KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

duz_ava_brevet
Moldova Prezidentı Maya SANDU ofițial țeromoniyada kutladı memleketin kultura insannarını hem yaratmak kolektivlarını, devlet tarafından verilän şannı adlarlan. Bu sırada Gagauziyanın Semön POMETKO adına “Düz Ava” türkü hem oyun halk ansamblisi da vardı. Kutlama țeromoniyasında, gagauz adetlerini hem kulturasını korumak hem ilerletmäk için, Moldova Prezident verdi “Kıymetli incäzanaat kolektivı” adını Gagauziyanın Semön POMETKO adına “Düz Ava” türkü hem oyun halk ansamblisinä.TAA DERINDÄN
selemet (1)

2022.06.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Prezident Mariya SANDU gagauz horusunu oynadı

Bu pazar, Büük hristian yortusunda Troița günündä, Moldovanın Çimişli rayonun Selemet küüyündä geçti “iProsop-2022” festivali, ani adandı ellän dokunan hem dikilän milli peşkirlerä. Bu yortuya katalan insannar bütün Moldovadan oldu. Onnar kendi aullarını kurdular hem orasını mlli varlıklarınnan donakladılar. Vardı bu festivaldä gagauzların da aulu, neredä. Gagauziya kultura Upravleniyasının zaametinnän sergilendi pek zengin gagauz peşkirleri kolelțiyası. Oyun kulturası tarafından gagauzları gösterdilär Komrattan “Evelki oyuncular” hem Tomaydan “Tomay sesleri” ansamblileri hem “Vesölıye devçata” horeagrafiya studiyası (Tomay). Geldi “iProsop-2022” festivalinä Moldova Prezidentı Maya SANDU da, angısı, gagauz auluna etiştiynän, “Evelki oyuncular” ansamblininTAA DERINDÄN
kastamonu (1)
Kirez ayın (iyün) 3-5 günnerindä Türkiyenin Kastomonu kasabasında Türk dünnäsı günneri Festivali geçti, neredä Türk dünnäsıının 20 devletndtän hem başka memleketlerdän türk insannarı bir araya geldilär. Gagauzları bu gözäl sırada temsil ettilär Gagauziya kultura Upravleniyanın başı Marina SEMENOVA, Semön POMETKO adına “Düz Ava” türkü hem oyun ansamblinin oyuncu grupası, Ukraynadan gagauz türkücüykası Nataliya DENİZ hem Kongaz küüyün “Gagauz sofrası” etno-turistik kompleksın başı Anna STATOVA. Kasabanın konțert erlerindä “Düz Ava” türkü hem oyun ansamblinin oyuncu grupası gösterdi gagauz halk oyunnarını, türkücüyka Nataliya DENİZ çaldı kendisinin hem gagauz halk türkülerini, “Gagauz sofrası”TAA DERINDÄN
pometko_prezentatiya (4)
Kirez ayın (iyün) 6-da Komrat kasabasının Kultura evindä oldu “Düz Ava” türkü hem oyun ansamblinin kurucusunu hem öndercisini, gagauzların anılmış kompozitorunu hem muzıkacısını, Maêsto Semön POMETKOyu annadan “Ömürünü gagauz muzıkasına baaşladı” kiyadın prezentațiyası. “Ömürünü gagauz muzıkasına baaşladı” kiyadı yazdı hem hazırladı Semön POMETKOnun kakusu – Praskovya KUNÇEVA (Pometko). Kiyat iki dildä (gagauzça hem rusça) hazırlandıı için, onun ikinci adı da var – «Жизнь, отданная гагаузской музыке». Gözäl donaklı sțenada, masa başında oturdular kiyadın avtoru Praskovya Vasilyevna KUNÇEVA (Pometko) hem raametli Maêstonun karısı Mariya Vasilyevna POMETKO, angıları aklılarına getirdilär hem annattılarTAA DERINDÄN
altin_çeşme (1)
Hederlez ayın (may) 29-da Kongazda kutladılar “Altın çöşmä” örnekli uşak oyun ansablisinin kurulmasının 10-u yıldönümünü. “Altın çöşmä” örnekli ansablisinin diişilmäz öndercicinin Viktor GRADİNARın zaametinnän hem ansamblidä pay alannarın becerikliinnän, 2011-ci yılda kurulmasından büünkü günädän “Altın çöşmä” oldu anılmış hem temelinä oturulmuş bir kolektiv. Taa çoyu Todur ZANET lițeyin üürencilerindän oluşan bu ansamblidä 5-18 yaş arasında olan üzdän zeedä uşak gagauz oyunculuun kulturasında ustalıklarını incelettilär hem o ustalıklarını türlü memleketlerdä dä gösterdilär, ölä nicä Moldova, Türkiye, Ukrayina, Belarusiya, Grețiya. “Altın çöşmä” örnekli ansamblisinin kalfalıını geçän uşakların en isleeleri büünkü gündä GagauziyanınTAA DERINDÄN
gagauziyada_hederlez_2022 (9)
Hederlez ayın (may) 6-da Çadır kasabasının “At-prolin” tamazlık at fermasının ipodromunda geniş hem tantanalı bakıldı Hederlez yortusu, nereyi, Gagauziya Başkankasının emirinä görä, Gagauziya kultura Upravleniyası kendi kolektivlrınnan hem teatrular artistlerinnän hazırladı büük bir gösteri. 2022-ci yıl Gagauziyada bilim adamı hem yazıcı Dionis TANASOGLUnun yılı olduu için, Hederlez yortusunun açılışı da yapıldı Canabisinin “Uzun kervan” romanına görä kurulan teatrulu insținirovkasınnan, neredä annadıldı gagauzların taa Altaylardan Bucak kırlarına gelmesi hem o kervanın uzun yolunda gagauzların geçirmesi. Bu teatrulu insținirovka tamamnandıynan GAGAUZLARIN en büük MİLLİ yortularında GAGAUZÇA bitti. Gagauzların istoriyasını aanadan parçadan sora,TAA DERINDÄN
coban_koyunnar

2022.05.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Gagauziyada Hederlez yortusu bakılêr

Evelki adetlerä görä, Hederlez ayın (may) 6-da Hederlez yortusu bakılêr. Hederlez yortusu gagauzlarda, “Canavar yortuları”nnan hem “Kasım” yortusunnan bilä, sayılêr dedelerdän kalma en büük hem çok maanalı milli yortulardan birisi. Pandemiya dedikleri salgına görä, yortu ölä geniş hem tantanalı, nicä 2019-cu yılda bakılmadı: https://anasozu.com/hederlez-yortusunu-hederlez-ayin-may-6-si-erina-5-da-baktilar/. Açıklanan haberlerä görä, Gagauziya Başkankasının emirinä görä, büün bu yortu  2019-cu yılından taa da beter bakılacek. Gagauziyada kuvettä bulunannar Hederlez yortusunu Çadır kasabasının “At-prolin” tamazlık at fermasının ipodromunda bakaceklarr. Hederlez yortusununda yapılacek at yarışmaları, güreş, el ustaların sergileri, gagauz milli imekleri konkursu, gagauzların istoriyası için teatruluTAA DERINDÄN
savastin_dimitri
Hederlez ayın (may) 2-dä gagauzların geniyi, Allahtan büük hem talantlı resimci Dimitriy İvanavoç SAVASTİN (02.05.1942–22.12.2015) kendisinin 80 yaşını tamamnayaceydı. Gagauzların geniyi, Dimitriy SAVASTİN, önündä başımızı iilderiz!  Gagauz resimciliini gagauzlara hem dünneyä açan kişi Dimitriy SAVASTİN Bana kimär kerä geler, ani Allaa, yukardan bakarak, ikidä-birdä esap alêr, ki onun yarattıı milletlerdä incäzanaatı eniletmää hem ilerletmää deyni zaman geler. Da O lääzım yollasın onnara eni kişileri, angıları o halkın milletliini, ruhunu, kulturasını, adetlerini hem yaşamasını dünneyä açacek. Ölä oldu gagauzlarlan da. Diil, ani gagauzlarda incäzanaat yoktu! Vardı!! Hem nesoy incäzanaattı!!! Kilim hemTAA DERINDÄN
todieva_1
Küçüklüümüzdän beeri pek Paskelleyi bekleeriz, zerä bu aydın gündä uşaklara hep eni ruba hem ayak kabı alêrlar: kimä gölmek, kimä eni fistan, kimä eni emeni, kimä sä bir kat eni ruba. Bunu aklında tutarak, Çadır kasabasının Uşak yaratmak Merkezin “L” adlı Modalar Teatrusunun öndercisi Lidiya İvanovna TODİEVA hazırladı bu şaşılacek gözäl, kıvrak dikili “Palkellelik fistannarı” hem kırnak fıtaları. Belliki, bu gözäl rubaları gözellederlär Çadır kasabasının Uşak yaratmak Merkezin “L” adlı Modalar Teatrusunun modelleri Valeriya PATOSKA hem Ekaterina NİKOLAEVA. Şükür sizä, Lidiya İvanovna, ani dirildersiniz hem koruyêrsınız gagauzların adetlerini hem GagauzTAA DERINDÄN
mihail_cakir
2022-ci yılın Ciçek ayın (aprel) 27-dä, tamamnanêr 161 yıl gagauzların hem bütün dünnäyin Büük bilim hem klisä adamının, basarabiyalı yazıcıların büük batüsunun, aydınnadıcımızın hem Apostolumuzun Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin (27.04.1961– 08.09.1938) duuma günündän. Milletimizi, dilimizi, istoriyaylan kulturamızı hem dinimizi korumak için bu aydınnık dünnäya yollanan Apostolumuz hem Aydınnadıcımız Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİR duudu Çadır kasabasında, popaz aylesindä. Kendisi da, popaz üürenip, başardı Kişinev ruh seminariyasını da bütün yaşamasını Allaha hem kliseyä baaşladı. Kendi zaametlerinnän hem kendi parasınnan kliselär düzdü, şkolalar açtı, büük hristiannık misionerlliini yaptı. Çalıştı ani, gagauz kliselerindä slujbalarTAA DERINDÄN