tz_1 (10)

02.11.2023, tarafından yazılı , CÜMNE, KİŞİLÄR, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, LİTERATURA BÖLÜMÜ, 298 KERÄ BAKILMIŞ

Kongazda akademik hem yazıcı Todur ZANETin 65-ci yıldönümünü kutladılar

Canavar ayın (oktäbri) 31-dä Kongaz küüyün Todur ZANET adına teoretik lițeyindä oldu bir yaratma sırası, ani ilgiliydi bu yul Kirez ayın (iyün) 14-dä tamamnanan akademik hem yazıcı Todur ZANETin dumaa yaşın 65 yıldönümünnän.

Yaratmak sırası hazırlanmıştı Todur ZANET adına teoretik lițeyin direktoru hem gagauz dilindä hem literaturasında üürediciykası Mariya Dimitrievna ÇEBANOVAnın, lițeyin üüredicilerin hem büük klaslarda üürencileri tarafından.

Yubilärdan kaarä bu yortuya buyur edilmiştilär Kongaz küüyün gimnaziyaların direktorları hem gagauz dilindä üüredicileri, uşak başçaların başları hem terbiedicileri, Kultura evin direktoru hem zaametçileri, anımış gagauz türkücüleri hem türkücüykaları, Todur ZANETin odnoklasnikleri, dostları hem okuycuları.

Pek meraklı hem düşünülmüş kutlama sırasında, lițeyin direktoru Mariya Dimitrievna ÇEBANOVA başta olarak, üüredicilär hem sıraya gelän insannar kutlama sözlerinnän danıştılar yubilera, aklına getirdilär onun küçüklüünü, şkola vakıdını hem şkoladan sora yılları.

İki saatlık programada büük klasların üürencileri candan duygularlan okudular avtorun peetlerini hem gösterdilär onun “Aya Mariya” kiyadından teatrulu sțenkayı. Anılmış gagauz türkücüykası Yuliya ARNAUT hem büük türkücümüz Andrey İVANOV çaldılar Todur ZANETin peetlerinä türküleri. Dijital ekrandan sayfa-sayfa annadıldı yubilärın yaşaması, okundu Moldovanın hem Gagauziyanın büük kultura insannarın Canabisi için sözleri.

Yaratma sırası vakıdında, ekrandan zalda bulunannara danışarak, yubilär için annattılar onun anası İvanna Dimitriyevna, bulüsü Zinaida Georgiyevna, odnoklasnițası Stefanida JEJU, batüsunun kızı İvanna UZUN, büük dostu hem kompozitor İlya FİLEV.

Kongazın “Altın çöşmä” örnekli uşak oyun ansablisi oynadı yubilär  hem içerdä bulunan insannar için gagauz oyunnarını.

Belliki, baaşışsız da olmadı. Sıra vakıdı yubilär için kutlama sözlerini tutan insannar baaşladılar yazıcımıza çiçek hem türlü baaşışlar. Onnarın birisi da oldu, maasuz bu sıra için hazırlanmış, poetın patredi hem büük bir tort.

Sıranın sonunda Akademik hem yazıcı Todur ZANET danıştı hepsinä, kim bölä büük saygı gösterdi Canabisinä, şükür sözünnän, candan-ürektän diledi hepsinä saalık hem uzun ömür.

Kongaz küüyün Todur ZANET adına teoretik lițeyindä olan akademik hem yazıcı Todur ZANETin dumaa yaşın 65 yıldönümünnän ilgili bu yaratma sırası başarıldı ortak patretlän hem tatlı masaylan.

Gagauziya Radio hem Televideniya  Cümnä Kompaniyası da bütün bu sırayı video yazısına aldı, saa olsunnar.
tz_1 (1) tz_1 (2) tz_1 (3) tz_1 (4) tz_1 (5) tz_1 (6) tz_1 (7) tz_1 (8) tz_1 (9)

BİR CUVAP YAZIN