parth

05.01.2014, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 2105 KERÄ BAKILMIŞ

Moskva hem bütün Rusiyanın Ay-Aydın Patriarhı KİRİLlın KOLADA KUTLAMASI

Moskva hem bütün Rusiyanın Ay-Aydın Patriarhı KİRİLlın arhiereylerä, popazlara, monahlıkta bulunannara hem Rus Doorusaltanatlı Klisesinin hepsi eminni evlatlarına Kolada kutlaması. 

patriSaabidä sevgili olan Ayozlu başpopazlar, hatırlı popazlar hem diakonnar, Allahı sevän monahlar hem monahinelär, sevgili kardaşlar hem kızkardaşlar!

Bu gündä bizim kliselerimiz dolu insannan, ani geldi metinnemää Duumuş Allahlı Evladı – Kurtarıcı Hristosu hem Onun Pekpak Anasını – Mariya Kızı.

Hristosun Duuması – insannıın bütün istoriyasının baş oluşu. İnsan herkerä Allahı aaradı: ama bütün doluluunda Allah Kendisi açıldı insana sade Birduumuş Oolunun insan olmasında. Allahın Oolunun hem İnsan Oolunun gelmesinnän dünnä üürendi, ani Allah sevgiydir, ama diil sade Büük Kuvet, ani Allah Hayırlıktır – ama diil sade Zapçı, ani Allah ömür hem sevinmelik kaynaadır – ama diil sade Korkunç Daavacı, ani Allah Ayoz Üçlüydür, Angısının kanonu sevgi, – ama diil yalnız olan dünnä Yaradıcısı.

Büün biz kutlêêrız o oluşu, angısı heptän diiştirdi dünnä istoriyasını. Allah girer insannıın kär içinä, olêr bizdän biri, alêr üstünä bizim günahlarımızı, yufkalıklarımızı hem kuvetsizliklerimizi da getirer onnarı Golgofaya, ki kurtarsın insanı aar hem kaldırılmaz üktan. Şindän sora Allah bulunmêêr näändasa yukarda göklerdä, ama bulunêr bizimnän, bizim aramızda. Herbir liturgiyada sölener bu laflar: “Hristos bizim aramızda!” – hem cuvap: “Hem var, hem olacek da!” Bu açık bir tanıklık, ani Tennenmiş Allah – Kurtarıcı Hristos – bulunêr Kendi inannı insannarının arasında. Herkerä komka alarak Onun Ayoz Güüdesindän hem Kanından, savaşarak tamannamaa Onun sımarlamalarını, biz lafederiz Kurtarıcımızlan hem bulêrız günahlarımızın afedilmesini.

Kurtarıcı Hristos verdi diişilmäz bir ölçek, angısınnan biz var nasıl ölçelim Allaha yakın olduumuzu – o bizim yakındakımız. Açan biz alêrız üstümüzä aalemin yufkalıklarını, payederiz aalemin acısını hem kahırını, acıyerız fukaaraları hem mutsuzları, biz tamannêêrız Hristosun kanonunu (Gal. 6:2) hem benzeeriz Kurtarıcıya, Angısı üstünä aldı bizim kuvetsizliklerimizi hem çekti bizim hastalıklarımızı (İs. 53:4).

Biz yok nasıl unudalım aalem için bu sevinçli hem aydınnık gündä, Hristosun Duumasında, açan bütün yaratma şaşarak geler başiiltmää Allahlı Evladın yattıı ahıra. O büük bereket, angısını biz büün kablederiz kliselerdä, lääzım bizdän dökülsün başkasına da, kim taa bulunêr Klisenin dışanda da yaşêr diil Hristosa görä, ama bu dünnenin dalgalarına görä (Kol. 2:8). Ama eer biz sizinnän onnara karşı çıkmazsak – bu İi Haber var nasıl onnara etişmesin; eer biz sizinnän açmazsak üreklerimizi da paylaşmazsak can dolusu sevinmelii, o var nasıl hiç etişmesin onnara, kimdä yok bu sevinmelik, ama kim hazır onu kabletmää.

Allahın Oolunun tennenmesinnän insan oluşluu görülmedik üüseklää çıkarıldı. Herkezimiz diil sade yaradılmış olsun “Allahın simasına hem benzerliinä görä”, ama Hristos aşırı şindän sora Allahın oolu oldu: biz artık “diiliz yabancı hem gelmä, ama ayozlara vatandaş hem Allahın senselesiyiz” (Ef. 2:19). Allaha bu yakınnık hem bizä verilän girginnik için söleer Saabinin duası, angısında biz danışêrız Yaradıcıya nicä bizim Gökteki Bobamıza.

Herbir insanın yaşaması paasız: çünkü onun için ödendi Allahın Birduumuş Oolunun Tennenmesi, Yaşaması, Ölümü hem Dirilmesi. Hepsi bunnar yardım eder bizä taa saygılı hem sevgili görmää herbir insanı, bakmayarak nekadar o bizä benzämeer. Ayoz boba Moskvalı Filaretin (Drozdov) fikirinä görä, “sevgi – o haliz hem iştä belli olan bizim yardımımız aalemin iiliinä”. Hristosun Duumasının sevinçli ginnerindä isteerim çaarmaa hepsini iştä belli olan bu sevgiyä: nicä deer apostol Pavli, sevelim biri-birimizi kardaşçasına, taa çok hatır güdelim biri-birimizä, çalışkan olalım, cannarımız yansın, Saabiyä izmet edelim (Rim. 12:10-11, Çıf. 13:16).

Candan kutlêêrım sizi bu büük yortuylan – Hristosun Duumasınnan. Sevgi hem selemet verän Allah (2 Kor. 13:11) Eni yılda versin bizim halkımıza hem herbirimizä selemet hem iilik.

+
KİRİL, Moskva hem bütün Rusiyanın patriarhı

Kolada

2013/2014 yıl

Moskva

(prihod-komrat.md saytına görä)

BİR CUVAP YAZIN