KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

aydar_
Evropa Birliin “Güvennii kaavileştirmä sıraları” Programasının çerçevesindä Gagauziyanın Aydar küüyün 128 yıllık el dermeni enilendi hem kolaylık verildi bu dermen, türist obyektı olarak, bu dermen artık insannara izmet etsin. Enilenän el dermeni yapıldı 1894-cü yılda Aydar küüyün yanında bulunan çayırda da 128 yıl  artık ayakta kaldı. Bitki yıllarda o pek veran olduydu, ama Allahın hem insannarın yardımınnan korundu hem temelindä kaldı. Aydar küüyün hem Gagauziya kuvetlerin zaametinnän el dermenin kurturulması hem enilenmesi alındı Evropa Birliin “Güvennii kaavileştirmä sıraları” Programasına hem bu iş için oradan 800 bin leydän zeedä para ayırıldı.TAA DERINDÄN
raev_vlah (1)
Eni seçilän TÜRKSOY Genel sekretarini Sultan RAEVı kutlamak için, Gagauziya Başkankası İrina VLAH TÜRKSOYa bir hayırlı olsun vizitında bulundu. Kendisini hem onunnan bilä burayı gelän  Moldovanın Türkiyedä Büükelçisini Dimitriy KROYTORu TÜRKSOY Genel sekretari Sultan RAEV çalışma odasında kabledip, onnarlan buluştu, bildirer turksoy.org saytı. Buluşmada, Gagauziya Başkankası İrina VLAH eni seçilän Sultan RAEVı kutlayarak, urguladı, ani Gagauziya hem TÜRKSOY arasında büük ilişkilär var hem Gagauz kulturasınınnan incäzanaatının ilerlemesindä hem tanıtılmasında pek islää çalışmalar yapıldı. Başkanka, ayırıca,  TÜRKSOYun gagauzçayı yaşatmak için hem gagauz dilinnän kulturasını gelecek evlatboylarına katkılarına şükür etti. Kendi tarafından TÜRKSOYTAA DERINDÄN
galerkani_todieva (0)

2022.07.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Gagauz gelinneri İA MANİA festivalindä

Orak ayın (iyül) 18-dä Moldovanın Dubasar rayonunun Galerkani küüyündä oldu sekizinci “İA MANİA – 2022” festivali, neredä, ev saabilerin dokuz küüyündän kaarä, pay aldılar Gagauziyanın Çadır kasabasının Uşak yaratmak Merkezin “L” adlı Modalar Teatrusunun modelleri dä. Çadır Uşak yaratmak Merkezin “L” adlı Modalar Teatrusunun öndercisi Lidiya İvanovna TODİEVAnın önderciliindä, teatrunun modelleri büük havezlän tanıttılar gagauzları bu festivalda. Başlayıp Lidiya İvanovna TODİEVAnın çalışmalarınnan dünneyi getirilän o milli gagauz rubalarının podiumda gostemesindän, çadırlıykalılar festivalä katılannara deyni gagauz milli oyunnarını da oynadılar. Fotolar: Andrey SOLONARTAA DERINDÄN
tanasoglu_dionis

2022.07.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Dionis TANASOGLUnun duumasında 100 yıl

2022-ci yılın orak ayın (iyül) 7-dä tamamnanêr 100 yıl büük gagauz aydınnadıcının, yazıcının, poetın, dramaturgun, folklorcunun, muzıkacının, bilim aaraştırmacının Prof. Dr. Dionis Nikolaeviç TANASOGLUnun (07.07.1922 – 23.08.2006 y.y.) duuma günündän. Bu yıldönümünnän ilgili olarak Gagazuianın İspolkomu 2022-ci yılı Gagauziyada Dionis TANASOGLUnun yılı olmasını açıkladı. Dionis TANASOGLU duudu 1922-ci yılın Orak ayın 7-dä Çadır rayonun Kiriyet küüyündä. Çeketmä şkolayı başardı ana küüyündä, nedän sora anası-bobası onu yolladılar üürensin Akkerman kasabasında orta şkolada (1934-1938). Bundan sora da o üürendi Romıniyanın Bırlad kasabasında liţeydä (1938-1943). II-ci dünnä cengindä romın askeri olarak cenk etti.TAA DERINDÄN
duz_ava_brevet
Moldova Prezidentı Maya SANDU ofițial țeromoniyada kutladı memleketin kultura insannarını hem yaratmak kolektivlarını, devlet tarafından verilän şannı adlarlan. Bu sırada Gagauziyanın Semön POMETKO adına “Düz Ava” türkü hem oyun halk ansamblisi da vardı. Kutlama țeromoniyasında, gagauz adetlerini hem kulturasını korumak hem ilerletmäk için, Moldova Prezident verdi “Kıymetli incäzanaat kolektivı” adını Gagauziyanın Semön POMETKO adına “Düz Ava” türkü hem oyun halk ansamblisinä.TAA DERINDÄN
selemet (1)

2022.06.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Prezident Maya SANDU gagauz horusunu oynadı

Bu pazar, Büük hristian yortusunda Troița günündä, Moldovanın Çimişli rayonun Selemet küüyündä geçti “iProsop-2022” festivali, ani adandı ellän dokunan hem dikilän milli peşkirlerä. Bu yortuya katalan insannar bütün Moldovadan oldu. Onnar kendi aullarını kurdular hem orasını mlli varlıklarınnan donakladılar. Vardı bu festivaldä gagauzların da aulu, neredä. Gagauziya kultura Upravleniyasının zaametinnän sergilendi pek zengin gagauz peşkirleri kolelțiyası. Oyun kulturası tarafından gagauzları gösterdilär Komrattan “Evelki oyuncular” hem Tomaydan “Tomay sesleri” ansamblileri hem “Vesölıye devçata” horeagrafiya studiyası (Tomay). Geldi “iProsop-2022” festivalinä Moldova Prezidentı Maya SANDU da, angısı, gagauz auluna etiştiynän, “Evelki oyuncular” ansamblininTAA DERINDÄN
kastamonu (1)
Kirez ayın (iyün) 3-5 günnerindä Türkiyenin Kastomonu kasabasında Türk dünnäsı günneri Festivali geçti, neredä Türk dünnäsıının 20 devletndtän hem başka memleketlerdän türk insannarı bir araya geldilär. Gagauzları bu gözäl sırada temsil ettilär Gagauziya kultura Upravleniyanın başı Marina SEMENOVA, Semön POMETKO adına “Düz Ava” türkü hem oyun ansamblinin oyuncu grupası, Ukraynadan gagauz türkücüykası Nataliya DENİZ hem Kongaz küüyün “Gagauz sofrası” etno-turistik kompleksın başı Anna STATOVA. Kasabanın konțert erlerindä “Düz Ava” türkü hem oyun ansamblinin oyuncu grupası gösterdi gagauz halk oyunnarını, türkücüyka Nataliya DENİZ çaldı kendisinin hem gagauz halk türkülerini, “Gagauz sofrası”TAA DERINDÄN
pometko_prezentatiya (4)
Kirez ayın (iyün) 6-da Komrat kasabasının Kultura evindä oldu “Düz Ava” türkü hem oyun ansamblinin kurucusunu hem öndercisini, gagauzların anılmış kompozitorunu hem muzıkacısını, Maêsto Semön POMETKOyu annadan “Ömürünü gagauz muzıkasına baaşladı” kiyadın prezentațiyası. “Ömürünü gagauz muzıkasına baaşladı” kiyadı yazdı hem hazırladı Semön POMETKOnun kakusu – Praskovya KUNÇEVA (Pometko). Kiyat iki dildä (gagauzça hem rusça) hazırlandıı için, onun ikinci adı da var – «Жизнь, отданная гагаузской музыке». Gözäl donaklı sțenada, masa başında oturdular kiyadın avtoru Praskovya Vasilyevna KUNÇEVA (Pometko) hem raametli Maêstonun karısı Mariya Vasilyevna POMETKO, angıları aklılarına getirdilär hem annattılarTAA DERINDÄN
altin_çeşme (1)
Hederlez ayın (may) 29-da Kongazda kutladılar “Altın çöşmä” örnekli uşak oyun ansablisinin kurulmasının 10-u yıldönümünü. “Altın çöşmä” örnekli ansablisinin diişilmäz öndercicinin Viktor GRADİNARın zaametinnän hem ansamblidä pay alannarın becerikliinnän, 2011-ci yılda kurulmasından büünkü günädän “Altın çöşmä” oldu anılmış hem temelinä oturulmuş bir kolektiv. Taa çoyu Todur ZANET lițeyin üürencilerindän oluşan bu ansamblidä 5-18 yaş arasında olan üzdän zeedä uşak gagauz oyunculuun kulturasında ustalıklarını incelettilär hem o ustalıklarını türlü memleketlerdä dä gösterdilär, ölä nicä Moldova, Türkiye, Ukrayina, Belarusiya, Grețiya. “Altın çöşmä” örnekli ansamblisinin kalfalıını geçän uşakların en isleeleri büünkü gündä GagauziyanınTAA DERINDÄN
gagauziyada_hederlez_2022 (9)
Hederlez ayın (may) 6-da Çadır kasabasının “At-prolin” tamazlık at fermasının ipodromunda geniş hem tantanalı bakıldı Hederlez yortusu, nereyi, Gagauziya Başkankasının emirinä görä, Gagauziya kultura Upravleniyası kendi kolektivlrınnan hem teatrular artistlerinnän hazırladı büük bir gösteri. 2022-ci yıl Gagauziyada bilim adamı hem yazıcı Dionis TANASOGLUnun yılı olduu için, Hederlez yortusunun açılışı da yapıldı Canabisinin “Uzun kervan” romanına görä kurulan teatrulu insținirovkasınnan, neredä annadıldı gagauzların taa Altaylardan Bucak kırlarına gelmesi hem o kervanın uzun yolunda gagauzların geçirmesi. Bu teatrulu insținirovka tamamnandıynan GAGAUZLARIN en büük MİLLİ yortularında GAGAUZÇA bitti. Gagauzların istoriyasını aanadan parçadan sora,TAA DERINDÄN