POLİTİKA BOLUMU

koranı_yakmak_1
Büük ayın (yanvar) 21-dä Şvețiya devlet kuvetlerin izininnän yapılan mitingta, Stokgolmdakı Türkiye Büükelçiliin önündä bu devletin aşırı saacıları yaktılar musulmannarın ayozlu Koran kiyadını. Nicä bildirer dünnää habercilik kuruluşları, Büük ayın (yanvar) 21-dä daniyalı aşırı saacıların “Sert uur” kurulusun başı Romus PALUDAN, provokațiya yaparak, Stokgolmdakı Türkiye Büükelçiliin önündä yaktı musulmannarın ayozlu Koran kiyadını. Bu barbarlaa karşı bütün musulman dünnääsı hem haliz țivilizațiyalı dünnää karşı kalktı. Ofițial Tükiye bu barbarlık akțiyasında Şvețiya devlet kuvetlerini kabaatlı buldu. Türkiye prezidentın sözcüsü İbrahim KALIN kendi Twitter mikroblogunda yazdı, ani “Şvețiya devlet kuvetlerini islamofobiya hem iirincilikTAA DERINDÄN
kapanan_kanallar

2022.12.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

6 TV kanalın lițenziyaları durguduldu

Kırım ayın (dekabri) 16-da Moldovanın Üstolan Durumnarı Komisiyası karar aldı Moldovada yayın yapan 6 rusça TV kanalın lițenziyalarını üstolan durumu zamanı kadar durgutmaa. Lițenziyaları durgulanan kanallar bunnar – Primul în Moldova, Accent TV, NTV Moldova, RTR Moldova, TV6 hem Orhei TV. Alınan kararda yazılı ani, bu kanallar Moldova içindä Rysiyanın proğagandasına izmet edärmişlär hem Rusiyanın Ukraynada cengini dooru annatmarmışlar. Kapanan kanalların jurnalistleri Kırım ayın (dekabri) 22-dä Moldova Parlamentının önündä kanalların kapanmasına karşı yapılan protest mitingında açıkladılar, ani bu kararlan jurnalistlerin aazlarını kapadêrlar hem Moldovada țenzura koyulêr. (Foto: cümne aaları)TAA DERINDÄN
Gagauziya_3_1

2022.12.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Gagauziya 28 yaşında!

28 yıl geeri, 1994-cü yılın Kırım ayın (dekabri) 23-dä Moldova Parlamentı kabletti “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonu, angısına görä gagauzların devletlik statusunu tanıdı. Bu önemni dataylan ilgili olarak, Komratta şan aleyasına çiçek koyulacek, Gagauziyanın hepsi küülerindä hem kasabalarında yortulu toplantılar hem şenniklär olcak.TAA DERINDÄN
sertyel_bolea (1)_1
Kırım ayın (dekabri) 15-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL birär saygı vizitı yaptı Moldovanın çiftçilik çorbacılıı hem iyecek industriyası ministerliinä hem da Moldovanın korunmak ministerliinä, neredä buluştu ministrularlan Vladimir BOLEAylan hem Anatoliy NOSATIYlan. Buluşmak zamanında Moldova hem Türkiye arasında işbirlii perspektivaları konuşuldu. Ayırıca şükür edildi o yardımnar için, ani Kovid salgını zamanında Türkiye tarafından Moldovaya yapıldı. Bundan kaarä Moldova tarafı saa ol dedi o proektlar için, ani Moldovada çiftçilik hem korunmak uurunda Türkiye tarafınfan yapıulêr.TAA DERINDÄN
popescu_cavusoglu (1)
Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, kendisinin internet sayfasında Kırım ayaın (dekabrinin) 7-dä bildirdi, ani Türkiyenin stratecik ortaa olan Moldovanın dışişleri ministrusunu Niku POPESKUyu (Nicu Popescu) İstanbulda aarladılar. Nicä açıkladı Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU bu zamanda Niku POPESKUyulan ikili görüşmelär konuşuldu. Canabisi urguladı, ani, başta Ukrayna olmak üzerä, masa başında halklararası hem bölgelärlän ilgili konular görüşüldü. Buluşmadan sora Mevlüt ÇAVUŞOĞLU hem Niku POPESKU ortak pres-konferențiya yaptılar: https://www.facebook.com/mevlutcavusoglu/videos/642897704248272TAA DERINDÄN
stoyanıglu_TV_1
Moldova-Leaks saytı tarafından Telegram kanalında Moldova politikacıların yazışmasının ortalaa akıtmasından sora, bir zakonsuz işindän alınan Moldovanın gagauz olan Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU, susmasını kesip, büük bir açıklama yaptı, neredä Moldova yustițiya ministrusununa Sergey LİTVİNENKOya karşı aar kabaatlar attı hem onun iştän alınmasını istedi. Aleksandr STOYANOGLU urguladı, ani “bir şüpesi dä yok ondan, ani Moldova-Leaks saytında yayınnanan yustițiya ministrusununa Sergey LİTVİNENKOnun yazışması aslıdır, çünkü kimär erdä Sergey LİTVİNENKO yazêr, ani kapanda benim için kamera hazır da ona hemen o kameranın patredini yollêêrlar”. Aleksandr STOYANOGLU deer: “kimisi hiç bilmeer dä nekadar “sonsuzTAA DERINDÄN
GHT_aciklamasi_1
2022-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 1-dä Moldova Paralamentı, bir partiyanın 55 sesinnän, kabletti Moldova Respublikasının eni Seçim kodeksını, angısına görä Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının yok edilmesinä de-yüre yolunu açtı. Bu konuylan ilgili, Gagauziya Halk Topluşun deputatları Kırım ayın (dekabri) 6-da bir açıklama kablettilär, neredä doorudan söledilär, ani Moldova Parlamentı hem Moldova Respublikasının büünkü kuvetleri çiinedilär Gagauziyanın haklarını hem Moldova Konstituțiyasının 111-ci statyasını, bununnan Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının yok edilmesinä de-yüre yolu açıp. Bu işi doorutmak için, GHT deputatları danışêrlar Moldova Prezidentına hem Moldovada bulunan halklararası hem diplomatiya misiyalarına. Aşaada danışmanınTAA DERINDÄN
parlamet_grupası_1
Canavar ayın (oktäbri) 25-dä genä toplandı Moldova hem Gagauziya arasında kurulan parlament grupası (ileri – komisiyaydı!) da inceledi Gagauziyaylan ilgili normativ aktları paketını. Normativ aktları paketın içindä vardı “Moldova Parlamentın Reglamentına Gagauziyalan ilgili diiştirmeklär yapmak” Zakon proektı hem “Gagauziyalan ilgili olarak Moldovanın normativ aktları” Zakonuna hem kimi erindeki notmativ aktlara diiştirmeklär yapmak. Bu buluşmak oldu finländiyalı “CMİ – Martti Antisaarı Barış Fondu” (CMI – Martti Antisaarı Pease Foundation) aracılıınnana, ani Şvețiyadan para alıp, artık üç yıl bizdä “Gagauziya avtonomiyasının uurunda instituționallı hem diişmäz dialogta yardım”nı yapêr. Başlayıp 2015-ci yıldan beeri,TAA DERINDÄN
tc_receptiya_2022
Canavar ayın (oktäbri) 29-da tamamnandı 99 yıl, nicä 1923-cü yılın Canavar ayın (oktäbri) 29-da Türkiye Parlamentı (Türkiye Büük Millet Meclisi) kabletti türk halkının Büük öndercisinin Mustafa Kemal ATATÜRKün hazırladı Türkiye Konstituțiyasına diişiklii, angısına görä Türkiye Respublika oldu. Bu yıldönümünnän ilgili olarak, Canavar ayın (oktäbri) 31-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL, eşinnän barabar, ofițial reçepţiya verdi. Reçepţiyada pay aldılar Moldova Parlamentın spikerını İgor GROSU, Gagauziya Başkankası İrina VLAH hem Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV, Moldova Parlamentın hem Gagauziya Halk Topluşun deputatları, Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, TİKA KişinevTAA DERINDÄN
gagauziya_dumanda
Komrattan geldi haber, ani Gagauziya Halk Topluşu (GHT) Prezidiumu almış karar Canavar ayın (oktäbri) 2-dä yapılmak neettä olan Gagauziyanın hepsi uurlarda deputatların Üstolan Kongresi olmayacek. Sebep – nesoysa stareysinalar Sovetinin hem başka cümne kuruluşların, nesoysa primarların hem BAŞKANın, Gagauziya İspolkom azalarının hem kimi GHT deputatların danışmalarıymış. Esaba alarak, ani Kongresä buyur edileceydilär Türkiye, Rusiya hem OESD temsilcileri, Moldovada bulunan diplomatiya misiyaların başları hem büükelçileri, çünkü Kongrestä danışılaceydılar Türkiyeyä, Rusiyaya hem OESDya, ani onnar Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasını yok edilmektän kurtarsınnar hem onu korumakta arka olsunnar, Kongresin olamaması Gagauziyaya karşı gidänTAA DERINDÄN