçim Komisiyasına ansızdan geldilär Moldova Merkez Seçim Komisiyasının, Moldovanın korupțiyaylan düüş Merkezin hem Moldovanın informaţiya Slujbasının (SİS) (eski KGB) temsilcileri. Olaylan ilgili olarak, Gagauziya Halk Topluşu deputatın İlyaTAA DERINDÄN
bucak_3_3_1

2023.05.12,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bucak küüyü gimnaziyasında Ana dilinä saygı

Çiçek  ayın  27-dä  Gagauziyanın Bucak küüyü gimnaziyasında geçti  klastan dışarı bir yortu, angısı adalıydı Mihail ÇAKİRin duuma gününnӓn “Gagauz ofiţial yazısının 66-cı yıldӧnümünӓ” hem Moldova Respublikasının devlet Bayraanın kabledilmä gününӓ. Yortunun başında, üürencilӓr sevinmeliklӓn hem tuz-ekmeklӓn karşıladılar gimnaziyanın o günkü musaafirleri. Maasız yortu için gimnaziya donaklıydı D. N. TANASOGLUnun, L. A. POKROVSKAya, G. A. GAYDARCInın patretlerinnӓn. Duvarlarda  asılıydı T. ZANETin, D. TANASOGLUnun, V. FİLİOGLUnun, S. KOCAnın peetlerindӓn lafları. Yortu çeketti Moldova devletinin hem Gagauziyanın Gimnalarından. Nedӓn sora gimnaziyanın direktoru Tatyana Petrovna YABANCI büük sıcaklıklan candan kutladı hepsini bu  ӧnemni yortularlan.TAA DERINDÄN
enseyis_gunu_2023 (2)-1

2023.05.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“Biricii unudulmadı, bişey unudulmadı”

Hederlez ayın 9-da Gagauziyanın hepsi küülerindä hem kasabalarında bakıldı 9 May Enseyiş Günü, nerdä, II-ci dünnä cenginndä cannarını kurbam koyannar anıldı hem onnara saygı gösterildi. En büük sıralar oldu bu gün Gagauziyanı baş kasabasında, neredä Komrattakı “Büük Vatan Cengi pamätnii”nä geldi üzlärcä insan hem burayı çiçeklärlän venoklar koyuldu. Burada düzennenän mitingta insannara dadıştılar Gagauziya Başkankası İrina VLAH hem Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV. Taa sora, avşama yakın, patriotika sırası çerçevesindä, burada asker-kır kufnesini kuruldu – hepsi, kimin havezi vardı, ikram edildilär kara booday kaşasınnan hem front “50 gramınnan”. NedänTAA DERINDÄN
hederlez_2023_1
Bu yıl Hederlez yortumuz genä Gagauziyaiyanın Çadır kasabasında pek büük tantanalıklan hem şenniklän kutlanıldı. Biraz taa yufkaca o bakıldı Valkaneş kasabalarında hem kimi küülerimizdä. Hederlez yortusunu kutlamaa deyni hazırlıklar yapıldı Çadır kasabasının “At-prolin” tamazlık at fermasının ipodromunda da Hederlez ayın 6-da hepsi şenniklär burada geçtilär. O günü bu yortuya gelän insannarın arasında vardılar Gagauziya Başkankası İrina VLAH, Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV, Çadır primarı Anatoliy TOPAL, Moldova kultura ministrusu Sergiu PRODAN, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Moldovada bulunan büükelçilär, diplomatiya misiyaların temsilcileri hem taa başka çok musaafirlär. AdetäTAA DERINDÄN