turk_halklari_kongresi

01.09.2016, tarafından yazılı , KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 2252 KERÄ BAKILMIŞ

Kıpçakta “Türk Halkları Kongresi öndercilerinin Toplantısı” oldu

Harman ayın (avgusta) 27-28 günnerindä Gagauziyanın Kıpçak küüyündä “Türk Halkları Kongresi öndercilerinin Toplantısı” oldu, angısında aşırıdan gelän 30 kişi da pay aldılar. Toplantıda incelendi soruşlar, ani ilgiliydilär Türk Halkları Kongresin iç hem dış çalışmalarınnan. Bundan kaare Toplantıda pay alannar açıkladılar kendi bakışlarını Türkiyedä 2016 yılın Orak ayın 15-dä olan terror olaylarına hem Türkiye-Rusiya arasında herbir uurda yakınnaşma soruşlarına. Kongresin konuşmalarında nasaat ederäk, Kişinev TİKA kordinatorluk Ofisin kordinatoru Canan ALPASLAN urguladı: “bu toplantı gösterer, ani zor vakıtlarda da biz hepsimiz birliktäyiz. Hepsi sayêr, ani dostluk sadä islää günnerdä olêr. Ama te, açan bela da geldi, biz genä toplandık. Kutluyorum sizi hem inanêrım, ani türk halkların problemalarının çözülmesindä bu Toplantı bereketli olacek”. Türk Halkları Kongresin başkanı Marlis Uulu EDİL şükür etti Kıpçak küüyün çorbacılarına hem Gagauziyanın öndercilerinä bu Toplantının gözäl hazırlanması için. Kendi tarafından Kıpçak küüyün primarı hem Türk Halkları Kongresi başkan yardımcısı Oleg GARİZAN şükür etti delegatlara, ani buyurdular bu Toplantıya hem urguladı, ani “Toplantıda kolaylık olacek hem çalışmaa hem da gagauz kulturasınnan tanışmaa”. “Türk Halkları Kongresi öndercilerinin Toplantısı”nın ilk günündä plenar oturuşu geçti. İkinci günü da Toplantının delegatları Kıpçak küüyün kurbanınnan ilgili yortulu sıralarda pay aldılar. Not. “Türk Halkları Kongresi öndercilerinin Toplantısı”nı Türk Halkları Kongresi hem “Pro-Evroaziya” integraţiya merkezi hazırladı. Onnara yardımcı oldular Kıpçak küüyün primariyası hem TİKA agenstvosu.

BİR CUVAP YAZIN