Tum mesajlar Vasilisa TANASOGLU

mariya_kısa (1)

2021.09.30,Vasilisa TANASOGLU TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, İNCÄZANAAT, KULTURA, TÜRKÜCÜLÄR BOLUMU

Gagauz türkücülüünä adanmış cömert ömür

Ceviz ayın (sentbäri) 26-da, Komrat ATATÜRK bibliotekasında, geçti anılmış türkücüykanın, “Gagauziyanın kıymetli kultura zaametçisi”ykasının, Gagauz halk oyunnarı hem türküleri “Kadınca” ansamblisi solistkasının Mariya KISA-TARANENKOnun yaratmak avşamı. Yazık, ani çok kişi toplayamadık, bu zamannarda izin yok çok insnı bir araya gelsin. Pek istärdik bu buluşmayı taa geniştän yapalım, neçin zerä avşamamız cok meraklı, duygulu, sıcak bir atmosferada geçti. Toplandı sade Mariya KISA-TARANENKOun en yakın dostları, kollegaları hem o yaradıcı insannar, angılarınnan o barabar çalıştı. Hepsi katılannar sözlerindä açıkladılar kendi büük sygılarını bu insana, ama diil sade, nica bir büük talantlı artistä.TAA DERINDÄN
ataturk_resimcilik_konkursu (1)

2021.09.24,Vasilisa TANASOGLU TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, İNCÄZANAAT, KULTURA, RESİMCİLİK BOLUMU

Gözal işlerdän gözal adetlär olêr

2021-ci yılın Ceviz ayın (sentabri) 12-dä Komrat ATATÜRK bibliotekasının başçasında, açık havada, oldu uşak resimneri “Gélin resim yapalım” konkursu, nereyi katıldılar 8-17 yaş arasında bulunan uşaklar hem gençlär. Konkursun baş temasıydı “Ana tarafın adetleri”. Konkursta pay aldılar Komrat Dimitriy SAVASTİN resimcilik şkolasının üürencileri hem kendi başına gelän başka uşaklar da, angılarında vardı resimcilik uurunda beceriklik hem angıları artık bilardilär ne olacek burada, neçin deyni onnarın çoyu geçän yıllarda bulundular bu hazırlamaklarda. Konkursun çerçevesindä oldu buluşmak anılmış resimciylän Sergey SAVASTİNnän, angısı paylaştı uşaklarlan resimciliktä kendi bilgilerinnän hem fikirlerinnän hem genç resimcileräTAA DERINDÄN
ataturk_shahmati_turniri (2)
100 yıl geeri bu gündä Türkiyenin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK, Stambuldan Samsun kasabasına geçip, danışmış gençlerä ki kalkınsınnar kendi Vatanını yabacı duşmannardan kurtarmaa. Ozaman gençlerin yardımınnan, bu gündä, kurtuluş cengindä taazä kuvetlärlän büük umutlar da gelmiş – duşmannarı ensemää. Onuştan bu günü Mustafa Kemal ATATÜRK maasus gençlerä baaşlamış. Taa sora da bu gün “ATATÜRKü anma” hem “Gençlik hem sport yortusu” olarak bakılmaa başlanmış. 14 yıl sıravardı, şahmata hem şaşki turnirı yapıp, bunu gençlerä annadêrlar Komrat ATATÜRK Türk bibliotekasının zaametçileri, angıları büük havezlän katılêrlar bu yortunun kutlamaklarına. Bu 14 yılın içindäTAA DERINDÄN
ataturk_shahmata

2018.05.23,Vasilisa TANASOGLU TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SPORT BOLUMU

ATATÜRKü anma Gününä ATATÜRK bibliotekasında 13-cu şahmata turnirı

2018-ci yılın Hederlez ayın (may) 19-da, Türkiye Respublikasının kurucusunun Mustafa Kemal ATATÜRKün anmak gününän hem da Türkiyenin “Gençlik hem sport Günü” yortusunnan ilgili olarak, Komrat ATATÜRK bibliotekasında geçti sıradakı 13-cü şahmata turnirı, angısı adandı bu yortulara. Turnir başladı Türkiye, Moldova hem Gagauziya gimnalarınan. Bu saygı duruşundan sora ATATÜRK bibliotekasının direktoru Vasiıisa TANASOGLU annatı bu günün istoriyasını, nekadar önemni o türk halkına. Sora taa geniştän bu yortular için annattılar Türkiye Respublikanın Kişinev Büükelciliin sekreteri Esra ŞEN hem TİKA Kişinev ofisin koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU. Açılış sözünü söledi Gagauziuyanın gençlik hem sport UpravleniyanınTAA DERINDÄN
coperta
Canavar ayın 3-dä Komrat ATATÜRK bibliotekasında oldu prezentaţiya genç, pek talantlı hem Allahtan verimni gagauz poetın Mila KURUDİMOVAnın “Sabur Çöşmesi” poeziya kiyadına. Bu kiyadı poet, hiç birindän yardım beklämedään, çıkardı kendi parasınnan, okuycularınnan yaratmalarınnan hem fikirlerinnän paylaşmaa deyni. Kendi kiyadını hem yaratmaklarını tanıtmaa deyni, Mila KURUDİMOVA kiyadına bölä temel almış: “Aç gözlerini – ne gözäl dünnä – Bu uzun yolda yalnız zor gitmää. Paalı benim, fukaarä topraam, Esil parçacık dünnäyın canından. Ko yalpak sesin işidilsin her taraftan – Kalêrım sana en sadık kahraman!” (Mila KURİDİMOVA, “Eni yollar”) Prezentaţiya geçti eniTAA DERINDÄN
ataturk_byustu_komrat_0
1922-ci yılda Harman ayın (avgust) 30-da türk halkın askeri, Mustafa Kemal ATATÜRKün önderciliindä, en büük bir cenk düüşünü ensemiş da bu gündän ötää duşmanı kendi topraklarından kuumuş. 1924-tä bu enseyiş günü ilk kerä kutlanmış. Da te artık 90 yıl, 1926-dan beeri, Türkiye Respublikasının Zafer Bayramı, en büük yortularından birisi olarak, ofiţial kutlanılêr. 2016-cı yılılın Harman ayın (avgust) 30-da da, Türkiyenin Zafer Bayramında (Enseyiş Yortusunda) Komratın “ATATÜRK” türk bibiliotekasının aulunda Türkiye Respublikasının kurucusunun, Büük Mustafa Kemal ATATÜRKün byustu açıldı. Büük Mustafa Kemal ATATÜRKün byustun ofiţial açılışında pay aldılar Türkiyenin Kişinev Büükelçisi, GagauziyaTAA DERINDÄN
nevruz_cicekleri
Komrat ATATÜRK bibliotekasında oldu bir buluşma Türk dünnäsının jurnalistlär Biirliin baş sekretarinnän Dr. Şemsettin  KÜZECİylän. Bu buluşma çerçevesindä Dr. Şemsettin  KÜZECİ tanıştırdı insannarı “Nevruz Çiçekleri” Türk dünnäsının poetesalarının Antologiyasınnan. “Nevruz Çiçekleri” Antologiyasında toplu türk dünnäsının 26 türk memleketindän (Afganistan, Azerbaycan, Batı Trakya (Greţiyada), Bulgariya, Çuvaşiya (RF), Dagestan (RF),  Dou Türkistan (Kitay), Gagauz Yeri (Moldova), İrak, Şveţiya, Şveyţariya, Kazakistan, KKTC, Krım, Kosova, Makedoniya Meshetin türkleri, Nahiçivan, Nogay, Norvegiya,  Romınya, Rusiya, Türkiye, Türkmenistan , Uzbekistan, Üülen Azerbaycan (İran) 100 poetesanın peetleri. “Nevruz Çiçekleri” Antologiyasında var gagauz poetesaların Alla BÜÜKün, Anjela MUTKOGLUnun, Ekaterina GANEVAnın, Elena MOKANUnun, GüllüTAA DERINDÄN
sahmati_1

2016.05.20,Vasilisa TANASOGLU TARAFINDAN YAZILI, SPORT BOLUMU

ATATÜRKü anma Gününä 10-cu şahmataylan şaşki turniri

Hederlez ayın 19-da Türkiye Respublikasında iki yortu bakılêr: “ATATÜRK anma Günü” hem “Gençlik hem sport Günü”. Bu yortularda, artık 10 yıl sıravardı, Komrat ATATÜRK bibliotekasında uşaklar arasında şahmataylan şaşki turniri yapılêr. Bu yıl şahmata turnirını ortak hazırladılar ATATÜRK bibliotekansının zaametçileri hem Gagauziyanın şahmatalarda hem şaşkilerdä anılmış trenerı Andrey Konstantinoviç ÇEŞMECİ. Turnira sponsor oldu Kişinev Türkiye Büükelçilii. Turnirda pay aldılar Komrattan hem Kongazdan 2006-2009 yıllarında duuma uşaklar, ani kendilerini bu evelki oyunda başarılı duyêrlar. Uşakların becerikliinä görä onnarı 10 yaşınadan uşaklara böldüläriki grupaya küçüklär hem büükä grupalarına. 10 yaştan büük uşaklarTAA DERINDÄN
ataturk_prez_zanet_3

2016.04.22,Vasilisa TANASOGLU TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

ATATÜRK bibliotekasında “REKVİEM” kiyadına prezentaţiya

Gagauziyada, “Ana Dili” yortusu günnerindä Çiçek ayın 18-dä Komrat ATATÜRK bibliotekasında gagauz poetın Todur ZANETın “REKVİEM” kiyadına prezentaţiya yapıldı. Kiyadın prezentaţiyasında pay aldılar Komrat “Dimitri KAÇOBAN” liţeyin büük klaslarda üürencileri, gagauz dilindä üüredicilär, bibliotekacilar, başka kultura insannarı. Prezentaţiyayı açtı ATATÜRK bibliotekasında direktoru Vasilisa TANOSOGLU. Sora söz verildi kiyadın avtoruna, akademää hem poeta Todur ZANETa. Todur ZANET annattı nicä yazıldı bu kiyat  hem neçin onun bütün adı “Benim bir kabaatsız kırılan GAGAUZ Halkıma REKVİEM”, ama artık hepsi ouycular onu “REKVİEM”. Söledi, ani “o uzak 1940-1950-ci yıllarda gagauzlara karşı yapılan zulumnuklar içinTAA DERINDÄN
Turk_dili

2015.06.22,Vasilisa TANASOGLU TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Yunus Emre institutu Türkçä Sertifikatları verildi

Bu yıl Küçük ayından Hederlez ayın sonuna kadar Komrat ATATÜRK bibliotekasında, Türkiyenin “Yunus Emre” institutu tarafından, Türk dili kursları yapıldı. Kurslarda üürendi çok insan, ekzamenä geldi 53 kişi, ekzameni verdilär 29-zu. Kirez ayın (iyün) 19-da ATATÜRK bibliotekasında Sertifikatları vermäk sırası yapıldı. Türk Dili kurslarını başarannara A2 uurunda Türkçä Sertifikatları verdilär Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, Kişinev TİKA koordinatoru Canan ALPASLAN, Gagauziyanın dış ilişkilär Upravleniyanın başı Vitaliy VLAH, Gagauziyanın kultura hem turizma Upravleniyanın başı Vasilisa PETROVİÇ, “Yunus Emre” institutun Türk Dili üüredicisi Yunus BOLAT. Sertifkatları kabledennär şükür ettilär buTAA DERINDÄN