ANSAMBLİLÄR BOLUMU

ihlam_fest (1)
Küçük ayın (fevral) 22-dä Gagauziyada geçti uşak muzıka hem incäzanaat şkolaların “Pek gözäl seslerin ihlamı” VII-ci Respublikalı festivali, angısına katıldılar Moldova Respublikasının hem Gagauziyanın 11 kasabasından 350-dän zeedä körpä hem genç muzıkant. “Pek gözäl seslerin ihlamı” VII-ci Respublikalı festivali hazırladı hem geçirdi Gagauziya kultura Upravleniyası, angısı kolaylık verdi Komrattakı sțenada kendi ustalıklarını göstersinnär ölä uşak muzıka şkolalarını, nicä: – Andrey Valkov adına Komrat munițipiyi uşak muzıka şkolası; – Gerasim Lupoy adına Orhey munițipiyi uşak muzıka şkolası; – Mihay Dolgan adına Sıncerey kasabasının uşak muzıka şkolası; – Kişkaren küüyün muzıka şkolasıTAA DERINDÄN
valkanes_oyun (1)_1
Kişinev kasabasında geçti sıradakı şindiki tanțlarda Moldova çempionatı, neredä Valkaneş yaratma merkezindän “Grațiya Dens” hem “Fêntazi” ansamblileri 5 ödül kazandılar. “Grațiya Dens” hem “Fêntazi” şindiki tanțlar ansamblilerin oyuncuykaları bu çempionatta iki boy kategoriyasında beş oyun gösterdilär. Jürinin kararına görä, onnara iki 1-ci, bir 2-ci, bir 3-cü hem bir 4-cü er verildi. Kutluca olsun!TAA DERINDÄN
karanfil_besalma (1)
Gagauziyanın “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” Zakonun ömürä geçirilmesi çerçevesindä Gagauziya kultura Upravleniyası yaptırdı hem baaşladı Beşalma küüyün “Karanfil” oyun ansamblisinä milli portularına benzedilmiş eni kostümnar. Nicä açıkladı Gagauziya kultura Upravleniyası, Beşalma küüyün “Karanfil” oyun ansamblisinä yapılmış 20 komplekt kız hem çocuk milli portularına benzedilmiş eni kostümu. Çocukların kostümnarı gölmek, don, kuşak hem jiletkadan oluşêr. Kızların sa –fistan, batik hem fıtadan oluşêr. Beşalma küüyün “Karanfil” oyun ansamblisi kuruldu 2009-cu yılda Beşalma küüyün Kultura evindä. Onun öndercisi – Hristafor AVRAMOGLU.TAA DERINDÄN
duz_ava_7_02_2024 (1)
(Raametli Semön POMETKOnun duuma günün 73-cü yıldönümünä) Küçük ayın (fevral) 7-dä Komratta oldu büük bir konțert – raametli “İncäzanaatta Maêstro” Semön Vasilyeviç POMETKOnun 53 yı geeri kurduu hem büün onun adını taşıyan gagauzların en anılmış “Düz Ava” türkü hem oyun şannı ansamblisinin büüleyici konțertı. Komrat Kultura evi o günü dop-doluydu hem “Düz Ava” türkü hem oyun şannı ansamblisinin büüleyici bu konțertınä gelän insannar hiç bir kıpımcık ta pişman olmadılar, çünkü, o avşam, sțenada enidän duudu hem insan arısına çıktı o şedevralar, angıların temelini 53 yıl geeri kurdu Maestro Semön POMETKO,TAA DERINDÄN
eni_turku (4)
Gagauziyanın kultura Upravleniyasının çalışmasınnan Kırım ayın (dekabri) 22-dä Komrat kultura Evindä geçti I-ci “ENİ TÜRKÜ” yarışması, neredä pay aldılar 16 yarışmacı 18 türküylän. “ENİ TÜRKÜ” yarışmasında vardı nicä katılsınnar gagauz dilindä türkülärlän 14 yaş yukarı olan kişilär (solistlar, duetlar, triolar hem ansamblilär) hem onda pay aldılar: İlyä hem Evdokiya KÖSÄlär (“Gagauziyam” türküsünnän), Yuliya ARNAUT  (“Analar” türküsünnän), “Serin-su” vokal ansamblisinin solistleri İrina GERASİMOVA hem Valeriy ARNAUT (“İnanmêêrım” türküsünnän), Andrey PALİK (“Воваmа” hem “Gelsän” türkülerinnän), Tatyana UZUN (“Sevgili küüyüm Kıpçak” türküsünnän), Mihayil PAÇİ (“Hederlez” türküsünnän), Viktoriya ARNAUT (“Sendän sora” türküsünnän), İlyä KALAKTAA DERINDÄN
cudo_deti
Çadır kasabasının “Çudo deti” halk oyunnarı ansamblisinä geçän afta eni oyun kostümnarı hem çocuklara (don, gölmek, kuşak, jiletka) hem da kızlara (fıta hem fistan) baaşlandı. Nicä açıkladı Gagauziya kultura Upravleniyası bu kostümnar için para Regional bücetından alınmış. “Çudo deti” halk oyunnarı ansamblisi kuruldu 2007-ci yılda hem bulunêr Çadır kasabasının birleşik kultura Merkezindä. Ansamblinin öndercisi – Tatyana YALAMA.TAA DERINDÄN
caltay_mercanka (2)_1
Ceviz ayın 8-10 günnerindä Bulgariyanın Kiten kasabasına olan «Фолклорен Изгорев» halklararası etno festivalindä büük başarıylan hem ödüllenmäylän pay aldı Caltay küüyün gimnaziyasının “Mercanka” uşak ansamblisi. Büün bu ansambli için annadêr onun kurucusu Caltay gimnaziyanın iştä hem ustalıkta pedagogu Evdokiya Petrovna PETKOVİÇ. Büük hodulluum var bizim Caltay küüyün talantlı ușakları icin. Taa eveldän bu küçük küüyümüzün insanı anılmıș oldu sevgiliklän, hatırlıklan hem talantlıklan, türkücülüktän hem oyunculuktan. Küüyümüzün insanı becerer çok türlü gagauz oyunnarını oynamaa, çok türkülär evelki zamannardan tutêrlar aklılarında. Bunnarı hepsini savașêrlar üüretmää kendi ușaklarını. Biz dä şkolalarda üürederiz hemTAA DERINDÄN
atestatiya_gagauziya (5)
Kirez ayın (iyün) 22-dä Komrat Kultura evindä Gagauziyanın 39 amator incäzanaat kolektivına atistațiya yapıldı, neredä onnar, “Örnekli” adını kazanmaa ya da korumaa deyni, kendi portfoliolarını hem en islää konțert nomerlerini gösterdilär. “Bu atestațiya sırası yapılêr dört yılda bir kerä, – bildirdi Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA, – hem yapılêr o Moldova kultura ministerliin “Amator incäzanaat kolektivları için Kuralı”na görä”. Lääzım urgulamaa, ani elemeyä girän kolektivların arasında vardılar gagauz, bulgar, çingenä, moldovan, poläk, ukrayın folklor, estrada, telli hem dugovoy ansamblilär. Kalmadılar bir tarafta ansamblilerin solistları da. Bu yıl “Örnekli” adınıTAA DERINDÄN
martisor_2023 (1)
Baba Marta ayın 7-dä, Moldovanın 57-ci “Marţişor” milli festivalin çerçevesindä, Kişinevun “Nikolay SULAK Milli Palatası”nda olan konțerttä pay aldılar Komrattan Gagauziyanın anılmış türkü hem oyun ansamblileri “Düz Ava” hem “Kadınca”. Gagauz milletinin “Düz Ava” hem “Kadınca” ansamblileri büük ustalıklan sțenadan gösterdilär artık sedef olan gagauz milli oyunnarını hem halk muzuka kompozițiyalarını, tanıştırdılar siiredicileri gagauz türkülerinnän. O günü, Gagauziya artistlerinnän barabar, kendi ustalıını siiredicilerä gösterdilär Moldovanın çeşitli halkların ansamblileri dä, ölä nicä “Rodolübiye”, “Veselia”, “Vodograi”, “Enigma Romilor”, “Polinuşca”, hem da musafir olan “Sturczanskie Dzwoneczki”, angıları tanıştırdılar onnari moldovan, gagauz, bulgar, çingenä,TAA DERINDÄN
dipmisiyalarda_2
Kırım ayın (dekabri) 5-dä Gagauziyanın Aydar küüyündän “Çancaaz” uşak ansamblisi, Kişinevda bulunan diplomatiya misiyalarına uurayıp, orada gagauzların Survaylan ilgili adetlerini gösterdilär hem gagauz türkülerini çaldılar. Gagauziya İspolkomun çalışmasınnan, başta Gagauziya Başkankası İrina VLAHın olarak, Gagauziyanın Aydar küüyündän “Çancaaz” uşak ansamblisi Kşinevdakı Türkiye, Franțiya, Vengriya, Polşa Büükelçiliklerindä hem Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunun (TİKA) ofisindä bulundular, orada gagauzların Survaylan ilgili adetlerini gösterdilär hem gagauz türkülerini çaldılar. Adetä görä, Büükelçilär hem diplomatiya misiyaların başları körpä artistlerä tatlılık, baaşışlar hem, belliki, ufak para verdilär.TAA DERINDÄN