Gagauziya Tag

sadu_cadır_3_
Orak ayın (iyül) 2-dä, açan Moldova Prezidentı Maya SANDU geldi Çadır kasabasına Gagauziya primarlar Asoțiațiyasına girän primarlarlan buluşmaa, onu artık uzun zaman orada beklärdi Gagauziya Başkanı İrina VLAH, angısını bu toplantıya primarlar çarmadıydılar. Bilmeeriz ne sä devirildi mi bu dünneydä, osa yıldızlar mı tersinä dönmää başladılar, ama Gagauziya Başkanı İrina VLAH, ani Maya SANDUyu ne görmää ne da saymaa istäärdi, ne da Canabisini perzident seçilmesinnän kutlaardı (bak: http://anasozu.com/sanmayin-ani-bu-sada-bir-karinin-oburuna-kususu/) bu kerä, bir kabaatlı uşak gibi süzülärdi Çadır kasabanın primariyasının eşiklerin yanında da ne sa Moldova Prezidentına sölemää savaşardı. Bu diildi oTAA DERINDÄN
miraslava_yasıbaş (2)
Hederlez ayın 28-30 günnerindä Rominiyanın Konstanța kasabasında olan “Stelele aur” (“Altın yıldızlar”) tanțlar festivalindä 7 yaşındakı gagauzka Miroslava YASIBAŞ, kendi büülü tanț etmesinnän hepsini büüleyip, en üüsek eri aldı. Miroslava YASIBAŞ Kişinevdan “Bravisimo” ansamblisindä dört yaşından beeri pay alêr hem modern hem da djaz (jazz) modern stilindä tanț eder. O üserä dä, Romıniya festivalindä Moldovadan “Bravisimo” ansamblisini temsil ederäk, bu stildä anılmış kemençeciykanın Vanessa-Maenin (Vanessa-Mae Vanakorn Nicholson) “Storm” kompozițiyasına tanț etti. Körpä oyuncuykanın anasının, Nataliya YASIBAŞın, açıklamasına görä, Miroslava aftada altı gün ikişär saat tanțları üürener hem, nicä annaşıldı, buTAA DERINDÄN
eko_3_
Türkiyenin anılmış suya serbest dalışçıykası hem su altı hokeyi oyuncusuykası, feridayvingta (su altına serbest dalış) dünnää rekordsmenkası hem bu uurda Türkiye rekorduunu elindä tutan Şahika ERCÜMEN Komrat gölünä daldı. Ekologiya akțiyası olarak, bu iş yapıldı Baba Marta ayın 22-dä taman “Dünnää su günü”ndä. Komrat gölünä dalmasınnan Şahika ERCÜMEN savaştı dünneyin hem Gagauziyanın su varlıkların kirletmesi problemasına bakış çektirmää. Şahika ERCÜMENin bu akțiyası yapıldı Türkiye çevrä hem kasabalar Ministerliin, Gagauziyanın, Gagauziya üstolan durumnarı Upravleniyasının hem Komrat primariyasının kanadı altında.TAA DERINDÄN
gagauzlar
Geçennerdä Türkiyenin Selenge basım evindä tipardan çıktı gagauzlar için eni bir kiyat – “GAGAUZLAR”, angısını hazırladı hem yazdı Türkiyenin Uşak Universitetın İstoriya bölümündän Dr. Selcen Özyurt ULUTAŞ. Kyadı yazmaa deyni Dr. Selcen Özyurt ULUTAŞ, Gagauziyaya gelip, gagauzların yaşamasın hem durumun kendi gözünnän gördü hem bu uurda kiyadını da hazırladı. Nicä açıklanêr kiyadın tanıtım yazısında. Bu kiyat gagauzların kulturasını, istoriyasını, cümne hem politka durumnarını açıklêêr.TAA DERINDÄN
covid_03.02.2021_

2021.02.03,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

COVID-19: Moldovada 160 bin eşiini aştı

15.01.2021. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 160725; ölennär – 3462; alışannar – 150720. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 4631: Çadır rayonu – 1490; Komrat rayonu – 2330; Valkaneş rayonu – 811. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 66335 (ölän – 1767); karı kulluu – 93390 (ölän – 1695); aar kalan karılar – 742.TAA DERINDÄN
tika_balkan_platformu.jpg_1

2021.01.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

TİKAda “Balkan Platforması” temsilcilerinnän buluştular

TİKA Başkanı Serkan KAYALAR hem TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK Büük ayın (yanvar) 22-dä Balkannarda 17 dernektän oluşan “Balkan Platforması” temsilcilerinnän Ankarada buluştular. Buluşmanın başında TİKAnın Balkannarda yapılan hem yapılacek proektlarlan ilgili bir film gösterildi. Sora bu proektlar için katılannarın fikirleri alındı. O fikirlerä seslenän TİKA Başkanı Serkan KAYALAR, TİKAnın yaptıklarını urgulayarak, dedi: “TİKAnın Balkannara büünkü günä kadar uygulandıı üüredicilik, kultura, cümne, infrastruktura hem saalık proektlarınnan orada yaşayan soydaşların bir yandan sorunnarına çözüm yaparkana,  ötää yandan istoriya hem kultura varlıına sahip çıkarak kardaş memleketlerdä barış ortamının artarak ilerlemesinä kolaylıkTAA DERINDÄN
Gurol_Sokmensuer

2020.12.31,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Büükelçi Gürol SÖKMENSÜERin gagauzları Eni Yıllan kutlaması

2021 yılının sağlık, mutluluk, huzur getirmesi ve Gagauz soydaşlarımız ile Türkiye arasındaki birlik ve beraberliğin daha da güçlenmesi temennisiyle, şahsım ve mesai arkadaşlarım adına sizlerin, ailelerinizin ve sevdiklerinizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Geride bıraktığımız 2020 yılı ne yazık ki, pandeminin hayatın tüm alanlarına nüfuz ettiği, hayatın adeta durma noktasına geldiği zorlu bir yıl oldu. Bu menfur hastalık nedeniyle birçok kişi aramızdan ayrıldı, bir o kadarı da acılı bir süreçten geçerek sağlığına kavuşabildi. Sevdiklerimizin selameti için onlardan uzakta kalmaya çalıştık. Bu süreçte sağlığın, birlik ve beraberlik ile dayanışmanın neTAA DERINDÄN
Gagauziya_Prokuraturasi

2020.12.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

25 yıl Zakonun korumasında!

Kırım ayın (dekabri) 26-da Gaguziya (Gagauz Yeri) Avtonom-teritorial Bölgesinin (ATB) Prokuraturasının kurulmasının 25-ci yıldonümü bakılêr. Bir şüpesiz, ani Gaguziya Prokuraturasının peydalanmasına hak bazası oldu 23.12.1994 günü Moldova Parlamentın tarafından kabledilän “Gagauziya (Gagauz Yeri) ayırı yuridik statusu için” Zakonu temel kuran norma aktı. Ama genä da, Gaguziya (Gagauz Yeri) Prokuraturasının kurulma günü sayılêr Kırım ayın (dekabri) 26-sı, zerä o zaman Moldova Parlamentı kabletti № 700-XII Kararı, angısına görä Moldova Respublikasının içinä alındı Gaguziya Prokuraturası! 25 yıl Zakonun korumasında! Asirin bir çiireendä Gaguziya Prokuraturası gösterdi diil salt kendisinin önemniliini hem var olmasının lääzımnıını,TAA DERINDÄN
Ana_Sozu_23_24.2020
Kırım ayın (dekabri) 19-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2020-ci yılın Kırım ayın (dekabri) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar“Gürol SÖKMENSÜER, Türkiye Cumhuriyeti Kişinev Büyükelçisinin “Eni Yıl kutlaması”, “Aklımızda tutalım kimiz biz hem neredän çekiler köklerimiz”, ““Spravitsä edämediinän” devlet dili hemen romın dili oldu”, “Gagauziyanın 26-cı yıldönümü”, “Beş yıldan sora yımırta ilktän 1/2, sora da 2/3 yımırtlanıldı”, “Bakalım garga garganın gözünü çıkaracek mı?”, ““GAGAUZLUK: Kultura. Ruh. Adetlär”  folklor hem bilim ențiklopediyasına 10 yıl”, “Gagauzluk bitti mi – gagauzlara deyni dünnää da bitecek, kararacek!”, “Ukrayna gagauzlarına TİKAdan yardım”, “Gagauz dilin valkaneş dialektı için”,TAA DERINDÄN
covid_26.11.2020_

2020.11.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

COVID-19: 101 207 ulaşan – bu diil aaz

26.11.2020. Moldovada COVID-19 ulaşannarın sayısı 101 207 kişi oldu. Statistika bölümünün 01.01.2020 gününä görä açıklamasına Moldovada 2 milion 640 bin insan yaşêêr, bu esaplan vatandaşların 3,83 % koronavirusa ulaşık oldular. Gagauziyaya bakarsak bu țifra diişer. Büünkü gündä burada yaşayan 155 646 kişiyä görä ulaşan sayısının proțenti – 2,16% (3357 kişi).TAA DERINDÄN