orfografiya

27.07.2014, tarafından yazılı , ANALİTİKA, BİLİM, BİLİM KİYATLARI, CÜMNE BÖLÜMÜ, 4668 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauz dilin orfografiyası genä rus dilindä kabledildi. Etti artık!

Gagauziyanın İspolkomu kabletti «Правила орфографии и пунктуации гагаузского языка (новая редакция)» kurallarını.

Eni kiyat genä genä rus dilindä!

Neçin sa herkerä, açan söz gider gagauz dilini korumak hem doorutmak için, bütün işlär rus dilindä yapılêr?

Bu soruşa cuvap çok var. Onnarı hepsini aaraştırmaa istämeerim. Sade bir iş soracam. Diil mi o iş için, ani gagauz dilini taa kolay yok etmää rus dili kalupları içindä!

Bilerim, bana hemen cuvap vereceklär: “Tezdä onu gagauzçaya da çevirecez?”

Neçin ölä, neçin saa kulaanızı arkadan sol elinizlän kaşıyêrsınız? Neçin çevireceniz? Neçin yazmadınız gagauzça da sora rus dilinä kimä lääzım o çevirsin?

İspolkomda bu soruşu incelärkana, İapolkomun hiç bir azası kalkmadı da desen: “Bey, ne yapêrız? Olmaz rus dilindä gagauz orfografiyasını kabletmää. Biraz bekleyelim. Ko bu insannar onu gagauzça hazırlasınnar da ozaman kabledelim!”

Birisi bunu demedi…

Okadaradan internaţionalist olmaa etti artık! Bekim internaţionalist diilsiniz? Bekim paalı gagauz dilimizi sevmeersiniz?

Sizä herbir esaplı insan söleyecek, ani dilin rubaları (orfagrafiya) läääzım o dildä yazılsın, angı dilä deyni hazırlandı.

Canabinizlär var mı nicä inanasınız, ani RUS dilin orfagrafiyası var nicä GAGAUZ dilindä yazılı olsun. Bän inanmêêrım! Siz da inanmêêrsınız. Bilerim!

E neçin ozaman bunu yapêrsınız? Zavalı dilimizi yok etmää deyni! Ölä! Hiç yok ne cuvap edäsiniz.

Bän şüpä altına koymêêrım orfagrafiyayı hazırlayannarın bilgilerini. Ama annêêrım onu da, ani kimä sa lääzım nekadar tez “bilim doktoru” yada “doktor habilitat” olmaa. Orfagrafiyayı kuralların hazırlanması da buna en kolay hem yakın yol. Bunu da kabledin.

Todur ZANET

Anaktar sözlär : ,

BİR CUVAP YAZIN