KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

muzey_komrat (1)

2024.02.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Kulturamızın zengin malı oldu

(Gagauziyanın Komrat Regional iştoriya hem tarafı aarştırma muzeyin kurulmasının 55-ci yılına) 1969-cu yılın Küçük ayın (fevral) 14-dä Moldova Sovet Soțialist Respublikasının kultura ministerlii çıkardı №82 sırasında bir Emir, angısına görä Komratta kuruldu iştoriya hem tarafı aarştırma muzeyi. Bu iştoriya hem tarafı aarştırma muzeyin köklerindä bulundular hem muzeyi üüsää kaldırdılar karı-koca A. A. MARİNOV hem A. F. MARİNOVA, angıları becerdilär muzey için toplamaa pek çok önemli eksponat hem o eksponatların incelemesini hem bilim tarafından yazılarını yapmaa. Elli beş yılın içindä bu muzeydä toplandı 80 bindän zeedä eksponat hem material. Onnarın arasındaTAA DERINDÄN
ihlam_fest (1)
Küçük ayın (fevral) 22-dä Gagauziyada geçti uşak muzıka hem incäzanaat şkolaların “Pek gözäl seslerin ihlamı” VII-ci Respublikalı festivali, angısına katıldılar Moldova Respublikasının hem Gagauziyanın 11 kasabasından 350-dän zeedä körpä hem genç muzıkant. “Pek gözäl seslerin ihlamı” VII-ci Respublikalı festivali hazırladı hem geçirdi Gagauziya kultura Upravleniyası, angısı kolaylık verdi Komrattakı sțenada kendi ustalıklarını göstersinnär ölä uşak muzıka şkolalarını, nicä: – Andrey Valkov adına Komrat munițipiyi uşak muzıka şkolası; – Gerasim Lupoy adına Orhey munițipiyi uşak muzıka şkolası; – Mihay Dolgan adına Sıncerey kasabasının uşak muzıka şkolası; – Kişkaren küüyün muzıka şkolasıTAA DERINDÄN
kultura_sonuclar (5)
Küçük ayın (fevral) 13-dä Komrat kultura evindä Gagauziya kultura upravleniyası düzennedi bir toplantı, neredä yapıldı Gagauziyada 2023-cü yılın kultura ömürünün esabı hem kultura zaametçilerinä ödüllär verildi. Burayı toplanan Gagauziya kultura zaametçileri arasında vardılar: Gagauziyanın Kultura evlerin direktorları, ansamblilerin hem yaradıcılık kolektivlerin başları, muzeylerin, bibliotekaların hem teatruların, uşak resimcilik hem uşak muzıka şkolaların öndercileri, uşak incäzanaat evlerin başları. Hepsi bu insannarın önündä Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA, 2023-cü yılın kultura ömürünün esabı yaparak, büük bir doklad tuttu. Kendi nasaatında Canabisi çalıştı 2023-cü yılda olan hepsi önemni kultura olaylarını annatmaa hemTAA DERINDÄN
kaar_saab (1)
Küçük ayın (fevral) 8-dä Çadırdakı “Dionis TANASOGLU” artık gagauz-rus Milli teatrusu siiredicilerin önünä sürdü “gagauzçaya” çevirilän “Kaar Saabiykası” adlı eni spektaklisini, birkaç gün sora da hem o spektakliyi – «Снежная королева» olarak – rus dilindä gösterdi. Bu pesayı, daniyalı Hans Christian ANDERSENın hep o adta masılana görä, düzmüş rus hem sovet dramaturgu Evgeniy ŞVARȚ. Gagauz dilindän kaarä, her taraftan gözäl hazırlamnış, donaklanmış hem başırılmış spektakliylän gagauz-rus Milli teatrusunun ekibini kutlêêrım hem sevinerim, ani süüredicililerinä kultura hem teatruculuk uurunda aydınnadıcı duygular vererlär. Alıp başarı rejisörluktan (Anatoliy RADULOV), aktörların talantlı oyunnarından (KaarTAA DERINDÄN
karanfil_besalma (1)
Gagauziyanın “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” Zakonun ömürä geçirilmesi çerçevesindä Gagauziya kultura Upravleniyası yaptırdı hem baaşladı Beşalma küüyün “Karanfil” oyun ansamblisinä milli portularına benzedilmiş eni kostümnar. Nicä açıkladı Gagauziya kultura Upravleniyası, Beşalma küüyün “Karanfil” oyun ansamblisinä yapılmış 20 komplekt kız hem çocuk milli portularına benzedilmiş eni kostümu. Çocukların kostümnarı gölmek, don, kuşak hem jiletkadan oluşêr. Kızların sa –fistan, batik hem fıtadan oluşêr. Beşalma küüyün “Karanfil” oyun ansamblisi kuruldu 2009-cu yılda Beşalma küüyün Kultura evindä. Onun öndercisi – Hristafor AVRAMOGLU.TAA DERINDÄN
duz_ava_7_02_2024 (1)
(Raametli Semön POMETKOnun duuma günün 73-cü yıldönümünä) Küçük ayın (fevral) 7-dä Komratta oldu büük bir konțert – raametli “İncäzanaatta Maêstro” Semön Vasilyeviç POMETKOnun 53 yı geeri kurduu hem büün onun adını taşıyan gagauzların en anılmış “Düz Ava” türkü hem oyun şannı ansamblisinin büüleyici konțertı. Komrat Kultura evi o günü dop-doluydu hem “Düz Ava” türkü hem oyun şannı ansamblisinin büüleyici bu konțertınä gelän insannar hiç bir kıpımcık ta pişman olmadılar, çünkü, o avşam, sțenada enidän duudu hem insan arısına çıktı o şedevralar, angıların temelini 53 yıl geeri kurdu Maestro Semön POMETKO,TAA DERINDÄN
enseys_festivali (2)
Büük ayın (yanvar) 27-dä Moldovanın Belț kasabsında geçti IV-cü Halklararası “Enseyiş – hepsimizä deyni bir” festivali, neredä Gagauziyadan 18 katılımcı pay aldı.   “Enseyiş – hepsimizä deyni bir” festivalinä katılmaa deyni, Gagauziyadan incäzanaatçılara bir yardım omuzu koydu Gagauziya kultura Upravleniyası, angısı bütün düzen hem gidiş-dönüş soruşlarını üstünä aldı. Hem diil boşuna! Gagauziya kultura Upravleniyası başıMarina SEMENOVAnın açıklamasına görä, artistlerimizin hem ansamblilerimizin 18-dän 17-si ödüllü erleri kazandı. Te onnar: Yuliya AZİMOVA, Çadır – “Vokal” kategoriyasında I-ci er; Yuliya ÇOLAK, Kıpçak – “Vokal” kategoriyasında II-ci er; Emma DELİKOSTİ, Baş küüyü (Kirsova) –TAA DERINDÄN
kvest (6)
Gagauziya kultura Upravleniyası, uşaklarımıza gagauz kulturasını haşlamaa deyni, eni bir adım yaptı – “İncäzanaat sızıntısı” adlı kulturalı kvest konkursu kurdu hem onun birincisini Büük ayın (yanvar) 26-da Gagauziyanın Regional resim Galereyasında geçirdi. “İncäzanaat sızıntısı” adlı kulturalı kvest konkursunda pay aldılar Gagauziyanın Çadır Dimitri ERBAKAN adına uşak resimcilik şkolasının, Komrat Dimitri SAVASTİN adına uşak resimcilik şkolasının hem Valkaneş uşak resimcilik şkolasının üürencilerindän kurulan 6 komanda (herbirindän ikişär). Bu kultura sıranın başında, Gagauziyanın Regional resim Galereyasında kuruldu üürencilerinin yaratmalarından “Kolada adetleri” sergisi. Sora başladı 7 rauntluk kvest konkursu, angısında fikir hem yaratmakTAA DERINDÄN
mavrodi_liteyi_peet (1)
  Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının kuruluşun 29-cu yılına adanmış olarak, Komrat kasabasının D.A. MAVRODİ teoretik lițeyindä geçti pek gözäl bir peet yarışması – “Okuyêrız gagauz avtorların şiirlerini”, angısında pay aldılar bu lițeyin 5-12 klaslardan üürencileri. “Okuyêrız gagauz avtorların şiirlerini” yarışmasını hazırladılar hem geçirdilär Komrat kasabasının D.A. MAVRODİ adına teoretik lițeyin gagauz dilindä hem literaturasında üürediciykalar  Stepanidä Stepanovna VARBAN hem Ekaterina Antonovna MUTKOGLU. Belliki, nicä düşer büük yarışmalarda, uşakların vergilerini kantarlamaa deyni, jüri da kurulmuştu. İlersini alarak, lääzım söleyelim, ani yarışmada hepsi peet okuyannar kendilerini pek talantlı gösterdilär hem jüri erlärTAA DERINDÄN
can_pazarinda_can_pazalii (1)
Büük ayın (yanvar) 17-dä Gagauziyanın Regional resim Galereyasında oldu prezentațiya Todur ZANETin “Can pazarında can pazarlıı” annatmalar hem dramaturgiya kiyadına, angısı tiparlandı Gagauziyanın “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” Zakonun ömürä geçirilmesi çerçevesindä. Gagauziya kultura Upravleniyası tarafından hazırlanan hem geçirilän bu sıraya gelän üüredicileri, bibliotekacıları, kultura hem kulturaylan meraklanan insannarı gözäl havalarlan karşlardı “Elegiya” kemençecilär ansamblisi, angıları sıranın gözäl geçmesi için havayı kurdular. Sıranın açılışında söz tutan Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA açıkladı, ani Todur ZANETin “Can pazarında can pazarlıı” kiyadın tiparlamasının kolayı oldu bu Upravleniyanın “Kultura uurunda gagauzTAA DERINDÄN