Türkiye Tag

Cavusoglu_1
Harman ayın 26-dä ofițial bir vizitlan Moldovaya geldi Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU. Vizit zamanında Canabisi pay alacek Türkiye-Moldova Üüsek düzeyli stratecik işbirlii Konseyin alt mehanizması olan Ortak stratecik plannama Grupasının toplantısında hem Gagauziyanın başkasabasında Komratta Türkiye Respublikasının Baş konsulluun ofițial açılışı yapacek. Büün Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU buluştu Moldova dışişleri hem Evropaya integraţiya ministrusunnan Oleg ȚULÄylan. Buluşmadan sora olan pres-konferențiyada Mevlüt ÇAVUŞOĞLU bildirdi, ani 2021-ci yılda, Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın katılmasınnan Moldovada olacek Türkiye-Moldova Üüsek düzeyli stratecik işbirlii Konseyin ikinci toplantısına hazırlamalar başladı. MevlütTAA DERINDÄN
CNAS_
Moldova CNASı (Cümne Strahovaniyesında Milli Kasa) açıkladı, ani, başlayıp Kirez ayın (iyün) 1-dän, Türkiyeylän Cümne strahovaniyesında 13-cü annaşması hem “Cümne garantiyalarını ömürä geçirmektä Administrativ annaşması” kuvedä geçer. Açıklamaya görä, bu annaşmada uygulanêrlar kaluplar pensiyaların verilmesindä yaşa görä, hastalıın beterinä kolaylıkların kısıtlamasına görä, aylä besleycisinin kayıbına görä, ölüyü gömmää deyni yardım parası, işsizlää görä yardım parası, gebelik hem duudurma üzerinä yardım parası, iştä olan kusurluk olayın beterinä yada zanaat hastalıına görä geçici olarak iş yapamamakta yardım parası, kendi memleketlerindä iştä olan kusurluk olayın beterinä hem hastalaa görä peydalanan geçici iş yapamamazlıınaTAA DERINDÄN
covid_13.05.2020

2020.05.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu

13.05.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannarın sayısı – 5154; ölennerin sayısı – 182; alışannarın sayısı – 2069. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 155: Valkaneş rayonu – 77; Komrat rayonu – 23; Çadır rayonu – 55. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 2131; karı kulluu – 3023 (onnarın arasından üklü olan karılar – 53).TAA DERINDÄN
covid_turkiye_02.05.2020

2020.05.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkiyedä COVID-19 salgınında tepä başı geçilmiş

Ciçek ayın (aprel) sonunda Türkiye saalık ministrusu Fahrettin KOCA açıkladı ani, Türkiyedä COVID-19 salgınında tepä başı geçilmiş. Canabisi bildirdi, ani “Evropaya bakarak, Türkiyedä koronavirustan ölennerin sayısı çok taa aaz. Türkiyedä COVID-19 salgınında tepä başı geçildi”. Fahrettin KOCA sayêr, ani en “yakın vakıtta Türkiyedä COVID-19 ulaşannarın sayısı aşaa düşecek”. Türkiye saalık ministerlii urgulêêr, ani koronavirus salgınına uurayannarın en çoku, yaklaşık 60%, İstanbulda bulunêr. Ulaşannarın arasında 6% medițina zaametçileri. Büünkü gündä Türkiyedä COVID-19-za yapılan testların sayısı – 1.074.048; ulaşannarın sayısı – 122.392; ölennär – 3.258; alışannar – 53.808 kişi. Tablo: https://covid19.saglik.gov.tr/TAA DERINDÄN
moldova_içişeriri (2)
Komrat infekțiya bolnițasına yardım Çiçek ayın (aprel) 22-dä  Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıı (TİKA) getirdi Gagauziyada COVID-19 hastalarına deyni maasuz hazırlanan Komrat infekțiya bolnițasına koronavirusa karşı koymak için medițina tertipleri yardımı. TİKA tarafından verilän yardımın içindä var: 500 medițina maskası hem 125 doktorlara deyni koruyucu gözlük. Hepsi bu tertiplär koruyacek medi-țina izametçilerin saalıını, eni tipkoronavirusa ulaşan hastaları ilaçlarkana. Nicä bildirdi TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU “Bu Türk halkından Gagauziyaya bu zor vakıtta bir kardaşlık hem dostluk yardımı, ani verecek kolayını eni tip koronaviruslan savaşmakta kendi saalıklarını riskä koyanTAA DERINDÄN
tbmm_1

2020.04.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkiye Parlamentının açılışının 100-cü yılı

100 yıl geeri 1920-ci yılın Çiçek ayın (aprel) 23-dä açıldı Türkiyenin Parlamentı – Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM). Taa sora, 1927-ci yıldan beeri, Türkiye Respublikasının kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRKün teklifinnän, bu gündä Türkiye Respublikasında başladılar “Çocuk Bayramı”nı (uşaklar yortusu) bakmaa. Hep o gündä “23 Nisan Milli Egemennik” (Çiçek ayın (aprel) 23-çü Milli suverenitet) yotusu da bakılêr. Türkiyenın TBMMnın 100-cü yılı, “23 Nisan Milli Egemennik” hem “Çocuk Bayramı” kutlu hem mutlu olsun!TAA DERINDÄN
recepsiya_2

2019.10.30,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkiye Respublikasının 96-cı yaşına reçepţiya

Canavar ayın (oktäbri) 29-da tamamnandı 96 yıl nicä Büük önderci Mustafa Kemal ATATÜRK kurdu Türkiye Respublikasını. Bu yortuylan ilgili olarak Canavar ayın (oktäbri) 29-da Moldova Türkiye Respublikası Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER reçepţiya verdi. Reçepţiyada pay aldı Moldova Prezidentı İgor DODON da. Recepțiya başladı Türkiye hem Moldova Gimnalarından. Nedän sora Moldova Türkiye Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, selemneyip reçepțiyeyä gelän hepsi musaafirleri, kısa bir yortulu söz tuttu. Canabisi annattı Türkiyenin 96 yılda genişlemesini, Siriyada Efrat deresinin dou taraflarında yapılan “Barış Pınarı” asker operațiyasını, Türkiye-Moldova arasında dostluk, politika hem ekonomika ilişkilerini. Sonunda o okudu reçepțiyadaTAA DERINDÄN
baris_pinarı
Başlayıp Canavar ayın (oktäbri) 9-dan Türkiye Respublikası Siriyanın Efrat deresinin dou taraflarında “Barış Pınarı” asker operațiyası başlattı. Bu operațiyanın sebepi: Türkiye sınırlarında terorizma kuşkuluunu yok etmää hem barış zonasını kurmaa. Beklener, ani o zonaya milionnarlan siriyalı kaçkınnar dönecek. Türkiye Respublikası urgulêêr, ani Siriyanın bütünnüünü hem birliini tanıyarak, bu operațiya yapılêr Birleşik Milletlär Topluluun (BMT) Ustavının 51-ci statyasına görä, angısı deletlerä hak verer kendlerini korumaa deyni. Neçin Türkiye teroristlärlän cengi Siriyaya geçirdi hem bu iş nedän yapıldı annamaa deyni, okuycularımıza teklif ederiz okumaa Türkiye Respublikasının Dışişleri Ministrusu Mevlüt ÇAVUŞOĞLUnun statyasında “Neden TürkiyeTAA DERINDÄN
Mehmet_Selim_KARTAL

2014.05.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Tekzip (Oproverjenie)

Gagauz Yerin Başkanının internet saytlarında Hederlez ayın (may) 9-da yayınnanan statyanın bakışlarını sadä o statyatı yazan kişinin bakışları olarak kablederim, o bakışların Gagauz kardaşlarımızın Türkiyeyä karşı duyguları olmasını inanmêêrım. Kardaşlık sıralarına görä kritikalı bakışların insan arasına çıkarılmasından öncä onnar aylä içindä lääzım açıklansın hem paylaşılsın. Ama bu sırasınca yapılmadı. “Bulanık suda balık tutmaa” isteyennerä kolaylık verilmemesi için görüşlerimi açıktan paylaşmaa isteerim. Ama açıklamam Gagauz kardaşlarıma deyni diil, açıklamam statyayı yazana deyni. - Sayın Cemil Çiçek Moldovaya Türkiye Büük Millet Meclisi (parlamentı – nışan “AS”) Başkanı olarak vizit yaptı. Canabisinin mesajları birTAA DERINDÄN
yas5

2014.05.17,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Komrat primarı Nikolay DUDOGLU Türkiyeyä acızgannıını bildirdi

Gagauziyanın başkasabasının Komradın primarı Nikolay DUDOGLU Türkiyenin Manisa bölgesinin Soma rayonunda kömür şahtasında olan tragediyaylan ilgili, Türkiyenin prezidentın Abdullah GÜL, Başbakanı Recep Tayyip ERDOĞAN hem TBMM Başkanı Cemil ÇİÇEK adlarına acızgannıını bildirän bir yazı yolladı. Acızgannık yazısında urgulanêr, ani “kardaş gagauz halkı Türkiyenin Manisa bölgesindä olan tragediya için haberi yas içindä kabletti. Kardaş türk halkına deyni aar hem kahırlı vakıtta gagauz halkı yanınızda bulunêr. Hepsinä kim yakınnarını kaybetti biz can acımızı bildireriz. Umut ederiz, ani en kısa zamanda yaralı olannar da ayaa kalkaceklar.” Foto – Anadolu AjansıTAA DERINDÄN