avdarma_aaclik

16.10.2019, tarafından yazılı , AAÇLIK, CÜMNE, İSTORİYA BÖLÜMÜ, 1723 KERÄ BAKILMIŞ

Canavar ayın (oktäbri) 19-zu Gagauziyada “Aaçlık kurbannarını Anmak Günü” oldu

Canavar ayın (oktäbri) 15-dä Gagauziya Halk Topluşu (GHT) kendisinin XXX-cu toplantısında, inceleyeräk GHT deputatların Elena KARAMİTın hem Ekaterina JEKOVAnın zakon teklifini “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anmak Günü” Canavar ayın (oktäbri) 19-da olsun deyni, Karar aldı Gagauziyada bu gündä “Aaçlık kurbannarını Anmak Günü” bakılsın.

İlkin, soruşlan ilgili olarak, doklad tuttular deputat Elena KARAMİT hem GHT reglament komisiyası başı yardımcısı Mihail JELEZOGLU. Onnara kendi açıklamalarını ekledilär deputat Ekaterina JEKOVA hem bilim adamı Dr. Konstantin TAUŞANCI.

Canabileri taa laflarını bitirmedään, sansın öncä hazırlanan sțenariya görä, Soțialistlär partiyasının deputatları Pötr ÇAVDAR (Svetloe), Grigoriy DÜLGER (Beşalma), Pötr FAZLI (Valkaneş),  Grigoriy UZUN (Valkaneş) hem onnardan yanı olan, maamilä surat “baamsız” deputat İlya UZUN (Rus Köselisi) durmamayca baarıp, azarlayıp hem hepsinin aazlarını kapadıp, savaştılar, ani bu Karar kabledilmesin. Onnar, “Rusiyayı koruyarak” hem bu proektta saklı pirä aarayarak, hep baarardılar, ani bu proekt “Rusiyaya saklı urmak”mış.

Pek istedim bu eriflerä cuvap vermää hem bunun için GHT Başı Vladimir KISSAya birkaç kerä söz için danıştım, ama Canabisi, neçin sa korktu bana o sözü vermää.

Cuvabım sa bu olaceydı: açan anılmış bilim adamımız Stepan KUROGLU Sovet vakıdında çıkardıydı gagauzlar için bir etnografiya kiyadı, başka bir gagauz “bilim adamı”, ani üüredärdi “Nauçnıy komunizma”yı, yazmıştı “Üüsek erlerä”, ani “S. Kuroglu kendi kiyadında faşizma kruçalarına propaganda yapêr”. Bu “bilim adamı” bulmuştu üz yıllık gagauz karı fistannarın eteklerindä dikili kruçalar, ani benzärmişlär nemțelerin eraplannarında hem tanklarında resimni kruçalara.

Seslärkana proekta karşı gidenneri hep benzedärdim onnarı o “bilim adamına”.

Doorusunu lääzım sölemää, ani GHT deputatlarının arasında vardı Nikolay İVANÇUK (Çadır), Georgiy LEYÇU (Çadır), Dimitriy MANASTIRLI (Kıpçak), Grigoriy KADIN (Çadır), Vldimir KISSA (Komrat), Nikolay RAYA (Dizginca), Aleksandr TARNAVSKİY (Komrat) gibi pek akıllı hem delikat deputatlar, ani can sıcaklıınnan, incä hem akıllı danıştılar bu soruşun incelemesinä, gösterip, ani onnar halizdän gagauz halkın, ama diil partiyaların, deputatları.

Halk Topluşun bu toplantısında vardı Gagauziya Başkanı İrina VLAH ta. Açan soruş incelenmää başlandı, Canabisi kendi işleri için zaldan çıktı da salt soruşun oylamasına döndü, ama, Gagauziyada “Aaçlık kurbannarını Anmak Günü”nü kurmak yada kurmamak için hiç yarım da laf sölämeyip, sansın o aaçlık kurbannarı hiç yokmuş gibi, hep sustu.

Nicä da olsa, son sonunda, GHT deputatları, adları görünmesin deyni, saklı oylan (korkuya bakın!!!) zar-zor kablettilär Kararı, ani Gagauziyada Canavar ayın (oktäbri) 19-zu “Aaçlık kurbannarını Anmak Günü” olsun, içinä ekleyip onu da, ani bu Gündä anılsın aaçlıklardan ölän hepsi gagauz insannarı. Ko anılsınnar hem analım da!

Sanêrım, ani bu anmaklan Aaçlık Kurbannarın cannarı artık raatlanacek! Topracıkları ilin olsun!

Unutmayın, 1946 yılın güzü – 1947 yılın kışı hem ilkyazı yapılan aaçlıkta gagauzların yaklaşık 60 bin insanı aaçlıktan öldülär da kardaş mezarlara gömüldülär. Küülerin hem kasabaların 40-60% (küüdän-küüyä sayı diişer) insanını zorlan mezarlara sokturdular. 70 yıldan sora da Balboka, Beşalma, Tomay gibi küülerimiz 1946-cı yılın insan sayısına etişämedi.

Akademik hem poet Todur ZANET, Gagauz Millli Gimnanın avtoru

Anaktar sözlär : ,

BİR CUVAP YAZIN