TİKA Tag

tika_diplomat_1_

2021.06.18,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Halklararası diplomatlık şkolasının üürencileri TİKAda

Kirez ayın 16-da Türkiyenin Strategiyalı Düşüncä İnstitutu hem Yurtdışı Türklär hem Akraba Topluluklar Başkannıın (YTB) işbirliindä aslıya çıkarılan “Halklararası diplomatlık şkolası” proektına görä bu şkolada üürenän üürencilär Türk İşbirlii hem Koordinațiya Agenstvosunda (TİKA) bulundular. Üürencilär Türk İşbirlii hem Koordinațiya Agenstvosunnan tanışıp, TİKA Başkan yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİKlän buluştular hem TİKAnın dünnääda yapılan proektlarından taa derin bilgi aldılar. Buluşmanın sonunda üürencilerä TİKA tarafından baaşışlar verildi. Üürencilärlän bilä gelän Strategiyalı Düşüncä İnstitutun Akademik koordinatoru Fatih SEZGİN hem Dış politika koordinatoru yardımcısı Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ institutun baaşışlarını da TİKAya baaşladılar, bildirer www.sde.org.tr.TAA DERINDÄN
rumeli_tika

2021.02.09,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Rumeli (Balkan) türkleri TİKAya hem YTBya vizit yaptılar

Türkiyenin 24. Dönem AK Partinin deputatı Gülay DALYAN, Rumeli (Balkan) RUTEV Bakıcı sovetin Başkanı Melek ARAS, önetim kurulu Başkanı Nazım DOĞAN hem geçici Başkan Kemal BALTEPE Türk İşbirlii hem Koordinațiya Agenstvosu (TİKA) Başkanına Serkan KAYALARa, Yurtdışı Türklär hem Soy Topluluklar (YTB) Başkanına Abdullah ERENä hem TİKA Başkan yardımcısına Dr. Mahmut ÇEVİKä vizit yaptılar. (Taa derindän okuyun burada: https://www.avrupaninsesi.com/rumeli-turkleri-tika-ve-ytb-yi-ziyaret-etti-12524)TAA DERINDÄN
Mahmut_Cevik
TİKA Balkannar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK, 2021-ci yılın Büük ayın (yanvar) 2-dä Türkiye Prezidentliin № 3 Kararınnın 2 hem 3 punktlarına görä Türk İşbirlii hem Koordinațiya Agenstvosu (TİKA) Başkan yardımcısı atandı. Dr. Mahmut ÇEVİK çok yıllar sıravaradı Gagauzlara, bütün Balkannara hem Rumeliyä çok büük çalışmalar koyudu hem yaptu. Onun zaametinnän buralarda milionnarca Evroya proektalar yapıldı. Gagauziyada hem Moldovada, Rumelidä hem bütün Balkannarda yaptıkları için Canabisinä saa olsun deeriz hem çok şükür ederiz. Gagauzların hem bütün Rumelinin paalı dostuna Dr. Mahmut ÇEVİKä kutluca olsun, eni işindä başarılar dileeriz.TAA DERINDÄN
cavushoglu_gagauziya (11)
Harman ayın 27-dä Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, Moldovaya ofițial vizitın programasına görä, Gagauziyaya bir vizit yaptı. Vizitın baş olayı oldu Gagauziyanın başkasabasında Komratta Türkiye Respublikasının Başkonsulluun ofițial açılışı sırası. Türkiyedän üüsek musaafiri Gagauziya Başkannık hem Halk Topluşu binasının önündä karşladılar Gagauziya öndercileri Başkan İrina VLAH hem Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA. Nedän sora uşak oyun ansamblisi, binanın önündeki meydanında, musaafirlerin hatırına, bir gagauz oyunu oynadı. Bundan sora Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU Gagauziya öndercilerinnän bir buluşma yaptı. Buluşmada pay aldı Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER da.TAA DERINDÄN
Tika_cadır_şehitlar
2018-ci yılın Orak ayın 15-dä, Türk halkının acısını paylaşarak, Gagauziyanın Çadır kasabasının primariyasının kararınnan hem Türkiye Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) yardımınnan Çadırın “İzmit kardaşlık parkında”, 2016-cı yılın 15 Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-şi) gecesi olan Türkiyedä devlet devrimi denemesinä karşı koymakta cannarını kurban verän 251 kahramanın hem yaralannanarın anması için bir anma taşı açıldı. Bıldır TİKA tarafından bu anma taşı granitlän hem çimennän donadıldı da Türkiye Respublikasında bakılan “Demokratiya hem Milli Birlik Günü”ndä hepsi 251 raametli kahramanı anmaa deyni Çadıra geldiydilär Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, TİKATAA DERINDÄN
tika_ramazan_yardimi (1)
Musulmannarın Ramazan orucu çerçevesindä, Türkiyenin Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu (TİKA) Başkannıın Kişinev TİKA programaların Koordinatorluu daadacek Moldova Respublikasında 3 bin kutu  Ramazan iyecek malları yardımı hem koronavirustan korunmak için deznfektantlan medițina maskalarını. Bu yardımın 750 kutusu Hederlez ayın (may) 13-dä Gagauziyaya etişti. O, rayon başları hem primarların tarafından hazırlanan listelerä görä, daadılacek zor durumda bulunan aylelerä. Gagauziyaya TİKAnın yardımın bir payı da verilecek Çadır, Komrat hem Valkaneş kasabaların ihtärlar evlerinä hem Çadır kasabasının internat şkolasına.TAA DERINDÄN
moldova_içişeriri (2)
Komrat infekțiya bolnițasına yardım Çiçek ayın (aprel) 22-dä  Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıı (TİKA) getirdi Gagauziyada COVID-19 hastalarına deyni maasuz hazırlanan Komrat infekțiya bolnițasına koronavirusa karşı koymak için medițina tertipleri yardımı. TİKA tarafından verilän yardımın içindä var: 500 medițina maskası hem 125 doktorlara deyni koruyucu gözlük. Hepsi bu tertiplär koruyacek medi-țina izametçilerin saalıını, eni tipkoronavirusa ulaşan hastaları ilaçlarkana. Nicä bildirdi TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU “Bu Türk halkından Gagauziyaya bu zor vakıtta bir kardaşlık hem dostluk yardımı, ani verecek kolayını eni tip koronaviruslan savaşmakta kendi saalıklarını riskä koyanTAA DERINDÄN
cebannan_bulusmak
Hederlez ayın (may) 4-dä Komratta “Türkiye Prezidentın Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı” proektınnan hem düzülmesinnän soruşları incelemää deyni burayı geldi Türkiyenin TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu) Agenstvosundan bu işlerä bakan iş grupası. İlk buluşma Komradın primariyasında oldu. Nicä açıkladı Kişinev TİKA koordinatoru Canan ALPASLAN “Komrat primariyasında incelendi soruş bu proekta deyni toprak eri verilmesi”. Bundan sora TİKA grupası buluştu Gagauziya İspolkomun Predsedatelin 1-ci yardımcısınnan Vadim ÇEBANnan. Toplantıda pay aldılar üüredicilik Upravleniyanın başı Sofya TORLAK hem stroykaylan infrastruktura Upravleniyanın başı Vladimir PANFİLOV. TİKA delgaţiyası bildirdi, ani “bıldır “Türkiye Prezidentın RecepTAA DERINDÄN
canan_alpaslan_1

2014.10.03,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kişinev TİKA ofisin eni koordinatoru Cenan ALPASLAN

Ceviz ayından (sentäbri) beeri Moldova TİKA ofisindä işä başladı eni koordinator Cenan ALPASLAN. Canabisi duudu 1982-ci yılın Ceviz ayın (sentäbri) 2-dä Ankarada. Başardı Türkiyenin Orta Doğu Teknik Universitetın halklar arasında ilişkilär fakultetını. Universitettan sora Ankarada TİKA başkannıında çalıştı. Paţifik hem Latin Amerika masasına baktı. Cenan ALPASLAN delikannı kız. Bir kardaşı var. 2007-2008 kışı Moldova TİKA ofisindä koordinator yardımcısı olarak işledi.TAA DERINDÄN
tika-yataklar2

2014.09.12,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkiyedän Moldovaya 100 yıvın bakım yataa verildi

Türkiyenin ekonomika Bakanı Nihat ZEYBEKÇİnin Moldovada bulunduu programasında görä Ceviz ayın 11-dä Moldova bolniţalarına 100 yıvın bakım yataa verildi. Bunnarın 30-zu Gagauziyanın bolniţalarına verilecek.Yatakların verilmesini TİKA yolunnan Türkiyedän istedi Moldova saalık ministerstvosu. Yıvın bakım yatakların ofiţial verilmä proţedurasında pay aldılar Moldova saalık ministersu  Adrian USATIY, Türkiyenin ekonomika Bakanı Nihat ZEYBEKÇİ, Türkiye Kişinev Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, TİKA Balkannar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK, Türkiye Ekonomika Bakannıın delegaţiyası, Kişinev TİKA geçici koordinatoru Mustafa KICIR. TAA DERINDÄN