MOLDOVADA TİKA PROEKTLARI BOLUMU

demirel_kongaz_tika (2)

2024.03.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, MOLDOVADA TİKA PROEKTLARI BOLUMU

TİKAdan taa bir bilim laboratoriyası

Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) Gagauziyada taa bir proektını başa çıkardı – Kongaz küüyün Süleyman Demirel adına türk-moldovan lițeyindä fizika, himiya hem biologiya Tehnoklas bilim laboratoriyasını kurdu. Kongaz küüyün Süleyman Demirel adına türk-moldovan lițeyindä inovațiya urokların genişlenmesinä yol vererän bu son tehnologiyalara uyan bu Tehnoklasta fizika, himiya hem biologiya uurunda denemeleri yapmaa deyni, burayı çeşitli harçama materialları alındı hem laboratoriyaya uygun oborudovaniye komplektları erleştirildi.TAA DERINDÄN
aydar_Tika_guneş_1
TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu) başardı Gagauziyada taa bir proekt – bu kerä Aydar küüyündä enilenäbilir energiya proektını. TİKAnın enilenäbilir energiya proektı çerçevesindä Aydar küüyün Födor ANGELİ adına gimnaziyanın örtüsünä erleştirildi 50 kw kuvedindä güneş panelleri, angıları verecek kolayını bu küüyün gimnaziyasına, kultura evinä, primariyasına, uşak başçasına hem sokak aydınnatma sisteması gibi erlerä şafk vermää.TAA DERINDÄN
tika_floresti
Moldovanın Floreşti kasabasının Ion Creanga (İon Kränga) teoretik lițeyindä Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) tarafından enilenän inovațiyalı fizika hem himiya laboratoriyaların ofițial kabul edilmesi sırası oldu. Laboratoriyaların kabul edilmesindä, lițeyin öndercilerindän hem Kişinev TİKA programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLUdan kaarä, pay aldılar  Moldovanın üüredicilik hem aaraştırma ministrusu Dan PERÇIUN (Dan Perçun) hem da Moldova Parlamentın deputatı Larisa NOVAK. Şindi, TİKAnın yardımınnan, Floreşti kasabasının 510 üürenci için olan Ion Creanga (İon Kränga) teoretika lițeyindä  var kolayı bu üürencilär inovațiyalı uroklarını yapsınnar. Lääzım urgulamaa, ani taa çoktan TİKA proektlarınnan Moldovada inovațiyaTAA DERINDÄN
sincera (1)_
Ceviz ayın 29-da, Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunun (TİKA) yardımınnan da, üç yıl remonttan sora, Kişinevın yanında bulunan Sıncera küüyünün uşak başçasının ofițial açılışı oldu. Ofițal açılışta pay alannarın arasında vardılar Kişinevun hem Sınceranın primarları, Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Romaniya Kişinev Büükelçisi hem başkaları. Nicä bildirdilär “Ana Sözü” redakțiyasına deyni Kişinevun primariyasında, Sıncera küüyünün uşak başçası 11 yıl kapalı durmuş, çünkü ilerdeki kasaba kuvetlerin vakıtları hem paraları etişmemiş onu tertiplemää. Şindi dä, üç yıl geeri başlayan Kişinev Primariyasının çalışmalarınnan hem, ölä nicäTAA DERINDÄN
serkan_kayalar_1
Türkiye kultura ministrusu Mehmet Nuri ERSOYun teklifinä görä, Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN kendi Kararınnan Serkan KAYALARı enidän TİKA Başkannı koydu. Bu kolaylıkta da, Gagauz Milli Marşın avtoru olarak, “Ana Sözü” gazetasının, bütün gagauz hallkın hem kendi adından Saygılı Serkan KAYALARın Türk İşbirlii hem Koordinațiya Agenstvosunun  (TİKA) Başkannıına enidän atanmasınnı büük sevinmeliklän kutlêêrız. Moldovada hem Gagauziyada TİKAnın yaptıkları hem yapılacek proektaları için çok-çok şükür ederiz . Canabisinä, TİKA yolunnan Türkiyenin Bayraa hem adı altında yapılan bütün dünnääda proektların aslıya çıkarılmasında candan başarılar dileriz. Akademik Todur ZANET, “Ana Sözü” gazetasınınTAA DERINDÄN
paylasım_prog (1)_1
Türkiyedän studetların ilerdeki zanaatlarında bilgilerini derinnetmää hem ustalıklarını kaavileştirmää deyni, Türk İşbirlii hem Koordinațiya Agenstvosu (TİKA) artık ikincilää Gagauziyada bir paylaşım programası düzenneer – bu kerä gelecektä injener olannar için. Kişinev TİKA programaların koordinatorluk ofisin zaametinnän, gelecektä injener olacek Türkiyedän gelän 10 student için pek gözäl bir aftalık programa hazırlanmıştı. Başlayıp Kişinev TİKA programaları koordinatorluk ofisinnän hem ofisin çalışmalarınnan tanışmadan, studentlar Türkiye Hava Yolları (THY) ofisinnä gittilär hem Moldovanın baş kasabasını Kişinevu maasuz ekskursiya transportunnan gezdilär. Onnara Kişinevda TİKA tarafından yapılan proektları da gösterildi hem kolaylık verildi görmää Türkiye tarafındanTAA DERINDÄN
TİKA_Stefan_2
Baba Marta ayın 26-da Moldova milli istoriyası muzeyindä “Ştefan cel Mare şi Sfânt” Cümne Birlii verdi kendisinin I-ci hem II-ci grad Nışannarını o kuruluşlara hem volontörlara, ani pay aldılar Moldovaya sıınan ukraynalı kaçaklara yardımnarda. Nışannarı kabledän kuruluşların arasında vardılar Kişinevun primariyası, Polițiya hem Tamojnä Baş İnspektoratı, Migrațiya hem erleşim Birosu hem taa çok moldovalı kuruluşlar. Ukraynalı kaçaklara yardımnar için, tek yabancı kuruluş olarak, nışannandı Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) Kişinev TİKA programaların ofisi, angısına verilän I-ci grad “Ștefan cel Mare și Sfânt” Nışanını kabletti TİKA Kişinev programaların KoordinatoruTAA DERINDÄN
erdogan_kompleksi (1)
Gagauziyada gagauz dilini genişlettirmää hem uşaklarımıza üüredicilik uurunda üüsek izmetlär vermäk için, 2015-ci yılda TİKA tarafından büük bir proekt başladıldı –  “Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı”n yapılması. 2018-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 18-dä Türkiye Prezidentı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Gagauziyaya pek önemni hem faydalı bir vizit yaptıı zaman, ozamankı Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu (TİKA) Başkanı Serdar ÇAM tanıştırdı Türkiye Prezidentını Gagauziyada “Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı”n maketınnan, urgulayarak, ani “kompleksın proekt işleri tamamnandı. Bu üüredicilik kompleksı çok yıllar gençlerä izmet verecek hem gençlerin modern hem en islääTAA DERINDÄN
rentgen_cadir (2)
Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) yardımınnan Çadır kasabasının saalık Merkezinä alındı hem erleştirildi çoktan beklenän rentgen aparadı, angısı diiştirdi bu günä kadar kullanılan hem artık dökülmää başlayan 30 yıılık eski aparadı. TİKAnın yardımınnan alınan hem çalışmaya geçirilän bu rentgen aparadı verecek kolayını Çadır saalık Merkezindä taa üüsek uura kaldırmaa saalık izmetlerini, ani yapılêrlar Çadır rayonundan hem dolay erlerdän burada bakılan 64 bin insana. 2021-ci yılın Orak ayın (iyül) 16-da, rentgen aparadın çalışmaya başlamasınnan, Çadır saalık Merkezindä oldu ofițial bir țeromoniya, angısında, Merkezin vraçlarından hem izmetçi personalından kaarä, payTAA DERINDÄN
bucak_usak (1)
Gagauziya Bucak küüyün “Altın anaktarcık” uşak başçası kendi kufnesinä deyni Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıından  (TİKA) sevindirici bir yardım kabletti – epiz eni hem dünnää tehnologiyalarında oborudovaniya. Bu yardım bölä küçük küü için pek büük maanalı bir iş, çünkü küüyün bücetı az hem herbir işlerä o bücetta para pek etişmeer. Kufnenin ofițial açılışı hem başka baaşışları vermäk için “Altın anaktarcık” uşak başçasına Orak ayın (iyül) 16-da da geldilär hem açılış yortusuna katıldılar TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, Gagauziyanın GHT Başı Vladimir KISSA, GagauziyanınTAA DERINDÄN