CÜMNE BOLUMU

represiyalar

2014.07.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziyada Sibirä kaldırannarı andılar

Çadırdakı “Dooruluk” cümne kuruluşun zaametinnän Orak ayın (iyül) 6-da Çadır kasabasında andılar onnarı, kimi sovet rejimın vakıdında Sibirä kaldırdılar hem GULAG lagerlerindä yok ettilär. O günü çadırdakı “XX-ci üzyılın 40-50 yıllarında politikalı represiyaların kurbannarını anmak” taşın yanında toplandılar Gagauziyadan insannar, kimin yakınnarı o titsi yıllarda rejimın kaya taşlarının arasına kaldı. Popazlar slujba yaptılar. İnsannar tutuşturdular mumnarı, anmak taşına çiçek koydular hem, kısa bir mitingta, annattılar o unudulmaz yıllar için hem aar sünmäz acılar için. Not. Sayılêr, ani bütün Gagauziyadan politikalı represiyaların altına düştü 4 binä yakın insan (haliz insan sayısı büünküTAA DERINDÄN
sarap

2014.07.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA BOLUMU

I-ci Karadeniz şarapçılık Forumu

Orak ayın (iyül) 3-4 günnerindä Gagauziyada geçti I-ci Karadeniz şarapçılık Forumu. Forumda pay aldılar Kara Deniz dolayında bulunan devletlerdän (Azerbaycan, Armeniya, Belorusiya, Gruziya, Moldova, Rusiya, Türkiye, Ukrayna) şarapçılar, ekonomistlar, diplomatlar, jurnalistlar hem cümne insannar. Forumun açılışında pay aldılar hem nasaat ettilär: Moldovanın çiftçilik Ministrusu Vasiliy BUMAKOV, Gagauziyanın başkanı Mihail FORMUZAL, Gagauziya Halk Topluşun başı Dimitriy KONSTANTİNOV, Rusiyanın baacılar hem şarapçılar Birliin prezidentı Leonid POPOVİÇ hem başkaları. I-ci Karadeniz şarapçılık Forumunda iki Tombarlak masa toplantısı oldu: «Проблемы и перспективы винодельческой отрасли после подписания договора об Ассоциации с ЕС и создания ЕвразийскогоTAA DERINDÄN
angeli_F

2014.06.30,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Födor Afanasiyeviç ANGELİ raametli oldu

Kirez ayın (iyün) 29-da raametli oldu büük politikacı, diplomat, jurnalist, bilim adamı hem yazıcı Födor Afanasiyeviç ANGELİ. Canabisi duudu 1935-ci yılda Canavar ayın (oktäbri) 29-da Aydar küüyündä. Orta şkoladan sora, başardı “M.Lomonosov” adına Moskva devlet universitetın (MDU) Aziya hem Afrika institutunu, MDU aspiranturasını, partiyanın Moskvadakı Üüsek şkolasını. Moldova respublikasının kıymetli jurnalistı. Filolgiya bilgilerindä doktor. Födor Afanasiyeviç ANGELİ işledi SSRB Devlet televideniyansında korespondent. Moldova “İnturist” firmasının Baş direktoru oldu. 1967-1972 yıllarda Romıniyada “Novosti” haber agenstvosunun korespondentı hem 1974-1979 yıllarda “Pravda” gazetasının korespondentı işledi. 1972-1974 hem 1979-1983 yıllarda Moldova Komunist partiyasının MerkezTAA DERINDÄN
bilmemneler

2014.06.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kulturamızın erinä Batı “zenginnikleri” geler

Devlet Batıya dönüncä bizä Batı “zenginnikleri” geldi. O zenginniklerin birisi sex azınnıkların açıktan korulması. Brakın korulmasını – bizim kulturamızı, adetlerimizi, aylelerimizi, uşaklarımızı, yuvalarımızı bozêrlar, ruh zenginniimizi yok ederlär. İnsannık hem kusurluklara saburluk maanasınnan, bizä bütün mındarlıı getirdilär: ilktän narkotiklerdän korunmak maanasınnan gençlerimizi narkotiklerä alıştırdılar, sora şkolalara sex annadan kiytları soktular, sora da adamın adamnan, karının karılarlan sex yapmalarını hem evlenmelerini ortaya çıkardılar, da, “tolerantnost” maanasınnan bunnarı zakonnara geçirerlär. Bakın, “Voice of Amerika” kanalı haberleer, ani Amerikanın viţe-prezidentı Joe Biden sex azınnıkların korunmasını insannarın milli kulturalarından hem adetlerindän taa üüsää koyêr.TAA DERINDÄN
kdu_proekt

2014.06.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Evropa standartlarında

Kirez ayın 26-da Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL hem Kişinev TİKA ofisin koordinatoru Atilla Cem KARAMOLLAOĞLU Komrat Devlet Universitetın (KDU) kollektivına universitetın obşçejitiyesını Evropa standartlarına görä enilenmäk proektına prezentaţiya yaptılar. Proektın hazırlanması için TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu) 37 bin Euro para verdi. Bütün proektı Kişinevdan “Urban-proekt” kuruluşu yaptı. Proekta görä obşçejitiyada Evropa standartlarına uygun olarak enilenmä, mebel, santehnika, komunikaţiyalar yapılacek. Bütün bu işlär için 1,5 milion Euro para lääzım olacek. Neettä var bu parayı yabancı donorlardan bulmaa. PATRETTÄ: Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL hem KDU rektoru ZinaidaTAA DERINDÄN
army5
Kirez ayın (iyün) 25-dä bizä başladı gelmää haberlär ani, Çöşmäküüyündän işidiler uultular, yakınnarda avtomat sesleri hem patlamalar. İnsannar sorardılar: “Ne olêr? Cenk mi başlêêr? Cenk mi geler?” Biz bilmäzdik ne cuvap vermää, zerä bu kuşkulu vakıtlarda her türlü işlär var nicä olsun. Auşam üstü üürendik, ani o günü Moldovanın Kaul kasabasından “Dacia” motorlu pehota brigadası haliz kurşunnarlan, granata hem snaräd patlatmalarınnan düüşä hazırlanmak denemeleri yapmış. Te ne bunun için Moldova korunmak Ministerliin saytında (http://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=122&obj=2773) yazılı: “CHIŞINĂU, 25 iunie 2014 — Militarii brigăzii de infanterie motorizată „Dacia” din Cahul au desfăşuratTAA DERINDÄN
KDU

2014.06.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

KDUda taa iki “Doktor Honoris Causa” oldu

Kirez ayın (iyün) 26-da Komrat Devlet Universitetın (KDU) Senato kararınnan Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçisinä Mehmet Selim KARTALa hem Kişinev TİKA ofisin koordinatoruna Atilla Cem KARAMOLLAOĞLUya “Doktor Honoris Causa” şannı adları hem Diplomnarı verildi. “Ana Sözü” gazetasına açıklama yaparak, KDU Senato azası Konstantin TAUŞANCI dedi, ani “Canabilerinä “Doktor Honoris Causa” şannı adları verildi o üzerä, ani Biz tanıyêrız hem saygı duyêrız Büükelçi Mehmet Selim KARTALın hem TİKA ofisin koordinatoru Atilla Cem KARAMOLLAOĞLUnun çalışmalarına hem zaametlerinä Türkiye Respublikasının Gagauziyaya hem Komrat Devlet Universitetına büük yardımnarın yapılmasında”. Not. “Ana Sözü” gazetanın adından kutlêêrızTAA DERINDÄN
buuk_moldova

2014.06.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Büük Moldova devletinin 655 yıldönümü Gagauziyada bakılacek

Gagauziya İspolkmu karar aldı Gagauziyada Moldova devletinin 655 yıldönümü kutlamaa. Maasuz bu iş için Komratta bir tertip komitetı kuruldu. Komiteta 14 kişi girdi. Üç aftanın içindä komitet lääzım açıklasın kendi kutlama planını.TAA DERINDÄN
yalanci_sayt

2014.06.26,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Sayt «Гагаузы в мире» B-Ü-Ü-Ü-K BİR YALANDAN başladı

Geçennerdä açıklandı, ani enidän başladı işlemää Bütündünnä gagauzlar Kongresın (okuyun Gagauziya İspolkomun) saytı «Гагаузы в мире». Taa baştan sayt B-Ü-Ü-Ü-K BİR YALANDAN başladı. Saytın “Видео/Аудио” bölümün “Gagauziya Benim Topraam / Гагаузия Моя Родина” filmın anonsunda okuyêrız: “Gagauzya Benim Topraam / Гагаузия Моя Родина” – именно так называется фильм о гагаузах, снятый специально ко дню Третьего Всемирного Конгресса Гагаузов…” «снятый специально ко дню Третьего Всемирного Конгресса Гагаузов…» - bu B-Ü-Ü-Ü-K BİR YALAN. Bezbelli, saytı hazırlayan ideologlar pek islää üürenmişlär naţist Germaniyanın propaganda reyhsministrusunun Paul GEBBELSın en büük sözünü «Чем циничнее ложь,TAA DERINDÄN
mikrofon

2014.06.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Ses studiyası parasız, ama paralı

Gagauziyanın İspolkomu bildirdi, ani TİKA yardımınnan Gagauziyaya deyni ses studiyası alındı. Studiya Çadır kasabasında erleştirilecek. Gagauziya İspolkomun açıkladı, ani gagauz solistları studiyada parasız yazılaceklar. Ama bunun ardına hemen urgulandı, ani genä da yazılmak için biraz para lääzım olacek ödemää. Maamilä surat studiyanın izmetleri hem zaametçileri için, hem da komunal harçları için.TAA DERINDÄN