KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Lulenova_evgeniya_1

2023.09.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KİŞİLÄR, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Evgeniya LÜLENOVAnın gözäl yıldönümü

Ceviz ayın (sentäbri) 12-dä kendisinin gözäl yıldönümünü kutladı Gagauziyanın Pötr DRAGANOV adına Merkez bibliotakasının baş bibliotekacıykası Evgeniya LÜLENOVA. Gagauziyanın kıymetli kultura zaametçiykası Evgeniya Georgievna LÜLENOVA bütün ömürünü kiyat sevgisinä baaladı. Canabisin, bibliotekacılık hem kultura uurunda yorgunsuz çalışmaları için, çok kerä Moldovanın hem Gagauziyanın uurunda nışannandılar. Bu yıl da, büük zaametleri için Evgeniya LÜLENOVA Gagauziyanın “Mihayıl Çakir” ordenınnan ödüllendi. Dua ederiz Canabisinä saalık hem uzun ömür! Allaa sizä çok yıllar baaşlasın! Hem hep ileri dooru da gazetamızın dostu kalasınız, nicä bu yıllara kadardınız! Saalıkı Allaa versin! “Ana Sözü” gazetasıTAA DERINDÄN
GRTdan_kutlama (0)
Gagauziya Radio hem Televideniyeylan (GRT) cümne Kompaniyasının adından onun zaametçileri Valentina KOROLÄK hem Polina BARBOVA kutladılar Akademii, gagauz yazıcısını hem “Ana Sözü” gazetasının baş redaktorunu Todur ZANETi Canabizinin 65-ci yıldönümünnän hem “Ana Sözü” gazetasının ilk nomerinin çıkmasının 35-ci yılınnan. Bak: https://grt.md/gagauziya-gun-gundan-todur-zanet/TAA DERINDÄN
cakiri_anma_1_2

2023.09.10,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Mihail ÇAKİRi Komrat-Kaul eparhiyasına baaladılar

Ceviz ayın (sentäbri) 7-dä Komrat regional resim Galereyasında, gagauzların hem bütün dünnääyın Büük bilim hem klisä adamının, basarabiyalı yazıcıların büük batüsunun, aydınnadıcımızın hem Apostolumuzun Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin (27.04.1961– 08.09.1938) raametli olmasının 85-ci yılınnan ilgili olan gününnän Canabisini andılar. Anmak sırasını hazırladılar Gagauziyanın Mariya Maruneviç adına bilim Merkezi hem  Komrat rayonun din adamnarı. Bu anmak gününü baaldılar Komrat-Kaul eparhiyasının kurulmasının 25- yılınnan da. O üzerä sırada konularlan ilgili foto sergisi yapıldı. Bundan kaarä sıraya gelän insannarı eni çıkan bilim hem din kiyatlarınnan da tanıştırdılar. Toplantıda etnografiya, istoriya, kulturalogiya, soțiologiya uurlarındaTAA DERINDÄN
cakir_eni
Büün, Ceviz ayın (sentäbri) 8-dä, tamamnanêr 85 yıl gagauzlaın hem bütün dünnäyin Büük bilim hem klisä adamının, basarabiyalı yazıcıların büük batüsunun, aydınnadıcımızın hem Apostolumuzun Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin (27.04.1961– 08.09.1938) raametli olmasınnan. Topracıı ilin olsun! Milletimizi, dilimizi, istoriyaylan kulturamızı hem dinimizi korumak için bu aydınnık dünnäya yollanan Apostolumuz hem Aydınnadıcımız Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİR duudu Çadır kasabasında, popaz aylesindä. Kendisi da, popaz üürenip, başardı Kişinev ruh seminariyasını da bütün yaşamasını Allaha hem kliseyä baaşladı. Kendi zaametlerinnän hem kendi parasınnan kliselär düzdü, şkolalar açtı, büük hristiannık misionerlliini yaptı. Çalıştı ani, gagauz kliselerindäTAA DERINDÄN
aydar_kilimi (2)

2023.08.31,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

X-cu “Gagauz kilimneri” festivali oldu

2023-cü yılın Harman ayın (avgust) 26-da Gagauziyanın Aydar küüyün evelki dermen çayırında oldu X-cu “Gagauz kilimneri” festivali, angısında pay aldılar bütün Gagauziyanın kilimcileri hem kultura zaametçileri. “Gagauz kilimneri” festivali 2013-cü yıldan beeri, Gagauziyanın Aydar küüyün primariyasının kararına görä, Aydar küüyün Kurban günündä hem Büük Panaiya (Harman ayın (avgust) 28-zi) Aydar küüyün Kisä Kurbanı) yortusunda, ya ona karşı. İlk altı yıl “Gagauz kilimneri” festivali haliz GAGAUZ hem GAGAUZLUK kilimcilii festivaliydi hem kurulmuş günündä bakılardı. Sora, işin içinä Gagauziyanın Başkankası girincä, festival oyuncaa döndü – onu yapardılar uydurma günnerdä, ozaman, açan BaşkanakanınTAA DERINDÄN
kilim_plakat_
2013-cü yıldan beeri, Gagauziyanın Aydar küüyün primariyasının kararına görä, Aydar küüyün Kurban günündä hem Büük Panaiya (Harman ayın (avgust) 28-zi) Aydar küüyün Kisä Kurbanı) yortusunda, ya ona karşı, burada “Gagauz kilimneri” festivali yapılêr. Büün bu festivalin X-cusu yapılêr, artık, nicä bir regional festivali.TAA DERINDÄN
komur-at (1)_
Harman ayın (avgust) 19-da Gagauziyanın baş kasabsı Komrat kendi Kurban gününü kutladı hem komratlılarlan kasabanın o günkü musaafirlerinä deyni türlü kultura programası hazırladı: uşaklar yortusu, Gagauziya el zanaatçılrın sergileri, “Komur-At” at koşuları, pläj voleybolu hem, belliki, feyerferk. Komrat kasabasının Kurbanı gününä  baaşlanan “Komur-At” at koşuları Harman ayın (avgust) 20-dä, Komrat ipodromunda geçtilär. Komrat primarı Sergey ANASTASOV bildirdi, ani “Komur-At” at koşuları ikincilää yapılêrlar hem, umut etti, ani bu pek gözäl yarışmalar artık adetä döneceklär. Nicä açıkladı bu koşuları hazırlayannarından birisi, Gagauziyaiyanın Çadır kasabasının At-prolin” tamazlık at fermasının başı Konstantin KELEŞ,TAA DERINDÄN
kilim
2013-cü yıldan beeri, Gagauziyanın Aydar küüyün primariyasının kararına görä, Aydar küüyün Kurban günündä hem Büük Panaiya (Harman ayın (avgust) 28-zi, bu gündä Aydar küüyün Kisä Kurbanı) yortusunda, ya ona karşı, burada “Gagauz kilimneri” festivali yapılêr. İlk altı yıl “Gagauz kilimneri” festivali haliz GAGAUZ hem GAGAUZLUK kilimcilii festivaliydi hem kurulmuş günündä bakılardı. Sora, işin içinä Gagauziyanın Başkankası girincä, festival oyuncaa döndü – onu yapardılar uydurma günnerdä, ozaman, açan Başkanakanın nestesi kalkardı: ba Harman ayın 7-dä, ba Harman ayın 9-da, ba Harman ayın 18-dä. Şindi, şükür, “Gagauz kilimneri” festivali genä Aydar küüyünTAA DERINDÄN
sayıt_yusuf_1
2023-cü yılın Kirez ayın 12-dä, Türkiye Respublikasının Kultura hem turizma ministrusunun Mehmet Nuri ERSOYun kayıllıınnan, TÜRKSOYun (Halklararası türk kulturası kuruluşu) eni Genel sekretar yardımcısı Dr. Sayit YUSUF oldu. Sayit YUSUF duudu 1965 ylın Büük ayın (yanvar) 1-dä Trabzon kasabasında. 1988-ci yılda Ankara Universitetın soțial bilgilär fakultetın halklararası ilişkilär bölümünü başardı. 1989-cu yıldan beeri türlü devlet kuruluşlarında işledi. 1994-cü yıldan sa Türkiye pravitelstvonun organnarında işledi. 06.12.2016-dan 10.06. 2023 gününädän Türkiyenin Yurtdışı Türklär hem Akraba Topluluklar Başkannıın (YTB) Başkan yardımcısı oldu. 2023-cü yılın Kirez ayın 12-dän beeri TÜRKSOY (Halklararası türk kulturası kuruluşu)TAA DERINDÄN
buukcekmece (0)
Orak ayın (iyül) 26-dan Harman ayın (avgust) 5-dän İstanbulda geçer “24. Büyükçekmece Festivali”, angısını, belliki, 24-lää hazırlêêr İstanbul Büükçekmece belediyesi. Bu festivalä üzä yakın memlekettän kultura hem incäzanaat uurunda ustalar buyur edildi. Onnarın arasında var Gagauziuyadan insannar da. Festivaldän doorudan redakțiyamıza birkaç patret yolladı “24. Büyükçekmece Festivali”ndä pay alan kultura insanımız Mariya ARNAUT, angısı Festivalin el ustalıı bölümündä yarışa girecek. Festival çerçevesindä İstanbulun çok erlerindä konțertlär hem sergilär düzennenecek.TAA DERINDÄN