CÜMNE BOLUMU

valea perji

2014.02.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Taraklı rayonun küüleri Referendumdan yan oldular

Küçük ayın 2-dä Taraklı rayonun küülerindä küü topluşları oldu. Topluşlarda bir soruş koyuldu – Moldovanın dış uuru için referendumnarın yapılması. Korten küüyü Küçük ayın 2-dä Korten küüyün küü topluşunda pay aldı 300 kişidän zeedä insan, bildirer “Omega” haber saytı. Bu küüyün insannarı bire-bir kayıl oldular onunnan, ani devlettä “Moldovanın dış uuru için referendum” lääzım yapılsın hem açıkladılar, ani kortennılar hepsi pay olêrlar ondan, ani Moldovanın dou tarafa ilerlemäk uuru lääzım olsun. Korten küüyün insannarı bildirdilär, ani Gagauziyada Küçük ayın 2-dä olan Referendumdan yan olêrlar hem açıkladılar, ani bölä Referendum lääzımTAA DERINDÄN
baskurt
Büük ayın (yanvar) 20-dä Komrata hem Çadırda bulundı Türk dünnäsı primarlar Birliin Baş sekretari Mustafa BAŞKURT. Canabisi katıldı Komrat klisesinin Kurbanınnan ilgili kultura programasına, buluştu Komrat hem Çadır kasabaların primarlarınnan hem sovetniklerinnän, tanıştı ihtärlar Evin çalışmalarınnan hem muzeylärlan. Türk dünnäsı primarlar Birliin azası, Komrat primarı Nikolay DUDOGLU annattı Mustafa BAŞKURTa kasabada yapılacek proektları için. O proektların arasında var Komrat kultura Evin remotu da. Komrat kultura Evinnän ilgili olarak, Türk dünnäsı primarlar Birliin Baş sekretari Mustafa BAŞKURT açıkladı, ani remont bittiynän Türk dünnäsı primarlar Birlii baaşlayacek Komrat kultura Evin büük zalınaTAA DERINDÄN
karacoban

2014.01.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Beşalma küüyün mezarlıında barbarlık

Beşalmadan geldi haber, ani anılmış gagauz yazıcısının Dimitriy KARA ÇOBANın, onu eşinin hem onun krêsinţasının Lüdmila POKROVSKAYAnın (haliz mezarı S. Peterburgta bulunêr) mezarlarında barbarlık yapılmış. Dimitriy KARA ÇOBANın kızının Lüdmila MARİNın laflarına görä barbarlık Büük ayın 23-dä üzä çıkmış, açan onnar mezarlaa gitmişlär. Dimitriy KARA ÇOBANın hem onu eşinin mezarında skulpturaların burnuları kırık, yazılarda taş izleri kalmış hem kruçadan patret koparılmış. Dimitriy KARA ÇOBANın krêsinţasının Lüdmila POKROVSKAYAnın (bilim insanı hem türkolog) kruçasında patrettä da zarar var.TAA DERINDÄN
ukr_tam4
Geçän aftadan beeri, Ukraynanın graniţasını geçmää deyni, yabancı vatandaşlar lääzım olacek “finansovoe obespeçeniye” göstersinnär (en aazdan 400 Euro) hem graniţada “sobesedovaniye” geçsinnär. Bunun için 2013-cü yılın Kırım ayın (dekabri) 4-dä Ukraynanın pravitelstvosu karar aldı. Eni kurallara deyni, herliim yabancı vatandaş bir günün içindä Ukraynadan geçärsa, ozaman ona lääzım olacek graniţada 400 Euro göstermää. Herliim yabancı vatandaş bir günün zeedä Ukraynada kalarsa, ozaman onda 400 Eurodan taa zeedä para lääzım olsun. “Sobesedovaniyeda” sizdän var nicä istesinnär annadasınız ne aarayaceenız hem ne yapacenız Ukraynada hem da gösteräsiniz parayı. Para var nicä hemTAA DERINDÄN
mitrop7

2014.01.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Ev klisesi Panayıyanın “İverskaya” ikonanın adına ayozlandı

Büük ayın 21-dä Moldova hem Kişinev Mitropolitı VLADİMİR hem Komratlan Kaulun episkopu ANATOLİY ayozladılar Panayıyanın “İverskaya” ikonanın adına ayozlandı ev klisesinin prestolunu hem da liturgiya slujbasını yaptılar. Nedän sora ev klisesinin kurucusu hem duhovnii Shieromonah Ioan (Peioglo), klisä uurunda zaametleri için, kabletti Mitropolit VLADİMİRın elindän Önnük hem Altın Kruça hem da dooruluk onnarı taşımaa deyni. Not. Ay Boba İoan (Peioglo) yazêr peet gagauz dilindä. 2007-ci yılda “Ana Sözü” gazetasında tiparlandı Canabisinin peetleri “Açan günnär yıla benzeer…” ad altında (bak “AS” No.7 (506), 21.07.2007 y.).TAA DERINDÄN
hram_comrat

2014.01.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Komratta 3-cü klisenin köşä taşı koyuldu

Büük ayın 20-dä Komrat kasabasında 3-cü klisenin yapılması erindä ayozlu kruça kuruldu hem klisenin köşä taşı koyuldu. Bu klisä Ay İliya adına kurulêr. Klisenin kurulmasına slujbayı yaptılar Tiraspol hem Dubasar arhiepiskopu SAVVA, Komrat hem Kaul episkopu ANATOLİY, Edineţ hem Briçan episkopu NİKODİM. Ay İliya klisenin köşä taşı koyulma sırasında pay aldılar Komradın popazları, primar Nikolay DUDOGLU, Komrat Sovetinin başı Viktor VOLKOV hem başkaları. Neettä var klisenin düzmesi için parayı klisenin kasasından almaa hem insannardan toplamaa. Biraz para verecek Komradın primariyası da. Taa ileri primariya bu uura kliseyä bir ektardan zeedäTAA DERINDÄN
cadir3

2014.01.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Mitropolit VLADİMİR Çadırda eni pınarı ayozladı

Büük ayın 21-dä Çadır kasabasının “Yubileynıy” maalesindä Moldova hem Kişinev Mitropolitı VLADİMİR ayozladı bir eni pınarı, angısını yaptı Gagauziya Halk Topluşun deputatı, çadırlı Grigoriy KADIN. Mitropolit VLADİMİR, popazlarlan hem ayozlamaya katılan çadırlılarlan bilä, dua etti, ani Allaa ayozlasın bu suyu hem hepsi insannarı, kim bu pınardan su içecek hem pay olacak ruh kaynarcasınnan, sonsuz yaşamak kabletmää deyni. Mitropolit VLADİMİR şükür etti o insannara, kim yaptı bu pınarı da teklif etti, onnardan örnek alıp, insannar kendi kuvetlerinä görä cümnenin yaşamasını isleyletmää deyni çalışsınnar, hem bu iş için dua etti Kurtarıcı İisusTAA DERINDÄN
mitrop1

2014.01.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Komrat klisesinin 174-cü kurbanı bakıldı

Büük ayın (yanvar) 20-dä Komrat kasabasının İoan Vatizedici adına klisenin (sobor kuruldu 1840-cı yılda) kurbanı bakıldı. Bu ayozlu yortuyu kutlamaa deyni Gagauziyanın baş kasabasına geldi Moldova hem Kişinev Mitropolitı VLADİMİR hem Moldovanın episkopları. Mitropolit VLADİMİR o günü soborda yortulu liturgiyayı yaptı. Canasinä bu ayozlu iştä izmet ettilär Tiraspol hem Dubasar arhiepiskopu SAVVA, Komrat hem Kaul episkopu ANATOLİY, Edineţ hem Briçan arhiepiskopu NİKODİM, Kişinevun Feodoro-Tiron Çuflä karı manastırın duhovnii arhimandrit NİKOLAY (Roşka), Komrat rayonun kliselerin blagoçinnıyı protoierey Pötr KELEŞ, başka popazlar. Yortulu liturgiya slujbasında klisedä vardılar Komrat primarı Nikolay DUDOGLU, GagauziyaTAA DERINDÄN
parlament_tablo

2014.01.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Komratt Moldova Parlamentın bürosu açılacek

Büük ayın 22-dä Moldova Parlamentın spikerı İgor KORMAN GHT tribunasından açıkladı, ani Komratta Moldova Parlamentın bürosu açılacek. Bu büronun uuru: insannara taa derindän Moldova Parlamentın çalışması için annatmaa. Bundan kaarä herbir vatandaşın, burayı gelip, aalaşmak kiyadını vermää yada Moldova Parlamentın deputatlarlan buluşmaa kolayı olacek.TAA DERINDÄN
BUZ

2014.01.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moldovaya kaar erinä yaamurlan buz geldi

Bu kış pek oya geldi. Büük ayın ondokuzunadan kaar yaamadı. Hava ilkyazı gibi sıcaktı. Fidannarda tohumnuklar açılmaa başladı. Güzlüklär da sararmaa çeketti. Kimi erlerdä tarlaları sürmää başladılar. Da te… Büük ayın 19-dan beeri hava suumaa başladı. Hepsi beklärdi kaarı. Ama kaar erinä yaamur yaamaa başladı. Yaamur damnaları aaçlarda, çotuklarda hem elektrika tellerindä donmêrlar. Dondukça aaçlar kırılêr hem tellär kopêr. Artık ondan zeedä küü safksız kalmış. Yollar da şişä gibi buz oldu. Maşinalar kayêrlar. Avariyalar taa sık olmaa başladı. Moldova meteorologiya merkezi bildirer, ani hava birkaç gün bölä tutacek. Sora birazTAA DERINDÄN