GTGB_GAGAUZLUK (2)

26.02.2019, tarafından yazılı , ANSAMBLİLÄR, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 5207 KERÄ BAKILMIŞ

Gümülcinedä “Anadil Türkçemizi Beraber Kutluyoruz” kultura tepremesi

2019-cu yılın Küçük ayın 20-23 günnerindä Grețiyanın Batı Trakiya bölümündä bulunan Gümülcine (Komotini) kasabasında geçti Halklararası Ana Dili yortusu, angısında, Gümülcine Türk Gençlär Birlii (GTGB) teklifinä görä, “Anadil Türkçemizi Beraber Kutluyoruz” sırasına ortak kutlamaların hazırlıına Gagauziyanın “GAGAUZLUK” Cümne Birlii da katıldı. Gagauzların tarafından bu kutlamalarda pay aldılar “GAGAUZLUK” Cümne Birlii başı akademik hem yazıcı Todur ZANET, eni kurulan Ankara Gagauz dernää başı İrina ÜSÜMBEYLİ, çokluktan “Todur ZANET” lițeyin üürencilerindän oluşan Kongaz küüyün “Altın çöşmä” ansamblisi (önderci Viktor GRADİNAR), poet Tatyana DRAGNEVA, Komrat “Mihail ÇAKİR” pedagogika kolecindän türkücülär Anastasiya ÇOBAN hem Svetlana YANUL.
GTGB_GAGAUZLUK (4)

Küçük ayın 21-dä olan “Anadil Türkçemizi Beraber Kutluyoruz” sırasının açılış sözünü tutarak, Gümülcine Türk Gençlär Birlii (GTGB) başkanı Necat AHMET annattı, ani “bu programayı bir yıl oldu plannêêrız. GTGB karar aldı bu yortuyu bilä “GAGAUZLUK” Cümne Birliinnän yapmaa o üzerä, ani Batı Trakiya türkçesi hem gagauz dili pek yakın biri-birinä. Kultura yakınnıklarımız da var. Bunu gösterer bu salonda bizim hazırladıımız sergi da”.
GTGB_GAGAUZLUK (5)

Sora kutlama hem selämnama sözünnän zalda bulunannara danıştı Gümülcinenin seçilmiş Müftüsü İbrahim ŞERİF. O urguladı, ani “dinimiz ayırı da olsa, dilimizin bir olması bizi birleştrer”.

Kendi çalışmaları için annattı Ankara Gagauz dernää başı İrina ÜSÜMBEYLİ.

Sora söz verildi Todur ZANETä, angısı annattı “GAGAUZLUK” Cümne Birliin çalışmaları için hem baaşladı GTGBnın bibliotekalarına onnarın hazırladıı 3 tom “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” bilim kiyatlarını, kendisinin “Seçmä yaratmalarını” hem “Ana Sözü” gazetalarını.
GTGB_GAGAUZLUK (1)

Bundan sora poet Tatyana DRAGNEVA okudu “Ana Dili” peetini. Kendi tarafından GTGB azası şair Sibel GÜLİSTAN da bir şiirini okudu. Nedän sora bir könțert gösterildi.

Konțerttä gagauz oyunnarı “Kirața havası”, “Üç ayak”, “Çobannar” hem “Kongaz kadıncası” oynandı. Türkücülär Anastasiya ÇOBAN hem Svetlana YANUL  (A kapella) çaldılar gagauz türkülerini, angılarını buldu hem üzä çıkardı “GAGAUZLUK” Cümne Birlii: “Länka” (çaldı Svetlana YANUL), “Port Artur” (duêt – Svetlana YANUL hem Anastasiya ÇOBAN), “Master Gandü” (çaldı Anastasiya ÇOBAN). Bu iki gözäl türkücüykanın kostümnarını, “GAGAUZLUK” Cümne Birliin ortaa olarak, hazırladı çadırlıyka Lidiya İvanovna TODİEVA.

Kendi tarafından Gümülcine Türk Gençlär Birliin folklor ansamblisi gösterdi türk oyununu. İnstrumental grupası da çaldı “Oglan” türküsünü.

Konțerttän sora GTGB başkanı Necat AHMET verdi hepsi gagauz artistlerinä “Anadil Türkçemizi Beraber Kutluyoruz” sırasının şükür belgilerini hem Todur ZANETlän İrina ÜSÜMBEYLİyä baaşışları. İrina ÜSÜMBEYLİ da baaşladı kendisinin “Gagauz Yerinde Kadın” kiyadını.
GTGB_GAGAUZLUK (3)

Bundan sora belgelär verildi Batı Trakiya yazıcılarına da, ani iki gün sıravardı insannarı kendi yaratmalarınnan hem kiyatlarınnan tanıştırdılar.
GTGB_GAGAUZLUK (6)

Belgi vermäk sırasından sora da Batı Trakiyadan poet Hasan AHMET okudu kendi peetini “Aara da bul, bulabilirsan…” hem bu peeti gagauzça okudu Todur ZANET ta.
GTGB_GAGAUZLUK (11)

Lääzım urgulamaa, ani Gümülcine Türk Gençlär Birlii  tarafından Kutlama programası pek gözäl hazırlanmıştı hem onun aslıya çıkarılması için her taraftan yardımcı omuzu koyulmuştu: Türkiye Gümülcine Başkonsulluu, Türkiyenin YTB (Yurtdışı Türklär hem Soy Topluluklar) Başkannıı, Kozuk Epir hem Yassıköy primariyaları tarafından. O üzerä kimi bu kuruluşlara vizit yapıldı.

Küçük ayın 21-dä gagauzların delegațiyasının öndercileri, GTGB başkanı Necat AHMETlän birliktä, Gümülcine Başkonsulluunda buluştu Başkonsullan Murat ÖMEROĞLUylan, annadıp kendisinä Gagauziyada durum için hem baaşlayıp Canabisinä kiyatları hem gazetaları.
GTGB_GAGAUZLUK (10)

Bundan sora, bütün gagauz delegațiyası yollandı Kozuk Epir küüyünä, neredä buluştu primarlan Rıdvan AHMETlän hem onun yardımcılarınnan. Buluşmadan sora primar Rıdvan AHMET, Kozuk Epir küüyün insannarının adından, delegațiyaya bir imäk verdi.

Ertesi günü Gagauziyadan delegațiyasına gösterildi êbru yapmak zanaatı, neredä hepsinä birär êbru resimi yapıldı hem verildi.
GTGB_GAGAUZLUK (7)

Hep o günü Yassıköy primariyasına da bir vizit yapıldı. Primar İsmet KADI annattı yaklaşık 800 yıllık küüyün istoriyasını hem bütün delegațiyaya bir imäk verdi.
GTGB_GAGAUZLUK (8)

Buradan yolumuz düştü Aynorozun “Pantanassa” manastırın klisesinä, ani bulunêr Gümülcine kasabasının yakınnarında bir göl ortasında. Burada, duvamızı yapıp hem mumnarı yakıp, biz yollandık İskeçe kasabasına, buradaki istoriya erlerinnän tanışmaa deyni.

Avşam üstü gagauzları oteldä bir sürpriz beklärdi. Onnarlan buluşmaya geldilär Türkiyenin Bursa kasabasında bulunan Uludağ Universitetın rektoru Prof. Dr. Yusuf ULÇAY hem onun yardımcıları.
GTGB_GAGAUZLUK (9)

“GAGAUZLUK” Cümne Birliin başı Todur ZANET hem Gümülcine Türk Gençlär Birlii (GTGB) başkanı Necat AHMET annattılar onnara ne türlü geçti bu iki gözäl gün. Kendi tarafından Prof. Dr. Yusuf ULÇAY herbir uşaklan tanıştı, sesledi onnarı hem teklif etti gelsinnär üürenmää Uludağ Universitetına, adayıp onnara stipendiya hem yardım.

Lääzım sölemää, ani gagauz delegațiyasını pek islää karşladılar hem konakladılar. Saa olsunnar! Biz da utandırmadık kendimizi, halizdän gösterip kendimizi hem hepsini, neyä deniler GAGAUZLUK.

Hem taa bir iş: pek isteeriz şükür etmää avtobusun şoföruna Birol KAŞ beya, ani o üç günün içindä pek büük ustalık gösterdi da en zor kış kıyametindä bizi yolda brakmadı hem saaselem İstanbulun ATATÜRK aeroportuna getirdi. Saa olsun!

Tatyana DRAGNEVA, ULİM studentkası

BİR CUVAP YAZIN