kasim_cadir

23.11.2021, tarafından yazılı , CÜMNE, GAGAUZLARIN İSTORİYASI, İSTORİYA, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 1075 KERÄ BAKILMIŞ

Bu yıl Kasım yortusu haliz Kasım günündä bakıldı

Kalendarın oynamasına görä, bu yıl Gagauziyada kuvettä bulunannar istär-istemäz gagauyzların en büük milli yortularından birisini Kasım yortusunu, nicä düşer, halizdän Kasım ayın 7-dä baktılar. Bu yortuylan ilgili olarak, Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası üüredicilik kuruluşları arasında “Gagauzlarda Kasım” videorolikleri yarışmasını açıkladı.

Konkurs için teklif edildi “Benim ana kasabamda, küüyümdä, aylemdä yada üüredicilik kuruluşumda Kasım milli yortusunun kutlamanın özellikleri” hem “Geçmiştä Kasım milli yortusunun kutlamanın özellikleri” uurlarda hem istediklerinä görä mini teatru oyunnarı videorolikleri yapmaa. Konkursa yollandı 35 vidiorolik (33 – üüredicilik kuruluşlarından; 2 – erken üüredicilik kuruluşlarından).

Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası bildirdi, ani roliklär ölä üüsek uurda yapılıydılar, da bu beterä karar alındı 4 ödüllü er erinä 13 ödüllü er vermää.

I-ci er:

– Kazayak küüyün teoretik lițeyi;

– Çeşmä küüyün teoretik lițeyi;

– Tomay küüyün gimnaziyası.

II-ci er:

– Komrat “N. TRETYAKOV” teoretik lițeyi;

– Beşgöz küüyün gimnaziyası;

– Kongaz “V. TOPAL” gimnaziyası.

III-cü er:

– Kongaz “Todur ZANET” teoretik lițeyi;

– Aydar “F. ANGELİ” gimnaziyası.

Mukayetlik er hem ödül:

– Kıpçak “Boris YANAKOGLU” teoretik lițeyi;

– Kıpçak “S. BARANOVSKİY” teoretik lițeyi;

– Çadır “Mihail ÇAKİR” teoretik lițeyi;

– Başküüyü (Kirsovo) “Mihail TANASOGLU” gimnaziyası;

– Çadır “P.KAZMALI” gimnaziyası.

Akademik Todur ZANETtän not: Bu konkurs pek gözäl bir iş! Ama siirettiynän vidiorolikleri ortaya çıktı pek fasıl bir olay – vidioroliklerin çoyu diil “Kasım milli yortusu” için, nicä teklif edili Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası tarafından, ama onnar klise hem din yortusu olan Ay Dimitri için. Bunda da rolikleri hazırlayannarın kabaatları pek aaz, çünkü onnar yannış kullanêrlar Kasım yortusunun gününü, alarak onu Kasımın 7-dän Kasımın 8-nä. Bu yannışlaa da onnarı sokêrlar kuvettä bulunannar hem popazlar.
Klisenin en büük günahlarından birisi – yalan sölemää. Onuştan danışêrım kuvettä bulunannara hem popazlara: yalancılık günahından vazgeçin da Kasımı Kasımın 7-nä geçirin.
Saygılarımnan…

 PATRETTÄ: Çadır “Georgiy SIRTMAÇ” gimnaziya-uşak başçasının üürencileri. (Soldan sıralara görä) Marina ÇORBACI (9-cu klas), Alina MARÇENKO (7-ci klas),Danil BALOV (8-ci klas), Artöm STANKOVA (8-ci klas), Kseniya HAHLOVA (uşak başçasının büük grupası) hem Mişa KARABACAK (uşak başçasının 3-cü grupası).

BİR CUVAP YAZIN