CÜMNE BOLUMU

konstitutiya_davasi
Hederlez ayında tamamnadı bir yıl, nicä Gagauziya Başkankası seçildi Evgeniya GUȚUL, angısı zakona görä Moldova Pravitelstvosunun azası lääzım olsın, ama Moldova Prezidentı Maya SANDU istämmeer, çünkü eli kalkmarmış, bu uurda Dekretı imzalamaa. Gagauziya Başkankasının Moldova Pravitelstvosunun azası olması Konstituțiya işi olduu için, Moldova Parlamentının birkaç deputatı konuylan ilgili Moldova Konstituțiya suduna aalaştılar. Kendi tarafından Konstituțiya sudu dedi, ani “sırası geldiynän, bu aalaşmayı inceleyecez”.TAA DERINDÄN
YTB_staj_1
Türkiyenin Yurtdışı Türklär hem Akraba Topluluklar Başkannıı (YTB) açıkladı, ani Türkiyedä YTB yardımınnan injenerlık hem tehnolugiya uurunda staj yapmaa isteyen gençlär için 2 grupa toplanêr. 1-ci grupa: 2024 yılı 10 iyül – 07 avgust günnerindä staj geçecek; 2-ci grupa: 2024 yılı 07 avgust – 03 sentäbri günnerindä staj geçecek. Bu grupalarda pay almaa deyni son danışma 01.06.2024 günüdür. Taa detalli bilgilär için: https://www.ytb.gov.tr/haberler/ytb-turkiye-stajlari Danışmak için: https://obys.ytb.gov.tr/ E-mail: turkiyestajlari@ytb.gov.trTAA DERINDÄN
sport_2024 (1)

2024.05.17,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SPORT BOLUMU

Gagauziyada sportsmennarı hem sportsmenkaları kutladılar

Hederlez ayın (may) 14-dä Komrat Kultura evindä, geçteki sport sezonda başarıları için, Gagauziya sportsmennarını, sportsmenkalarını hem onnarın trenerlarını kutladılar hem ödülledilär. Bu kutlamak sırasında, Gagauziya sportsmennarından, sportsmenkalarından hem onnarın trenerlarından kaarä, pay aldılar Gagauziyanın başka anılmış insannarı da, angıları Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚULlan hem Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOVlan barabar, sportçularımıza ödülleri verdilär. Geçän sport sezonda Gagauziya sportsmennarı hem sportsmenkaları çeşitli Dünnää, Evropa hem Respublikadakı yarışmalarda 213 altın, gümüş hem bronza medalilärlän bizi sevindirdilär hem Gagauziyanın bayraanı üüseklää kaldırdılar.TAA DERINDÄN
hederlez_2024 (1)
Hederlez ayın (may) 6-da gagauzlar baktılar en büük üç milli yortularından birisini – Hederlez yortusunu! Bu yortuylan ilgili şenniklär o günü geçtilär may hepsi küülerimizdä hem kasabalarımızda. Gagauziya başkankası saa, maamilä surat bu yılkı Hederlez Paskellemizin ikinci gününä düştüü için, Gagauziyanını “Gagauziyada Hederlez – 2024” ana şenniklerini Hederlez ayın (may) 11-dä yaptırdı. Hicä da herkerä, Gagauziya kultura Upravleniyası tarafından hazırlanan artık 26-cı “Gagauziyada Hederlez – 2024” şennikleri Çadır kasabasının “At-prolin” tamazlık at fermasının ipodromunda geçti hem tantanalı bakıldı. Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚULdan, Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Adnan HAYALdan, Rusiya KişinevTAA DERINDÄN
GagauziyaLand (1)
2023-cü yılın Canavar ayın (oktäbri) 25-dä Kongaz küüyündä başladılan “GagauziyaLand” dinnenmä hem şennenmä parkın yapılması Moldova tarafından kösteklenmää başladı – bu kerä Moldova Milli ekologiya inspekțiyası tarafından. Nicä belli oldu bu günnerdä, Moldova Milli ekologiya inspekțiyası inkär gelmiş “GagauziyaLand” dinnenmä hem şennenmä parkın yapılmasının lițenziyasını uzaltmaa. Bu iş köstek olêr, nicä taa ileri açıklandıydı, bu parkın Kirez ayın (iyün) 1-dä açılmasına. Çiçek atın (aprel) 30-da, bu köstä karşı koymak için, “GagauziyaLand” yapılan erdä insannar protesta çıktılar. Protestta pay aldılar Gagauziya öndercileri hem erindeki kuvetlerin temsilcileri, Moldova Parlamentının hem Gagauziya HalkTAA DERINDÄN
lenin_kongaz (2)_1
Moldova Pravitelstvonun teklifinä görä, Moldova zakonnarına yapılacek enilenmeklär, angılarına görä erindeki kuvetlär istedii pamätnikleri hem stelaları yıkaceklar. Bu enilenmeklerä görä, herliim “B” kategoriyasında (erindeki kuvetlerin kanadı altında) bulunan pamätniklär “cümne durumunu bozarsalar hem ii görüntülerä uymarsalar” onnarın yıkılmasına yol verilecek. Diil lääzım falcı hem bilgiç olmaa, ani laf gider Sovet vakıdında küülerdä hem kasabalarda V. Leninä, komunist hem komsomol uurunda hem rus saldatlarına koyulan pamätniklär hem da stelalar için, o saldatların ortak mezarlarınnan . Şindiyädän bu pamätniklär saklıdan lekelenärdilär hem kırardılar. Bu enilenmeklär kabledidiktän sora, onnar artık açıktan yıkaceklar. AklınızaTAA DERINDÄN
mezarlik

2024.05.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Büün bakêrız Küçük Paskelleyi (Ölülerin Paskellesini)

Hristiyan dininä hem eski adetlerimizä görä, Paskellä yortusundan sekiz gün geçtiktän sora, bakêrız Küçük Paskelleyi. İnsannarımız arasında bu gün taa çok Ölülerin Paskellesi olarak sayılêr. Ölülerin Paskellesindä insannar çalışêrlar raametli olan yakınnarına mezarlarına dolaşmaa da, büük saygı gösterip, raametli yakınnarını hem senselelerini anmaa.TAA DERINDÄN
enseyis_evropa (7)
9 Mayda bakılan II-ci dünnä cengindä “Enseyiş Günü”nü hem Evropada 8 May günündä kutlanan “Evropa Günü”nü, bireri toplayıp, Moldova kuvetleri bu günneri bilä kutlamaa karar verdi. Bu iş, neredä sä, insannarı ikiyä böldü. Moldova öndercileri 9 May sabaasında etiştirdilär II-ci dünnä cengindä Enseyiş Gününä saygı göstermää hem da taa sora, üülendän, “Evropa Günü”nü da Kişinevun merkez meydanına toplanan insannarın aralarında tantanalı bakmaa. Hederlez ayın 9-da, sabaalen, Moldova Prezidentı Maya SANDU, Moldova Parlamentın spikerı İgor GROSU hem Evropa bücet hem administrațiyalık komisarı Johannes HAHN, II-ci dünnä cengindä ölän askelerin anması içinTAA DERINDÄN
9_may_2024_sandu
Hederlez ayın 9-da (9 May), Moldovada iki yortu birdän bakılêr: II-ci dünnä cengindä Enseyiş Günü hem da Evropa Günü. Büün, Hederlez ayın 9-da (9 May), Moldovada iki yortu birdän bakılêr: II-ci dünnä cengindä Enseyiş Günü hem da Evropa Günü, bakmadaan ona, ani Evropada “Evropa Günü”nü Hederlez ayın 8-dä bakêrlar, Moldova karar aldı, Evropadan üst olup, bu günü Hederlez ayın 9-da bakmaa. Bu saatta Moldova Prezidentı Maya SANDU hem Moldova Parlamentın spikerı İgor GROSU, II-ci dünnä cengindä ölän askelerini anmak için, Kişinev “Sonsuzluk” (“Eternitate”) Memorial Kompleksına çiçek koydular, bildirer “Moldpres” agenstvosu.TAA DERINDÄN
hederlez_kurban (1)
Hederlez günündä Gagauziyanın Beşalma, Bucak, Kazayak hem Karbalı küüleri Kurbannarını baktılar. Hederlez günü, Ay Georgi gününnän denk geldii için, o küülerin Klisä Kurbannarı da bakıldı. Beşalma, Bucak, Kazayak hem Karbalı küülerin Kurban  günündä buradakı kliselerdä slujbalar yapıldı, insannar komkalarını aldılar hem kliseleri kruçalarlan döndülär. Ayırıca, güreş, “Kuran oyunu” hem başka sport yarışmaları yapıldı, uşaklara tatlılık verildi hem konțertär gösterildi. Küülerin bu yortularında Gagauziyanın öndercileri bulundular hem küülülerä baaşışlar daattılar.TAA DERINDÄN