Gurol_Sokmensuyer

09.10.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, İNTERVYU BÖLÜMÜ, 4122 KERÄ BAKILMIŞ

Karşılıklı saygıya hem inanca dayalı ilişkilerin temeli taa da kaavileşecek

Esaba alarak, ani Türkiye Respublikasının 12-ci Prezidentın Sayın Recep Tayyip ERDOĞANın Moldovaya hem Gagauziyaya beklenän vizitı pek meraklandırêr okuycularımızı, “Ana Sözü”  gazetası karar aldı bu vizitlan ilgili soruşlarını Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜERa sormaa. Bakmadaan ona, ani vizitın hazırlanmasında Canabisinin zamanı çok kısıtlı o kayıl oldu soruşlarımıza cuvap etmää.

Paalı Büükelçi, TC Prezidentın Recep Tayyıp ERDOĞANın vizitından neyi bekleersiniz?
Raametli Prezidentımız Süleyman DEMİREL 1994 yılında Moldovaya bir ofițial vizit yaptı. Şindi da Sayın Prezidentımızın 2018-ci yılın  Canavar ayın (oktäbri) 17-18 günnerindä yapılacek vizit, 24 yıldan sora Moldovaya Prezident uurunda yapılan ilk ofițial vizit olacek.

Vizittä, Sayın Prezidentımıza eşi Emine ERDOĞAN Hanumefendinin da eşlik etmesi beklenmektädir. İki günnük vizitın ilk günün Kişineva, ikinci günü da Gagauz avtonom Erinä ayrılması plannanmaktadır.

Moldova, ortak sınırımız bulunmamaklan birliktä bölgemizdeki evelki dostlarımızdan hem komşularımızdan biridir. Moldovayı devletimiz için özel yapan en önemni elementlardan biri da, şüpesiz, Gagauz soydaşlarımızdır.

Bu baalamda, Sayın Prezidentımızın vizitı hem dost devlet Moldovaylan ikili ilişkilerimizin ele alınmasına hem geliştirilmesinä; hem da Gagauz soydaşlarımızlan bir araya gelinmesinä sebep olacektır.

Söz konusu vizit sırasında, Moldovaylan ilişkilerimizi strategiyalı ortaklık uuruna çıkaracek bir belgenin imzalanması plannanmaktadır. Strategiyalı ortaklık, ikili ilişkilerin her alanında ileri bir işbirlii uuruna uur etmektädir. Bu çerçevedä, bundan sona üst uurda vizitlar taa sık hem düzenni olarak aslıya çıkaralaceklar, iki devleti ilgilendirän ikili hem çok taraflı konularda düzenni konsultațiya mehanizmaları hem çalışkan plannarı oluşturulabilecek, kultura ilişkilerin geliştirilmesi için proektlar hazırlanabilecek hem halklararası kuruluşlarda yakın dayanışma sergilenecektir.

Vizit sırasında iki devlet arasındakı ilişkilerin derinnemesinä hem eni bir biçimdä görüşülmesi hem konkret kararlar alınması beklenmektedir. Bu baalamda, politika, ekonomika hem kultura ilişkilerimizin taa ileriyä nasıl taşınacaa konusundakı görüşlerimiz, Moldova tarafınnan paylaşılacek hem yapılacek işbirlii alanları deerlendirilecektir.

Gagauz soydaşlarımıza 1994 avtornomiya zakonunnan tanınan haklara işlerlik kazandırılmasına önelik beklentimiz hem Gagauz halkın soțial hem ekonomika gelişiminä katkı saalayacek işbirlii alanları da buluşmalarda gündelik punktların arasında er alacektır.

İki devlet arasında, Prezidentlar uurunda, eni annaşmaların imzalanması beklener mi?
İlişkilerimizi strategiyalı ortaklık uuruna çıkaracek belgenin kimär kerä, başta vatandaşlarımızın karşılıklı olarak bületennerinnän gezi yapmalarına kolaylık verecek bir Annaşma olmak üzerä, üüredicilik, kultura, gençlik hem sport alannarında ilişkilerimizin annaşmak temelini kaavileştirmäk eni annaşmaların imzalanması ön görülmektädir.

Vizit programasında, Moldova Prezidenturasının binasının ofițial açılışından karä, başka başarılmışTürkiye proektların açılışları bekleniler mi?
Moldova Prezidenturasının binasının remondu, Prezident Sayın İgor DODONun Sayın Prezidentımızdan istedii üzerinä devletimiz tarafından üstlenilmiştir. Türk halkının, kardaş hem dost Moldova halkına baaşışı olan remondun Sayın Prezidentımızın vizitina kadar tamamnanarak ofițial açılışının vizit olayınnan yapılması hem binanın Moldova devletinin hem halkının izmetinä verilmesi plannanmaktadır.

Ayrıca, TİKA tarafından Komratta yapılan Bölge Bolnițasının eni izmet binasının, Nastradin Hoca uşak başçasının; Ankara Altındaa primariyamızın tarafından yaptırılan Gençlik Merkezinin remondu, genä da hep o primariyamızın tarafından üstlenilän Kultura Evinin açılış törenlerinin gerçekleştirilmesi ön görünmektedir.

İki Prezidentın eşlerinin ayırı programlarında nereyi vizit yapılacek?
Sayın Prezident DODONun eşi Sayın Galina DODON Hanumefendinin vizitta Sayın Prezidentımızın eşi Sayın Emina ERDOĞAN Hanumefendiye eşlik etmesi ön görülmektädir. Hanumefendilerin Kişinev hem Komratta özelliklän karı, uşak hem yaşlılara izmet verän soțial kuruluşları vizit etmeleri plannanmaktadır.

Sizincä, Moldovaya hem Gagauziyaya bu vizit ne kazandırır?
Ortak istoriyamızı inceleyecek olursak, açıkça görülecektir ki, Moldova halkınnan Türk halkı 300 yıl hep o devletin insannarı olarak barış hem raatlı içindä yaşamış hem komşuluk yustițiyasını günümüzä kadar yaşatabilmiş iki toplumdur. 24 yıl öncä raametli Prezidentımız Süleyman DEMİREL tarafından yapılan ofițial vizit, hem şindiki Moldova Respublikasınnan Türkiye Respublikası arasındakı karşılıklı saygıya hem inanca dayalı ilişkilerin hem da Gagauz soydaşlarımızlan dost Moldova halkı arasındakı kalıcı barışın temellerini atmıştır.

Sayın Prezidentımızın vizitı da kuşkusuz bu saalam temel üzerinä eni gorizontlar açacektır.

Vizit, bölgemizdeki ayırılılaran ilgili bütüm tarafların katkılarınnan barışçı çözümnär bulunmasına hem bu uurda ortak varlıımızı arttırılmasına hem önündeki darboozların kaldırılmasına önelik eni gorizontlar açacak, karşılıklı yatırımnara stimul vereräk devletlerimizin kalkınmalarına hem varlıına katkıda bulunacek, halklarımız arasındakı ilişkilerini taa da arttırarak kulturu ilişkilerimizin kolaylıkça derinneştirilmesinä uygun tarla yaratılmasını saalayacektır.

Saa olun.
Sizä teşekkür ederim.

 

BİR CUVAP YAZIN