POLİTİKA BOLUMU

bunaklık

2023.11.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Eşecik öldü: Gagauziyanın mezarından titsi bir esmä eser

2023-cü yılın Canavar ayın  (oktäbri) 12-dä biz yazdıydık “Hepsi uurlarda deputatların Kongresi toplanıncak eşecik var nicä ölsün” adlı haberi, neredä sansın fal atmışık, ani bu Kongers, nicä neetä koyulmuştu, Kırım ayın (dekabri) 9-da olmayacek (bak: https://anasozu.com/hepsi-uurlarda-deputatlarin-kongresi-toplanincak-esecik-var-nica-olsun/). Kasımın 28-dä, Gagauziya Halk Topluşu 12 oylan aldı karar, ani Gagauziyanın “Hepsi uurlarda deputatların Kongresi”ni Kırım ayın (dekabri) 9-da yapmamaa da geçirmää onu belli olmayan bir günä. Bu karar için dä temelä alınmış uydurma bir “Gagauz Yeri aksakallar birlii” kuruluşun danışması, neredä “nasaat” veriler bütün gagauz halkın adından seçilän deputatlara ne yapmaa. Fasıl iş.TAA DERINDÄN
secim_2023_2_2

2023.11.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Erindeki seçimnärin ikinci turu oldu, ama seçimnär bitmedi

Kasımın 19-da Moldovada erindeki kuvetlerin seçimnerin ikinci turu oldu. Taa doorusu sölemää birinci turda seçilmeyän primarların seçimneri, çünkü erindeki kuvetlär ilk turda ayırıldı. Merkez Seçim Komisiyasının (MSK) ön açıklamasına görä, Gagauziyanın birinci turdan kalan küülerindä hem kasabalarında prinarlar belli oldu. Sade iki küüdä, Rus Köselisindä hem Kırlannarda (Kotovskiy), seçimnär olmadı, çünkü Moldova kuvetleri bu erlerdä “Şans” partiyasının kandidatlarını iştän çıkarınca. Burada yıktu kimin arasından ayırmaa, çünkü listelerdä birär kandidat kaldı. Bu küülerdä seçimnär 2024-cü yılın baba Marta ayın 3-dä olaceklar. Gagauziyada bu primarlar ayırıldı: Avdarma – İvan KASIM (baamsız kandidat);TAA DERINDÄN
stoyanoglu_al_1
Moldovanın gagauz olan Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLUnun advokatlarının danışmasına görä, Moldova Konstituțiya sudu “Prokuratura için Zakonun 31-ci statyası” konstituțiyaya uymamasını tanıdı. Kasım ayın 9-da Moldova Konstituțiya sudun toplantısından sora, Moldova Konstituțiya sudun artık eski başı Nikolae ROŞKA açıkladı, ani “Prokuratura için Zakonun 31-ci statyası” konstituțiyaya uymêêr”. Aklınıza getireriz, ani bu statya görä, Moldovanın gagauz olan Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLUya, kendisini zakonsuz iştän alınma zamanında, verilmedi kolayık korunmaa. Eridir urgulamaa, ani Konstituțiya sudunda bu karar alınırkan sudyalar Nikolae ROŞKA hem Lüba ŞOVA başka fikirdä kaldılar. Hep o zaman, Nikolae ROŞKA KonstituțiyaTAA DERINDÄN
secim_2023_1
Moldova zakonnarına hem Moldova Merkez Seçim Komisiyasının (MSK) kararına görä 2023-cü yılın 5 Kasım günü memlekettä erindeki kuvetlerin seçimneri oldu. Geçti onnar Gagauziyanın zakonnarına görä Gagauziyada da. Kasımın 5-dä, avşamneyin saat 21-00-dä, erindeki kuvetlerin seçimneri için açılan secim bölümneri kapandı. Moldova Merkez Seçim Komisiyasının ön açıklamasına görä seçimä 41,4 % seçimci çıktı (1 147 606 kişi). Gagauziyada bu țifra – 41,0 % (53 269 insan). Gagauziyanın 14 erindä primarlar 1-ci turdan ayırıldılar: Avdarma, Aydar, Baurçu Beşalma, Bucak, Caltay, Dizgincä, Karbalı, Kazayak, Kiriyet, Kongaz, Kongazçık, Tomay küüleri hem Çadır kasabası. Kalan erlerdä 2-ci turTAA DERINDÄN
TC_recept_100 (1)
Canavar ayın (oktäbri) 30-da Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL hem onun eşi Özlem SERTEL Türkiye Respublikasının kuruluşunun 100 yıldönümünnän ilgili olarak Türkiye Milli Günü reçepțiyası verdilär. Reçepțiyaya buyur edildilär Moldovanın öndercileri, Moldova parlamentın deputatları, Kişinevda bulunan yabancı devletlerin büükelçileri hem diplomatiya misiyaların başları, başka politikacılar, bilim, kultura hem cümne insannarı. Bu yortulu sıra çeketti Türkiye hem Moldova Gimnalarından. Sora Moldova Türkiye Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL reçepțiyeyä gelän hepsi musaafirleri Türkiye Respublikasının kuruluşunun 100 yıldönümünnän kutladı hem onnarın önündä nasaatını tuttu. Nedän sora da Canabisi okudu Türkiye Respublikası Prezidentı RecepTAA DERINDÄN
TC_100_yil

2023.10.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Türkiye Respublikasının 100 yıl kutlu olsun!

Canavar ayın (oktäbri) 29-da tamamnandı 100 yıl, nicä Türkiye Büük Millet Meclisi (Türkiye Parlamentı) kabletti türk halkın Büük öndercisinin Mustafa Kemal ATATÜRKün hazırladıı Türkiye Konstituțiyasına diişiklii, angısına görä Türkiye devleti Respublika oldu. Türkiye Respublikasının 100 yıl kutluca olsun! https://www.facebook.com/TCDisisleri/videos/1015013226216302?locale=tr_TRTAA DERINDÄN
tc_konsul_receptiya (1)
Canavar ayın (oktäbri) 27-dä, Türkiye Respublikasının 100 yılı yortusunnan ilgili olarak, Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Adnan HAYAL Gagauziyanın baş kasabsında Komratta bir reçepțiya verdi. Reçepțiyaya buyur edildilär Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL, Gagauziya Halk Topluşun Başı Dimitriy KONSTANTİNOV, GHT deputatları hem İspolkom azaları, türk iş adamnarı, gagauz primarları, yazıcılar, gazetacılar, bilim, kultura hem cümne insannarı. Reçepțiyada okundu Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın mesajı, nedän sora kutlama sözlerini tuttular Başkonsul Adnan HAYAL, Başkanka Evgeniya GUȚUL hem GHT Başı Dimitriy KONSTANTİNOV. Türkiye Respublikasının 100 yıl yortusu kutluca olsun!TAA DERINDÄN
stoyanoglu_24.10 (2)
Yaklaşık bir ay geeri Evropa İnsan Hakları Sudu (EİHS) almış karar, ani Moldovanın gagauz olan Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU Moldova Respublikasının Baş prokurorluundan zakonu ezmäklän alındı. Ama, Moldova kuvetlerinä vakıt vereräk, EİHS, neçin sä, kararını sadece Canavar ayın (oktäbri) 24-dä üzä çıkardı. Moldova kuvetleri bu ayı pek islää kullandılar. Moldova prezidentı, Evropa Birliin teklifleri “kabaatsızlık prezumpțiyası”ndan üstün koyarak, Ceviz ayın (sentäbri) 26-da imzaladı Emiri, angısına görä Moldovanın gagauz olan Baş prokurorunu Aleksandr STOYANOGLUyu Baş prokurorluk işindän çıkardı. Ardından da, Canavar ayın (oktäbri) 21-dä, Moldovada eni Baş prokurorluk için artık konkursTAA DERINDÄN
platforma_Yasin_Ekrem_SERİM (1)_1
Bıldır Germaniyanın, Franțiyanın hem Romaniyanın inițiativasına görä kurulan Moldova Respublikasına yardım Platformasının 4-cü konferențiyası Canavar ayın (oktäbri) 17-dä Kilinevda oldu. Bu konferențiyada pay alan Türkiye Respublikasının dışişleri Bakan yardımcısı Yasin Ekrem SERİM, açıkladı, ani Türkiye herzaman kendi strategiyalı ortaana Moldovaya, sınır güvennii uurunda personal üüredicilii başta olmak üzerä, türlü yardımnarda bulunmaa hazır. Bu platforma çerçevesindä Yasin Ekrem SERİM görüştü Moldovanın premyer-ministrusu yardımcısı, Moldovanın dışişleri hem Evropaya integrațiya ministrusu Niku POPESKUyalan  (Nicu Popescu) . Görüşmedä iki devlet arasında en üüsek uurda vizitlar hem konsulluk soruşları bakıldı, politika, cümne hem ekonomika uurlarındaTAA DERINDÄN
aaçlık_gagauziya_md_1
Dün, Canavar ayın (oktäbri) 19-da GAGAUZ halkı baktı  Gagauziyada 1946-1947 yıllarında “Aaçlık kurbannarını Anmak Günü”nü hem saydı o bir kabaatsız aaçlıktan ölän cannarı. Küülerimizdä sıradan insannar, kendilerinin hem Allahın önündä borcunu verip, baş iilttilär… GAGAUZ halkı unutmadı kimi kaybetti ozaman. Ama Gagauziyanın başında olan Başlar, Başkankalar hem başkancıklar, daada tutulmalar gibi, yarım laf ta bu büük AAÇLIK tragediyası için sölämedilär: ne bir acızgannık, ne bir baş iiltmäk, ne bir prost etmäk sözü. Bi-şey-cik!!! Ne Gagauziya Başkankasının saytlarında, ne Gagauziya Halk Toluşu saytında, ne Gagauziya bilim mierkezin saytında, nene Gagauziyanın üüredicilikTAA DERINDÄN