POLİTİKA BOLUMU

konst_sudu_22_02_2024 (1)
Küçük ayın (fevral) 22-dä Moldova Konstituțiya sudu karar aldı, ani şindilik “Gagauziyadan Ek paa vergisinin (EPV) kesmesinnän ilgil Moldovanın Vergi kodeksına yapılan diiştirmelerini, geçici olarak, durgutmaa”. “Gagauziyadan Ek paa vergisinin (EPV) kesmesinnän ilgil Moldovanın Vergi kodeksına yapılan diiştirmelerin” ortadan kaldırılması hem onnarı Konstituțiyaya ters gidän olmalarınınan Gagauziyanın danışmasını artık bir aydan zeedä inceleer. Küçük ayın (fevral) 22-deki toplantısında, hepsi tarafları sesleyip, Moldova Konstituțiya sudu açıkladı, ani alêr karar şindilik “Gagauziyadan Ek Paa Vergisinin (EPV) kesmesinnän ilgil Moldovanın Vergi kodeksına yapılan diiştirmelerini, geçici olarak, durgutmaa”. Konstituțiya sudun bu uurda kesin kararıTAA DERINDÄN
fidan_papuşoy_1

2024.02.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Hakan FİDAN Mihai PAPŞOİylan buluştu

Germaniyanın Münhen kasabasında geçti “60-cı Münhen güvennik konferențiya”sı, neredä pay aldılar 150 memelekettän zeedä devlet hem pravitelstvo başları, dışişleri hem korunmak ministruları, politikacılar, jurnalistlär h. t. b. “60-cı Münhem güvennik konferențiya”sı çerçevesindä Tükiye dışişleri ministrusu Hakan FİDAN buluştu Moldovanın vițe-premyer ministrusu hem dışişleri ministrusu Mihai PAPŞOİylan, bildirer Tükiye dışişleri ministerliin presa serviçi.TAA DERINDÄN
konst_ptrot_15_02_2024 (2)_1

2024.02.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Evgeniya GUȚUL: “Umudumuz var, ani bu diil politika işi”

Moldovada kuvettä bulunan “Çalışmak hem Birlik” (PAS) partiyasının zaametinnän, Gagauziyadan ek paa vergisinin (EPV) kesmesinnän ilgil Moldovanın Vergi kodeksına yapılan diiştirmelerin dooru olmasını Gagauziya Moldova Konstituțiya suduna verdi, ama iş uzêêr. Moldovanın Konstituțiya sudu artık dört afta Gagauziyanın bu danışmasını inceleer, ama, türlü sebeplär bulup, bir karar almêêr. Dün, Küçük ayın (fevral) 15-dä olan oturuşunu Konstituțiya sudu genä erteledi. Konstituțiya sudun önünä gelän barışçı gagauzların raatlı mitingını, önä çıkan tülü azarlamaklarlan molduvalılar, savaştılar darma-daan etmää. Polițiya da onnar bişey demedi, ama gagauz mitingçılarına ataka yapıp, dayttırdı oonarı. Moldova Parlamentın deputatıTAA DERINDÄN
gutul_evgeniya_1
Bitki vakıtlar Moldovada kuvettä bulunan “Çalışmak hem Birlik” (PAS) partiyasının, onun azaların hem kuvet yanı “ekspertların” tarafından Gagauziyanın hem gagauzların üstünä yapılan baskıylan hem azarlamaklan ilgili olarak, Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL Moldovanın prokuraturasına hem Eşitlik Sovetinä aalaşmaylan danıştı. Gagauziya Başkankasının danışmasında sölener, ani kuvettä bulunan “Çalışmak hem Birlik” (PAS) partiyası hem onun azaları, Moldovanın Konstituțiyasını hem Evropanın insan hakları Konvențiyasını durmamayca çiineyeräk, Gagauziyanın parasını keserlär hem gagauzların üstünä batak atêrlar. Evgeniya GUȚUL urgulêêr, ani “azarlamak uurunda pek çalışêr deputat Oazu Nantoi”. Gagauziay Başkankası urguladı, ani “bizim başka neetimiz yok dayanmaaTAA DERINDÄN
patent_2
Bakmadaa ona, ani Gagauziya İspolkomu patentçılar için bir zakon hazırladı hem Büük ayın 30-da o zakon Gagauziya Halk Topluşunda lääzım oylamaya koyulsun, Büük ayın 26-da Çadırdan patentçılar Başkannık binasının önünä protestä geldilär, ki bu zakon kabledilsin deyni. Başlayıp 2023-cü yılın Orak ayın (iyül) 1-dän Moldovada bir kaç kerä zapa altına koyuldu “İndividual işçilik patentı için” Zakon da insannar lääzım artık kasa aparatları kullansınnar hem soțial fonduna ödek ödesinnär. Nicä açıkladılar protest edennär, onnar diil kayıl onunnan, ani vergi toplayan kuruluşlar (nalogovaya) paneerlarda maasuz reydlar yapêrlar da ekonomika agentlarına büük ştraflarTAA DERINDÄN
rominiya_diş_isleri_1

2024.01.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Romıniya neetinä koydu Komratta şannı konsulluk açmaa

Romıniya dış işleri ministerlii podul.md saytına bir açıklma yaptı, neredä söledi, ani var nicä Komratta şannı bir konsulluk açsın, çünkü buna izin verärmiş 1963-cü yılından Vena konvențiyası. Romıniya dış işleri ministerlii bildirer, ani bu iş var nicä olsun sade Moldova devletin kayıllıına görä, Romıniya dış işleri ministerlii hem Romıniyanın başka kuruluşların incelemesindän hem teklif etmesindän sora. Romıniya dış işleri ministerlii açıkladı, ani Romıniyanın Komratta şannı konsulluk açılması verecek kolayını Gagauziyada Romıniyanın politika hem ekonomika intereslerini ileri sürmää.TAA DERINDÄN
gutsullan_konstantinov_1
Büük ayın (yanvar) 18-dä Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL hem Gagauziya Halk Topluşun Başı Dimitriy KONSTANTİNOV imzaladılar ortak bir danışma Moldovadakı Evropa Birlii temsiciliinä hem da Türkiye, Rusiya, Romıniya, ABD hem Bulgariya büükelçilikelerinä, neredä açıkladılar, ani “Moldova kuvetleri Gagauziyayı ekonomika tarafından buêrlar hem gagauzlara karşı antigagauz politikası götürerlär”. Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL hem Gagauziya Halk Topluşun Başı Dimitriy KONSTANTİNOV açıkladılar, ani “Moldovanın antigagauz politikası, bütün bir halkın milletlik  belertilerinä görä saklanmadık  diskriminațiyası, avtomiya halkların cümne-ekonomika temelleri ezilmeyä koyulêr, Gagauiya avtonomiyasının var olmasını kuşkulaa sokêr”. Moldova kuvetleri bıldır  Gagauziyadan ek paa vergisininTAA DERINDÄN
gagauziya_prası_3

2024.01.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Kestilär, keserlär hem kececeklär dä

Moldovada kuvettä bulunan “Çalışmak hem Birlik” (PAS) partiyasının adamnarı Gagauziyanın bücetından taa bir parça keserlär, bu kerä cümnenin yaşlı hem kusurlu insnnara yardım edän cümne zaametçilerin ödeklerini. Demää, ani Moldovada kuvettä bulunan PAS partiyası sade Gagauziyadan azetmeerlär – bu biraz yannış olacek. Onnar azetmeerlär hepsindän, kim onnarın önündä dişçä çökmeer hem kendi bakışlarını açıktan hem seçimnerdä gösterer. Ama, belli ki, taa çok Gagauziyadan hem gagauzlardan açıktan kesip iyerlär. Bıldır Moldova kuvetleri hiç buruşmadaan, açıkçasına, kesti Gagauziyadan ek paa vergisini (EPV). Şindi dä, genä ölä hiç buruşmadaan, açıkçasına, bildirdi, ani keserTAA DERINDÄN
eminesku_komrat_1

2024.01.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Kişinevda hem Komratta Milli kultura gününü baktılar

Büük ayın (yanvar) 15-dä, büük romın poetının Mihay EMİNESKUnun duuma günündä, Kişinevda hem Komratta Milli kultura gününü baktılar. O günü Komrat devlet universitetın yakınnarında bulunan Mihay EMİNESKUnun byustuna çiçek koydular  Komrat Mihay EMİNESKU adına romın lițein üürencileri hem üüredicileri. Ayırıca burada büük poetın yaratmakları da okundu. Kişinevda “Klasiklär Aleyası”nda hem  Kişinev “Mihai Eminescu” halklararası akademik Merkezindä olan Milli kultura günününnän ilgili sıralara katıldı hem kendisinin çevirdii romın poetının “”Luceafărul” (“Sabaa yıldızı”) poemasından gagauzça parçaları okudu poet Todur ZANET.TAA DERINDÄN
gagauziya_yazi

2023.12.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Gagauziyanın özel hak statusunun 29-cu yılı

29 yıl geeri, 1994-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 23-dä, Moldova Parlamentı kabletti “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonunu. Bu zakonnan Gagauziya kuruldu, ama büünkü gündä Moldovada kuvettä bulunan partiya Gagauziyayı, kayıp olma kertiyyinä getirip, onu yok etmää çalışêr.TAA DERINDÄN