SEM (1)

28.02.2019, tarafından yazılı , CÜMNE, KİŞİLÄR, KOMPOZİTORLAR, KULTURA BÖLÜMÜ, 1404 KERÄ BAKILMIŞ

O, bütün kuvedini gagauz muzıkasına, kulturasına, folklora verip, yanıp gitti

Küçük ayın 7-dä anılmış gagauz muzıkantın hem kompozitorun, raametli Semön Vasilyeviç POMETKOnun duuma günü. Bu yıl o olaceydı 68 yaşında. Ama o, bütün kuvedini gagauz muzıkasına, kulturasına, folklora verip, onnar için yanıp, pek erken bizdän ayırıldı, brakıp aardına sonsuzlaadan yaşayacek gagauz muzıkasını, gagauz oyunnarını, gagauz “Düz Ava” ansamblisini. Onun anması için “Düz Ava” ansamblisi her yılın Semön Vasilyeviç POMETKOnun duuma gününä hazırlêêr büük bir konțert.
SEM (5)

Semön Vasilyeviç POMETKOya hepsicii deyärdilär ölä, nicä rusta geçärdi – Semön Vasilyeviç. Ama en yakınnarı hem onu sayannar ona büük saygıylan SÊM deyärdilär. Bu Sêm adı haliz bir şannı adtı. Zerä, açan ona bölä deyärdilär bu Maêstro annamına gelärdi.

Yazık, ani bölä adamnar unudulêrlar. O şindi kolay baarmaa hem sölemää, ani gagauzlar için hem Gagauzlaa izmet ederiz. Ama ozaman, açan sade bir yannış adım için vardı nicä herbir işi kaybetmää, baaran yoktu. Gagauzların kulturasına da açıktan izmet edän may yoktu. Kim o yıllarda yaşadı bunu biler. O üzerä dä Semön POMETKOnun önündä baş iildelim lääzım. Onun yaratmalarını, çalışmalarını unutmayalım lääzım.
SEM (2)

Gagauziyada çok festivallär olêr. Lääzım taa bir festival kuralım – onun, Semön POMETKOnun, SÊMın adına.  Onun yaşamasını, biografiyasını bilelim lääzım.
SEM (6)

Semen POMETKOnun biografiyası
Semön POMETKO duudu Komrat kasabasında, 1951-ci yılın Küçük ayın (fevral) 7-dä, çiftçi aylesindä.
SEM (4)

1958-1967-ci yıllarda üürendi Komradın 2-ci şkolasında. Hep o yıllarda taa belli oldu, ani Semön Vasilyeviç muzıkayı hem folkloru beener. Şkolada olan herbir konțertlerä o katılardı. Açan oldu 11 yaşında, ona baaşladılar ilk muzıka tertipini – garmoniyi. Ozamandan beeri o muzıkaylan halizdän badaştı. Bu üzerä dä 1967-ci yılda o Kişinevda muzıka şkolasına kontrabasta üürenmää girdi.
SEM (7)

Bu şkolada üürenärkän 1970-ci yılda Germaniyada olan gençlerin hem studentlerin festivalinä katılêr. Hep o yıllar Kişinevdaki “Veseliye” ansamblisindä çalêr.

1971-dä, muzıka şkolasını bitirip, Semön POMETKO Komratta Kultura Evindä bulunan oyun hem türkü ansamblisindä artistik öndercisi olêr hem bütün kuvedini koyêr ona, ki bu ansambliyi Moldovada tanısınnar. Ansamblinin adı yok, ama onu hererdä tanımaa başlêêrlar.
SEM (8)

1972-ci yılın, ilkyaz aylarında ansambliyä veriler “Halk ansamblisi” statusu. Hep o zaman da kolektivın kararına görä, ansambliyä “Düz Ava” adı veriler.

1972-dä, güzün Semön POMETKOyu askerä alêrlar.

1974-tä, dekabrinin 31-dä o döner evä. Askerliini yapêr Şostok kasabasında, muzıkacı olarak: klarnettä çalêr. Bu zaman ona teklif ederlär üürensin ileri dooru da olsun asker ansamblilerinä dirijor. Ama Semön karar alêr, dönüp Komrada, halkımıza izmet etmää.

1975-tä o genä geler “Düz Ava”ya, da bitki günnerinädän burada önderici olarak çalışêr.

1981-ci yılda Semön POMETKOya “Moldaviya SSR-nın en ii kultura zanaatçısı” adı veriler.

Hep o yılın Semön POMETKO Kişinêu İncäzanaat İnstitutun dirijor bölümündä üürenmää başlêêr.

1986-da, Devlet Filarmoniyanın öndercilerinin kararına görä, “Düz Ava” ansamblisinä profesional adı veriler.

1989-cu yılın Ceviz ayında (sentäbri) Semön POMETKOnun çalışmalarınnan Kişinevdakı Ştefan NÄGA adına muzika kolecında gagauz hem bolgar uşaklarına deyni bir bölüm açılêr. Semön Vasilyeviç giriş hem başarmak ekzamennär komisiyanın azası.

1993-tän beeri Komrat Devlet Universitetında “Kultura hem incäzanaat” kafedrasında üüredici olarak çalıştı, verip kendi bilgilerini arttan gelennerä.

Semön POMETKO “Moldovanın Kıymetli artisti” adını taşıyardı. Hem şindi ona verildi ad “Maêstro ın arta”.

Bütün yaşaması Semön Vasilyeviç POMETKO izmet etti muzıkaya, folklora, gagauz halkına. Bu izmetä bütün kuvedini verip, o tez yanıp, 1998-ci yılın Kırım (dekabri) ayında bizdän ayırıldı.

Todur ZANET
30.03.2006, 27.02.2019

 

PATRETLERDÄ:

Komrat kultura Binasında Semön POMETKOyu anmak taftası.

4-cü klas. 1962-ci yıl.

1973-ci yıl. (Şostok k., Ukrayina).

I-ci kurs. 15.10.1968-ci yıl .

Paşi țațisinnän. 1964-cü yıl.

Semön hem Mariya (kızlık laabı: Polițmerskaya) POMETKOların düünü. Saadiçlar – Klavdiya hem Vasiliy BALABAN. 08.05.1976-cı yıl.

Semön POMETKOyu armataya geçirirkänä. 1972-ci yıl.

 

BİR CUVAP YAZIN