POLİTİKA BOLUMU

skola (1)

2024.06.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Bir taraftan keserlär, öbür taraftan ekleerlär

Harman ayın (avgust) 1-dän Moldovanın üüredicilik sistemasında enilik – az sayıda üürencileri olan (200-dän iisik) şkolaların direktor yardımcılarının, teknik personalın hem medsestraların ödeklerini yarı-yarıya düşürerlär. O paraya, çıldırmasınnar deyni, şaştlara psiholog sokêrlar. Moldovanın üüredicilik ministerliin emirinä görä, Harman ayın (avgust) 1-dän az sayıda üürencileri olan (200-dän iisik) şkolalarda öndercilik hem izmet personalı hem onnarın parplataları azaldılacek. Ölä, bezbelli para kıtlıı olduu için, üüredicilik-terbietmäk uurunda direktor yardımcıların hem medsestraların ödekleri yarı-yarıya düşürüler. Ama, insannar hem üürencilär çıldırmasınnar deyni, şkola ştatlarına psiholog, logoped hem üüredici asistentı erleri sokulêr. Gelişmedä güçlükleri olan herTAA DERINDÄN
baskannik_binasi
GHT Başı Dimitriy KONSTANTİNOV 2024-cü yılın Kirez ayın 13-dä, Gagauziya Halk Topluşun Prezidumun Gagauziyanın oyulmasınnan hem yok edilmesinnän ilgili Danışma Açıklamasını Moldova Prezidentına Maya SANDUya yolladı. Gagauziya Halk Topluşun Başı Dimitriy KONSTANTİNOV açıkladı, ani “Moldova, Konstituțiyayı hem “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonunu ezip, bir umursuz yok yeder Gagauziya avtonomiyasını. Çünkü yok etti Komrat Apeläțiya palatasını, katıp onu Kaul munițipiyindä bulunan Üülen Apeläțiya palatasına hem da yok etti Komrat sudunun Çadır hem Valkaneş ofislerini. Bununnan, Gagauziyayı oyup, Valkaneş rayonun hepsi küülerini Gagauziya (Gagauz Yeri) Avtonom-teritorial Gagauziya (Gagauz Yeri)TAA DERINDÄN
sud_1_1
Kirez ayın (iyün) 4-dä Komrat Devlet Universitetında Moldova yustițiya ministerliin devlet sekretari Ruslan LUNGU hem Sud instanțiyalarına administrațiyalık yapan agenstvonun direktoru Sorin POPESKU Gagauziyanın kimi primarlarınnan buluştular. Buluşma Gagauziyada Sud instațiyaların reformasınnan ilgiliydi, ama orayı, neçin sä Gagauziyanın Başkankasını hem başka öndercileri çaarmamışlar. Bakmadaan buna, buluşmaya çaarılmadık geldilär Gagauziya Halk Topluşun Başı hem kimi deputatları. Primarlarlan buluşma kapalı kapular ardında olduu hem orada presanın bulunmasına izin veriilmedii için, haberimizi dışarı sızan kısık bilgilerä görä hazırlêêrız. Nicä belli oldu, burada aşıklandı, ani “Evropa integrațiyasının kurallarına uymak için”  Komrat Apeläțiya palatasının hemTAA DERINDÄN
gagauziya

2024.06.04,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Herbir küüdä küü toplantıları yapılacek

Gagauziya Başkankası açıkladı, ani, başlayıp Kirez ayından, Gagauziyanın herbir küüyündä küü toplantıları yapılacek. Canabisi bildiredi, ani küü toplantılarına, kendisindän kaarä, GHT Başı hem Halk Topluşun deputatları katılaceklar. Toplantıların konusu – vatandaşarın 2024 yılın Canavar ayın 20-dän sorası durumu hem beklentileri.TAA DERINDÄN
apel_komrat
Komrat Apeläțiya sudun kararına görä, Gagauziya İspolkomun “Kimi pensionerlar kategoriyasına edek para yardımı için” 2023-cü yılın Kasımın 3-dän kararı zakona karşı gidän tanıdı hem zapa altına aldı. Hederlez ayın (may) 15-dä Komrat Apeläțiya sudun tarafından alınan karara görä: “Komrat Devlet kanțeläriyası tarafından “Kimi pensionerlar kategoriyasına edek para yardımı için” 2023-cü yılın Kasımın 3-dän No. 22/2 temelleştirmä kararını Administrațiya iskını kabletmää hem o kararı zakona karşı gidän tanımaa hem zapa altına almaa”. Zakona görä, iki ayın içindä var nicä, Komrat Apeläțiya sudun kararını ortadan kaldırmaa deyni, Moldovanın Üüsek daava Palatasına danışmaa.TAA DERINDÄN
dostluk_festivali_komrat (1)_1
Hederlez ayın (may) 18-dä, Gagauziya Başkankasının çalışmasınnan, Komratta seftä oldu “Halkların dostluk festivali”, nereyi, Gagauziyada yaşayan türlü halklardan kaarä, buyur edildilär Moldovada Belarusiya, Kazahstan, Kirgistan, Rusiya hem Armeniya diaspora derneklerindän insannar da. Gagauziyada “Halkların dostluk festivali”ndä, Gagauziya öndercilerinin hem kimi zapa altında bulunan partiyaların temsilcilerinin nasaatlarından sora, şenniklär başladı. Konțert, oyunnar, imeklär arasında uşaklara da ouyncaklar kuruldu. Hep ölä festivallär hem hep o gündä geçtilär Orhey, Taraklı, Belț kasabalarında da.TAA DERINDÄN
konstitutiya_davasi
Hederlez ayında tamamnadı bir yıl, nicä Gagauziya Başkankası seçildi Evgeniya GUȚUL, angısı zakona görä Moldova Pravitelstvosunun azası lääzım olsın, ama Moldova Prezidentı Maya SANDU istämmeer, çünkü eli kalkmarmış, bu uurda Dekretı imzalamaa. Gagauziya Başkankasının Moldova Pravitelstvosunun azası olması Konstituțiya işi olduu için, Moldova Parlamentının birkaç deputatı konuylan ilgili Moldova Konstituțiya suduna aalaştılar. Kendi tarafından Konstituțiya sudu dedi, ani “sırası geldiynän, bu aalaşmayı inceleyecez”.TAA DERINDÄN
GagauziyaLand (1)
2023-cü yılın Canavar ayın (oktäbri) 25-dä Kongaz küüyündä başladılan “GagauziyaLand” dinnenmä hem şennenmä parkın yapılması Moldova tarafından kösteklenmää başladı – bu kerä Moldova Milli ekologiya inspekțiyası tarafından. Nicä belli oldu bu günnerdä, Moldova Milli ekologiya inspekțiyası inkär gelmiş “GagauziyaLand” dinnenmä hem şennenmä parkın yapılmasının lițenziyasını uzaltmaa. Bu iş köstek olêr, nicä taa ileri açıklandıydı, bu parkın Kirez ayın (iyün) 1-dä açılmasına. Çiçek atın (aprel) 30-da, bu köstä karşı koymak için, “GagauziyaLand” yapılan erdä insannar protesta çıktılar. Protestta pay aldılar Gagauziya öndercileri hem erindeki kuvetlerin temsilcileri, Moldova Parlamentının hem Gagauziya HalkTAA DERINDÄN
lenin_kongaz (2)_1
Moldova Pravitelstvonun teklifinä görä, Moldova zakonnarına yapılacek enilenmeklär, angılarına görä erindeki kuvetlär istedii pamätnikleri hem stelaları yıkaceklar. Bu enilenmeklerä görä, herliim “B” kategoriyasında (erindeki kuvetlerin kanadı altında) bulunan pamätniklär “cümne durumunu bozarsalar hem ii görüntülerä uymarsalar” onnarın yıkılmasına yol verilecek. Diil lääzım falcı hem bilgiç olmaa, ani laf gider Sovet vakıdında küülerdä hem kasabalarda V. Leninä, komunist hem komsomol uurunda hem rus saldatlarına koyulan pamätniklär hem da stelalar için, o saldatların ortak mezarlarınnan . Şindiyädän bu pamätniklär saklıdan lekelenärdilär hem kırardılar. Bu enilenmeklär kabledidiktän sora, onnar artık açıktan yıkaceklar. AklınızaTAA DERINDÄN
enseyis_evropa (7)
9 Mayda bakılan II-ci dünnä cengindä “Enseyiş Günü”nü hem Evropada 8 May günündä kutlanan “Evropa Günü”nü, bireri toplayıp, Moldova kuvetleri bu günneri bilä kutlamaa karar verdi. Bu iş, neredä sä, insannarı ikiyä böldü. Moldova öndercileri 9 May sabaasında etiştirdilär II-ci dünnä cengindä Enseyiş Gününä saygı göstermää hem da taa sora, üülendän, “Evropa Günü”nü da Kişinevun merkez meydanına toplanan insannarın aralarında tantanalı bakmaa. Hederlez ayın 9-da, sabaalen, Moldova Prezidentı Maya SANDU, Moldova Parlamentın spikerı İgor GROSU hem Evropa bücet hem administrațiyalık komisarı Johannes HAHN, II-ci dünnä cengindä ölän askelerin anması içinTAA DERINDÄN