Gagauz_Milli_Gimni

25.07.2015, tarafından yazılı , CÜMNE, GAGAUZ AVTONOMİYASININ İSTORİYASI, İSTORİYA BÖLÜMÜ, 3170 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauz Respublikasında hem Gagauziyada bir Gimna var

(Komrat muzeyindä Gagauz Devletliin Simvollarının 25-ci yıldönümünü kutladılar)

Orak ayın (iyül) 22-dä Komrat muzeyindä Gagauz Devletliin Simvolların (Gimn, Bayrak, Gerb) kabledilmesinin 25-ci yıldönümünü kutladılar. Kutlama yortusuna katıldılar Gagauz Milli Gimnanın lafların avtoru Todur ZANET, Gagauz Respublikasının kurucuları, kultura hem cümne insannarı.

Toplantı Moldova hem Gagauziya Gimnalarınnan başladı. Sora Komrat muzeyin direktoru Vladislav MARİNOV annattı toplantının konusu için. Canabisi söledi, ani Gagauz Devletliin Simvolları kabledi 25 yıl geeri, 1990-cı yılın Orak ayın (iyül) 22-dä Gagauz Halkın Üstolan syezdının III-cü tolantısında. O urguladı, ani Komrat muzeyindä büün bulunêr o 5 bayraklardan birisi, ani Gagauzyada ozaman vardı (Laf gider Gagauziya avtonom respublikasının bayraa için, ani barabar baaşladılar muzeyä Gagauz Respublikasının Üüsek Sovetin prezidiumun sekretari Georgiy Nikolayeviç RATKOGLU  hem Gagauz Milli Gimnanın avtoru Todur ZANET).

Sora söz verildi cümne insanına Leonid DOBROVa, angısı annattı Gagauz devletliin kurulması için, kedisinin rolü için bu iştä hem Ggauz Milli Universitetın kurulmasında.

Bundan sora da, yortulu toplantıyı götürän Valentina İVANENKO, söz verdi zalda bulunan Gagauz Milli Gimnanın laflarının avtoruna Todur ZANETä.

Todur ZANET sözünü başladı Hoca HASTRADİNın fıkrasından, neredä annadılêr onun için, nicä, yıllar geçtiynän, insannar geçmişleri kendiycesinä annadêrlar hem kendilerinä uygun düzeldeerlär. Hem, urarak onnarın burnularına, kim 25 yıllık istoriyamıza büün falsifikaţiya yapêr hem kendilerinin kimseysizliini üüseklerä kaldırêr, Todur ZANET dedi: “Nekadar taa çok yıllar geçer Leninin aacı taşımasından, okadar çok insan üzä çıkêr, ani o aacı Leninnän bilä taşımışlar!”

Söleyeräk onu, ani “büün Gagauz Devletliin Simvollarının avtorlarını maasuz savaşêrlar silmää gagauz istoriyasından”, Canabisi açıkladı, ani “Gagauziyada var salt bi Gimna hem onun avtorları Mihail KOLSA (muzıka) hem Todur ZANET (laflar). Bu Gimnaylan kuruldu Gagauz Respublikası hem Gagauziya. Bu Gimnaylan Moldova Parlamentın hem Gagauz Respublikasının ortak toplantısı geçti, hem bu Gimnaylan Gagauziya büün da var. Salt birkaç erif, susaraktan, onun laflarını diiştirmişlär”.

Todur ZANET söledi, ani 1990-cı yılın Orak ayın (iyül) 22-dä kabledilän Gagauz Milli Bayraan hem Gerbın ideyası Georgiy STAMATOVun, avtoruluu da raametli resimcinin Pötr VLAHın. (Gerb o toplantıda incelendi, ama kabledilmedi). Bu adları da istoriyadan silmää savaşêrlar.

Canabisi urguladı, ani Gagauzların Devletlik Simvolları bütün halk tarafından kabledildi. Zerä Üstolan Kongresin delegatlarını bütün halk seçti da o 411 delegatın oylarınnan bu Simvollar kabledildi. Onnarı yoketmää deyni da, genä lääzım bütün halk karar alsın.

Sora toplantıda nasaat ettilär Gagauz Respublikanın veterannarı Konstantin TAUŞANCI, Leonid DEÇEV, Dimitriy SAVASTİN, Todur MARİNOGLU hem taa başkaları.

Yortulu toplantıda kısa konţert gösterdi Kongazçık ansamblisi.

Dimu ERİBAKAN

Anaktar sözlär : , ,

BİR CUVAP YAZIN