kiyat_ender_arat

17.06.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 589 KERÄ BAKILMIŞ

Ender ARAT “Moldova-Gagauziya Anıları” kiyadını çıkardı

Moldovada Türkiyneni ilk ofițial diplomatı hem gagauzların büük dostu Başkonsul Ender ARAT kendisinin duyduu hem candan geçirdii “Moldova-Gagauziya Anıları” kiyadını yazdı hem geçennerdä bu kiyadı okuycuya baaşladı.

Çok meraklı 354 sayfalık bir kiyat, ani annadêr diil salt gagauzları, ama Gagauz Respublikasının kurulmasınnan hem Modlova Respublikasının baamsızlıynnan istoriyada açılan eni sayfaları.

Kendi kiyadında Ender ARAT duruk hem açık bir bakışlan annadêr o yılları, açan kendisi burada, bizimnän bilä, yaşadı 1990-cı yılların meraklı olaylarını hem, 1930-cu yıllarda Türkiye Bukureş Büükelçisi Hamdullah Suphi TANRIÖVERdän sora, gagauzların Türkiyeyä hem dünneyä açılmasına ilk izmetleri verdi.

Ender ARATın “Moldova-Gagauziya Anıları” kiyadında okuycu can düülmesinnän yaşayacek o yılları, duyacek ozamankı ekonomika-politika durumunu, tanışacek Moldova hem Gagauziya politikacılarınnan, yazıcılarınnan, resimcilerinnän, gazetacılarınnan hem çok başka intelektual gagauz insannarınnan. Görecek onnarı bol-bol verilän fotolarda. Dalacek istoriyaya hem yakın, ama artık geçmişä kalan o uzak hem gözäl yıllarlan, açan Kişinevdä kuruldu Türkiye Başkonsulluu, ani Moldovaya hem gagauzlara kalkınma uurunda yardımnarın yolunu açtı.

Belli, ani Ender ARAT, bu kiyadı hazırlarkana, genä yaşamış o olayları, angıların içindä Başkonsul olarak bulundu hem en aktiv pay aldı.

Ender ARATın “Moldova-Gagauziya Anıları” kiyadınına ii saatta deeriz hem umut ederiz, ani o en kısa zamanda gagauz okuycusunun elinä dä etişecek.

ender_arat_Not. Büükelçi Ender ARAT 1973-ci yıldan beeri Türkiye Dışişleri Bakannıında işledi hem Türkiyenin Halep Başkonsulluunda, Buenos Aires Büükelçiliindä, Brüseldä EB daimi temsilcilliindä hem da Bonn Büükelçilii hem Büükelçillii açmak üzerä Kişinevdä çalıştı. Sora T.C. Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü (1996-1998), Budapeşt Büükelçisi (1998-2002), T.C. Başbakanın dışişleri başdanışmanı (2002-2004), Dışişleri Bakannıında ekonomika hem kultura işlerindän sorumnu müsteşar yardımcısı (2004-2006) hem Madrid Büükelçisi olarak izmet etti.

2011-ci yılın Kirez ayın 15-dä pensiyeya çıktıktan sora, Ender ARAT 2013-cü Kırım ayından beeri “Türk-rus soțial forumu”nun Baş sekreterliini yapêr.

“Gagauz Yeri” ordenından kaarä, kendisindä Argentinanın “Liyakat”, Vengriyanın “Üüsek Liyakat” ordennarı hem Evropaya arka İspaniya grupasının “Altın kruça” medalilisi var.

BİR CUVAP YAZIN