BANU+

07.03.2013, tarafından yazılı , İNTERVYU BÖLÜMÜ, 11298 KERÄ BAKILMIŞ

Önemli olan – bizi biz olduumuz için sevmeleri

Banu Cankan KARTAL hanum-efendi, Moldovada Türkiye Büükelçisi sayın Mehmet Selim KARTALın eşi, duudu 1973-cü yılın Büük ayın 30-da, İstanbulda. Liţeyi başardıktan sora, Boğaziçi Universitetın halklararası politika ilişkileri bilimi fakultetını başaradı. Taa sora da hep burada çevrä-soţial bilimnerindä masteratını yaptı. Kanadada hem Franţiyada üürendi. Bu yıl Germaniyada bilim doktoru disertaţiyasını korusun lääzım. Speţialist olarak Kara Deniz işbirliindä çalıştı. Evli. Bir çocuun anası.
Karıların Halklararası Gününä, Baba Marta ayın 8-nä karşı, Canabisindän gazetamızın baş redaktoru bir intervyü aldı.

Todur ZANET – Halklararası politika ilişkileri fakultetını başaradınız. Demeli ki diplomat olabilirdiniz?
Banu Cankan KARTAL – Olabilirdim. Ama diplomat erinä halklararası speţialist olarak çalıştım. Ondan sora, eşimnän evlenincä, ikimizdän birisinin diplomatik karyerasına son vermesi lääzım oldu. Bän son verdim.

- Bir büükelçinin karısı olmaa kolay mı, zor mu?
- Başka büükelçileri bilmeerim, ama benim eşim çok ii insan olduu için – kolay.

- Bir büükelçinin karısı olarak, başka büükelçileri karıların arasında dostlarınız var mı?
- Nekadar da bir diplomatın karısı olsam da, biz insannarı öncä insan olarak kablederiz. Ama belli ki, önceliklän bizim için insannarın harakterları, kişilerin nasıl insannar oldukları önemli. Belli ki unutmayalım, ani biz Türkiyeyi temsil ederiz, onnar da kendi memeleketlerini temsil ederlär. Hepsi kendi sınırlarının bilincindä olduu için, kimsey bu konuda bir zorluk çekmeer.

- Var nicä demää, ani diplomat işindän çekilip ev işlerini ükünü üstünüzä aldınız.
- Çekilmediinän da ev işlerini yapardım. Şindi sadecä çekilip – ev işlerini yapıyorum.

- Bir çocuk anasıysınız. Oolunuz sekiz buçuk yaşında. Onu gelecektä angı zanaatta hem ne uurlarda görmää isteersiniz?
- Zanaatını kendisi seçsin isteeriz. Saalıklı, mutlu hem namuzlu olacaa herbir zaameti yapabilir, onu da biz kabul ediriz. Savaşêrız, ani oolumuz dooru hem kulturalı bir insan olsun. Bunu da, sanêrım, becerikli yapêrız. Onun her dinä, her insana saygı gösterän bir dünnää payı olarak etiştirdiimizi düşüneriz.

- Bizä adamnara deyni karıların dünnääsı biraz karannık. Onun için kimi soruşlarımı yannış annamayın. Sizin en sevdiiniz kostümnar nedir?
- En raat edeceem kostüm – en sevdiim kıyafettir. Ama ofiţial bir randevum yoksa – sport biçiminä kostümnarı hem raat ayak kabını seçerim.

- Angı çiçää seversiniz?
- Çiçää diil, çiçekleri çok severim. Ama onnarı dalında, kesilmemiş, severim. Koparılmış çiçää pek sevmeerim. Hep başçalı evlerdä yaşadıım için, çiçeklärlän, tabiatlan aram çok ii hem başça bakımından da annarım.

- Başçalı evlerdä kiyat okumaa hem muzıka seslemää çeker. En sevdiiniz muzıka, kiyat yada yazıcınız var mı?
- Bu diişän bişey. Bän muzıkada da, kiyatta da, fanatik olup, en sevdiim muzıka, en sevdiim kiyat bir ayırıma gitmäk istämeerim. Bu aralar roman kiyatlarını okuyamêêrım, çünkü, doktora disertaţiyamı hazırladıım için, taa çok bilim kiyatlarını okuyêrım. Ama Türkiyedä yazıcılarımızı çok başarılı bulêrım. Bilersin Nobel ödüllü yazıcılarımız da var. Başka çok başarılı karı yazıcılarımız da var.
Muzıka konusuna da gelirsäk – her türlüü muzıkayı severim. Sade Hard Rok muzıkasını sevmäm.

- Bakêrım evinizdä çok yaalı boya tabloları var. Resimcilii becerersiniz mi?
- Resimcilii severim, ama kendim resimnämeerim, çizämeerim. Bendä bu uurda talant yok. Ama eşimim da, oolumun da bu uurda talantları, etenekleri var. Bän resimä bakmayı, resimnärlän ilgilenmää çok severim. Ama sadecä bakabilerim, yorumnayabilerim. Gözäl, çirkin deyäbilerim. Ama kendim yapamayorum.

- İmäk yapmaa seversiniz mi?
- Çok sevärdim. Ama çok imäk yapmak zorunda kaldıım için, biraz kolayından kaçıp, yapmasam da ii olur deerim.

- Angı milletin kufnesini seversiniz?
- Bän kufnedä da, muzıka hem kiyat gibi, fanatik olup, en sevdiim kufnä gibi ayırmêêrım. Ne datlı sa, ne canım çekärsa onu iyerim. Onun için Türk kufnesi taa islää, Kitay kufnesi taa islää, Moldova kufnesi taa islää deyämäm. Bäncä – herbir memleketin kendi imekleri, kendi speţialları, kendi datlı yaptıı işlär var. Önemli onnarı bulmaa hem onnarın dadına varmaa.

- Dünneyi çok gezdiniz, gördünüz. Sizin için dünneyin en gözäl kasabası angısı?
- İstanbul.

- Yılın angı vakıdını seversiniz?
- İlkyazı hem yazı. Bän aşırı sıcaa da, aşırı suuku da sevmeerim. Onun için ılık zaman olacek.

-Hobbiniz var mı?
- Şindiki hobbim – çocuum hem kendi doktara disertaţiyam. Taa ileri tenis oynadım, üzdüm. Sportu severim.

- Kim taa büük diplomat? Siz mi, eşiniz mi?
- Belli ki eşim! Çünkü benim hiç bir juridika kimliim yok. Moldovada Türkiye Cumhuriyetinin devletinin Büükelçisi – Mehmet Selim KARTAL. Bän sadecä onun eşiyim. Onun eşi olarak, iş yaşamamda diil, özel yaşamamda angı konuda yardıma zoru varsa, yardım ederim. Ama eşim evä hiç iş getirmedii için, bän taa çok soţial işlerinnän ilgilenerim. Evdä davet mi yapılacek, musaafir mi çaarılacek – bu konularda yardım ederim.

- Siz bir yıldan zeedä Moldovada bulunêrsınız. Bu vakıdın içindä Türkiye-Moldova arasında okadar çok ofiţial, diplomatiya hem kultura işleri oldu, ani başkası için bu işleri yapaa deyni dört yıl da etmäzdi. Sırası geldiynän, ofiţial hem diplomatiya işleri için annatmak için Büükelçiyä sayın Mehmet Selim KARTALa tekliftä bulunacez. Şindi kultura işleri için Canabinizä sormaa isteerim. Bu vakıdın içindä 3 büük iş yaptınız: “Ebru” (Mermer gibi resim yapması) gösterisini; “Geçmiştän büünkü günä kadar” Osmannı zamanından bu günä kadar karı giimnerin Defilesi; “İSTANBUL – DÜŞ KASABASI” resim sergisi. Bu işlerin yapılmasında Sizin eriniz nedir?
- Bu işlerin organizaţiyasını, Türkiyeyi temsil etmäk için, bän üstümä aldım. Ama hepsini, neredä hem ne zaman yapılacek, ona eşim karar aldı.
Taa bir kultura işini unuttunuz – Kişinevda açık havada Türk klasik muzıkasının konţertinı. Moldovadakı halkın çok kulturalı olduunu bulduum için, bu konţertın önemli olduunu da kabletmemiz lääzım.

- Siz şindi üüsek soţial statusunda bulunan insannarsınız. Çok mu arkadaşlarınız var?
- Bizim özel yaşamamızda arkadaşlarımız iş yaşamamızda arkadaşlarımızdan taa çok. Biz devlet zaametçileriyiz. Pensiyaya çıktıynan büükelçilik zaametçisi olmayacez. Bizi büükelçi eşi olduum için sevecekselär – taa islää hiç sevmesinnär. Önemli olan – bizi biz olduumuz için sevmeleri.
Bu soruşu yannış kişiyä sorêrsınız. Bu soruşu taa önceki erlerdä işlediimiz, bizi tanıyan kişilerä sormanız lääzım. Ya da üç yıl sora burdan ayırıldıımız zaman, kendiniz buna cuvap vermeliysiniz. Ki cuvap saalıklı olsun.
İnşallah, on yıl, irmi yıl sora da, üz-üzä baktıymızda, genä mutlu hem gülär üzlü, ii yaptıklarımızlan, biri-birimizi hatırlarız, düşünerim.

- Moldovaya geldiniz, gördünüz hem onu tanıdınız. Türkiyenin angı bölgesinnän benzedersiniz?
- Bän hiç bir kerä birini birinä benzetmeerim hem benzetmää istämeerim. Bäncä, Moldovanın çok gözäl özellikleri hem tabiatı var. Kendisinä çok gözäl bir insan topluluu var. Düüneydä hiç bulunmayan gözäl kızları var. Moldovayı başka bir erä hiç benzetmäk istämeerim. Bäncä, yakında o çok gözäl bir Evropa memleketi olacek.

- Gagauziyaya gittiiniz zaman, kendinizi gagauzların arasında nicä duyêrsınız?
- Gagauz halkınnan birliktä olduum zaman, sokakta, bibliotekada, kendimi pek mutlu duyêrım. Çok sıcak kannı olduklarını düşünerim. Onnarlan gagauzça konuşêrız. Ama Gagauziyada hepsi gagauzların bir uurda gagauzçası yok. Yazık, çünkü bir dil – bir insan demäk. Onnarın çoyu rusçayı konuşêrlar. Gagauzçayı, korumak için savaşêrlar, çünkü dil korununca haliz bir hazine olur, düşünerim. Kaç dil bilersiniz okadar kerä insansınız, ozaman yaşamanızda hererdä kolay ileteşim kurabilersiniz.

- Canabiniz kaç yabancı dil bilersiniz?
- Birkaç dil bilerim: angliyca, nemţeycä, franţuzça. Franţuzçayı bildiim için, artık yazılı romuncayı da anêêrım.

- Sizin yaşamanızın arzusu nedir?
- Saalık hem mutluluk! Hem aylemä hem da bütün dünneyä! Okadar!

- Banu hanum, Baba Marta ayın 8-dä Karıların Halklararası Günü. Bütün karılara nelärlän danışırsınız?
(Türkiye türkçesindä vereriz) Bütün kadınnarın kadınnar Gününü kutluyorum. Herkezä saalık, başarı, mutluluk temenni ediyorum. Moldovadakı gagauz kadınnarın da çok fedakär bir şekildä çalıştıını gözlämniyorum. Çocuklarına, evlerinä bakmak için ülkelerindän, memleketlerindän ayırı çalıştıklarını, onnara ii bir hayat saalamak için çok uraştıklarını gözlämniyorum.
İnşallah, en kısa zamanda, hakettikleri refah düzeyinä ulaşırlar ve hak ettilkleri mutlu, gözäl, huzurlu hayatı yaşarlar, diyorum.
Gagauziyada da, Moldovada da, kendi ülkemdä dä siyasettä kadınnarın taa aktiv, taa önemli erlerdä görmeyi arzu ederim. Çünkü kadın eli diidii zaman, belliki, biraz taa yumuşak, taa estetik, taa barışçıl, taa uzun soluklu, taa gözäl işlär yapılır diye düşüniyorum.

- Saa olun!
- Saa olun siz da!

BİR CUVAP YAZIN