EKONOMİKA BOLUMU

maya_sandu_kongaz (1)

2023.09.04,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA, POLİTİKA BOLUMU

Maya SANDU Kongazda biznesmen karılarınnan buluştu

Moldova prezidentın pres-slujbası bildirdi, ani Ceviz ayın (sentäbri) 2-dä Moldova prezidentı Maya SANDU buluştu Kongaz küüyündä Gagaziyadan hem Taraklı rayonundan ellidän zeedä biznesmen karılarlan. Bildiriler, ani bu karılar kendi biznes çalışmalarınnan insannara iş eri vererlär, ufak biznesmennera yardım ederlär da bununnan memleketin kalkınmasına yardımcı olêrlar. Prezident Maya SANDU açıkladı, ani “Biznesmen karıları annattılar, nicä bizneslarını ilerlettilär, ne türlü malları yapêrlar hem nicä onnarı önä sürerlär. Onnar annattılar karşılanan problemaları. Biz inceledik memlekettä olan durumu, ekonomika ilerlemesinin potențialını hem devlet aracılıınan erindeki biznesa arka olma programaları, angısının arasında erindeki turizmanın ilerlemesiTAA DERINDÄN
curculesti_yolu (1)
Orak ayın 25-dä, Gagauziyanın Valkaneş kasabasına çevrä yol olan, Kişinev-Curculeşti M3 milli yolun 31 kilometralık parçası açıldı, angısı yapıldı Evropa rekonstrukțiya hem ilerlemä bankasının para yardımınnan. Yolun tantanalalı olmayan açılışında pay aldı Moldovanın Prezidentı Maya SANDU hem  da Evropa rekonstrukțiya hem ilerlemä bankasının prezidentı Odile RENAUD-BASSO. Moldova Prezidentı Maya SANDU dedi “enilenän 31 kilometralık yol, ilk öncä vatandaşlar için hem mal taşıyannar için islää bir haber – o verecek kolayını baş kasabadan taa aaz harçlarlan burayı hızlı etişmää”. Gagauziyanın Valkaneş kasabası hem küüleri için yarım laf ta sölämedään, bildirildi, aniTAA DERINDÄN
patentcılar (3)

2023.07.08,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA BOLUMU

“Bunnar, tamahlıktan, derimizi da soymaa isteerlär…”

Orak ayın (iyül) 7-dä Gagauziya Halk Topluşun deputatları savaştılar GHTnın sıradakı 16-cı oturuşunu geçirmää, ama onunnarı pek raatsız etti Başkannık binasının önündä protesta gelän Gagauziyanın patentçıları. Patentçılar gelmiştilär burayı dooruluuu aaramaa, çünkü onnar diil kayıl onunnan, ani kuvetlär patentları ortadan kaldırmaa isteerlär hem onnarı kasa aparadınnan işlemää zorlaştırêrlar. Bundan kaarä, patentçılar vergi hem tamojnä serviçlerin yaptıklarınnan kayıl diil. Onnarı burada polițiya karşladı. GHT binasının önündä “Bunnar, tamahlıktan, derimizi da soymaa isteerlär…” gibi lozunglar baarıp, patentçılar savaştılar polițiyeyi aktarıp, içeri girmää, ama, bu olmayınca, ortalık taa da kızıştı. İnsannarı biraz uslandırmaaTAA DERINDÄN
akilli_sçetçikler_1

2023.06.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA BOLUMU

“Akıllı” elektrika sçötçikleri koyılêr.

Moldova pravitelstvosu tarafından ömürä geçirilän pilot proektına görä, Moldovada bir yılın içindä eski elektrika sçötçiklerin erinä, koyulacek yakın 35 bin eni hem “akıllı” elektrika sçötçikleri. Proektın prezentațiyası oldu Kirez ayın (iyün) 13-dä, neredä Moldovanın premuer-ministrusu Dorin REÇAN hem energetika ministrusu Viktor PARLİKOV eni proektın özelliini annatılar hem onu metettiär. Onnar açıkladılar, ani bu pilot proekt PROON tarafından verilän paralarlan yapılêr. Pek islää iş, esba alarak onu da, ani Moldovadan bir firma, susaraktan, bu sçötçikleri artık yapmış hem ileri dooru da taa çok yapaceymış. Çünkü şindiki bu 35 bin eni hemTAA DERINDÄN
gaz_2_1

2023.06.12,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA BOLUMU

İstedilär paa 19,93 ley olsun, AUMA 18,07 ley kabletti

Moldovanın Energetikada Uygulama Milli Agenstvosu (AUMA) (Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică – ANRE) kabletti AB “Moldovagaz” kuruluşun teklifini, ani Moldovada, insannara deyni, gaz paalarını indirmää. AUMAnın bu kararı kuvedä geçtiynän, evdä kullanan gazın bir metra kubu için insannar 18,07 ley ödeyeceklär. AB “Moldovagaz” sa istediidi paa 19,93 ley olsun. Kendi tarafından AB “Moldovagaz” kuruluşun başı Vadim ÇEBAN bildirdi, ani “AUMAnın kararı vermeyecek kolayını hepsi harçlarını kapamaa. Bu üzerä dä gaz daadan kuruluşlar yılı zararlan başaraceklar”. Eridir urgulamaa, ani, açan dünnää gaz için ucuz paa ödärdi, Energetikada Uygulama Milli AgenstvosuTAA DERINDÄN
komrat_cevre_yol (1)

2022.10.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA BOLUMU

Komradı kuşatan 18,3 kilometralık çevrä yolu açıldı

Canavar ayın (oktäbir) 21-dä, Evropa rekonstrukțiya hem ilerlemä bankasının hem Evroninvestbankın verdii kreditinnän (59,5 milion evro) Gagauziyanın baş kasabasının dolayına en eni tehnologiyalara görä 18,3 kilometralık uzunnuunda yapılan çevrä yolun ofițial açılı oldu. Çevrä yolun açılışında pay aldılar Moldova Premyer-ministrusu Nataliya GAVRİLİȚA, Moldovanın vițe-premyer-ministrusu, infrastruktura hem regionnar ilerlemesi işlerindä ministru Andrey SPINU, Evroninvestbankın Moldova ofisinin Başı Alberto KARLEİ, Gagauziya Başkankası İrina VLAH, Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV, Türkiye Kişinev Büükelçi Uygar Mustafa SERTEL, İtaliya Moldova Büükelçi Lorențo TOMASSONİ, Türkiye Respublikasının Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, yolu yapan Türkiyedän “Onur” kompaniyasınınTAA DERINDÄN
invest_1

2022.10.10,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA BOLUMU

Çok laf dermendä hem… romınca “Ekonomika Forumun”da

Bütündünnä gagauzların sıradakı VI-cı hem VII-ci Kongresi erinä, Canavar ayın (oktäbri) 7-8 günnerindä Gagauziyada genä geçti “Ekonomika Forumu”, bu kerä sekizincisi – “INVEST GAGAUZIA-2022”. Nicä dä buna kadar, “Ekonomika Forumu” hep o erdä (ekspluatațiyaya verilmemiş Türkiyenin tarafından yapılan stadionda) hem hep o kaluplarda yapıldı. Açıklandı, ani “INVEST GAGAUZIA-2022” sırasında pay aldılar 20 devlettän 600 kişiya yakın. Gagauziya öndercilerinin, primarlarının, biznesmennarın katılmasından kaarä, bu forumda pay aldılar Moldovada bulunan büükelçilär hem diplomat misiyaların deputatları, eski premeyr-ministrularlan ministrular, türlü işadamnarı. Türkiye tarafından forumda pay aldılar Moldova Türkiye Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL, TİKATAA DERINDÄN
mersin_gagauziya (1)
Moldovada bulunan Türkiye Mersin kasabasının iş adamnarı delegațiyası Kirez ayın (iyün) 18-dä Gagauziyalan tanıştı. Türkiye Mersin kasabasının iş adamnarın delgațiyasının başında vardılar Türkiye Mersin baş primariyası Başkanı Vahap SEÇER hem Mersin İndustriya hem alış-veriş Odasının Başkanı Ayhan KIZILTAN. İş adamnarının Gagauziyalan tanışmadan sora, Komrat regional resim Galereyasında oldu bir buluşmak, neredä pay aldılar hem Türkiyedän delegațiya azaları hem Gagauziyadan biznesmennar. Onnarın önündä nasaat edän Gagauziya Başkankası açıkladı, ani Gagauziyada türlü uurlarda var nicä investițiya yapmaa: başlayıp çiftçiliktän hem başarp İT tehnologiyalarınnan. Selemnedilär iş adamnarını Türkiye Respublikasının Gagauziya Komrat Başkonsulu HasanTAA DERINDÄN
mersin_is_admnarı (1)

2022.06.17,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA BOLUMU

Türkiye Mersin kasabasının iş adamnarı Moldovada

Bu günnerdä Moldovada Türkiyedän büük bir iş adama delegațiyası bulunêr. Delegațiyanın başında Türkiye Mersin baş primariyası Başkanı Vahap SEÇER var hem delegațiyada Mersin İndustriya hem alış-veriş Odasının Başkanınnan birliktä bu Odanın aza iş adamnarı bulunêrlar. Kirez ayın (iyün) 16-da bütün Türk delegațiyası, Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜERlän birliktä, Moldova dışişleri ministrusu Niku POPESKU (Nicu Popescu) tarafından kabledildi. Hep o günü Türkiyedän iş adamnarı delegațiyasınnan buluştu Moldova ekonomika ministrusu Sergey GAYBU (Sergiu Gaibu) da.TAA DERINDÄN
gaz_kolaj_

2021.11.09,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA BOLUMU

Eni paa diil, ani tuzluca, ama kär pek yakıcı!

Kasım ayın 9-da Energetikada Düzennemä Milli Agenstvosu (EDMA) Moldova vatandaşlarına deyni bir Kasımdan beeri kurdu eni gaz paasını – 11,08 ley bir metra kub için. Esaba alarak, ani Kasımın birinädän moldovalılar ödärdilär 4,2 ley bir metra kub için, eni paa diil, ani tuzluca, ama kär pek yakıcı. Ama bu kimin uurunda? EDMA başkanının Ştefan KRÄNGAnın laflarına görä – bu bir ön paa, o taa diişecek. Ama angı tarafa diişecek Canabisi açıklamadı. Kolaj: point.mdTAA DERINDÄN