KULTURA BOLUMU

hederlez_2023_1
Bu yıl Hederlez yortumuz genä Gagauziyaiyanın Çadır kasabasında pek büük tantanalıklan hem şenniklän kutlanıldı. Biraz taa yufkaca o bakıldı Valkaneş kasabalarında hem kimi küülerimizdä. Hederlez yortusunu kutlamaa deyni hazırlıklar yapıldı Çadır kasabasının “At-prolin” tamazlık at fermasının ipodromunda da Hederlez ayın 6-da hepsi şenniklär burada geçtilär. O günü bu yortuya gelän insannarın arasında vardılar Gagauziya Başkankası İrina VLAH, Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV, Çadır primarı Anatoliy TOPAL, Moldova kultura ministrusu Sergiu PRODAN, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Moldovada bulunan büükelçilär, diplomatiya misiyaların temsilcileri hem taa başka çok musaafirlär. AdetäTAA DERINDÄN
gagauziyada_hederlez_2022 (7)

2023.05.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Hederlez yortumuz kutluca olsun

Evelki adetlerä görä büün, Hederlez ayın (may) 6-da, bütün türk dünnäsında hem Gagauziyada Hederlez yortusu bakılêr. Gagauzlarda Hederlez yortusu, “Canavar yortuları”nnan hem “Kasım” yortusunnan bilä, sayılêr dedelerdän kalma en büük hem çok maanalı milli yortulardan birisi. Gagauziyada Hederlez yortusunun ofițial gimnası – “Gagauziyada Hederlez” türküsünü (laflar –Todur ZANET, muzıka –İliya FİLEV) kabledildi: https://www.facebook.com/kultura.ge/videos/1049964988865328. Hederlez yortumuz kutluca olsun!TAA DERINDÄN
baboglu_sergi (5)

2023.05.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, LİTERATURA, YAZICILAR BOLUMU

Nikolay BABOGLU 95 yaşında olaceydı

Hederlez ayın (may) 2-dä tamamnandı 95 yıl gagauz literaturasının klasiynin, poêtın hem yazıcının, dramaturgun hem folklorcunun, aaraştırmacının hem publiţistın, çeviricinin, muzeycinin Nikolay BABOGLUnun (02.05.1928 – 26.08.2008) duuma gününün.TAA DERINDÄN
valkanes_muzeyi_2_yazi_1_
50 yıl geeri, 1973-cü yılın Çiçek ayın (aprel) 15-dä, kuruldu “Valkaneş kasabasının tarafı aaraştırmak muzeyi”, ani yavaştan hem susaraktan savaşêr korumaa bu kasabanın hem dolay erlerin istoriyasını. Büünkü gündä muzeyin fondlarında var altı bindän zeedä eksponat, angılarının arasında, belliki, en önemnisinnär gagauzların evelki yaşamasınnan ilgili olannar. Kutlêêrız gagauz kulturasını hem muzeyin yaşamasın ilerledän zaametçilerini bu tombarlar yıldönümünnän hem inanêrız, ani gelecek elli yılın içindä muzeyin ön duvarında peydalanacek gagauzça yazı da: “Valkaneş kasabasının tarafı aaraştırmak muzeyi”. Çünkü biraz ayıp geler, ani romınca yazı var, rusça yazı var, ama gagauzça yok.TAA DERINDÄN
kontert_kisinev_06.04 (2)_1

2023.04.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, POLİTİKA BOLUMU

Kişinevda gagauz yortusu hem 25-ci kadr

Çiçek ayın 6-da Kişinevun “Nikolay SULAK Milli Palatası”nda oldu “Gagauziyayı kulturadan tanı” (“Descoperӑ Gӑgӑuzia prin culturӑ”) adlı bir yortu, neredä gagauzların kulturasını kişinevlulara gösterdilär hem tanıttılar. Konțertin önündä siiredicilerä deyni gagauz milli kostümnarın gösterisi oldu, çeşitli master-klaslar yapıldı, resim hem kilim sergisi düzennendi. Ayrıca gelenneri karşladılar  gagauz folklor ansamblileri “Bucaktan kızlar” (Çadır kasabası), “Sevda” (Kazayak küüyü) hem “Çancaaz” (Aydar küüyü). “Gagauziyayı kulturadan tanı” (“Descoperӑ Gӑgӑuzia prin culturӑ”) adlı yortunun özü oldu “Nikolay SULAK Milli Palatası”nın sțensında büük bir konțert programası, angısında pay aldılar Gagauziyanın türkü hem oyun ansamblileri “Düz Ava”TAA DERINDÄN
sulakta_kontert_1

2023.04.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA BOLUMU

Kişinevda “Gagauziyayı kulturadan tanı” büük konțert var

Büün, Çiçek ayın 6-da, saat 18:00-ta Kişinevun “Nikolay SULAK Milli Palatası”nda olacek büük “Gagauziyayı kulturadan tanı” (“Descoperӑ Gӑgӑuzia prin culturӑ”) adlı bir konțer, neredä gagauzları Moldova Respublikasında yaşayan başka insannara tanıdaceklar. Konțerttä pay alaceklar Gagauziyanın türkü hem oyun ansamblileri “Düz Ava”, “Kadınca” hem anılmış gagauz türkücüleri. Bundan kaarä konțertä gelennerin kolaylıkları olacek görmää başka işleri da: gagauz milli kostümnarının gösterisini, çeşitli master-klasları, resim hem kilim sergisini. Biletlär “Nikolay SULAK Milli Palatası”nın kasalarında satılêr.TAA DERINDÄN
semenova_odul (1)
Baba Marta ayın 27-dä Moldovanın milli incäzanaat muzeyindä oldu bir sıra, neredä Moldova kultura Ministerlii kultura uurunda 10-culaa kendi ödüllerini verdi. Ödül vermäk sırasında pay aldılar Moldovanın Premeyr-ministrusu Dorin REÇEAN, Moldova kultura ministrusu Sergiu PRODAN, Romıniya kultura hem dinnär ministrusu Lucian ROMAȘCANU hem başkaları. Ödül kabledennerin arasında vardılar artistlär, kultura insannarı, bibliotekacılar, çalgıcılar hem taa başkaları. Büük ustalık hem çalışkannık için Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA kabletti Moldova kultura ministrusu Sergiu PRODAN elindän “Erindeki uurda kultura kuruluşun en islää menecerı” ödülünü. Kutluca olsun, Marina!TAA DERINDÄN
martisor_2023 (1)
Baba Marta ayın 7-dä, Moldovanın 57-ci “Marţişor” milli festivalin çerçevesindä, Kişinevun “Nikolay SULAK Milli Palatası”nda olan konțerttä pay aldılar Komrattan Gagauziyanın anılmış türkü hem oyun ansamblileri “Düz Ava” hem “Kadınca”. Gagauz milletinin “Düz Ava” hem “Kadınca” ansamblileri büük ustalıklan sțenadan gösterdilär artık sedef olan gagauz milli oyunnarını hem halk muzuka kompozițiyalarını, tanıştırdılar siiredicileri gagauz türkülerinnän. O günü, Gagauziya artistlerinnän barabar, kendi ustalıını siiredicilerä gösterdilär Moldovanın çeşitli halkların ansamblileri dä, ölä nicä “Rodolübiye”, “Veselia”, “Vodograi”, “Enigma Romilor”, “Polinuşca”, hem da musafir olan “Sturczanskie Dzwoneczki”, angıları tanıştırdılar onnari moldovan, gagauz, bulgar, çingenä,TAA DERINDÄN
sergi_06.03 (1)
Baba Marta ayın 6-da Gagauziyanın Regional resim Galereyasında açıldı Karılar Gününä adanmış Gagauziya resimciykaların sıradakı resim sergisi – “Baba Martada var en islää bir gün”. “Baba Martada var en islää bir gün” adlı resim sergisindä incäzanaatı sevän insannarın kantarlamasını çıkarıldı yaklaşık 70 yaratma, angılarını 20 resimciyka çeşitli janralarda yaratmışlar. Serginin açılışında resimciykaları selemnadılar hem kutladılar Gagauziyanın Regional resim Galereyasının direktoru Lübov GAVRİLOVA hem Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA. Sergi açık hergün saat 8:00 – 17:00 arası. Giriş – serbesttir.TAA DERINDÄN
ahmet_yildiz_biblioteka (1)
“Gagauziya: geçmişin opıtı, büünkü kolaylıklar, gelecään strategiyası” halklararası simpoziumundan sora, Türkiyedän Evropa Sovetin Parlament Asambleyası (PACE) Başkan yardımcısı Büükelçi Ahmet YILDIZ Komrat ATATÜRK bibliotekasına buyurdular. ATATÜRK bibliotekasında Büükelçi Ahmet YILDIZ hem Canabisinnän bilä burayı gelän Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL, Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU türk vatandaşlarınnan buluştular. Büükelçi Ahmet YILDIZ ATATÜRK bibliotekasının çalışmalarınnan hem kiyat istediklerinnän tanışmadan sora, burada bulunan TİKAya baalı olan “Yunus Emre” institutun üüredicilerindän Gagauziyada çalışmaları hakkında bilgilär edendi. Buluşmanın sonunda, “ATATÜRK” biliotekasının direktoru Vasilisa TANASOGLU baaşladı CanabisinäTAA DERINDÄN