Olimpiada_gagauz_dili (1) копия

05.06.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 3824 KERÄ BAKILMIŞ

“Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” Zakon ilk okumakta kabledildi, ama hiç beklenmäyan insannar ona karşı çıktı!

2018-ci yılın Helerlez ayın 15-dä Gagauziya Halk Topluşunda ilk okumakta kabledildi “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” Zakon, angısını hazırladılar GHT deputatları Elena KARAMİT, Ekaterina JEKOVA hem Mihail JELEZOGLU. Kanon için zalda bulunan 32 deputattan 24-dü oylarını verdi, 7-si – ikliktä kaldı, 1-si – oylamaya katılmaa istämedi.

2018-ci yılın Helerlez ayın 15-dä GHTda (Gagauziya Halk Topluşunda) ortalık yanardı. Yanardı zerä ortalaa çıkarıldı Gagauziyanın kurulmak temelinin köşä taşı – “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” («О расширении сферы применения гагаузского языка»). Topluşun başında gagauz halkından kopma gagauz deputatları, bir bulgar deputatı hem burêy teklif edilän bulgarlar pek keskin hem aktiv bu zakonun kabledilmesinä karşı çıktılar.

Şaşılacek bir iş! GHTnın dört gagauz deputatı Pötr ÇAVDAR (Svetloe küüyü), Grigoriy UZUN (Valkaneş kasabası, 9-cu seçim bölümü), Grigoriy DÜLGER (Beşalma küüyü), İvanna KÖKSAL (Kazayak küüyü) hem bulgar deputatı Aleksandr Anatolyeviç SUHODOLSKİY (Komrat kasabası, 4-cü seçim bölümü) tekilf ettilär GHTnın o günkü gündelik işindän bu soruşu çıkarmaa hem incelemeyä hiç koymamaa. Ama, şükür Allaha, başka deputatlar onnarın ipinnän kolverilmedilär da “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” soruş GHTnın gündeliindä kaldı.

Bu Zakonnan ilgili konuşmalar hem dartışmalar 2 saat tuttu. Deputatlar kendi bakışlarını “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” Zakonun kabledilmesinä kimär kerä baararak, kimär kerä kızarak, kimär kerä fırlayarak, ama taa çok raat, uslu hem derin fikirlärlän açıkladılar.

İncelemäk dartışmalarında genä o gagauz deputatlar Pötr İvanoviç ÇAVDAR, Grigoriy Vladimiroviç UZUN, Grigoriy İvanoviç DÜLGER, İvanna İvanovna KÖKSAL hem Aleksandr Anatolyeviç SUHODOLSKİY durmamayca bu zakona karşı lafettilär hem onun kabledilmesinä karşı çıktılar.

Gagauziya İspolkomu da bu iştä kalmadı onnardan aşaa. Bakmadaan ona, ani Gagauziya Başkanı bu önemni soruşun incelemesindä Halk Topluşunda yoktu, onun başkannıı altında olan İspolkomun adından bu Zakona kendi bakışlarını açıkladılar hem o Zakonun kabledilmesinä karşı çıktılar Gagauziya Başkanın hem İspolkom predsedatelin 1-ci yardımcısı Vadim Petroviç ÇEBAN, Gagauziya üüredicilik Upravleniyanın başı Sofya Mihaylovna TORLAK hem da Gagauziya üüredicilik Upravleniyasının telefonogramasınnan ucuz bir spektakli için burayı getirilän hem yannış yollara sapıdılan Gagauziya şkolaların bulgar hem ukrayin direktorları.

O ucuz spektaklidä taa bir ayıp iş yapıldı. Göreräk, ani “Gagauz dilini kullanmak sferasının genişledilmesi için” Zakonundan pay tutan insannarın aazlarını yok nicä kapamaa, Zakona karşı gidennär (onnarın duşmannarı demeeriz!) kapattılar mikrofonnarı açan GHT Başın birinci yardımcısı Aleksandr Grigoryeviç TARNAVSKİY lafedärdi hem Gagauz cümne insannarın adından nasaat edärdi akademik hem poet Todur ZANET. Bezbelli pek korktular ondan, ani bu adamnarın dooru hem kantarlı argumentları insannara etişecek.

Açan “Gagauz dilini kullanmak sferasının genişledilmesi için” Zakonu için teklif edildi kişi-kişi oy vermää, ozaman Zakona karşı gidän deputatlar bu işä da karşı çıktılar, bezbelli annayarak, ani onnarın haliz üzleri üzä çıkacek.

Nicä da olsa GHT deputatları karar aldılar, ani oylamak kişi-kişi olsun da ozaman GHT Başı Vladimir KISSA zalda bulunan herbir deputata (alfavitä görä) kayıllıını sordu.

“Gagauz dilini kullanmak sferasının genişledilmesi için” Zakonun birinci okumakta kabledilmesi için Gagauziya Halk Topluşun deputatları oylarını bölä kullandılar:

Petr İvanoviç ÇAVDAR                                   – ikiliktä

Dimitriy Mihayloviç ÇEBANOV                    – kayıl

Vitaliy İvanoviç ÇEBANU                                – kayıl

Sergey Afanasiyeviç ÇERNEV                       – kayıl

Sergey Konstantinoviç ÇİMPOEŞ                – kayıl

Valentin İvanoviç GAYDARCI                      – kayıl

Ruslan Petroviç GARBALI                               – kayıl

Nikolay Semönoviç DRAGAN                        – ikiliktä

Vitaliy Vasilyeviç DRAGOY                            – kayıl

Grigoriy İvanoviç DÜLGER                            – ikiliktä

Grigoriy Födoroviç EFTENİ                           – kayıl

Ekaterina Födorovna JEKOVA                      – kayıl

Mihail Nikolaeviç JELEZOGLU                     – kayıl

Nikolay İvanoviç İVANÇUK                          – kayıl

Grigoriy Georgieviç KADIN                             – kayıl

Elena Födorovna KARAMİT                           – kayıl

Vladimir Mihayloviç KISSA                             – kayıl

İvana İvanovna KÖKSAL                                – oylamaya katılmaa istämedi

Georgiy Georgieviç LEYÇU                             – kayıl

Dimitriy İordanoviç MANASTIRLI             – kayıl

Mihail Födoroviç MANOLOV                          – kayıl

Nikolay Nikolaeviç ORMANCI                      – kayıl

Nikolay İlyiç RAYA                                            – kayıl

Stepan Georgieviç SARİOGLU                      – ikiliktä

Aleksandr Anatolyeviç SUHODOLSKİY  – ikiliktä

Nataliya Dimitrievna ŞOŞEVA                     – ikiliktä

Aleksandr Grigoryeviç TARNAVSKİY      – kayıl

Grigoriy Vladimiroviç UZUN                          – ikiliktä

Nikolay İlyiç UZUN                                            – kayıl

Födor Petroviç YANİOGLU                            – kayıl

Sergey Konstantinoviç ZAHARİYA             – kayıl

Konstantin Petroviç ZLATOV                         – kayıl

Bölecä, nicä yukarda urguladık, GHT deputatların Elena KARAMİTın, Ekaterina JEKOVAnın hem Mihail JELEZOGLUnun hazırlıdıkları “Gagauz dilin kullanmak sferasının genişledilmesi için”  («О расширении сферы применения гагаузского языка») Zakon Gagauziya Halk Topluşunda birinci okumakta 24 oylan kabledildi. Şindi lääzım olacek onu islää kaavileştirmää, kantarlamaa hem yannış yollara sapıdılan insannarın hem da bu Zakona karşı gidennerin doorulaa hem aslıya gözlerini açmaa.

Akademik poet Todur ZANET

BİR CUVAP YAZIN