aya_mariya_kuroglu_gimnaziyasi (0)

22.12.2022, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, PROZA BÖLÜMÜ, 179 KERÄ BAKILMIŞ

“Aya Mariya” kiyadını Komradın Stepan KUROGLU gimnaziyasında tanıdılar

Gagauziyanın 28-ci yıldönümünnän hem “Aya Mariya” kiyadın dünneyä gelmesinnän ilgili olarak, 2022-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 16-da Komradın Stepan KUROGLU gimnaziyasının muzeyindä oldu bir buluşmak gagauz resimcisinnän Mihail ARABACIylan hem kiyadın avtorunnan, “Ana Sözü” gasetasının baş redaktorunnan, yazaıcıylan hem Akademiklän Todur ZANETlän.

 

Bu gözäl hazırlanmış hem donaklanmış sırada pay aldılar gimnaziyanın 4-9 klasların üürencileri, üüredicilär hem ana-bobalar. Sıra, adetä görä, Moldovanın hem Gagauziyanın gimnalarının çalmasınnan başladı. Nedän sora da, bu sırayı hazırlayan gagauz dili hem literaturası uurunda üürediciyka Vera Afanasyevna ARAKELÄN kısadan annattı gimnaziyanın paalı musaafirleri için, gösterildi kinolar, ani annadardılar yazıcının hem resimcinin yaratmak ömürünü hem da, belli ki, uşaklar okudular Todur ZANETin peetlerini. Ara sıra, gimnaziyan oyun ansamblisinin artist üürencileri gagauz halk oyunnarını oynadılar.

Ama buluşmanın ana kunusu “Aya Mariya” kiyadınnan tanışmak olduu için, ilktän onun avtoru annattı nasıl hem neçin yazıldı bu kiyat, annattı nicä ortak çalıştılar kiyadı donaklayan resimciylän Mihail ARABACIylan. Bunun ardına da kiyadın resimcisi paylaştı uşaklarlan o havezliklän, angısınnan resimnerini yaptı hem nesoy onnar, avtorlan omuz-omuza, çalıştılar, ani resimnär kiyadın annatmasını açıklasınnar hem zenginneştirsinnär.

Buluşmanın sonunda üürencilär toplu bir türkü çaldılar, avtor da en seçkinnerä kendi “Aya Mariya” novelasının baaşladı.

Vera Afanasyevna ARAKELÄN, Stepan KUROGLU gimnaziyasının gagauz dili hem literaturası uurunda üüredicisi
aya_mariya_kuroglu_gimnaziyasi (1) aya_mariya_kuroglu_gimnaziyasi (2) aya_mariya_kuroglu_gimnaziyasi (4) aya_mariya_kuroglu_gimnaziyasi (6) aya_mariya_kuroglu_gimnaziyasi (7)

BİR CUVAP YAZIN