KULTURA BOLUMU

ankara_fuar_1

2023.11.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA BOLUMU

Ankarda “Travel Expo Ankara Sergisi” geçti

Kasımın 18-dän beeri Ankarada, Türkiyenin üüredicili, saalık hem turizma zenginniklerini içinä alan, “ATO Congresium Travel Expo Ankara Sergisi” geçti. Serginin ofițial açılışı Türkiye prezidentın yardımcısı Cevdet YILMAZın hem Türkiye kultura hem turizama ministrusu  Mehmet Nuri ERSOYun açılış sözlerinnän yapıldı. Sergidä Balkan stendı da açıldı, angısı, başka stendlarlan bilä, TİKA Başkan yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK tarafından bakıldı.TAA DERINDÄN
kiyat_Lulenov_1_2
Gagauziyada pek meraklı bir kiyat dünneyi gördü – «Гагаузская музыкальная литература» (“Gagauz muzıka literaturası”). Hazırladılar onu “A. Valkov” adına Komrat muzıka şkolasının üüredicileri L. KORNEVA, Y. KOVATAR hem İ. LÜLENOV. Çoktan beklenän bu kiyat verer kolayını muzıka şkolaların üürencilerinä raat üürenmää gagauz kompozitorlarının yaratmalarını hem uyêr şindiki kurikulum istediklerinä. Kiyadı hazırlayn avtorlar işleerär Komrat muzıka şkolasında, da pek islää bilerlär ne zorluklarlan üürencilär hem üüredicilär karşı gelerär. Onuştan da L. KORNEVA, Y. KOVATAR hem İ. LÜLENOV karar almışlar bir kap altında toplamaa anılmış gagauz kompozitorları Mihail KOLSA, Nikolay KÖSÄ, İlyaTAA DERINDÄN
sarap_yortusu (3)
Gagauzların en büük yortularından birisi olan Kasım yortusuna (Kasımın 7-si) karşı, Kasım ayın 4-dä, Gagauziyada sıradakı “Gagauz şarap yortusu – 2023” bakıldı. “Gagauz şarap yortusu – 2023” geçti Gagauziyanın baş kasabasının Komradın baş meydanında. Burada kurulan sțenadan yortunun musaafirlerinä danıştılar Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL hem Gagauziya Halk Topluşun Başı Dimitriy KONSTANTİNOV. Sora da meydanda Gagauziyanın artistleri hem ansamblileri gösteri yaptılar. Bu iş başarıldıynan, Gagauziya öndercileri, İspolkom azaları, GHT deputatları, kimi Moldova partiyaların azaları kurulan aulları gezdilär, şarplan hem gagauz milli imeklerinnän ikramnandılar. İsteyinnerä deyni el ustaların panayırı kurulmuştu. Bütün günTAA DERINDÄN
multik_2
2022-ci yılda, Gagauziyada başarıldı Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) tarafından kabledilän hem 22 multiktän (çizgi filmdan) oluşan “Çizgi filmnerä gagauz dilinä dubläj yapılması” proektı. Şindi gagauzça bu multik (çizgi film) proektı ilerleer. Nicä geçennerdä bildirdi “Ana Sözü” gazetasına Kişinev TİKA programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU “Gagauzça çizgi filmnarına eni bir hava verildi. Bu kerä 8 seriyalık hem 7,5 minutluk original bir iş yapılêr. Baştan sona kadar bu multiklerin hepsi işleri (sțenariyaları, muzıkası, resimneri, donatımı) eni yazılacek hem yapılacek. Çizgi filmnarın moldovanca alt yazıları da olacek”.TAA DERINDÄN
kolsa
Kasım Günündä, Kasımın 7-dä anılmış gagauz kompozitoru, muzıka hem folklor araştırmacısı, Gagauz Milli Gimnasını muzakısın avtoru Mihail KOLSA 85 yaşını tamamnêêr. Mihail KOLSA duudu 1938-ci yılda Kasımın 7-dä Komratta. 1949-cu yılda onun aylesini Sibirä, Kurgan bölgesinä kaldırdılar. 1956-cı yılda orada, Sibirdä, Çaşa küüyündä başardı şkolayı hem hep o yılın KOLSA aylesi Moldovaya döndü. Armatasını yaptıktan sora Mihail KOLSA girer üürenmää Kişinev muzıka uçilişçesinä da 1968-ci yılda başarêr onun teoretika bölümünü. 1971-ci yılda o başardı Kişinev konservatoriyasını. 1983-cü yıladan Kişinevun “St.Neaga” muzıka uçilişçesindä muzıkayı üüreeti. 1982-ci yılda Mihail KOLSA SSRB hem MoldovaTAA DERINDÄN
biblioteka_chakir (1)
Moldovanın baş kasabasında olan hem gagauzların apostolunun hem da aydınnadıcısının Ay-Boba Mihail ÇAKİR adını taşıyan bibliotekaya Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) tarafından eniletmä hem donatma proektı başa çıkarıldı. Nicä bildirdi “Mihail ÇAKİR” bibliotekasının direktoru Anjela VİNTİLÊ (Angela Vintilă) Kişinev Ay-Boba Mihail ÇAKİR adını taşıyan munițipal biblioteka kuruldu 1992-ci yılda. Burada 26 565 kiyat var, angısınnarın 1542-si gagauz dilindä. Canabisi urguladı, ani kurulma günündän beeri, bu bibliotekada hiç bir kerä bölä büük remont yapılmadı hem şükür etti Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıına, Kişinev TİKA programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLUTAA DERINDÄN
tz_1 (10)
Canavar ayın (oktäbri) 31-dä Kongaz küüyün Todur ZANET adına teoretik lițeyindä oldu bir yaratma sırası, ani ilgiliydi bu yul Kirez ayın (iyün) 14-dä tamamnanan akademik hem yazıcı Todur ZANETin dumaa yaşın 65 yıldönümünnän. Yaratmak sırası hazırlanmıştı Todur ZANET adına teoretik lițeyin direktoru hem gagauz dilindä hem literaturasında üürediciykası Mariya Dimitrievna ÇEBANOVAnın, lițeyin üüredicilerin hem büük klaslarda üürencileri tarafından. Yubilärdan kaarä bu yortuya buyur edilmiştilär Kongaz küüyün gimnaziyaların direktorları hem gagauz dilindä üüredicileri, uşak başçaların başları hem terbiedicileri, Kultura evin direktoru hem zaametçileri, anımış gagauz türkücüleri hem türkücüykaları, Todur ZANETin odnoklasnikleri,TAA DERINDÄN
turksoy_susa (3)_1

2023.10.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

TÜRKSOY Dayma Konseyin 40-cı dönem toplantısı

2023 yılın Canavar ayın (oktäbri) 13-14 günnerindä 2023 yılın Türk dünnäsı kultura başkasabası olan Azerbaycanın Şuşa kasabasında geçti TÜRKSOY Dayma Konseyin 40-cı dönem toplantısı, neredä çok alınan kararların arsından biri oldu 2024 yılın Türk dünnäsı kultura başkasabası Anev kasabası oldu. TÜRKSOY Dayma Konseyin dönem 40-cı dönem toplantısında pay aldılar Azerbaycan, Kazahstan, Özbekistan, Türkiye, Kırgızstan, Türkmenistan Respeblikaların kultura ministerliklerin, KKTC (Poyraz Kipra Türk Respublikası)  turizma, kultura, gençlik hem çevrä ministrusu temsilcileri, Gagauziya (Gagavuz Yeri) (Moldova) kultura hem turizma Upravleniyasının baş Marina SEMÖNOVA. TÜRKSOY Genel sekretari Sultan RAEV kendi nasaatında urguladı, aniTAA DERINDÄN
aaçlık_gagauziya_md_1
Dün, Canavar ayın (oktäbri) 19-da GAGAUZ halkı baktı  Gagauziyada 1946-1947 yıllarında “Aaçlık kurbannarını Anmak Günü”nü hem saydı o bir kabaatsız aaçlıktan ölän cannarı. Küülerimizdä sıradan insannar, kendilerinin hem Allahın önündä borcunu verip, baş iilttilär… GAGAUZ halkı unutmadı kimi kaybetti ozaman. Ama Gagauziyanın başında olan Başlar, Başkankalar hem başkancıklar, daada tutulmalar gibi, yarım laf ta bu büük AAÇLIK tragediyası için sölämedilär: ne bir acızgannık, ne bir baş iiltmäk, ne bir prost etmäk sözü. Bi-şey-cik!!! Ne Gagauziya Başkankasının saytlarında, ne Gagauziya Halk Toluşu saytında, ne Gagauziya bilim mierkezin saytında, nene Gagauziyanın üüredicilikTAA DERINDÄN
caltay_mercanka (2)_1
Ceviz ayın 8-10 günnerindä Bulgariyanın Kiten kasabasına olan «Фолклорен Изгорев» halklararası etno festivalindä büük başarıylan hem ödüllenmäylän pay aldı Caltay küüyün gimnaziyasının “Mercanka” uşak ansamblisi. Büün bu ansambli için annadêr onun kurucusu Caltay gimnaziyanın iştä hem ustalıkta pedagogu Evdokiya Petrovna PETKOVİÇ. Büük hodulluum var bizim Caltay küüyün talantlı ușakları icin. Taa eveldän bu küçük küüyümüzün insanı anılmıș oldu sevgiliklän, hatırlıklan hem talantlıklan, türkücülüktän hem oyunculuktan. Küüyümüzün insanı becerer çok türlü gagauz oyunnarını oynamaa, çok türkülär evelki zamannardan tutêrlar aklılarında. Bunnarı hepsini savașêrlar üüretmää kendi ușaklarını. Biz dä şkolalarda üürederiz hemTAA DERINDÄN