Ahmet_Aydin_ (1)

12.09.2016, tarafından yazılı , CÜMNE, İNTERVYU BÖLÜMÜ, 5606 KERÄ BAKILMIŞ

Türkiye bu gün taa güçlü, taa bir araya gelmiş memleket olarak, yolunda ilerleer

(“Ana Sözü” gazetası okuycuları için T.C. Büük Milli Meclis (parlament) Başkan Yardımcısınnan Ahmet AYDINnan reportaj)

Ceviz ayın (sentäbri) 9-10 günnerindä Türkiye Respublikasının Büük Milli Meclis (parlament) Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet AYDIN, Moldova Parlamentının predsedateli Andrian KANDUnun ofiţial teklifinä görä,  Moldova Parlamentının 25-ci yıldönümü kutlamalarına katıldı. Ceviz ayın (sentäbri) 10-da Ahmet AYDIN basın açıklaması yaptı. Türkiye Kişinev Büükelçiliin I-ci sekretari Erdoğan ODABAŞın buyur etmesinnän, presa toplantısında pay aldı hem kendi soruşlarını Ahmet AYDIN verdi “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoru Todur ZANETta.

Saygılı Ahmet AYDIN Moldovaya hoş geldiniz!
Hoş bulduk! İlk öncä isteerim kutlamaa Moldova halkını Moldova Parlamentının 25-ci yıldönümünän. Bän da, Moldova Parlamentının predsedatelin Andrian KANDUnun ofiţial teklifinä görä bu kutlama yortusuna katıldım. Ta bir kerä hepsinizi bu gözäl yortuylan kutlêêrım.

Belli ki, hepsimizin can yarası 2016 yılın 15 Temmuz günü (Orak ayın 15-si) için sormak isteerim?
Türkiye, siz da hep gördünüz, 15 Temmuz günü akıl almaz bir duruma geldi: saklı terorist kişilär, asker rubalarını giyip, bu terorist baskısınnan devletimizi diil devrimä, ama okupaţiya kertiindä getirmää savaştılar. Terorist başı Fetullah GÜLENin olduu FETÖ teroristlerin tarafından parlament binamız, pek çok kurumnarımız bombalandı, 240-tan zeedä vatandaşımız şehit oldu, 2000 zeedä yaralanam oldu.

Fetullah GÜLENin FETÖcu teroristleri artık 40 yıl sıravardı devlet kurumnara, armataya, yustiţiyaya, poliţiyaya, prokuraturaya, sudlara, başka kuruluşlara sızmış. Yardım hem hayır sebeplik adına pek çok kuruluşlara, derneklerä sızmışlar. Onnar pek kolay aslı üzlerini saklêêrlar. Da bu günä kadar, sadä Türkiyedä diil, dünneyin 150 devletinin kuruluşlarına bu yollan sızmışlar, bu memleketlerdä okullar açmışlar, hayır kuruluşlar adında çeşitli derneklär açmışlar da bu yollarlan memleketlerin içinä sızmışlar. Aslısı, biz onnarın üzlerini 4-5 yıl geeri tanıdık, da başladık devlet sistemamızı onnardan paklamaa.

Ama, 15 Temmuz gününä geldiimizdä, hiç aklımızın dibinä gelmeyecek bir biçimdä, onnarın asker kuruluşları, onnarın yardımcılarınnan birliktä, savaştılar Türkiyeyi bölmää hem elä geçirmää. Da gördük nicä onnar kendi milletinin üstünä kurşun atêrlar. Doorusu o, ani 15 Temmuz devriminä yolu açan – FETÖcu teroristleri hem onun içerdän hem dışardan çeşitli kuruluşlardan işbirlikçileridir.

Devletimizin bütün politika partiyalarımız hem halkımız da, birleşip, bu işi tanıdılar.

Dünneyä deyni FETÖnun ne zararı olabilir?

FETÖ terorist kuruluşu dünnädä benzeri olmayan hem 150 devletä sızmış bir teror kuruluşu. O – var bir kuruluş, ani devletlerin bütün kuvet strukturalarına girmiş, bir kuruluş, ani verer emir hem o emirlerin yapılmasını kontrol eder. Bunnarın temel keezi da bellidir – diil salt Türkiyedä kuvedi almaa, ama dünneyi elä geçirmää. Bunu da yaparkana, kendilerinin aslı üzlerini saklayarak, sanki hoşgörü bir islam adınnan yapêrlar. Bütün dokumenlerindä, nasatların hem konuşmalarının audio yazılarında da göreriz, ani onnarın halizdän uuru diil salt Türkiyedä, ama bütün dünneydä da kuvedi kendi ellerinä almaa. FETÖ – bu, dünneyi ahtopod gibi sarmış, pek kuşkulu bir teror kuruluşu.

15 Temmuz devrim denemesindän sora, Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN söledi, ani Türükiye var nicä genä öldürmäk cezası kanonuna dönsün? Dünnä bunun yapılmasını yannış bulêr.
Dünneyin bu işä bakışını bileriz. Ama Türkeyä 15 Temmuzda ölä bir gecä yaşadı ki, çok karannık, çok acı bir cecä yaşadı! Hem istoriyasının en kannı devriminä denk geldi.

Annêêrız, ani herbir cenk hem herbir devremin prinţipları var. Cenklerdä bilä dokunulamayan, suda verileyämeyecek insannar vardır. Türkiyenin parlament binası hiç bir zanam bombalnmamıştı. Devrimnär oldu, biz herbir devlet devriminä karşıyız, ama bu 15 Temmuz gecesi bam-başka bir devrimdi.

O gecä, milletin elindän onnara verilän tanklarlan hem F-16 uçaklarınnan, milletin duşmanına urması erinä, keezlerini kendi halkına çevirdilär. Dış duşmana urması erinä, kendi milletinä urdular, da 240 zeedä insan öldürdülär. Tanklar meydannarda ţivil insannarın üstünä geldilär hem 2000 zeedä yaralan var. Hem düşünün, sizin üstünüzä kendi vatandaşınız kurşun atêr, sizin onnara siläh emanet ettiiniz vatandaşlarınız. Bunu hiç bir can, hiç bir ürek, hiç birisi kabul edämedi. Bu kabul edilän olmayan bişey. Bu durumda halkımız, meydannara çıkıp, öldürmäk cezasını enidän kanona almaa ortaya cıkarêr hem isteer. Halk bu akıl almaz işleri gördüktän sora açıktan söleer, ani teroristlär ölüm cezasını hakk ederlär.

Belli ki, demokratiyada halkın istedii yapılêr. Hem ozaman yapıldıı açıklamalar biraz da emoţiyalardan yapıldı. Konu incelensin lääzım, parlamentta politika partiyaların arasında konuşulsun lääzım. Büünkü gündä bu konuda bir karar alınmadı. Ama konuylan halkın istedii ortada hem bellidir.

Gördük, ani devrimi durgutmaa deyni sokaklara hem meydannara insannar döküldü.
Devrim gecesi sayın Prezidentımızın hem Baş Komutanın Recep Tayyip ERDOĞANın çaarısına görä milletimiz sokaklara döküldü. Prezidentımızın da, Parlamentımızın da tek yardım aldıı kaynak – milletimizdir. Millet Prezidentımıza güvener, Prezidentımız da milletimizlän bireber yolunu ilerleder.

Kurtuluş Cengindän hem Respublikanın Kuruluşundan en büük kuşkulu gecedän sora, milletimiz da en birleşik oldu. Yaklaşık bir ay insannar sabahlaradan meydannarda demokratiya bekçilii tuttular. Harman ayın (avgust) 7-dä İstanbulun Yenikapı meydanında “Demokratiya hem Şehitlär Mitingı”na 5 milion insan toplandı. Prezidentımız, Başbakanımız, Türkiye Büük Milli Meclisi Başkanı, politika partiyaların liderleri, asker komutannarı, bütün bir halk birlik ruhunnan, baamsızlık ruhunnan birliktä bir araya geldi. Zerä bu Türkiyenin baamsızlıı için bir düüştür. ATATÜRK demişti, ani Vatanı korumaktan önemni bişey yoktur. Vatan olunca hepsi, işini brakıp, bir araya geldi.

O gecä, F-16-lar parlamentı bombalarkan, deputatlarımız, politika partiyalarınnan birliktä, parlamentı açtırdık da, F-16-ların bombalarının altında, işimizi ilerlettik.

Prezidentımızın, Pravitelstvomuzun, deputatlarımızın hem politika partiyalarımızın birleşmesinnän hem çalışmasınnan bu devrimi durguttuk.

Bu devrimdän sora da, ona ulaşannara karşı yustiţiyalı devletin yustiţiaysınnan işlemäk yapıldı hem yapılêr, hem devlet kuruluşlarını o ulaşannardan paklamak ilerleer. Bunnarı da demokratiya hem yustiţiya çerçevesindä yapêrız.

Türkiye bu gün taa güçlü, taa bir araya gelmiş memleket olarak. yolunda ilerleer.

Gagauz halkı da bu zor günnerdä, nicä da herkerä, Türkiyemizin yanındadır. Onuştan Harman ayın (avgust) 5-dä Gagauziyanın Valkaneş kasabasının “Valkaneş stanţiyası” maalesindä açılan uşaklara deyni oynamak meydanın adını “15 Temmuz Şehitlerini Anmak Parkı” koyduk.
Saa olasınız, ani yanımızdaysınız. Hem yazılarınızdan da göreriz, ani gagauz halkına 15 Temmuz devrimini pek derindän “Ana Sözü”ndä annatmışınız hem annadêrsınız.

Siz da saa olunuz! Saygılı Ahmet AYDIN, Moldovayı nasıl gördünüz, burada neleri duyêrsınız?
Moldova – Evropa Birlii yolunda ilerleyän, gelecää parlak olan bir Moldova. Bu benim ilk gelişim Moldovaya. Pek merak etiim bir memleket. Taa gelmedään işittiydim, ani Moldova şen hem eşil bir memleket. Ölä da var. Burayı geldiinän gördüm, ani burası eşil, insanı üürenmiş, çok okuyan bir memlekettir. Moldovayı gelecektä yustiţiyaya açık bir memleket olarak görerim.

Gördüm, ani Moldovanın çiftçilik için zengin bir topraa var. Burada bu uurda çok işlär yapılır. Onnarın arasına ekologiyası pak olan çiftçilik ta olabilir. Belli ki, industriyaya da yolu açık olan bir memleket.

Gagauz halkına deyni Türkiyemiz çok işlär yapêr. Saa olsun. Sizin Moldovaya ilk hem pek kısa bir gelişiniz. Gagauziyaya gitmää etiştirämediniz. Türkiye Büük Millet Meclis (parlament) Başkan Yardımcısı olarak diil, bir kardaşımız gibi, ne sölemää isteersiniz?
Kardaşlarımıza, selemnarımızı, saygılarımızı götürmenizi isteerim. Biz orayı gitmemizi programamıza koymasını lafettik. Ama zaman pek aazdı, gidämedik. Gagauziyaya gitmää pek istärdim. Umut ederim, ani bir başka zaman bu isteyişim aslıya çıkacek.

Belli ki, Moldovada Gagauziyanın özel uurda yaşaması, ana dilini hem kulturasını yaşatması, pek önemni. Gagauzlar – kardaşlarımız. Yaşadıı erlerimiz uzak olsa da, cannarımız birdir.
Ahmet_Aydin_(3)

Dooru sölediniz, Türkiye Gagauziyaya çok yardımnar yapêr. Biraz öncä siz da gördünüz, TİKA yolunnan ne proektları orada yaptık hem yapêrız. Bizlär da, sizin kan kardaşlarınız olarak, Moldova topraklarının bütünnüü çerçevesindä, ama serbest bir biçimdä, kulturanızı hem gelecenizin yaşatmasını uurunda önemseeriz. Bu konuda da üstümüzä düşeni yapmaa çalışıyoruz.

Hepsinä çok-çok seläm yollêêrım. Kendinizä ii bakın. Bilin ki, bütün kardaşlarınız sizlärlän bereber.

Saa olun. Bän da, Gagauz Milli Marşın yazarı olarak, Sizi Gagauziyaya, istärsanız ofiţial olarak, istärsanız sıradan olarak çaarêrım: buyurun da gelin, kapularımız herkerä açık!

Saa olun!

PATRETTÄ: TİKA Kişinev ofisin yaptıkları için raport zamanı. (soldan) TBMM Başkan Yardımcısı Ahmet AYDIN, TİKA kordinatoru Canan ALPASLAN, Türkiye Kişinev Büükelçilii I-ci sekretari Erdoğan ODABAŞ, TBMM Başkan Yardımcısı çeviricisi, Türkiye Kişinev Büükelçiliin ekonomika işlerindä ataşesi Alper ERDİL.

BİR CUVAP YAZIN