İNTERVYU BOLUMU

Ahmet_Aydin_ (1)
(“Ana Sözü” gazetası okuycuları için T.C. Büük Milli Meclis (parlament) Başkan Yardımcısınnan Ahmet AYDINnan reportaj) Ceviz ayın (sentäbri) 9-10 günnerindä Türkiye Respublikasının Büük Milli Meclis (parlament) Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet AYDIN, Moldova Parlamentının predsedateli Andrian KANDUnun ofiţial teklifinä görä,  Moldova Parlamentının 25-ci yıldönümü kutlamalarına katıldı. Ceviz ayın (sentäbri) 10-da Ahmet AYDIN basın açıklaması yaptı. Türkiye Kişinev Büükelçiliin I-ci sekretari Erdoğan ODABAŞın buyur etmesinnän, presa toplantısında pay aldı hem kendi soruşlarını Ahmet AYDIN verdi “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoru Todur ZANETta. Saygılı Ahmet AYDIN Moldovaya hoş geldiniz! Hoş bulduk! İlk öncäTAA DERINDÄN
mehmed
Dört yıl geeri Türkiyenin Kişinev Büükelçisi oldu saygılı Mehmet Selim KARTAL. Ozaman Canabisinnän “Ana Sözü” için ilk reportajımızı yaptıydık. Taa sora da gazetamızın sayfalarında Mehmet Selim KARTALlan çok haberlär hem reportajlar verdik. Herkerä gülär üzlü hem diologa açık bir insan olarak, paalı Büükelçi bizim soruşlarımıza açık cuvaplar verdi. Şindi da, Büükelçilää buyur edip, gözäl bir türk kafesi masasında bizimnän konuştu. - Saygılı Büükelçi, ilk öncä Türkiyedä olan teror patlamalarınnan hem terora can kurbannarınnan ilgili olarak Sizä hem bütün Türk halkına acızgannıımızı bildirerim hem baş saalıı diliyorum. - Teşükkür ederim. -TAA DERINDÄN
Ruslan_Garbali

2015.03.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, İNTERVYU, KİŞİLÄR BOLUMU

Başkan lääzım olsun çorbacı, diil politikacı!

Gagauziya Başkanına baamsız kandidat Ruslan GARBALI – işini, dostluu, acızgannıı bilän hem cana yakın bir adam 2015-ci yılın Gagauziya Başkannına kandidatlar çok oldu. Ama onnarın arasına çıktı bir adam, angısını politikada, sansın, hiç birisi may bilmäzdi. Orta yaşta hem kıvrak boylu. Açık bakışlı hem açık sözlü. İşini hem dostluu bilän. Acızgan hem cana yakın. Hepsi bu laflar onun için – Gagauziya Başkanına baamsız kandidat Ruslan GARBALI için. Ruslan Petroviç, Canabiniz ansızdan karar aldınız Gagauziya Başkanına kandidat olmaa. Neçin taa ileri kendinizi bu uurda denämediniz? Taa ileri bölä bir fikir banaTAA DERINDÄN
Aleksandar_Stoyanoglo
Gagauziya Başkanına baamsız kandidat Aleksandr STOYANOGLO – ömür için, zanaat hem ana tarafı için Bän sıradakı bir gagauz aylesindä büüdüm Canabiniz Komratta duudunuz. Ozamankı Gagauziyadakı küçüklüünüzdän neyi aklınızda tutêrsınız? Bişey önemli benim küçüklüümdä olmadı. Bän, nicä da hepsi uşaklar, sadää hem şkolaya gittim, sportlan ilgilendim, türlü krujoklara gittim. Bän duudum hem büüdüm sıradakı bir gagauz aylesindä. Anam-bobam sabahtan avşamadan iştäydi. Onnar beni pek sevärdi. Anamnan-bobam üürettilär beni iilikçi olmaa hem biri-birinä saygı gütmää. Onnar benimnän pek hodullanardılar. Bu iş ta bana, başarılı olmaa deyni, ihlam verärdi. Bän şkolada islää üürenärdim.TAA DERINDÄN
pasali_petr

2015.03.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, İNTERVYU BOLUMU

İnsan topluluuna deyni bilim lääzım

“M.V. Maruneviç” adına Bilim-aaraştırma Merkezinin direktoru, istoriya bilgilerindä doktor Pötr PAŞALI annadêr bilim aaraştırmaların, bilimin soţial potenţialının praktika önemlilii için, Merkezin 2014-cü yılının işleri hem 2015-ci yıla plannarı için. Pötr Mihayloviç, geçti bir yıl, nicä Canabin Gagauziyanın Bilim-aaraştırma Merkezin direktoruysunuz. Kolektivınız için bu yıl nicä geçti? Şindi başarılar* için zor sölemää, ama kısadan bölä söleyecam. Bizim kolektivımız ancak ayaa kalkêr. Hepsi taa olmêêr nicä isteerim olsun, neçinki dolay yanımızda çok problema var. Ama bir yılın içindä, Gagauziya İspolkomunnan barabar, biz kolektivi kurduk hem may boş erdä material bazasını kurduk: odalarıTAA DERINDÄN
Georgiy_Leycu
Georgiy LEYÇU, Çadır kasabasında Gagauziya Halk Topluşun deputatı. 1963-cü yılın Çiçek ayın (aprel) 21-dä Komratta duudu. Evli. Üç uşaan bobası. Yurist. 7 yıl Çadır rayonun prokuroru hem 11 yıldan zeedä Gagauziyanın prokuroru işledi. Moldova Respublikasının Baş prokuraturasının Üüsek Sovetin hem Baş prokuraturasının Kollegiyasının azası oldu. General gradı var. - Georgiy Georgieviç, Canabiniz kendi prokurorluk karyeranızda en üüsek erlerä etiştiydiniz. Neçin bu yoldan saptınız? - Bän taa vardı nicä prokuror işliim. Ama karar aldım, ani lääzım artık başka yolda da kendimi denemää. - Politikada mı? - İstärsanız ölä deyin. Ama bänTAA DERINDÄN
kati_terzi
Bütündünnä karıların Gününä karşı gazetamıza musaafir oldu Gagauziyanın hem Moldovanın anılmış jurnalistı, Gagauziya Radio hem Televideniye gözledici Komitetın predsedateli Ekaterina TERZİ-BARLADEAN. Canabisi işleer  IPNA “Teleradio Moldova” televideniye kanalın Gagauziyada maasuz korespondentı hem “Vesti Gagauziyi” gazetasınnan işbirliindä bulunêrı. - Ekaterina, 1989-cu yılda Moldovanın devlet universitetına oldu bir maasuz nabor – jurnalistika fakultetına bir grupa genç gagauz kabledildi. Onnarın arasında sän da vardın. Sän grupaya nicä düştün? - Halizdän bän istärdim olıym biologiyada bilim insanı. O üzerä Kişinev devlet universitetın biologiya fakultetına girmää istärdim. Taa ileri da istärdim olmaa yurist. Ama orayıTAA DERINDÄN
atil

2013.11.30,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, İNTERVYU BOLUMU

Biz Gagauziyanın gelişmiş bir bölgä olmasını isteeriz

- Gagauzlarlan ilk tanışmanız nezaman oldu? - Çok yıllar geeri. Bän taa küçüktüm, yaşardım Samsunda. Bobam gazetacıydı. Gagauzlar da gelmiştilär memleketimizä. Ozaman bän da gagauzlarlan tanıştım. Onnar da türkçä konuşardılar, biz da türkçä konuşardık. Burayı, Moldovaya TİKA koordinaroru olarak geldiimdä da gördüm, ani sadä dillän birliimiz bitmeer. Yaşamamız, imeklerimiz – hepsi ayni.  Burası, belli ki, ilk geldiimdä bana deyni bir ayırı bir dünnäädı. Ama bir avantaj vardı: burada bizim kardaşlarımız gagauzlar yaşêêrlar. - İkibuçuk yıl geeri siz Moldovada TİKA koordinatoru oldunuz. Ozaman nedän başlamaa düşündünüz? - Birdän ne yapacanız düşünämeersiniz.TAA DERINDÄN
zanet_obl_1
Poet, yazıcı, dramaturg, aaraştırmacı, folklorcu, rejisör, sţenarist, publiţist, çevirici. Gagauz Milli Gimnanın avtoru. 30-dan zeedä türkü peetlerini yazdı. Hazırladı hem çıkardı 10 kiyat, onnarın arasında peet toplumnarı, annatmak yazıları, pyesalar, bilim-aaraştırma enţiklopediyası, uşaklar hem şkola için kiyatlar. “Bucaan dalgasında” tele- hem radio programaların redaktoru olarak, “Teleradio Moldova” için gagauz dilindä 200-dän zeedä avtorluk programası hazırladı. “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoru. Todur ZANETin 55-ci yıldönümünä karşı bizim korespondent lafetti bu pek talantlı hem cümneyä çalışmada kendi zaametini saymayan insannan onun yaşaması, yaratmaları hem ana dilimiz için. - Canabinizin yaratmaları pek çeşitli,TAA DERINDÄN
Büükelçi Mehmet Selim KARTALa - 55!

2013.04.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, İNTERVYU BOLUMU

Gagauzların bölä ayırıklara düşmeyä hiç zorları yok

Artık bir yıl yıldan zeedä Moldovada Türkiye Respublikasının Büükelçisi sayın Mehmet Selim KARTAL çalışêr. Bu vakıdın içindä nelär yapıldı, nelär başarıldı, nelär kuruldu, nelär yapılmaa düşünüler? Hepsi bu soruşlara Canabisi cevap verdi gazetamızın baş redaktorunnan intervyuda. - Paalı Büükelçi Mehmet Selim KARTAL, artık bir yıl yıldan zeedä Moldovada Türkiye Respublikasının Büükelçisi olarak çalışêrsınız. Neetinizä koyduunuz yapılacek işleri yapabildiniz mi? - Belliki hepsini diil. Ama bir yıl iki ay içersindä yapılacek önemli işlär hepsi yapıldı. Benim için en önemliydi ekonomika hem kultura ilişkilerin cannandırlması. Bunda da bir er hakkettik. Ama çokTAA DERINDÄN