Evenimente1

07.07.2013, tarafından yazılı , LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, SIRALARIMIZ BÖLÜMÜ, 3199 KERÄ BAKILMIŞ

KIBATEK 32. Halklararası literatura Salonu

Orak ayın (iyül) 3-7 günnerindä Moldovada hem Gagauziyada “KIBATEK 32. Halklararası literatura Salonu” geçti. Salon KIBATEK (Kıbrız Balkannar, Avraasya, Türkiye Edebiyat Kurumu), “Ana Sözü” gazetası hem Moldova Yazıcılar Birliin tarafından hazırlandı hem yapıldı.

KIBATEKtan literatura salonda pay alêêrlar: A.Kemal BAYSAK, Türkiyedä Bosniya-Gerţegovina devletin şannı Konsulu hem Canabisinin eşi Pervin BAYSAK; poet hem yazıcı, KIBATEKın Dernek Genel Başkanı Dr. Mevlüt KAPLAN; Bosniya-Gerţek devletinin Saraevo Universitetın türkologu Doç. Dr. Alena ÇATOVİÇ; KIBATEK Onursal Başkanı, türkolog, poet hem yazıcı Feyyaz SAĞLAM; KIBATEK Genel Başkanın Yardımcısı, poet hem yazıcı Gazi KESKİN; poet hem yazıcı Şükrü AYDIN; poet hem istorik Erol Faik BİRLİK.

Evenimente1 (1)Salonun ofiţial açılışından öncä, Orak ayın (iyül) 3-dä Türkiyedän delegaţiya hem “Ana Sözü” gazetasının işçileri, anılmış aydınnadıcının protoierey Mihail ÇAKİRın mezarına çiçek koydular, saygı duruşu yaptılar hem mezarda dua ettilär. Mezarlıktan sora “Ana Sözü” gazetasının redakţiyasınnan tanışmak oldu.

Üülendän sora da, Moldova Yazıcılar Birliindä “KIBATEK 32. Halklararası literatura Salonun” ofiţial açılışı yapıldı. Burada KIBATEK delegaţiyası, Moldovada Türkiye Büükelçiliin birinci sekretari Orhan IŞIK hem “Ana Sözü” gazetasının temsilcileri Yazıcılar Birliin öndercileri tarafından karşılandı, da açılış poet Mihai EMİNESKUnun anmak taşına çiçek koyulmasınnan hem saygı duruşunnan başladı. Sora da, Yazıcılar Birliin “Kamin odasında” oturuş oldu. Oturuştan öncä Salona katılan insannarın hem musaafirlerin kolaylıı oldu “Gagauz literaturası: dün hem büün” adlı kiyat sergisinnän tanışsınnar.

Salonun açılış konuşmasını Moldova Yazıcılar Birlii başkan yardımcısı Teo CHIRIACH yapt. Sora söz verildi “Ana Sözü” gazetasının baş redaktoruna Todur ZANETä. KIBATEK adına söz tuttular Feyyaz SAĞLAM, Dr. Mevlüt KAPLAN hem A.Kemal BAYSAK. Türkiyenin adından söz aldı Moldovada Türkiye Büükelçiliin birinci sekretari Orhan IŞIK. Hep burada haber verildi, ani literatura Salonun adına kutlamalarını bildirdilär Moldova Parlamentın gagauz deputatları Vera VLAH hem Aleksandr STOYANOGLU.

Ofiţial açılışın ikinci payında KIBATEK kendi literatura ödüllerini hem plaketlarını verdi: Moldova Yazıcılar Birliinä KIBATEKın plaketını; yazıcıya hem poeta Titus ŞTİRBUya – KIBATEK 2013 Uşaklar literaturasında Ödülünü; Todur ZANETä – KIBATEK 2013 Halklararası literatura Ödülünü; “Ana Sözü” gazetasına – KIBATEK 2013 Halklarası Türk Dilinä İzmet Ödülünü.

Bundan sora, “Kamin odasında” bulunan herbir türk, moldovalı hem gagauz poetı birär peet okudular. Kimi kendi peetlerini, kimi çevirilmiş peetleri kimi da başka poetların petlerini.

Ertesi günü, Orak ayın (iyül) 4-dä, “KIBATEK 32. Halklararası literatura Salonu” Komratta olan programaya görä ilerledi.

Sabaalän KIBATEK delegaţiyası, Moldova Yazıcılar Birliin temsilcisi Titus ŞTİRBU, “Ana Sözü” gazetanı baş redaktoru Todur ZANET, Komrat devlet Universitetın (KDU) temsilcileri Soniya SURNİNA hem Konstantin TAUŞANCI Gagauziya şan Aleyasında, bir büük hem suuk yaamurun altında, Gagauz, moldovan hem rus yazıcıların (Nikolay BABIGLU, Dionis TANASOGLU, Dimitriy KARA ÇOBAN, Gavril GAYDARCI, Mihai EMİNESKU, Aleksandr PUŞKİN) anmak taşlarına çiçek koydular. Nedän sora KDUnun Türk kultura Merkezinnän tanışmak oldu.

Burada KDU rektor yardımcısı Lübov TKAÇ selemledi Salona katılannarı hem milli kultura fakultetın dekanı Mariya YANİOGLU hem da ekonomika fakultetın dekanı Konstantin TAUŞANCI fakultetların çalışması için annattılar. Türk kultura Merkezin öndercisi Soniya SURNİNA derindän bu Merkezin çalışması için söz tuttu. Buluşmada KIBATEK delegaţiyası baaşladı Komrat devlet Universitetın bibliotakasına türk yazıcıların kiyatlarını. KDU rektor yardımcısı da verdi musaafirlerä kiyatyları, ani annadêrlar KDUyu.

Üülendä “KIBATEK 32. Halklararası literatura Salonu”nda pay alan delegaţiyaları Gagauziya Halk Topluşu başı yardımcısı Aleksandr TARNAVSKİY kabletti. Canabisi annattı Gagauziyanın Halk Topluşu için, Gagauziyanın soţial hem kultura programalarını, şükür ettii Türkiye Respublikasına o büük yardımnar için, ani Gagauziyeya yapılêr. Buluşmadan sora musaafirlär GHTnın “Şan tefterindä” kendi yazılarını braktılar.

Hep o günü üülendän sora Komrat “ATATÜRK” bibliotekasında Halklararası Gagauz Literatura Paneli hem Şiir Salonu yapıldı. Paneldä okundu dokladlar: Doç. Dr. Alena ÇATOVİÇ “Bosniya-Gerţegovina Türkologiyasında Gagauzlar”; Erol Faik BİRLİK “Gagauz İstoriyası Üzerinä Düşüncelär”; Dr. Mevlüt KAPLAN “Gagauz Uşaklar literaturası Üzerinä”; Vasilisa TANASOĞLU “Atatürk Bibliotekası 15 Yıl Kulturamıza İzmettä”; Şükrü AYDIN “KIBATEK Çalışmalarında Gagauz Türkleri Literaturası”; Soniya SURNİNA “Gagauz literaturası hem poeziyası türk üürencilerin arasında”; Feyyaz SAĞLAM “Ana Sözü” Gazetasının Gagauz Türkçesi İstoriya Açısından Önemi”.

Literatura Panelindän sora sıra poeziya Salonuna geldi. Salonda bulunan poetlar kendi peetlerindän birär örnek okudular. Titus ŞTİRBU okudu romın dilinä kendisi çevirmiş Todur ZANETin “Dua” peetini. Gagauziyadan peetleri okudular: Pötr MOYSE, Mercanka, Elena MOKANU, Yuliya KURDOGLU, Dimitriy POPAZOGLU.

Bu günü “ATATÜRK” bibliotekasının salonunda bulunannara deyni maasuz bir sürpriz yapıldı: anılmış gagauz türkücüsü, Moldovanın kıymetli artistı Pötr PETKOVİÇ birkaç gagauz havasını gaydada çaldı.

Orak ayın (iyül) 5-dä Literatura Salonun ilerlemesi Kongaz küüyündä oldu. Burada, uşak dinnenmä lagerindä KIBATEK hem “Ana Sözü” gazetasının delgaţiyasını karşladılar Kongaz küüyün primar yardımcısı Mihail ESİR hem lagerin direktoru. Sora birkaç aacın altında, çimen üstündä erleşip, musaafirlär uşaklara kendi yaratmaklarını okudular. Kalmadılar geeri uşaklar da. Nina TUFAR (gagauz yazıcısının Nikolay TUFARın kızı) bobasının bir peetini dört dildä okudu: gagauzça, rusça, romınca hem angliyca. Uşakların arasından peet okuyannar musaafirlerdän baaşış birär kiyat kablettilär. “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoru Todur ZANET uşaklara gazetanın taazä sayısını baaşladı.

Lagerdän sora KIBATEK delegaţiyası hem Kongaz küüyün primar yardımcısı Mihail ESİR gagauz yazıcısının Todur ZANETin ana-boba evinä musaafirlää gittilär. Burada Türkiyedän musaafirlär tanıştılar poetın anasınnan hem yakınnarınnan. Gözäl bir çay sofrası zamanında sesledilär Todur ZANETin anasının İvanna Dimitrievnanın aaçlık yılları için annatmasını.

Üülendän sora da bütün delegaţiya Komrat muzeyin ekspoziţiyalarınnan tanıştı.

“KIBATEK 32. Halklararası literatura Salonun” son günündä da KIBATEK delegaţiyası Kişinevun kultura yaşamasınnan tanıştı.

“Ana Sözü” gazetanın redakţiyası şükür eder hepsinä, kim yardımcı oldu bu büük hem gözäl sıra başa çıkarılsın. Ayrıca saa olsunnar deeriz: Gagauziya Halk Topluşun başına Dimitriy KONSTANTİNOVa hem GHT başı yardımcısına Aleksandr TARNAVSKİYa, Komrat Devlet Universitetın rektoruna Zinaida ARİKOVAya hem rektor yardımcısına Lübov TKAÇa hem KDUnun türk kultura merkezin başına Soniya SURNİNAya, Kongaz küüyün primariyasına hem primar yardımcısına Mihail ESİRä, “Atatürk” bibliotekasının direktoruna Vasilisa TANASOGLUya hem onun yardımcısılarına, Kongaz küüyün lageın zaametçilerinä, gazetamızın eski zaametçisinä Nina STAEVAya, o sıcaklık hem ikramnar için, ani yaptılar KIBATEK 32. Halklararası literatura Salonuna katılannara deyni.

BİR CUVAP YAZIN