avdarma_aaclik

11.12.2017, tarafından yazılı , AAÇLIK, CÜMNE, İSTORİYA, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 1799 KERÄ BAKILMIŞ

Avdarma küüyündä 1946-1947 yıllarda yapılan Aaçlıın kurbannarını andılar

“Allaa vermiş, kızım, kahırı daaya – daa kurumuş, taşlara vermiş kahırı – taşlar çatlamış, ama insan – dayanmış!” (Elena İvanovna VARBAN, 87 yaşında, Kazayak küüyü)
avdarma_aaclik (1)

Kırım ayın (dekabri) 9-da Avdarma küüyündä verildi ödül üürencilerä hem studentlara, ani pay aldılar Avdarma küüyün istoriya muzeyin kurucusunun İgnat KAZMALInın teklifinä görä yapılan “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda olan aaçlıın 70-ci yıldönümünä “CAN ACISI” aaraştırma konkursunda. Maasuz bu iş için, ödüllenän kişilerdän kaarä, Avdarmaya teklif edildi gelsinnär Gagauziyanın 13 küüyündän hem kasabasından 128 yaşlı insan, ani, o kara belayı geçirip, diri kaldılar da şindi geçirdiklerini üürencilerä annattılar. Ama, saalık hem ihtärlık sebepinnän ilgili olarak, geläbildi sadä elliya yakın kişi.

avdarma_aaclik (2)

Bu insannarı hepsini topladılar Avdarma küüyün istoriya muzeyindä, neredä aaçlıkta ölän avdarmalıların “CAN ACISI” AAÇLIK 1946-1947” stendı açıldı. Stendın açılışta söz tuttular Avdarma küüyün istoriya muzeyin kurucusu İgnat KAZMALI, Avdarma küüyün Dimitriy ÇELENGİR teoretik liţeyin direktoru hem Gagauziya Halk Topluşun deputatı Elena KARAMİT, Avdarma küüyün primarı İvan KASIM.

Bundan sora hepsi bu insannar hem başka musaafirlär yavaşıcık yollandılar “Acı köşesinä – Avdarmanın 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarın anmak Memorialına”. Bu musaafirlerin arasında vardılar Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ, Akademik hem yazıcı Todur ZANET, Gagauziya Halk Topluşun deputatı Ekaterina JEKOVA hem başkaları.
avdarma_aaclik (3)

Bu aar hem acızgan iştän sora hepsi insannar geçtilär Avdarma küüyün Dimitriy ÇELENGİR teoretik liţeyinä, neredä “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda olan aaçlıın 70-ci yıldönümünä “CAN ACISI” aaraştırma konkursunnan ilgili sıralar geçti. Bu sıra açıldı onunnan, ani zalda okundu hem ekranda gösterildi aaçlık için o aar annatmalar hem bu annatmalar için konkursantların fikirleri.

Sora aaraştırma konkursun Tertip komitetın başına, aaraştırmacıya hem istorikä İgnat KAZMALIya söz verildi. Canabisi açıkladı, ani Konkursun kurallarına görä ilktän düşünülürdü 25 katılana ödül vermää – herkezinä 3000 lei. Ama jüri o 25-şi ayıramadı, zerä hepsi aaraştırmaların yaratmaları jürinin cannarını aaladardı da kimsey bir karar alamardı. Ozaman bu iş Konkursun meţenatına İlya KAZMALIya bildirildi. Meţenat kayıl oldu bu argumentlarlan da karar aldı hepsi 47 konkursanta, diplomnardan kaarä, üçär bin lei ödül verilsin. Bundan kaarä, ödüllär sırası başladıynan, geldi haber, ani Kunkursun meţenatı karar almış hepsi konkursantlara Avdarma küüyün istoriyasını annadan “AVDARMA” adlı kiyadını da baaşlamaa.
avdarma_aaclik (4)

Sora “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda olan aaçlın 70-ci yıldönümünä “CAN ACISI” aaraştırma konkursunda pay alannara ödüllär verildi. İlk ödülleri vermää teklif edildi Türkiye Kişinev Büükelçisinä Hulusi KILIÇa. Canabisi sözündä açıkladı o duyguları, ani bu vakıt onun canında kaynardı hem baaşladı Avdarma küüyün istoriya muzeyinä Türkiyedä 1930-cu yıllarda tiparlanan bulgar aaraştırmacısının Atanas İ. MANOVun “GAGAUZLAR” adlı kiyadın originalını, urgulayıp, ani bu kiyatta açıklanêr gagauzların bin yıllık istoriyası. Nedän sora Hulusi KILIÇ ilk altı konkursanta ödülleri verdi.
avdarma_aaclik (5)

Kalan konkursantlara ödülleri verdilär Konkursun Tertip komitetın azaları: İgnat KAZMALI, Konstantin KURDOGLU, Ekaterina JEKOVA, Todur MARİNOGLU, Olga KIRMA, Elena KARAMİT, Todur ZANET.

Ödül vermesindän sora akademik hem poet Todur ZANET teklif etti, aaçlık kurbannarını anmaa deyni, Gagauziyada kurmaa bir gün hem o gün olsun

Canavar ayın (oktäbri) 19-zu, açan Moldaviya SSRın Komunist Partiyasının Merkez Komitetınä hem Ministerliklär Sovetinä etişti aaçlık için ilk ofiţial yazı “Komrat rayonun aar durumnan ilgili Açıklama Kiyadı”, angısını yazdıydılar Komrat rayonunun RK KP (b) sekretari hem Komrat rayispolkomun predsedateli, hem neredä açıklanardı, ani gagauzların arasında aaçlık başladı.

avdarma_aaclik (7)

Nedän sora Todur ZANET okudu aaçlaa kabaatsız kurban olan insannara baaşlanan “REKVİEM” kiyadından “Can baarması” bölümünü, angısının herbir lafından sora, zalda bulunan insannar, emin gibi, därdilär: “Dooru! Dooru! Dooru!”

Ödül sıralarına katılmak için, Avdarma küüyün istoriya muzeyin kurucusu İgnat KAZMALI baaşladı bir Diploma Türkiye Kişinev Büükelçisinä Hulusi KILIÇa.
avdarma_aaclik (6)

Sıranın sonunda Avdarma küüyün Dimitriy ÇELİNGİR teoretik liţeyin direktoru hem Gagauziya Halk Topluşun deputatı Elena KARAMİT danıştı salonda bulunan hepsi insannara tekliflän kabletmää Karar, ani Canavar ayın (oktäbri) 19-zu, ofiţial olarak, kabledilsin Gagauziyada nicä “Gagauziyada aaçlık kurbannarını anmak günü”. Bu teklif için hepsi insannar birebir ellerini kaldırdılar hem yalvardılar, ani Halk Topluşun deputatları Elena KARAMİT hem Ekaterina JEKOVA bu Kararı Gagauziya Halk Topluşuna yazı olarak versinnär.
avdarma_aaclik (8)

Ödül vermäk sırasından sora, liţeyin kantinasında kuruldu pomana sofrası, angısına buyur edildi hepsi insannar. Sofraya oturaceykana okundu “Saabinin duvası” hem insannar aaçlıkta ölän insannarın kolivasından aldılar. Hepsi insannara pomana verildi kolaç, ekmek hem başka işlär.

Tatyana DRAGNEVA, ULIMın studentkası

BİR CUVAP YAZIN