GHT_PARLAMENT_10.07.17_

12.07.2017, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 1861 KERÄ BAKILMIŞ

“Neredä birlik – orada dirlik! Neredä kavga – orada duşmana halva!” Osa prännik mi?

Nicä bilersinizOrak ayın (iyül) 10-da lääzımdı olsun Gagauziya Halk Topluşun (GHT) üstolan toplantısı, angısında inceleneceydi durum, ani peydalandı Moldova Parlamentın Gagauziyaylan ilgili zakonnarın yonulmasından sora. Ama toplantı olmadı hem da… ol-ma-ya-cek! Osa… ol-la-cek mı?

Neçin toplantı olmadı biz ayzdık statyada “Ne enseyecek? Kamçı mı, prännik mi?” (bak: http://anasozu.com/ne-enseyecek-kamci-mi-prannik-mi/). Ama neçin toplantı olmayacek artık kısadan sizä açıklamaa savaşacez.

Bilersiniz mi neçin o olmayacek? Neçin zerä bizimkilär (Gagauziya Halk Topluşu öndercileri) hasret oldular o prännää, ani onnara adadılar Moldova Parlamentın duvarları arasında.

Bilersiniz nicä iş oldu: Gagauziya Halk Topluşun üstolan toplantısı olması vakıdı erinä, 6 kişilik GHT delegaţiyası (GHT Başını Vladimir KISSA, GHT Başı yardımcısınnan Aleksandr SUHODOLSKİY, GHT komisiyaların başları Vitaliy ÇEBANU, Pötr ÇAVDAR, Ekaterina JEKOVA hem GHT deputatı Mihail JELEZOGLU) ansızdan gitti Kişineva da, ilktän ikiyä (politika patriyalarına görä) bölünüp, kendi ayırı görüşmelerini yaptılar. Soţialistlär buluştular Moldova Prezidentınnan. Öbürlär (demokratlar) – öbürlärlän (demokratlarlan). Sora da, genä bireri toplaşıp, Moldova Parlamentın spikerinnän Adrian KANDUylan buluştular. Adrian KANDUnun tarafında vardı Moldova Parlamentın deputatı gagauz Kornel DUDUNİK ta.

Beifing_

Buluşmadan sora, GHT delegaţiyasının altıdan sadä dört kişisi (soţialistlär yoktu) Mihail JELEZOGLU, Ekaterina JEKOVA, Vladimir KISSA hem Vitaliy ÇEBANU brifingta presaya bir açıklama yaptılar.

Brifingçılar neçin sa Gagauziya Halk Topluşun (GHT) üstolan toplantısına dedilär «так называемая сессия» da annattılar nicä gözäl onnarı karşlamış Moldova Parlamentın spikeri hem nesoy faydalı hem annaşmalı konuşmak olmuş. Onnar bildirdilär, ani Adrian KANDU adamış “üç aftanın içindä gagauziyaylan ilgili üç zakon 2 okumakta kabledilecek” hem bu iş için politiçeskaya volä var, ama deputatlarlan da işlemää lääzım”.

Bekim da ölä, ama Moldova Parlamentın bu buluşmaklan n ilgili basın açıklamasında bunnar için yarım da laf sölenmeer: «Мы заинтересованы в расширении сотрудничества между парламентом и Народным собранием АТО Гагаузия на благо всех жителей страны, заявил  председатель парламента  Андриан Канду в ходе сегодняшней дискуссии с депутатами Народного собрания АТО Гагаузия.

Андриан Канду подчеркнул, что крайне важно, чтобы вопросы сотрудничества были направлены на повышение благосостояния людей автономии. Он призвал депутатов Народного собрания принять участие в работах комиссий и рабочих групп парламента при обсуждении важных, влияющих на автономию проектов. Также председатель парламента  пригласил гагаузских депутатов к участию в составе официальных делегаций в рамках заграничных командировок.

В ходе обсуждения рабочей группы по обеспечению в рамках конституционных норм функциональности Автономного территориального образования Гагаузия и законодательных положений Республики Молдова в связи с особым статусом АТО Гагаузия, спикер подтвердил, что существует политическая воля для утверждения  проектов, касающихся автономии. Андриан Канду напомнил, что разработанные в рамках рабочей группы проекты рассматривались как в комиссиях, так и в расширенном формате дискуссий.

В свою очередь депутаты Народного собрания АТО Гагаузия поблагодарили председателя парламента за усилия в продвижении проектов законов, разработанных в рамках рабочей группы. Председатель Народного собрания АТО Гагаузия Владимир Кысса подчеркнул, что автономия является частью Республики Молдова, и оценил тот факт, что гагаузские депутаты рассматриваются руководством парламента как равноправные дискуссионные партнеры.

В ноябре 2015 г. по инициативе спикера Андриана Канду была создана рабочая группа с Народным собранием АТО Гагаузия. Цель платформы – сближение центральных и региональных органов власти, а также разработка дополнительного механизма включения Гагаузии в проекты по модернизации Республики Молдова». (bak: http://parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3222/Page/0/language/ro-RO/Default.aspx).

Nicä görersiniz Moldova Parlamentın bu açıklamasında sadä pränniklär var.. Onnarın arasında GHT deputatlarına «принять участие в работах комиссий и рабочих групп парламента при обсуждении важных, влияющих на автономию проектов», pay almaa «к участию в составе официальных делегаций в рамках заграничных командировок».

Hepsi brifingçılar tek-tek olarak söledilär neçin pay aldılar bu buluşmada hem kabaat attıılar kalan 30 GHT deputatına, ani bu buluşmaya gelmedilär da «так называемая сессия» erinä “yapmadılar GHT sessiyasını Moldova Parlamentın binasında” (?!?).

Moldova Parlamentında “bukadar şen hem umutlu buluşmak için” brifingın sonunda GHT başı Vladimir KISSA istär istemäz, hiç kendisi da annamadaan (taman psiholog hem psihiator Sigizmund FREYDa görä), açıkladı, ani pek inanmêêr Moldova Parlamentında buluşmakta adanmışları Gagauziyaylan ilgili 3 zakonun kabledilmesi için: «Ну а если уже их не рассмотрят, конечно, депутаты народного собрания вернутся к этому вопросу на обсуждение».

Brifingın açıklamalarından belli oldu taa bir iş: büünkü gündä Gagauziya Halk Topluşu çatır-çatır daalêr da GHT deputatları diil, ani gagauz halkına izmet etsinnär, ama kendilerinä da izmet edämeerlär. Zerä onnar unuttular dedelerimizin sözünü: “Neredä birlik – orada dirlik! Neredä kavga – orada duşmana halva!” Osa prännik mi?

Hep o günü GHT başı Vladimir KISSAnın üünmäk açıklamasından üürenildi, ani Moldova Parlamentında buluşmada Gagauziya için CAN SOLUU KADAR önemni zakonnar için lafedärkana taa bir pränik uzadıldı – Moldova Parlamentın yardımınnan GHTnın “can soluu kadar önemni” eni oturma salonu kurulacek hem tertiplenilecek.

Gagauziyaylan ilgili zakonnarın işi “Ölmä eşeciim!” işinä döndü: Ölmä eşeciim prännik verecez! Prännii iyincä vakıt ta gidecek – eşecik ta, bekim, geberecek!

GHT deputatlarına deyni bir önemni açıklama: «Чтение законопроектa – организационно-правовая форма рассмотрения законопроекта парламентом  и определённая стадия его обсуждения. Как правило, по каждому внесённому законопроекту проводится три чтения. В первом чтении решается вопрос о передаче законопроекта в профильную комиссию. Во втором чтении идёт детальное обсуждение проекта, вносятся поправки и дополнения. В третьем чтении идёт голосование за проект в целом, возможны лишь редакционные поправки. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Чтение_законопроекта).

Zakonnarın 1-ci hem 2-ci okumaklarda kabledilmektä sora, 3-cü okumakta kabledilmäk nezaman olacek (hem olacek mı?) belli diil. Onuştan, paalı GHT deputatları, gözlerinizi cafayır taşı gibi açın, pränniklär kamçıya dönmesin deyni.

Akademik hem poet Todur ZANET, Gagauzi Milli Gimnanın avtoru

BİR CUVAP YAZIN