ANSAMBLİLÄR BOLUMU

atestatiya_gagauziya (5)
Kirez ayın (iyün) 22-dä Komrat Kultura evindä Gagauziyanın 39 amator incäzanaat kolektivına atistațiya yapıldı, neredä onnar, “Örnekli” adını kazanmaa ya da korumaa deyni, kendi portfoliolarını hem en islää konțert nomerlerini gösterdilär. “Bu atestațiya sırası yapılêr dört yılda bir kerä, – bildirdi Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA, – hem yapılêr o Moldova kultura ministerliin “Amator incäzanaat kolektivları için Kuralı”na görä”. Lääzım urgulamaa, ani elemeyä girän kolektivların arasında vardılar gagauz, bulgar, çingenä, moldovan, poläk, ukrayın folklor, estrada, telli hem dugovoy ansamblilär. Kalmadılar bir tarafta ansamblilerin solistları da. Bu yıl “Örnekli” adınıTAA DERINDÄN
martisor_2023 (1)
Baba Marta ayın 7-dä, Moldovanın 57-ci “Marţişor” milli festivalin çerçevesindä, Kişinevun “Nikolay SULAK Milli Palatası”nda olan konțerttä pay aldılar Komrattan Gagauziyanın anılmış türkü hem oyun ansamblileri “Düz Ava” hem “Kadınca”. Gagauz milletinin “Düz Ava” hem “Kadınca” ansamblileri büük ustalıklan sțenadan gösterdilär artık sedef olan gagauz milli oyunnarını hem halk muzuka kompozițiyalarını, tanıştırdılar siiredicileri gagauz türkülerinnän. O günü, Gagauziya artistlerinnän barabar, kendi ustalıını siiredicilerä gösterdilär Moldovanın çeşitli halkların ansamblileri dä, ölä nicä “Rodolübiye”, “Veselia”, “Vodograi”, “Enigma Romilor”, “Polinuşca”, hem da musafir olan “Sturczanskie Dzwoneczki”, angıları tanıştırdılar onnari moldovan, gagauz, bulgar, çingenä,TAA DERINDÄN
dipmisiyalarda_2
Kırım ayın (dekabri) 5-dä Gagauziyanın Aydar küüyündän “Çancaaz” uşak ansamblisi, Kişinevda bulunan diplomatiya misiyalarına uurayıp, orada gagauzların Survaylan ilgili adetlerini gösterdilär hem gagauz türkülerini çaldılar. Gagauziya İspolkomun çalışmasınnan, başta Gagauziya Başkankası İrina VLAHın olarak, Gagauziyanın Aydar küüyündän “Çancaaz” uşak ansamblisi Kşinevdakı Türkiye, Franțiya, Vengriya, Polşa Büükelçiliklerindä hem Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunun (TİKA) ofisindä bulundular, orada gagauzların Survaylan ilgili adetlerini gösterdilär hem gagauz türkülerini çaldılar. Adetä görä, Büükelçilär hem diplomatiya misiyaların başları körpä artistlerä tatlılık, baaşışlar hem, belliki, ufak para verdilär.TAA DERINDÄN
bursa-orkestralar (2)
2022 yılın Türk dünnäsı kultura başkasabasında Bursada, bu kasabanın baş primariyası saabiliindä hem TÜRKSOYun (Halklararası türk kulturası kuruluşu) katkısınnan, Harman ayın (avgust) 30-zu – Ceviz ayın (sentäbri) 1-ri günnerindä geçti “II-ci Bursa halklararası duhovoy ansamblilerin Festivali”, nereyi Azerbaycan, Gagauziya (Gagauz Yeri), Kazakistan, Moldova gibi memleketlerdän hem Türkiyenin çeşitli kasabalarından orkestralar katıldı. Festivalin programası Harman ayın (avgust) 30-da Bursa Atatürk pamätniindän orkestraların kasaba içindä kortej örüyüşünnän başladı. Avşam saatlarında da Bursanın Hüdavendigar Kent Parkında düzennenän konțert programasınnan ilerledi. Konțertta sțenaya alınan Haydar Aliyev asker institutun orkestrası, Kazakistan Prezidentın asker orkestrası, MoldovaTAA DERINDÄN
duz_ava_brevet
Moldova Prezidentı Maya SANDU ofițial țeromoniyada kutladı memleketin kultura insannarını hem yaratmak kolektivlarını, devlet tarafından verilän şannı adlarlan. Bu sırada Gagauziyanın Semön POMETKO adına “Düz Ava” türkü hem oyun halk ansamblisi da vardı. Kutlama țeromoniyasında, gagauz adetlerini hem kulturasını korumak hem ilerletmäk için, Moldova Prezident verdi “Kıymetli incäzanaat kolektivı” adını Gagauziyanın Semön POMETKO adına “Düz Ava” türkü hem oyun halk ansamblisinä.TAA DERINDÄN
altin_çeşme (1)
Hederlez ayın (may) 29-da Kongazda kutladılar “Altın çöşmä” örnekli uşak oyun ansablisinin kurulmasının 10-u yıldönümünü. “Altın çöşmä” örnekli ansablisinin diişilmäz öndercicinin Viktor GRADİNARın zaametinnän hem ansamblidä pay alannarın becerikliinnän, 2011-ci yılda kurulmasından büünkü günädän “Altın çöşmä” oldu anılmış hem temelinä oturulmuş bir kolektiv. Taa çoyu Todur ZANET lițeyin üürencilerindän oluşan bu ansamblidä 5-18 yaş arasında olan üzdän zeedä uşak gagauz oyunculuun kulturasında ustalıklarını incelettilär hem o ustalıklarını türlü memleketlerdä dä gösterdilär, ölä nicä Moldova, Türkiye, Ukrayina, Belarusiya, Grețiya. “Altın çöşmä” örnekli ansamblisinin kalfalıını geçän uşakların en isleeleri büünkü gündä GagauziyanınTAA DERINDÄN
Crystal_Pearl (4)
2022-ci yılın Çiçek ayın (aprel) 9-10 günnerindä Moldova seftä geçti Halklararası “Crystal Pearl – 2022” (Kristal Sedef) türkü hem oyun konkursu. Kurulma günündän beeri bu konkurs üçüncälää ypılêr. Gagauziyadan “Crystal Pearl – 2022” (Kristal Sedef) türkü hem oyun konkursunda pay aldılar Komrattan “Voice Show Studio” örnekli vokal studiyası hem “Vdohnoveniye” estrada hem sport tanțları örnekli kolektivı. Olesä BARLADÄNın “Güneş çancaazı” vokal şkolasının hem hem “Voice Show Studio” örnekli vokal studiyasının solistkaları Marina TOPALlan Aleksandra TERZİ hem studiyanın önderciykası Olesä BARLADÄN birkaç nominațiyada pay aldılar da ustalıklarınnan halklararası jürinin azalarını büüledilär.TAA DERINDÄN
cesma_Gratiya_Dens_
Kasım ayın (noyabri) 23-dä Romıniyanın Yaş kasabasında oldu “Dance Land – 2019” Halklararası tanțlar konkursu, neredä pay aldılar Moldovadan, Romıniyadan hem Ukraynadan ayun ansamblileri. Bu konkursta Gagauziyanın Çöşmä küüyündän “Çöşmä” hem “Grațiya Dens” ansamblileri 3 ödül kazandılar. Konkursun “Özel halk tanțları” kategoriyasında pay alan “Çöşmä” ansamblisi “Moldovan siyutası” oyunu oynadı. Hem bu oyunnan gösterilän 70 yunnarın arasından 1-ci eri aldı. “Grațiya Dens” ansamblisi sa, “Vogue” hem “Modern” tanțlarınnan “Street dance” kategoriyasına katılıp, iki 2-ci er aldı, bildirer www.cesmakuu.md saytı. Eridir açıklamaa, ani “Çöşmä” örnekli halk ansamblisinin öndercisi Aleksey HERGELECİ, “GrațiyaTAA DERINDÄN
kongaz_gul_ansamblisi (1)

2019.05.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, ANSAMBLİLÄR, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Kongazlılara baaşlanan anmak konțertı

Hederlez ayın (may) 6-da, taman Hederlez hem Küçük Paskellä günündä, kongazlı iş adamnarı Mihail, Demyan hem İosif KARASENİlär kanadı altında, Kongaz küüyün Kultura Evindä oldu “Gül” ansamblisinin konțertı – «Это наша с тобою Земля. Это наша с тобой Биография…» (“Bu seninnän bizim Topraamız. Bu seninnän bizim Biografiyamız…”), angısı adandı çemrek hem anılmış kongazlılara, ani artık ayırıldılar  yaramızdan: cümne, medițina, kultura, sport hem sıradan insannara. “Gül” ansamblisinin muzıkantı politikacı hem devlet adamı Födor MİNKU presaya açıkladı: “Bölä işi yapmaa deyni karar alındı raametli muzıkantları anmak konțertından sora, angısını biz her yılınTAA DERINDÄN
GTGB_GAGAUZLUK (2)
2019-cu yılın Küçük ayın 20-23 günnerindä Grețiyanın Batı Trakiya bölümündä bulunan Gümülcine (Komotini) kasabasında geçti Halklararası Ana Dili yortusu, angısında, Gümülcine Türk Gençlär Birlii (GTGB) teklifinä görä, “Anadil Türkçemizi Beraber Kutluyoruz” sırasına ortak kutlamaların hazırlıına Gagauziyanın “GAGAUZLUK” Cümne Birlii da katıldı. Gagauzların tarafından bu kutlamalarda pay aldılar “GAGAUZLUK” Cümne Birlii başı akademik hem yazıcı Todur ZANET, eni kurulan Ankara Gagauz dernää başı İrina ÜSÜMBEYLİ, çokluktan “Todur ZANET” lițeyin üürencilerindän oluşan Kongaz küüyün “Altın çöşmä” ansamblisi (önderci Viktor GRADİNAR), poet Tatyana DRAGNEVA, Komrat “Mihail ÇAKİR” pedagogika kolecindän türkücülär Anastasiya ÇOBAN hemTAA DERINDÄN