İNCÄZANAAT BOLUMU

prezentatiya_katalog (1)
Gagauziya kultura Upravleniyasının çalışmalarınnan hem Gagauziyanın “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” Zakonun ömürä geçirilmesi çerçevesindä dünneyi gördü eni bir katalog – “DMİTRİY KARA ҪOBAN RESİMCİ. HEYKELCİ” katalogu. Yarı gagauzça hem taa çok türkiye türkçesindä hem da orfografiyasında hazırlanan “DMİTRİY KARA ҪOBAN RESİMCİ. HEYKELCİ” katalogun prezentațiyası oldu Gagauziyanın Regional resim Galereyasında Hederlez ayın 27-dä hem orada pay aldılar kultura insannarı, üüredicilär, muzeycilär hem sıradan insannar. Prezentațiya zamanında Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA urguladı, ani “2024-cü yıl pek bereketli oldu kultura hem incäzanaat uurunda”, çünkü Gagauziyada çok faydalı hem paasızTAA DERINDÄN
bir_vakit (1)_
Gagauziyanın “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” Zakonun ömürä geçirilmesi çerçevesindä hem Gagauziya kultura Upravleniyasının yardımınnan çıktı kurt-kuş dinnääsınnan ilgili eni masal kiyadı – “Bir vakıt varmış, bir vakıt yokmuş…” “Bir vakıt varmış, bir vakıt yokmuş…” masal kiyadın donaklanma ideyası alınmış Todur ZANETin hazırladıı hem 2017-ci yılda dünneyi görän 4 dildä yapılı olan 594 sayfalık “Gagauz halk masalları”, “Gagauz Folk Tales”, “Poveşte populare găgăuze”, «Гагаузские народные сказки» kiyadından, angısının donaklamasında kullanıldı Komrat “D. Savastin” uşak resimcilik şkolasının üürencilerin maasuz yapılan resimneri. Eni çıkan bu masal kiyadında da bu fikiri ödünçTAA DERINDÄN
SERGİ_06.03 (1)
Karıların gününä karşı, Baba Marta ayın 6-da, Gagauziyanın Regional resim Galereyasında açıldı Gagauziya resimciykaların, artık adetä dönän, resim sergisi – “Karı gözelliin uygunnuu”. “Karı gözelliin uygunnuu” sergisindä sergili 66 yaratma, ani yapılı çeşitli janralarda: patret hem avtopotret, peyzaj, grafika hem neyrografika. Yaratmalar yaradılı akrillan, akvarellän, renkli markerlarlan, tuşlan, yaalı boyalan. El işlerindän sergilener türlü keramika işleri hem kuklalar. Bu yıl sergidä pay aldı 13 ressimciyka Gagauziyadan hem komşu erlerdän: Komrattan – Olga DİMİTROGLU, Mariya DİMOGLU, Nadejda DYANOVA, Vera JEKOVA, Olga KREȚU, Anastasiya ORMANCI, Larisa ORMANCI, Svetlana PANAİTOVA, Nina PEEVA, AnastasiyaTAA DERINDÄN
ihlam_fest (1)
Küçük ayın (fevral) 22-dä Gagauziyada geçti uşak muzıka hem incäzanaat şkolaların “Pek gözäl seslerin ihlamı” VII-ci Respublikalı festivali, angısına katıldılar Moldova Respublikasının hem Gagauziyanın 11 kasabasından 350-dän zeedä körpä hem genç muzıkant. “Pek gözäl seslerin ihlamı” VII-ci Respublikalı festivali hazırladı hem geçirdi Gagauziya kultura Upravleniyası, angısı kolaylık verdi Komrattakı sțenada kendi ustalıklarını göstersinnär ölä uşak muzıka şkolalarını, nicä: – Andrey Valkov adına Komrat munițipiyi uşak muzıka şkolası; – Gerasim Lupoy adına Orhey munițipiyi uşak muzıka şkolası; – Mihay Dolgan adına Sıncerey kasabasının uşak muzıka şkolası; – Kişkaren küüyün muzıka şkolasıTAA DERINDÄN
eni_turku (4)
Gagauziyanın kultura Upravleniyasının çalışmasınnan Kırım ayın (dekabri) 22-dä Komrat kultura Evindä geçti I-ci “ENİ TÜRKÜ” yarışması, neredä pay aldılar 16 yarışmacı 18 türküylän. “ENİ TÜRKÜ” yarışmasında vardı nicä katılsınnar gagauz dilindä türkülärlän 14 yaş yukarı olan kişilär (solistlar, duetlar, triolar hem ansamblilär) hem onda pay aldılar: İlyä hem Evdokiya KÖSÄlär (“Gagauziyam” türküsünnän), Yuliya ARNAUT  (“Analar” türküsünnän), “Serin-su” vokal ansamblisinin solistleri İrina GERASİMOVA hem Valeriy ARNAUT (“İnanmêêrım” türküsünnän), Andrey PALİK (“Воваmа” hem “Gelsän” türkülerinnän), Tatyana UZUN (“Sevgili küüyüm Kıpçak” türküsünnän), Mihayil PAÇİ (“Hederlez” türküsünnän), Viktoriya ARNAUT (“Sendän sora” türküsünnän), İlyä KALAKTAA DERINDÄN
kiyat_Lulenov_1_2
Gagauziyada pek meraklı bir kiyat dünneyi gördü – «Гагаузская музыкальная литература» (“Gagauz muzıka literaturası”). Hazırladılar onu “A. Valkov” adına Komrat muzıka şkolasının üüredicileri L. KORNEVA, Y. KOVATAR hem İ. LÜLENOV. Çoktan beklenän bu kiyat verer kolayını muzıka şkolaların üürencilerinä raat üürenmää gagauz kompozitorlarının yaratmalarını hem uyêr şindiki kurikulum istediklerinä. Kiyadı hazırlayn avtorlar işleerär Komrat muzıka şkolasında, da pek islää bilerlär ne zorluklarlan üürencilär hem üüredicilär karşı gelerär. Onuştan da L. KORNEVA, Y. KOVATAR hem İ. LÜLENOV karar almışlar bir kap altında toplamaa anılmış gagauz kompozitorları Mihail KOLSA, Nikolay KÖSÄ, İlyaTAA DERINDÄN
todieva_1
Küçüklüümüzdän beeri pek Paskelleyi bekleeriz, zerä bu aydın gündä uşaklara hep eni ruba hem ayak kabı alêrlar: kimä gölmek, kimä eni fistan, kimä eni emeni, kimä sä bir kat eni ruba. Bunu aklında tutarak, Çadır kasabasının Uşak yaratmak Merkezin “L” adlı Modalar Teatrusunun öndercisi Lidiya İvanovna TODİEVA hazırladı bu şaşılacek gözäl, kıvrak dikili “Palkellelik fistannarı” hem kırnak fıtaları. Belliki, bu gözäl rubaları gözellederlär Çadır kasabasının Uşak yaratmak Merkezin “L” adlı Modalar Teatrusunun modelleri Valeriya PATOSKA hem Ekaterina NİKOLAEVA. Şükür sizä, Lidiya İvanovna, ani dirildersiniz hem koruyêrsınız gagauzların adetlerini hem GagauzTAA DERINDÄN
ungureanu_1
Kırım ayın (dekabri) 7-dä Gagauziyanın Regional resim Galereyasında açıldı raametli resimciykanın Olga UNGURÄNUnun anılması için bir sergi, neredä toplu Canabisinin 40 taanä resimi. Serginin açılışında pay aldılar Olga UNGURÄNUnun yakınnarı, dostları, kolegaları hem üürencileri, angıları toplandılar anmaa deyni bu vergili insanı hep taa bir kerä mayıl olmaa onun yaratmalarına. Candan laflarını raametli resimciyka için söledilär Gagauziya kultura Upravleniyasının Başının yardımcısı Aleksey KARATERZİ, animalist-resimci Konstantin KELEŞ, resimciyka Anastasiya RAKOVÇEN, Gagauziya Radio hem Televideniye kompaniyasının rejisöru Yuriy GLEKOV hem başkaları. Eridir urgulamaa, ani Gagauziyanın Regional resim Galereyasının 2006-cı yılda açılışından beeri OlgaTAA DERINDÄN
mariya_kısa (1)

2021.09.30,Vasilisa TANASOGLU TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, İNCÄZANAAT, KULTURA, TÜRKÜCÜLÄR BOLUMU

Gagauz türkücülüünä adanmış cömert ömür

Ceviz ayın (sentbäri) 26-da, Komrat ATATÜRK bibliotekasında, geçti anılmış türkücüykanın, “Gagauziyanın kıymetli kultura zaametçisi”ykasının, Gagauz halk oyunnarı hem türküleri “Kadınca” ansamblisi solistkasının Mariya KISA-TARANENKOnun yaratmak avşamı. Yazık, ani çok kişi toplayamadık, bu zamannarda izin yok çok insnı bir araya gelsin. Pek istärdik bu buluşmayı taa geniştän yapalım, neçin zerä avşamamız cok meraklı, duygulu, sıcak bir atmosferada geçti. Toplandı sade Mariya KISA-TARANENKOun en yakın dostları, kollegaları hem o yaradıcı insannar, angılarınnan o barabar çalıştı. Hepsi katılannar sözlerindä açıkladılar kendi büük sygılarını bu insana, ama diil sade, nica bir büük talantlı artistä.TAA DERINDÄN
ataturk_resimcilik_konkursu (1)

2021.09.24,Vasilisa TANASOGLU TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, İNCÄZANAAT, KULTURA, RESİMCİLİK BOLUMU

Gözal işlerdän gözal adetlär olêr

2021-ci yılın Ceviz ayın (sentabri) 12-dä Komrat ATATÜRK bibliotekasının başçasında, açık havada, oldu uşak resimneri “Gélin resim yapalım” konkursu, nereyi katıldılar 8-17 yaş arasında bulunan uşaklar hem gençlär. Konkursun baş temasıydı “Ana tarafın adetleri”. Konkursta pay aldılar Komrat Dimitriy SAVASTİN resimcilik şkolasının üürencileri hem kendi başına gelän başka uşaklar da, angılarında vardı resimcilik uurunda beceriklik hem angıları artık bilardilär ne olacek burada, neçin deyni onnarın çoyu geçän yıllarda bulundular bu hazırlamaklarda. Konkursun çerçevesindä oldu buluşmak anılmış resimciylän Sergey SAVASTİNnän, angısı paylaştı uşaklarlan resimciliktä kendi bilgilerinnän hem fikirlerinnän hem genç resimcileräTAA DERINDÄN