buukelci_preskonferentiya

12.05.2017, tarafından yazılı , CÜMNE, İNTERVYU BÖLÜMÜ, 5054 KERÄ BAKILMIŞ

Demokratiyanın arkasında terorizma olursa, onu yardımnamaa gerçektän demokratiyaylan uymaz!

(Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇın Türkiye Başbakanın Binali YILDIRIMın Hederlez ayın 5-6 günnerindä Moldovaya ofiţial vizitın sonuçlarınnan ilgili preskonferenţiyası”)

Hederlez ayın (may) 11-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ, Büükelçiliin binasında, Türkiye Başbakanın Binali YILDIRIMın Hederlez ayın 5-6 günnerindä Moldovaya ofiţial vizitın sonuçlarınnan ilgili bir preskonferenţiya yaptı. Preskonferenţiyayı Büükelçi başlattı ondan, ani jurnalistlerä bildirdi ki zalda bulunêr Azerbaycan Büükelçisi Gudsi Dursun oglu OSMANOV, hem teklif etti ayakta anmaa Türk dünnäsının Büük liderını Gaydar ALİEVı (1923-2003), angısının duuma günü Hederlez ayın (may) 10-da kutlanıldı.

Hulusi KILIÇ: “Türkiye Başbakanın Binali YILDIRIMın Hederlez ayın 5-6 günnerindä Moldovaya ofiţial vizitında Türkiye delegaţiyasında vardı 4 Türkiye Bakanı (ministusu) hem bir Başbakan yardımcısı, çok sayıda üüsek uurda çinovniklär hem çok büük sayıda işadamnarı. Moldovanın baamsızlıı günündän beeri, bu vizit oldu Türkiye Başbakanın Moldovaya seftä vizitı. Türkiye Başbakanı çok büük ofiţiallıklan hem sıcak karşılamaylan aarlandı hem pek büük duygularlan ayırıldı buradan.

Vizitın Türkiye-Moldova ilişkilerin 25-ci yıldönümünä razgelmesi pek büük faydalarlan sonuçlandı: edi annaşma hem protokol imzalandı. Bunnarın en önemnisi Moldovaylan Türkiye arasında soţial-güvennik annaşması hem uygulanması. Bu annaşma hem Türkiye vatandaşları arasında, hem Moldova vatandaşları arasında çok önemni oldu. Türkiyedä çalışan Moldova vatandaşların, Moldovada çalışan Türk vatandaşların ödeklerindän tutulan vergilär onnarın pensiyalarında sayılacek.

Başka annaşmalar da imzalandı. Onnarın içindä var annaşmalar Türkiye Radio-Televideniyası hem Moldova Radio-Televideniyası kuruluşların arasında, Anadolu Ajansı hem Moldpress Agenstvonun arasında, Komrat Devlet Universitetı hem Yunus Emre İnstitutu arasında hem başka. Hepsi bu annaşmalar imzalanmadaan öncä Türkiye Başbakanı hem Moldova Premyer-ministrusu onnarlan ilgili ortak basın açıklaması yaptılar, neredä iki devletin arasında ilişkilerin perspektivasını çizdilär.

2017 yılı Türkiyelän Moldova yılı olacektır. Bilersiniz, Küçük ayında (fevral) dışişleri Bakan yardımcısı Büükelçi Ahmet YILDIZ Moldovaya vizit yaptı. Geçän ayın sonu Moldova dışişleri ministrusu Aleksandr JIZDAN Türkiyeyä gitti. Şindi da, Hederlez ayın 5-6 günnerindä, Türkiye Başbakanı Moldovaya ofiţial vizit yaptı. Hederlez ayın 22-dä da İstanbulda Kara deniz ekonomika işbirlii toplantısı var, orayı da Prezident İgor DODON gidecektir, da Türkiye Prezidentınnan ikili görüşmä yapacektır. Bu toplantının önündä İstanbulda dışişleri Bakannarın Konsilium buluşması var, orayı Moldova dışişleri ministrusu Andrey GALBUR katılacek. Ceviz ayın (sentäbri) 18-20 günnerindä Moldova Parlament Başı Adrian KANDU Türkiyedä ofiţial vizitlan bulunacek. Eni yıl öncesi da Türkiye Prezidentın Moldovaya ofiţial vizitı beklener.

Gördüünüz gibi büük vizitlar yapılêr. Bu iki devlet arasındakı ilişkilerin eni düzenin başladıını gösterer. Bu da diplomatiya ilişkilerin 25-ci yıldönümündä ayırı bir önemnik taşıyêr.

Moldovada Çiçek ayın (aprel) 20-21 günnerindä yıvın kaar baskısı kalapsı yaşandı. Türkiye Başbakanı hemen Moldova Premyer-ministrusunu Pavel FİLİPı aardılar, kendi acızgannıını bildirdilär, hem “Türkiye olarak bir yardım yapılacek sa, bizä bildirin” dedilär. Da bu kalapstan 10 gün sora Türkiye Moldovaya 100 bin Evro yolladı hem yardım yapan ilk devlet Türkiye oldu. Biz da, Büükelçilik olarak, burada türk işadamnarına yazı yolladık, taa sora da toplantı yaptık da Moldova finans ministerlii tarafından açılan esaba para transferları yapmalarını istedik. Hem işadamnarımızın bu yardımı yaptıklarını inanêrım.

Türkiye Başbakanın vizitı zamanında Moldova Premyer-ministrusunnan, Parlament Başınnan hem Prezidentlan görüşmelär yapıldı. Gagauz yerindä da üçlü görüşmä yapıldı – Başbakan, Premyer-ministru hem Gagauziya Başkanı İrina VLAH.

Bu görüşmelerdä dilä getirilän konular oldu: ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmesi konusunda görüştülüünä varıldı, ilişkilerin strategiyalı ortak düzeyinä çıkarılması kararlaştırıldı, Kişinevda bir Türk bankası açılması yolunda görüş oluştu, İstanbulda Moldovanın bir alış-veriş ofisi açılıması konusunda karar alındı, terorizmaya karşı ortak savaşmak hem FETÖyä baalı olan şkolalarlan ilgili görüş alış-verişindä bulunuldu.

Ayrıca, Türkiyeylän Moldova arasında bir dostluk köprüsü oluşturan, Gagauz Yerinnän ilişkilerin genişlenmesi, Gagauz Yerin genişlenmesi hem kalkınması için da görüş alış-verişindä bulunuldu, hem bu konuda ortak fikirä gelindi. Genä, Gagauz Yerinnän ilgili Moldova Parlamentında beklenän Zakonnarın öncä geçmesi konusunda tekliftä bulunduk hem bu konuda lääzımnı işlerin yapılacaa bizä sölendi.

FETÖyä baalı olan şkolalarlan konuya gelincä, bildiiniz gibi 2016 yılı 15 Temmuz günü (Orak ayın 15-si) Türkiye bir devlet devrimi durumunnan karşı-karşıya kaldı, da bu devlet devrimin ilerlemesi olan burda da bu şkolalarda çalışan administraţiya hem üüredicilär var. Bu türk administraţiyasının hem üüredicilerin burda yaşamaları hem çalıçmaları bizi pek raatsız eder. Bu şkolalarda üürenän üürencilär – bizim üürencilerimiz. O bakımda, kimsey yannış annamasın, o şkolaların bizä devrim edilän durumunda, orda üüredicilii taa da üüsek uurda ilerledecez. Bu FETÖ terorist organizaţiyasının uzantısı olan bu türk administraţiyası hem üüredicileri, kendilerini korumaa deyni, uşakların analarına-bobalarına yannış bilgileri vererlär. Onuştan onnara önem verilmesinnerini isteerim.

Moldova bizim dost hem kardaş devletimiz. Doorusu da: bizim dostumuz – dostumuzdur! Duşmanımız da – ortak duşmanımız olması lääzım! Biz dost Moldova öndercilerindän bu konuda bizä yardımcı olmalarını hem işbirlii yapmalarını bekleeriz.

Vizitın ikinci günündä iş Forumu düzennedik. İş Forumuna 200-dän zeedä firmanın temsilcileri katıldı hem çok başarılı bir iş Forumu geçti. İki Başbakan da Forumda konuşma yaptılar. Şindi 400 milion dolar olan alış-verişi 1 miliard dolara çıkarılması konusunda ilerdä çalışmalar yapılacek. Bildiiniz gibi, geçteki Kasımın 1-dä serbest alış-veriş annaşması kuvedä girdi. Bununnan ilgili olarak alış-verişin artmasını bekleeriz. Biz türk işadamnarını Moldovaya yatırım yapmaa çaarêrız. Önümüzdeki vakıtlarda da alış-veriş hem ekonomika ilişkilerimizin artmasını inanêrım.

Vizit zamanında iki Başbakan bu Büükelçiliin binasının ofiţial açılışını yaptılar. Büükelçiliimiz da Moldovada en gözäl büükelçilik binalarından birisi, bununnan da hodulluk duyêrız.

Genä iki Başbakan Hederlez ayın 6-da Kişinevda Ana hem Uşak Saalıını aarştırma institutun reabilitaţiya Blokun, TİKA yolunnan enilenmesindän hem tertiplenmesindän sora, ofiţial açılışını yaptılar. Türkiye burêy yarım milion evro para harcadı. Hep o günü Komrat Süleyman DEMİREL uşak başçasının açılışı yapıldı. Komratta “Chateu Komrat” otelin temeli atıldı.

Komratta, üçlü görüşmedän sora, iki Başbakan hem Gagauziya Başkanı ortak basın açıklaması yaptılar. Ardından Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresinä geçildi, da burayı Moldova Prezidentı İgor DODON da katıldı. Kongresin da çok başarılı geçtiini gördük. Sayın Cumhurbaşkanımız Kongresä bir mesaj gönderdi, o mesaji da bän okudum.

Önümüzdeki vakıtlarda biz, Türkiye olarak, Moldovanın genelindä kalkınma yardımnarını ilerledecez. Komrat devlet bolniţası enidän yapılacek. Valkaneşin su soruşu çözülecek. Bir da büük bir üürenmäk kompleksı yapacez Komratta. Türkiye içişleri Bakannıınnan Moldova içişleri ministerlii arasında işbirlii taa da genişleyecek.

Paalı jurnalistlär, Moldova bizim için önemni bir devlet, kardaş hem dost devlet. Burada gagauz kardaşların da yaşaması ilişkilerimizä ayırı bir zenginnik katmakta. İki taraf ta, ilişkileri taa ileri götürmä, kalkındırma hem genişledirmä ükünü üstünä alêr. Bän, Büükelçi olarak, Büükelçiliin bütün kadrosunnan, bu ilişkilerin genişlemesi için, derinneşmesi hem kaavileçmesi için çalışacez. Preskonferenţiyaya katılmanız için çok teşekkür ederim!”

Bundan sora jurnalistlär soruşlarını sordular. Onnarın birisinä – “Herliim Kişinevda bulunan Evropa Birliin misiyası, demokratiya prinţiplarına sözlerini atarak, brakmarsalar Moldova Pravitelstvosu karışsın FETÖ şkolaların kapanmasına, ozaman Ankaranın hem Kişinev Büükelçiliin ofiţial cuvabı ne olacek?” – cuvap ederäk, Büükelçi Hulusi KILIÇ bölä dedi: “Bän bunun tersini düşünerim. Bizimnän işbirlii yapaceklarına inanêrım. Demokratiyanın arkasında terorizma olursa, onu yardımnamaa gerçektän demokratiyaylan uymaz!”

Preskonferenţiyadan sora Büükelçi Hulusi KILIÇ jurnalistleri baklavaylan ikram etti.

BİR CUVAP YAZIN