POLİTİKA BOLUMU

9_may_2024_sandu
Hederlez ayın 9-da (9 May), Moldovada iki yortu birdän bakılêr: II-ci dünnä cengindä Enseyiş Günü hem da Evropa Günü. Büün, Hederlez ayın 9-da (9 May), Moldovada iki yortu birdän bakılêr: II-ci dünnä cengindä Enseyiş Günü hem da Evropa Günü, bakmadaan ona, ani Evropada “Evropa Günü”nü Hederlez ayın 8-dä bakêrlar, Moldova karar aldı, Evropadan üst olup, bu günü Hederlez ayın 9-da bakmaa. Bu saatta Moldova Prezidentı Maya SANDU hem Moldova Parlamentın spikerı İgor GROSU, II-ci dünnä cengindä ölän askelerini anmak için, Kişinev “Sonsuzluk” (“Eternitate”) Memorial Kompleksına çiçek koydular, bildirer “Moldpres” agenstvosu.TAA DERINDÄN
bskanka_sud (1)

2024.05.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Evgeniya GUȚUL romınca bilmedii için sud ertelendi

Çiçek ayın (aprel) 30-da lääzımdı olsun Gagauziya Başkankasına Evgeniya GUȚULa hem “ŞOR” partiyasının ofisin sekretarinä karşı açılan daavanın ilk oturuşu, ama olmadı, çünkü Evgeniya GUȚUL romınca bilmedii için sud ertelendi. Evgeniya GUȚULun advokatı Vadim BONARU açıkladı, ani “Evgeniya GUȚULA karşı aşılan daavada kabaatların rusça yazılı olmadıı için, sudun oturuşu başka günä geçirildi”. O günü, sud taa başlamadaan, Kişinev Boyukan sudunun çnündä Gagauziya Başkankasına Evgeniya GUȚULa hem “ŞOR” partiyasının ofisin sekretarin taraftarları protest yaptılar.TAA DERINDÄN
grt_protest (1)
Çiçek ayın 26-da Moldovanın televinediye hem radio uurunda koordinațiya Sovetinä (Consiliul Audiovizualului), başka televideniye hem radio kanalların arasında, çaarıldılar Gagauziya Radio hem Televideniye (GRT) cümne Kompaniyası hem ATV kanalı da. Moldovanın televinediye hem radio uurunda koordinațiya Sovetin toplantısı çeketmedään bu kuruluşun önündä Gagauziya Radio hem Televideniye (GRT) zaametçilerin hem onnardan yanı insannarın protestı başladı. Bakmadaan ona, ani “Consiliul Audiovizualului” toplantısında GRTnın direktoru Vasiliy DERMENCİ danıştı Moldovanın televinediye hem radio uurunda koordinațiya Sovetin azalarına monitoring sonuçlarını ortadan kaldırsınnar, Canabisini işidän olmadı. Bundan kaarä, esaba alınmadı GRTnın Baş redaktoru Valentina KOROLÄKın urgulamasıTAA DERINDÄN
gutul_ceza_işi_1

2024.04.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Evgeniya GUȚULun ceza işi suda yollandı

Moldovanın antikorupțiya prokuraturası bildirdi, ani başarmış Evgeniya GUȚULa hem “ŞOR” partiyasının ofisin sekretarinä karşı ceza işini da bu uurda dosyeyı suda yollamış. Bu 68 tomnuk hem 329 sayfalık dosyeya görä Evgeniya GUȚULu hem “ŞOR” partiyasının ofisin sekretarini kabaatlı bulêrlar onda, ani 2019-2022 yıllarında sistema uurunda, prestupniklär tayfalarından kabledilän hem esaba alınmayan paraları Moldovaya sokmuşlar. Bundan kaarä Evgeniya GUȚULa kabaat atêrlar onda da, ani “ŞOR” partiyasının kimi erindeki bölümnerinä koordinațiya yapmış. Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV açıkladı, ani “acılan ceza işi – bu bir düzmä hem yapıntı iş! Bunun uuruTAA DERINDÄN
sandu_kdu_10.04 (1)
Çiçek ayın (aprel) 10-da, Moldova Prezidentı Maya SANDU, Gagauziyaya vizitlan diil, ama Komrat Devlet Universitetına (KDU) geldi, neredä Gagauziya küülerinin hem kasabaların kimi primarlarınnan kapalı toplantı yaptı hem KDU studentlarınnan hem pedagoglarınnan buluştu. Moldova Prezidentı Maya SANDUnun gelmesini üürenip hem Canabisinnän buluşmaa isteyip, Komrat Devlet Universitetın (KDU) yanına başladılar toplanmaa insannar. Ama artık geçti, çünkü polițiya burada cannı sincirini kurduydu. Bundan ileri hep polițiya hem Moldova Prezidentın koruma serviçi başladılar kuumaa KDU önündä bulunan Gagauziyanın Şan Aleyasında dinnenän yaşlı insannarı. Açan üürenildi, ani Moldova Prezidentı Maya SANDU, KDUnun Rvropa BirliiTAA DERINDÄN
buluşma_05.04.2024 (1)

2024.04.08,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Toplandılar. Kapandılar. Piar için mi fisirdedilär?

Çiçek ayın 5-dä açıklandı, ani Komratta geçer Gagauziya İspolkomun, Halk Topluşu deputatlarının, primarların hem erindeki sovetniklerin buluşması. Sora dedilär, ani bu sade “primarlarlan iş buluşması”. Taa sora da – Gagauziyanın hepsi uurda deputatların toplantısı. Brakıp presa zalda bulunsun sade Gagauziya Başkankasının hem Gagauziya Halk Topluşu Başın nasaatları vakıdında, da sora onu dışarı kuuyup, kapandılar, da nesä aralarında lafettilär. Belli ani bu buluşma – fasıl bir buluşmaya benzeer. Neçin fasıl mı? Neçin zerä zalda bulunannarın çoyu ahmacık diil, da vardı nicä sölesinnär (bekim söledilär dä) Başkankanın hem GHT Başının üzlerinä öläTAA DERINDÄN
lep_kongaz (1)
Baba Marta ayın 29-da Moldova Prezidentı Maya SANDU Kongaz küüyündä pay aldı “Valkaneş-Kişinev” havadan geçän üüsek voltlu elektrika vermä liniyasının düzmesinin başlantı sırasında. Bu açılış sırası için küüyä Maya SANDUnun gelmesini üürenän kongazlılar hem kaçak politikacının İlan ŞORun taraftarları, türlü lozunglar ellerindä tutarak (“Çemodan, vokzal, Romıniya!”, “Gagauziyadan ellerinizi çekin!” “Maya paramızı soyêr”), buluşmak için, bekledilär Canabisini Kongazın girişindä. Ama buluşmak olmadı, çünkü insannarlan buluşmaa istämeyän Maya SANDU kendi kortejınan, kır yollarına sapıp hem Kongazı dolaylayıp, LÊPın açılışı erinä kırdırmadan vardı. “Valkaneş-Kişinev” havadan geçän üüsek voltlu elektrika vermä liniyasının düzmesinin başlantıTAA DERINDÄN
kongaz_recan (1)

2024.04.01,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Dorin REÇANın Kongazda iki türlü buluşması

Baba Marta ayın 28-dä Moldova premyer-ministrusu Dorin REÇAN pay aldı bir biznes sırasında, angısını Evropa biznes-asoțiațiyaları ortaklıınnan hazırladı Gagauziyanın “Next” işadamnarın Asoțiațiyası, bildirer pravitelstvonun basın servici. Moldovanın premyer-ministrusu Dorin REÇAN buluşmada urgıladı: “Vatandaşraımıza taa uygun yaşamak hem izmet vermäk için biz Evropayı evdä düzeriz. Moldova biznesmennarı da, bu sayıya Gagauziyadan olannar da, memleketin ekonomika uurunda ilerlemesindä hem iş erleri açmasında var Moldova pravitelstvosunun temel ortakları”. Buluşmada pay aldı Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Adnan HAYAL. Bizmesmennarlan buluşmaa geldii zaman, Moldovanın premyer-ministrusu Dorin REÇAN ansızdan taa bir buluşma yapmaa zorunda kaldı –TAA DERINDÄN
spinu_gagauziyada (1)

2024.03.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Andrey SPINUyu Gagauziyada prost karşladılar

Baba Marta ayın 28-dä Gagayziyaya uuradı Moldovanın vițe-premyer-ministrusu, infrastruktura hem regionnar ilerlemesi işlerindä ministru Andrey SPINU, angısını, Gagauziya Radio hem Televideniye (GRT) kompaniyasının önündä, insannar prost kablettiär. GRTda bir şouda pay almak için Gagauziyaya uurayan Moldovanın vițe-premyer-ministrusu, infrastruktura hem regionnar ilerlemesi işlerindä ministrusunu Andrey SPINUyu karşlamaa deyni burayı birkaç insan geldi hem, plakatlar ellerindä, Canabisinä, merkezin hem “Çalışmak hem Birlik” (PAS) partiyasının Gagauziyaya karşı zorlukları yaratmalarınnan, soruş sorumaa savaştılar. Nicä açıkladı kendisi Andrey SPINU “GRTda şouda pay almaktan vazgeçtim, çünkü studiyaya geldi organizațiyalı prestupniklär tayfasından bir erif”. GRTdan çıkıp, AndreyTAA DERINDÄN
toponinika_point_1

2024.03.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Moldova toponimika uurunda Bulgariya yoluna yollanêr

Moldova Parlamentı ilk okumakta kabletti “Geografiya adları için Zakon” proektını, angısına görä veriler kolaylık bu uurda, eni adlardan kaarä, eski toponimika adlarını da diiştirmää. Nicä açıklanêr, bu Zakona görä “memleketin eni geografiya adları verilmesindä reguläțiya yapılacek”hen “eski geografiya adlarına eni ad koyulacek”. Bu çerçevedä “memlekettä toponimlar, tabiat elementları, istoriyalı hem kulturalı erlerin adları devlet dilindä yazılacek… Pek istenirsä, Moldovada yaşayan azınnıkların küülerinin hem geografiya adları var nicä yazılsın onnarın dilindä dä”. Esaba alarak, ani Moldova devletinin toponim hem geografiya adların yarısından çoyu büünkü gündä türkçä, tatarca hem nagayca, bu ZakonTAA DERINDÄN