hederlez_2023_1

10.05.2023, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 287 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziyada “Hederlez – 2023” yortusu geniştän kutlanıldı

Bu yıl Hederlez yortumuz genä Gagauziyaiyanın Çadır kasabasında pek büük tantanalıklan hem şenniklän kutlanıldı. Biraz taa yufkaca o bakıldı Valkaneş kasabalarında hem kimi küülerimizdä.

Hederlez yortusunu kutlamaa deyni hazırlıklar yapıldı Çadır kasabasının “At-prolin” tamazlık at fermasının ipodromunda da Hederlez ayın 6-da hepsi şenniklär burada geçtilär.

O günü bu yortuya gelän insannarın arasında vardılar Gagauziya Başkankası İrina VLAH, Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV, Çadır primarı Anatoliy TOPAL, Moldova kultura ministrusu Sergiu PRODAN, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Moldovada bulunan büükelçilär, diplomatiya misiyaların temsilcileri hem taa başka çok musaafirlär.

Adetä görä, Hederlezin baş sırası oldu “Altın At” at koşuları, angısının baş ödülüydü – “Gagauziya başkanın kuboo”. Ama, bundan kaarä, başka bir yortulu kultura programası da insannarın önünä çıkarıldı.

Yortu sırasında insannar vardı nicä tanışsınnar gagauzların sport sıralarınnan: güreş, dirää tırmanma, kaya taşını tukurlama, kamçıyı patlatma hem başka. Vardı burada şaka yarışmalar da: eşek atlıların yarışması, diirennän çuval atması, saman çuvallarınnan düüşmäk, “şen taliga”.

Hederlez yortusunda oldu kolaylık datmaa çeşitli gagauz milli imeklerinnä dä, ölä, nicä bulgur, sarma, kaurma, kıırma, gözlemä.

Ayırıca, yortunun musaafirleri vardı nicä tanışsınnar Gagauziyanın hem komşu erlerdän gelän el ustalarının mallarınnan hem yaratmaklarınnan hem da satın alsınnar kendilerinä suvenir dä.

Kalmadı yortu konțertsiz dä, angısının göbää oldu – toplu 500 oyuncu tarafından birdän gösterilän gagauz milli oyunnarın şennii.

Eridir urgulamaa, ani bu büük yortu, Gagauziya Başkankası olan İrina VLAHın emirinä görä, Gagauziya kultura Upravleniyası tarafından hazırlandı da orada Gagauziyanın ansamblileri hem kolektivları, artistleri hem türkücüleri hem da teatrular artistleri pay aldılar.

Gagauziyada Hederlez yortusunun ofițial gimnası – “Gagauziyada Hederlez” türküsünü (laflar –Todur ZANET, muzıka –İliya FİLEV) kabledildi: https://www.facebook.com/kultura.ge/videos/1049964988865328.

Hederlez yortumuz kutluca olsun!
hederlez_2023_2 hederlez_2023_3 hederlez_2023_4 hederlez_2023_5 hederlez_2023_6 hederlez_2023_7 hederlez_2023_8

Patretlär: facebook.com/kultura.ge

BİR CUVAP YAZIN