komrat_9_usak_bascasi (3)

27.05.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1358 KERÄ BAKILMIŞ

Komrat 9-cu uşak başçasında Todur ZANETlän buluşmak

Gelän evlat boylarına GAGAUZ ana dilimizä saygı, sevgi hem can duygusu yaratmaa deyni çok zaamet ederlär Gagauziya uşak başçaların zaametçileri, üüredicileri hem terbiedicileri. Bununnan ilgili Hederlez ayın 21-dä Komrat kasabasının 9-cu uşak başçasında oldu “Benim soluum, Canım benim – Paalı hem da sonsuz Ana Dilim!” adlı buluşma akademik, poet hem yazıcı Todur ZANETlän, neredä uşaklar gösterdilär bir yaradıcılık uroo, ani baalıydı Canabisinin yaratmalarınnan.
komrat_9_usak_bascasi (8)

Uşak başçasının başının Anna Vasiyevna KROYTORun önderciliindä uroo hazırladı gagauz dilindä hem literaturasında üüredici Lüdmila BARLADÄN hem muzıkada üüredicilär. Urokta büük boylardan uşaklar okudular o günkü musaafirin peetlerini hem kimi peetlerinä türkü da çaldılar. Bundan kaarä “kuvancık” kostümnarına giimni uşlaklar çaldılar hem gösterdilär bir kompozițiya poetın “Kuvancık” türküsünä. En küçük grupanın uşakları da çaldılar türküyü “Eni yıl” hep Todur ZANETin peetinä. Başka
komrat_9_usak_bascasi (6)terbiediciykaların katılmasınnan uşaklar gösterdilär birkaç teatrulu oyun gagauz masallarına.

Belliydi, ani uşaklar annêêrlar gagauz dilini hem pek islää hem duyguylan o dildä lafederlär. Bu, belliki, terbiedicilerin büük zaametinnän olêr.
komrat_9_usak_bascasi (9)

Uşak başçasının başı Anna Vasiyevna KROYTOR Gagauziya Radio hem Televideniyasına açıklamasında urguladı, ani “Todur ZANET okadar yazêr meraklı, okadar talantlı, rifmalı, uygunnu peetlär, ani uşaklar kolay hem hızlı tutêrlar aklında onnarı. Onuştan biz sayêrız, ani bu yazıcı çok koydu kendi kuvedini, kendi talantını en küçüklerä sevda ana dilinä terbi etmää. Onun peeti “Atılma dilindän, halkım!” bizä nicä bir emin, nicä bir bayrak ileri gitmää!”
komrat_9_usak_bascasi (5)

Buluşmanın başında hem sonunda uşaklara hem uşak başçasının zaametçilerinä şükür sözlerinnän danıştı akademik, poet hem yazıcı Todur ZANET hem baaşladı onnara kendi “Böcecik” kiyatlarını hem “Ana Sözü” gazetalarını.
komrat_9_usak_bascasi (7)

Yaradıcılık uroonda bulundular Komrat primarı Sergey ANASTASOV hem onu yardımcısı Georgiy SARI.

Komrat primarı danıştı selemnama sözünnän uşak başçasının zaametçilerinä hem uşak başçasının o günkü musaafirinä, urgulayarak, ani “ana dilini lääzım ileri dooru da üürenmää hem kavramaa” hem da söledi, ani “primariya da kendi tarafından çalışacek, ani uşak başçalarında olsun sıcak, kuytulu hem raat”.

komrat_9_usak_bascasi (4)

Paalı yazıcıyı o günü karşladılar bir büük mamaligaylan hem piinirlän hem hepsi zalda bulunannara da ikram ettilär onnarı.

Lüdmila BARLADÄN, gagauz dilindä hem literaturasında üüredici
komrat_9_usak_bascasi (10)

BİR CUVAP YAZIN